Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Baltinis — Parapija—tautinio individualumo puoselėtoja ............................................. 289
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai................................................................................................... 295
A. Paškus — Aukštumų psichologija ................................................................................... 298
J. Jakštas — Lietuvos aušrinė istoriografija pagal Maironį ir Pietarį .............................. 305
VI. Jakubėnas — IV dainų šventė........................................................................................ 308
R. Šliažas — Politika ir menas dabartinėj vokiečių literatūroj ........................................... 313

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

J. Kojelis — Facta clara sint................................................................................................. 319
J. Kačinskas — Prof. V. Marijošius .................................................................................... 320
V. Vizgirda — Dail. V. K. Jonyno 40 metų kūrybinio darbo sukaktis ............................... 322
A. Norvilas — Montrealio lietuviai dvikalbiškumo studijoje.............................................. 324
Suvažiavimai, stovyklos, studijų savaitės ............................................................................ 326
Mūsų buityje ......................................................................................................................... 328

KNYGOS

B. Ciplijauskaitė — Sadūnaitės "Laiškai Dievui" ............................................................. 333
A. Liulevičienė — Pūkelevičiūtės romanas ........................................................................ 334

Viršelis 1 ir 4 psl. — EI. Urbaitytės aliuminio skulptūros (nuotraukos V. Maželio)

Šis numeris iliustruotas EI. Urbaitytės ir V. K. Jonyno kūrinių nuotrau­komis. Be to, IV dainų šventės nuotraukos, D. Sadūnaitės, V. Franklio, V. Marijošiaus ir J .Tininio atvaizdai

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrlekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushwlck Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis, o Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai