Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
F. Jucevičius — Amžinoji Evangelija, Bažnyčia ir laisvė .................................................... 433
M. Girniuvienė — Eilėraščiai ............................................................................................... 437
Z. Ivinskis — Lietuva ir žydai istorijos šviesoje .................................................................. 438
Zenonas Ivinskis (nekrologinis intarpas) ............................................................................. 439
J. Brazaitis — Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje ..................................... 447
F. M. Dostojevskis — Berniukas pas Kristų prie eglaitės (vertė J. Kėkštas) .................. 452
M. Martinaitis — Eilėraščiai ................................................................................................ 454
A. Rubikas — Rinkimai Bažnyčioje?.................................................................................... 455

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — "Pusinis" jaunimo lietuviškumas .................................................................... 462
A. Kuolas — LSS — snaudžiantis milžinas........................................................................... 463

A. Nakas — Bandymas pagerbti rašytojus .......................................................................... 464
V. Vizgirda — Tamošaičių kūrybos paroda Bostone ........................................................... 465
S. Z. — Ukrainiečių sinodas ................................................................................................. 466
J. Lišva — Lietuva Cordell Hull memuaruose ..................................................................... 467
Mūsų buityje .......................................................................................................................... 470

KNYGOS
J. Girnius — Angliškoji lituanistinė enciklopedija ............................................................... 471
Z. Prūsas — Lietuvos miškų ūkio studija (A. Skėrio) .......................................................... 473
V. A. Jonynas — Čičinskynės sutemose (Almeno romanas) .............................................. 474
Pr. Visvydas — M. Martinaitis — sielos provincijos poetas .............................................. 476
T. Žiūraitis, O.P. — Iš veikalų svetimomis kalbomis .......................................................... 477

1971 metų turinys ................................................................................................................... 479

Viršelis 1 psl. — A. Stasiulevičius: Vilniaus kontrastai, 4 psl. —A. Tamošaitis — Mano tėviškė

Šis numeris iliustruotas A. Tamošaičio tapybos darbų nuotraukomis. Be to, J. Paukštienės piešinys (p. 437), St. Šalkauskio portretas, Z. Ivinskio ir M. Martinaičio atvaizdai, Detroite rašytojų pagerbimo ir Bostone Tamošaičių parodos nuotraukos

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 o Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 630 Bushwici< Ave., Brooklyn, N .Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu. ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidi ji}, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis, o Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto *»nk]aj

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas ilngham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chieago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Eoa-ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (PontiScia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedilis ("The Catholic University of America, Wasnington, D.C.). R. Sliažas (Edintoro Stits College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

SAUSIS - JANUARY

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franc!s=an Fathers, 680 Buahwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscrtption $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai