Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1989 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 nr.

Kęstutis K. Girnius — 1988 metai Lietuvoje ........................................................................................... 1
Leonardas Andriekus — Išsiilgau tavęs, Šią naktį, Septyniasdešimt penktas pavasaris, Daina, Užkeiktieji miestai, Vaikystė, Skubėkime, Paskutinė daina (eil.) ......................................................... 12
A. Paškus — Ateistinė krikščionybė ...................................................................................................... 14
Dail. V. Vizgirdos žodis jo pagerbtuvėse ................................................................................................. 32
Jo peizažuose matai Lietuvą (Leonardo Andriekaus sveikinimas) ....................................................... 34
Jurgis Jankus — Ir pasiliko nenuverti ................................................................................................... 36
Dr. Kazys Ėringis — Lietuvos žemės ūkis (dr. Br. Povilaičio veikalas) ............................................... 44
Dr. Jonas Balys — Atsisveikinimas su mylimąja ................................................................................... 51
Vanda Daugirdaitė - Sruogienė — Dokumentacija, liečianti Lenkijos ultimatumą Lietuvai ............... 55

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Daiva Skuodytė — Lietuvos dailė socialistinio realizmo kontekste ..................................................... 60
Dr. Barbora Vileišytė — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos XIV suvažiavimas Romoje ............ 63
Vytautas Volertas — JAV LB Krašto valdybos pirmininko pranešimas .............................................. 65
J. Žygas — Pedagoginio Lituanistikos instituto šventė ......................................................................... 68
Mūsų buityje. Tėvynėje ........................................................................................................................... 69

KNYGOS
Vald. M. Cukuras — Nepamirštamas Teilhard de Chardin (Antano Paškaus knyga "Evoliucija ir krikščionybė Teilhard de Chardin perspektyvoje") ............................................................................... 72
A. Paškus — Keletas autoriaus pastabų ................................................................................................ 75
J. Žemkalnis — Kazio Sajos pjesė apie Motiejų Valančių .................................................................... 77
J. Žemkalnis — Nauja Kosto Ostrausko pjesė ...................................................................................... 78
Marija Stankus - Saulaitė — "Paskutinis pabučiavimas" — tiesus Puikytės - Balvočienės žvilgsnis ................................................................................................................................................................... 79
Atviras laiškas Aidų redakcijai (V. Trumpa) .......................................................................................... 80


* 2 nr.

Antanas Rubšys — Lemtingas žmonijos poslinkis: nuo mito į istoriją ................................ 81
Aleksandras Radžius — Kai dienos ir naktys degė (eil.) ..................................................... 88
Antanas Klimas — Senosios šaknys ir jaunieji daigai lietuvių kalboje ............................... 90
A. Kučiūnus Kazimieras Viktoras Banaitis ......................................................................... 100
Edita Nazaraitė — Eilėraščiai .............................................................................................. 107
Birutė Ciplijauskaitė — Gamtos vaidmuo Vaižganto ir Krėvės kūryboje ........................ 108
Vytautas Volertas — Senelis ir Kitty (iš romano) .............................................................. 118
Vytautas Bagdonavičius — Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams ....... 124

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
M .J. Adomaitis — Dr. Vincas Kudirka iš tolo ................................................................... 134
J. Žygas — Trubadūras Čikagos Lietuvių Operos scenoje ................................................ 135
J. Žygas — Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo premija ....................................................... 138
Rimvydas Sliažas — Marguerite Yourcenar atsiminus ....................................................... 140
Mūsų buityje .......................................................................................................................... 142
J. Žygas — Ruošiamasi Šeštajam Mokslo ir Kūrybos simpoziumui .................................. 145
Ką kiti rašo: Pr. G. — Stiprybė šaknyse ............................................................................. 146

KNYGOS
J. Žemkalnis — Avyžiaus epiškas romanas prieina kelio galą ........................................... 147
Edita Nazaraitė — J. Jankaus "Tėvas Venancijus ir jo Matilda" ..................................... 149
Edita Nazaraitė — A. Kairio "Nemarioji giesmė" .............................................................. 150
Jurgis Gimbutas — Lietuvos architektūros istorijos kritika ............................................... 150
Jurgis Gimbutas — Lietuvos paminklų sąvado kritika ....................................................... 151
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................... 152


* 3 nr.

Vytautas Volertas — Lietuvos gyvenimo painiavos ............................................................................ 153
L. A. — Prel. Jonas Balkūnas — Iškilusis išeivijos lietuvių veikėjas ................................................ 159
Feliksas Jucevičius — Idėjos, problemos ir klausimai dvidešimtojo amžiaus filosofijoje .................. 161
Alfredas Kulpavičius — Reikšmingi Broniaus Kviklio darbai ............................................................ 177
Julija Švabaitė — Artojo krikštas, Austėja (eil.) ................................................................................. 182
Kun. Pranas Gaida — Naujo stiliaus kunigas ...................................................................................... 182
Vytautas Bagdonavičius, M.I.C. — Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams, arba Megalitas ................................................................................................................................................ 192
Vincentas Liulevičius — Kai "Rūtos" žaliavo ir dygo "Tulpės" ........................................................ 198
Elena Urbaitytė — Išeivijos lietuvių dailininkų pasirinkimai, galimybės, galvosūkiai ....................... 212

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
M. J. Adomaitis — Per gyvenimą nešė valia — Mykolo Krupavičiaus valstybinio darbo 70 m. sukaktis .................................................................................................................................................. 217
J. Žygas — Devintoji premijų šventė .................................................................................................... 219
Aleksandras Šidlauskas — Žodis apie Brazdžionį Lietuvoje ............................................................... 221
J. Žygas — "Varpo" dūžiui tebeaidint (šimtmečiui paminėti) ............................................................. 224
Henrikas Nagys — Tepasilieka draugystė (apie Joną Sereikį) .......................................................... 225
J. Laikūnas — Pietų Amerikos menas Londono galerijoje .................................................................. 226
Ramona Steponavičiūtė — Lietuvių fondas laukia jaunesniosios kartos ........................................... 227
Mūsų buityje ir tėvynėje ........................................................................................................................ 228

KNYGOS
J. Žemkalnis — Šaltenio "Lituanica" — mito grumtynės ................................................................... 232
J. Žemkalnis — Kazio Sajos pjesė apie Motiejų Valančių .................................................................. 234
Jurgis Gimbutas — Žemaitytės biografija apie Galaunę ..................................................................... 234
Pranas Visvydas — Antano Gailiušio "Savanorio duktė" .................................................................. 235


* 4 nr.

Kun. Ričardas Mikutavičius — Sąjūdžio išpažinimas ............................................ 237
Lidija Šimkutė — Mano siela lyg džiūstanti druska (eil.) ...................................... 242
Algimantas Norvilas — Kalba ir tautinė sąmonė ................................................... 244
Ladas Tulaba — Bažnyčia: jos kilmė, esmė, veikla ............................................... 254
Antanas Girnius — Geodezija erdvės tyrime ......................................................... 263
Kornelijus Platelis — Kristus kaip šv. Jurgis (eil.) ................................................ 270
L. A. — Dr. Juozo Jakšto nekrologas ..................................................................... 272
Algirdas Landsbergis — Šventasis narvas    .......................................................... 273
Vincentas Liulevičius — Kai "Rūtos" žaliavo ir dygo "Tulpės" .......................... 277

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Antanas Dundzila — Pasaulio lietuvių centras Lemonte ....................................... 295
Antanas Juodvalkis — Lietuvių Fondas ir jo parama išeivijos kultūrinei veiklai  298
K. J. Ambrasas — Lituanistika Poznanės universitete (1919 - 1989) .................. 303
Antanas Baniūnas — Lietuvos dailininkų paroda Niujorke .................................. 306
Mūsų buityje ir tėvynėje ......................................................................................... 309

KNYGOS
Vytautas Dyvas — Daug laimės po daugelio nelaimių Alės Rūtos "Daigyne" .... 311
Marija Stankus - Saulaitė — Kralikausko skaudi apysaka "Vėlinės" ................. 313
Jonas Rūtenis — Knygos apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ............................ 315
J. Liepinis — Išdavystė: nauja knyga apie Hitlerio - Stalino paktą ...................... 318
Atsiųsta paminėti ...................................................................................................... 319
1989 metų turinys ..................................................................................................... 319


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai