Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
1941 birželio 23 .............................................................................................................. 241
Kazys Škirpa — 1941 metų vyriausybės kelias........................................................... 242
Juozo Ambrazevičiaus kalba laidojant 1941 birželio sukilėlius ir pranešimas Laikinosios vyriausybės paskutiniame posėdy ..................................................................................................... 251
Pilypas Narutis — 1941 birželio sukilimas Kaune ....................................................... 255
Leszek Kolakowski — Kas yra "sovietinis socializmas"? (vertė P.Čičinis) .............. 259
Antanas Vaičiulaitis — Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" ........................... 261
Jurgis Janavičius — Eilėraščiai ir "Lentyna"............................................................... 262
Vladas Jakubėnas — "Traviata" (Čikagos liet. operoj) .............................................. 263
Zeįirina Balvočienė — Eilėraščiai ................................................................................. 265
Nelė Mazalaitė — Klausimai (legenda) ........................................................................ 266

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vt. Vt. — Partijos suvažiavimai ..................................................................................... 270
Leonardas Šimutis — Prel. J. Končiui 80 metų ............................................................ 273
Vladas Jakubėnas — Netekus violenčelisto M. Sauliaus ........................................... 275
L. D. — Mirė kalbininkas Otrembskis ......................................................................... 276

KA — J. Bakio "Lituanica" .......................................................................................... 276
Bal. Brazdžionis — Lietuvių televizijai penkeri metai ................................................. 227
Alaušius — Giuseppe Ungaretti .................................................................................... 278
Mūsų buityje ................................................................................................................... 279

KNYGOS
J. G. — Penktasis LKMA metraštis ............................................................................. 282
P. Jonikas — Aktualieji bendrinės kalbos klausimai (Pr. Skardžiaus knyga) ............. 283
Kęstutis Keblys — Egzotiška Volerto išvyka................................................................ 284
J. G. —- Sugrįžus į DP metų mokyklas ("Lietuvių švietimas Vokietijoje") ................ 286
Al. — Paštininkai ir caras su kaizeriu (A. Gintnerio knygos) ....................................... 287

Viršelio 1 ir 4 psl. — J. Bakis: Lituanica (nuotraukos Kazio Ambrozaičio)

Šis numeris iliustruotas J. Bakio skulptūrų nuotraukomis, be to, K. Škir­pos, J. Ambrazevičiaus, J. Končiaus, M. Sauliaus, G. Ungaretti ir Volerto atvaizdai, 1941 birželio sukilėlių kapai, Lietuvių televizijos programa

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnaio reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis, o Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama, o Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb­lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

JUNE, 1971

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; slngle copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai