Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kazys Bradūnas: DONELAIČIO KAPAS. Eilėraščiai. Grafika V. O. Virkau. Išleido M. Morkūnas čika-goi 1970. Didelio formato puošnus leidinys. 94 psl

Danguole Sadūnaitė: LAIŠKAI DIEVUI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis Brooklyne 1970 (literatūros serijos leidinys nr. 4). Aplankas N. Vede-gytės - Palubinskienės. 72 psl., kaina 2 dol.

Liudas Dovydėnas: MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai (iš pir­mojo bolševikmečio), 2 tor.iai, 234

r 256 psl., po 4 dol. Išleido Romuva4-20 Jamaica Ave., Woodhaven, 3f. T. 11421). Viršelis Pr. Lapes.


Anatolijus Kairys: DU BROLIU­KAI, trijų veiksmų pasaka. Grafi-. Kiburo. Išleido Amerikos lie-vaiko ugdymo d-ja Čikagoj Didelio formato 78 psl. (nuo psl. žinios apie ALVUDo vaikų

JURGIS Gliaudą: AITVARAI IR LL\. Romanas, premijuotas Lie-atgimimo sąjūdžio. "Lais-Lietuvos" leidykla Čikagoj 'iršelis A. Rūkštelės. 256 psl. _rETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIE-IOJE. Įvairių mokyklų ir kurs;;, ■Snisių 1944-50, apžvalgos su žemė-ir 252 nuotraukomis. Redaga-incentas Liulevičius. Išleido Kul-remti d-ja Čikagoje 1969. Kie-šeliai, 639 psl., kaina 12 dol.

Feliksas Jucevičius: TAUTA TIK-OVĖS IR MITO ŽAISME. Auto-ims leidinys, spausdintas Putname JTO. 175 psl., kaina 3 dol. Stasys zilys: GYVOJI LITURGI­JA. "Krikščionis gyvenime" serijos

leidinys nr. 7. Įrašus piešė T. Va­lius. Boston, 1970. Kieti viršeliai, 182 psl.,

kaina 5 dol. (prenumerato­riams — 3.50 dol.).

I FLED HIM, DOWN THE KIGHTS AND DOWN THE DAYS. F. Thompsono "The Hound of Heaven" tekstas, iliustruojamas Al­gimanto Kezio, S.J., nuotraukomis. Išleido Loyola University Press Či­kagoj 1970. 128 psl., kaina $3.35.

LITUANUS, vol. XVI, No. 2, sum. mer 1970. šiame numery (61 psl.) tęsiamos baltų literatūros simpoziu­me skaitytos paskaitos, iš lietuvių — A. Antanaičio ir V. Kavolio.

Į LAISVĘ, 1970 spalis, nr. 49 (86), 64 psl. L. Valiukas rašo apie Lietuvos bylos kėlimą, K. Petkus — apie lietuviško radijo problemas, VI. Ramojus — K. Veverskj, pasikalbė­jimas su LB darbuotojais. Šį nume­rį redagavo naujas red. J. Kojelis.

TREJI VARTI 23 (1970JX-X). Šia­me numery J. Zarinš išvertė Al. Ba­rono novelę "Kvailumo riba".
MOTERIS, 1970 rugsėjis, nr. 5 (77). Tai jubiliejinis numeris, skir­tas paminėti 50 metų sukakčiai. Duo­dami M. Galdikienės, O. Labanaus­kaitės, R.

Petronienės prisiminimai. Dabartinė red. — Nora Kulpavičie-nė.

NAUJOJI VILTIS, politikos ir kul­tūros žurnalas, 1970 nr. 1, 148 psl., kaina 2 dol. Leidėjai: korp. Neo-Li_ thuania ir ALTS, redakcinė kolegi­ja: dr. J. Balys (pirm.), Al. Laikū-nas ir dr. Br. Nemickas. šio nr. ben­dradarbiai: J. Balys, J. Gliaudą, V. Alantas (apie Vaižgantą), J. Jurevi­čius (apie J. Rūbelį), A. Lapšys (eil.), E. Čekienė ir kt.

Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, 1970. IX, nr. 8; KRIVŪLĖ, 1970.XII, nr. 2; CHRISTIAN DEMOCRATIC BUL-LETIN, 1970, No. 1 (LKDS centro komiteto pradedamas leisti anglų kal­ba mimeograf uotas biuletenukas); PIRMYN, JAUNIME, 1970.XI., nr. 1 (33), Toronto ateitininkų laikraš­tėlis (red. R. čepaitytė).

Nidos knygų klubo ir "Europos !ie-tuvio" KALENDORIUS 1971 (kiek­vienai dienai atskiras lapelis), kai­na $3.50.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai