Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1972 metų turinys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
GROŽINĖ LITERATŪRA

Andriekus L. — Eilėraščiai ....................................... 182,414
Baltakis A. — Eilėraščiai ........................................ 432
Baronas Al. — Piūvis (beletristika) ..............................  98
Gricius Alf. Eilėraščiai ......................................... 270
Grigaitytė K. — Jazminai (novelė) ................................ 248
Grigaitytė K. — Eilėraščiai ...................................... 377
Jankus J. — Istorija iš pirmųjų šaltinių (beletristika) .......... 277,340
Katiliškis M. — Berželis ir sėtuvė (beletristika)................. 15
Landsbergis A. — Šventoji pieva migloje ("Pas-
kutinio pikniko" ištrauka) ....................................... 184
Marąuez Garcia G. — Fragmentai iš "Šimtas
metų vienatvės" (vertė B. Ciplijauskaitė ......................... 389
Mikailaitė O. — Eilėraščiai ...................................... 421
Mikelinskas J. — Mūsų mokykla (novelė) ........................... 434
Nagys H. — Eilėraščiai ........................................... 144
Obcarskas C. V. — Mano šermukšnis (eil.) .........................  84
Pečiūraitė A. — Eilėraščiai ...................................... 277
Putinas - Mykolaitis V. — Birželio 15 (eil.) ..................... 234
Sadūnaitė D. — Eilėraščiai ....................................... 227
Sutema L. — Badmetis (eil.) ......................................  78
Šlaitas VI. — Eilėraščiai ........................................  23
Tenisonaitė Z. — Eilėraščiai ..................................... 247

STRAIPSNIAI
Antanaitis H. — Lietuvybė 2000 metais ............................ 316
Bačkis S.A. — JAV de jure Lietuvos pripažinimo
50 metų sukaktis ................................................. 265
Bartusevičius V. — Išeivijos jaunimas ir pa-
vergta Lietuva ................................................... 321
Ciplijauskaitė B. — Gabriel Garcia Marąuez ....................... 384
Dambriūnas L. — Dar dėl poterių kalbos ........................... 195
Gaida - Gaidamavičius Pr. — Krikščionis tarp ko-
lektyvizmo ir individualizmo ..................................... 170
Gaigalas V. V. dr. — Prancūzų romanas (1960-70) .................. 235
Gureckas A.P. — Pekino - Maskvos santykių įtaka
Lietuvos klausimui ...............................................  80
Yla St. — Feliksas Kapočius ......................................  17
Yla St. — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija ..................... 409 
Ivinskis Z.— Lietuva ir žydai istorijos šviesoje .................  24
Jakubėnas VI. — K. V. Banaičio "Jūratė ir Kastytis" .............. 283
Jonikas P. — Antano Salio mokslinė veikla ........................ 364
Kavaliūnas J. — Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpėsčiai ........   4
Keblys K. — Žmogiškoji Mikelinsko giesmė ......................... 433
Kolbaitė D. — Dail. Z. Kolbos kūryba ............................. 422
Liulevičius V. — Jurgis Krasnickas ............................... 243
Maceina A. — Tasai nepažįstamasis Ivinskis ....................... 126
Nagys H. — Pilėnų dvasia tebegyva ................................ 217
Nasvytis M. — Kultūrinė laisvė ir ištikimybė (dail. V. Vizgirda) . 379
Pakalniškis Al. — Žmonių santykiai Žemaičiuose ................... 293
Palubinskienė S. — Ekologinė krizė ...............................  73
Papaurelienė M. ir Piečaitienė Z. — Lietuvių
kalbos mokymas šeimoje ........................................... 327
Paškus A. — Praeities stagnacija — dabarties krizė ............... 218
Paškus A. — Teilhard'o krikščionybė .............................. 416
Pavalkis V. — Lietuvos ir Vatikano diplomatiniai
santykiai 1918 - 1940 ............................................ 287
Rabikauskas P. — Vilniaus akademija naujuose
Lietuvos leidiniuose ............................................. 85,147
Salys A. — Ir vis dėlto ne taip (atsakymas L.
Dambriūnui) ...................................................... 371
Saulaitis A. — Žvilgsnis į Brazilijos lietuvius .................. 364
Saulaitis A. — Išeivijos lietuvių jaunimo pras-
 rnės beieškant .................................................. 313
Schmalstieg W. R. — A. Salys — profesorius Amerikoje ............. 364
Skardžius P. — Donum Balticum ....................................  92
Slavėnienė M. — Kai S. Nėris gyveno pas Putiną ................... 232
Sužiedėlis S. — Zenonas Ivinskis istorijos moksle ................ 121
Šešplaukis A. — Novalis — mėlynosios gėlės poetas ................ 427
Šilbajoris R. — Struktūriniai pasikartojimai Dos-
tojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė" ........................ 271, 334
Trumpa V. — Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant ............   9
Vaitiekūnas V. — 1971 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj .......  42
Vaškūnas J. — Lietuvos jaunimas mokykloje (V.
Bubnio apysaka "Arberonas") ...................................... 187
Viesulas R. apie savo dailę (pasikalbėjimas) ..................... 330
Volertas V. — JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus .....................   1
Zobarskaitė V. — V. Mykolaitis - Putinas ......................... 221
Atsisveikinant prof. Antaną Salį ................................. 361
Jaunimo kongresą ir Tautinių šokių šventę sveikinant ............. 169
1971 metai .......................................................  31

KNYGOS
Amerikos lietuvių istorija (A. Kučo ir Pr. Pau-
liukonio) — V. Sirvydas .......................................... 211
Augustaitytė - Vaičiūnienė J.: Rūpestis — Aug. R. ................ 262
Baltakis A.: Akimirkos — M. Girniuvienė .......................... 451
Barėnas K.: Dvidešimt viena Veronika — Titas Alga ................ 209
Eretas J.: Tautinio šauklio odisėja — Juozas Girnius ............. 260
Grauslys Alf.: Ieškau Tavo veido — Z. Ramonas .................... 168
Jurginis Juozas: Istorija ir poezija (Vilnius, 1969)
— K. Skrupskelis ................................................. 117
Kavaliūnas V.: Aidai ir šešėliai — Titas Alga ....................
Kezys A.: Fotografijų knyga (angliškai) — K. Daugėla .............  70
Kralikauskas J.: Vaišvilkas — A. Vaičiulaitis, J.Grinius ......... 446
Kuršaitis Aleksandras: Lietuviškai - vokiškas
žodynas II t. — dr. A. Klimas .................................... 118
Maceina A.: Bažnyčia ir pasaulis — J. L. Navickas ................  68
Marcinkevičius Justinas: Mindaugas (drama - po-
ema) — V. Palaiškis .............................................. 353
Mironas R.: Kalbos mokslo pagrindai — Pr.Skardžius ............... 455
Orintaitė P.: Liepalotų medynuose — Pr. Visvydas ................. 450
Ostrauskas Kostas: Kvartetas (dramų rinkinys) — Ant. Gustaitis ... 163
Saulaitytė M. J.: Viena saulė danguje — V.Skrupskelytė ........... 407
Schmalstiego ir Klimo: Kalbotyrinių terminų žody-
nėlis — Pr. Skardžius ............................................ 405
Sabaliūno Leono įnašas literatūrai apie Lietuvą
anglų kalba — V. Vaitiekūnas ..................................... 354
Šimutis Leonardas: Amerikos Lietuvių Tary-
ba — J. Prutenis ................................................. 114
Trys knygos vaikams (V. Frankienės, A. Giedriaus
ir A. Kairio) — G. Ivaškienė ..................................... 166
Uminski S.H. (angliška knyga apie šv. Kazimierą)
— Liūtas Grinius .................................................  71
Vardžio V.S. knyga apie marksizmą — A. Mus-
teikis ........................................................... 309
Zaksas I. dr.: Humanizmas ir religija (Vilnius,
1971) — K. Skrupskelis ........................................... 216

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis - Vasaris
Red. — Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio — 47. J. Girnius — Dr. Leonas Bistras — 48. A. Va-sys — Lietuvių kalba Fordhamo universitete — 50. VI. Jakubėnas — "Dainavos" dvidešimtpenkmetis — 55. vrg. — JAV LB politinių studijų dienos — 58. V. Rimšelis — Trečiasis Bažnyčios sinodas — 61. Mūsų buityje — 64. V. Bražėno laiškas ir redaktoriaus atsakymas — 66.
Kovas
Alaušius — Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui? — 101. J. B. — Dr. Jonui Griniui 70 metų — 104. St. Jankauskas — Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis — 106. A. Šimkus — "Sidabrinė diena" Čikagos scenoje — 107. D. Matulionytė — Stempužie-nės - Lapinsko koncertas — 108. M. Šileikis — Čikagos jungtinė dailės paroda — 109. L. Urv. — H. Šalkausko dailės kelias — 110. Mūsų buityje — 111.
Balandis
A. Paškus — "Štai jūsų dievas" — B. F. Skinner
— 154. A. Rubikas — Moteris Bažnyčioje — 157. Pr. Visvydas — A. Barono kova su lietuvių poezija
— 158. M. Ivanauskas — Giedrės Žumbakienės emalio tapyba — 160. Mūsų buityje — 161.
Gegužė
K. K. Girnius — Jaunimo revoliucija — išganymas? (apie Ch. A. Reichą) — 200. H. Nagys — Dail. V. Remeikos kūryba — 203. K. Dagys — "Antras kaimas" — 204. Mūsų buityje — 206.
Birželis
J. Kojelis — Ties istorinių lūžių anga — 253. J. B.
— Ir St. Santvaras perkopė 70 slenkstį — 254. K. Dagys — V. Krėvės "Skirgaila" scenoje — 255. A. Rubikas — Kas darosi Olandijoje? — 256. Mūsų buityje — 257.
Rugsėjis
S. K. R. — Po jaunimo švenčių — 295. J. Girnius
— Sveikiname neužmirštamąjį Keliuotį — 301. Vt. Vt. — Etninio paveldėjimo programa — 304. Mūsu buityje
— 305.
Spalis
J. G. — Jaunimo kongreso paskaitas palydint — 347. L. Andriekus — Didysis visuomenininkas (prel. J. Balkonas) — 348. Al. Baronas — Dar truputį apie poeziją ir kritiką — 350. Mūsų buityje — 351.
Lapkritis
Alaušius — "Neeilinė" tamsuomenė — 391. J. B. Laučka — L. Šimučio 80 metų sukaktį minint — 392. Iz. Vasyliūnas — Balys Dvarionas — 294. J. G.
— Prisimenant du Lietuvos draugus (J. Otrębski ir J. Buge) — 396. J. Masilionis — Mokytojų studijų savaitė — 398. J. Gimbutas — Inžinierių ir architektų suvažiavimas — 399. Mūsų buityje — 402.
Gruodis
J. Kojelis — Momentas jėgoms suglaudinti — 437. J. Masilionis — Šimtas metų Lindei-Dobilui — 438. R. Šliažas — Nobelio laureatas — Heinrich Boell — 440. V. V. Gaigalas — Mirė konvertito E. Psichari sesuo, Renano anūkė — 442. Mūsų buityje — 443.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai