Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
K. Trimakas — Vyresnioji ir jaunesnioji karta .......................................................... 385
A. Vaičiulaitis — Juozo Grušo novelė.......................................................................... 391
J. Grušas — Karalaitė nebuvo protinga (novelė)........................................................ 392
Dr. J. Grinius — Meilė, džiazas ir velnias (Grušo dramos) ....................................... 396
Pietų Amerikos poezija (P. Gaučio vertimai)............................................................... 406 ir 413
V. Bagdanavičius — M. Bubnerio žvilgis į krikščionišką ir žydišką religiją ............ 409

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

R. Ramelis — Dėl ko reikėtų susimąstyti kulto ministrui Rugieniui ......................... 414
J. Girnius — Prof. J. Eretas 75 metų viršūnėj ............................................................. 415
J. P. — Dailininkas E. M. Budrys ................................................................................ 416
D. Matulionytė — "Aidučių" ir Šalčių lengvosios muzikos koncertai ....................... 416
A. Gailiušis — Apie LB, išeivių partijas ir kitus dalykus............................................. 417
Pr. Skardžius — Bedarbė ir nedarbas........................................................................... 418
P. Gaučys — Ispaniškos Amerikos poezija ................................................................. 419
Mūsų buityje .................................................................................................................. 422

KNYGOS
T. Alga — Trys romanai rezistencinėmis temomis ..................................................... 425
J. Girnius — Angliškoji lituanistinė enciklopedija ...................................................... 429
I. Malėnas — Šeima tautinėje bendruomenėje (V. Čižiūno) ...................................... 432

Viršelyje A. Tamošaitienės gobelenų nuotraukos: 1 psl. — Priesaika, 4 psl. — Atsisveikinimas

Šis numeris iliustruotas E. M. Budrio tapybos darbų nuotraukomis (Studio Fuchs ab Visby). Be to, J. Grušo, M. Bubnerio, J. Ereto, E. M. Budrio ir P. Daužvardžio atvaizdai

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrlekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushwlck Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio Įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama, e Neužsakyti straipsniai nedėjus gra­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženk'ai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitctsbibliotekct), I. Gražytė (Ahunt.Tlc College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The Universi':y of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontiflcia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

NOVEMBER, 1971

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai