Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
K. K. Girnius — Jaunimo kongresui besirengiant.............................................................. 337
B. Vilimaitė — Tamsoje (proza) .......................................................................................... 342
M. Bavarskas — Eilėraščiai................................................................................................ 343
A. Klimas — Kalbotyra šiandien......................................................................................... 344
Pr. Budrys — Dostojevskinė pravoslavijos imperija.......................................................... 350
J. Kėkštas — Dostojevskio ir mano Betanija (eil.) ........................................................... 351
Z. Balvočienė — Eilėraščiai................................................................................................. 354
Z. Ivinskis — Dr. Jonė Deveikė ir jos veikla Lietuvos istorijos srityje ............................ 355

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

A. Budreckis — Netekome informacijos fronto kovotojo................................................. 367
VI. Jakubėnas — Danutės Stankaitytės rečitalis............................................................. 371
AI. Baronas — Dviejų recenzijų paraštėje ....................................................................... 372
Mūsų buityje........................................................................................................................ 374

KNYGOS

A. Paškus — Jucevičiaus "Tauta" prieštaravimų pinklėse ............................................ 376
J. Grinius — Šypsniai apie tautosakinį miestelį (Grincevičiaus) .................................... 380
V. A. Jonynas — Apysakaitė senimui (Brazytės-Bindokienės)....................................... 383

Viršelių 1 ir 4 puslapiuose Alf. Dargio aliejaus kompozicijos (1970-1971)

Šis numeris iliustruotas Alf. Dargio ir Lietuvos dailininkų darbais. Be to, F. Dostojevskis Ernsto Neizvestno piešiny, J. Deveikės, J. Jutkevičiaus ir D. Stankaitytės atvaizdai

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St.. Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrlekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keb-lys (Bthyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

OCTOBER, 1971

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; slngle copy $1.00. Second-class postage p aid at Brooklyn, N.Y.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai