Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1978 m. 1 sausis
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
1977 metai ............................................................................................................................ 1
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai ............................................................................................. 18
Viktorija Skrupskelytė — Alfonso Nykos - Niliūno "Vyno stebuklas" ......................... 20
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė politika 1977 metais ............................................. 25

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Leonardas Andriekus — Žvilgsnis į III Mokslo ir kūrybos simpoziumą ......................... 38
Kun. Pranas Gaida — Vertingų lobių pasaulio kūrėjas (kun. Stasys Yla) ....................... 46
Saulė Jautokaitė — Lietuvių menininkių darbų paroda Chicagoje .................................. 47
Mūsų buityje ........................................................................................................................ 48

Šis numeris iliustruotas pabaltiečių dailininkų parodos New Yorke kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Adele Ulm Augustas: The little Stranger (marmuras), J. Rumpeters nuotr. Viršelių 4 psl. — Voldemars Avens: Durys (aliejus), B. Rozitis nuotr. Tekste Vilniaus vaizdas (17 psl.), V. Igno vinjetės (18 - 19 psl.), Ž. Mikšio ekslibrisas (27 psl.) ir kun. Stasio Ylos, Alfonso Nykos - Niliūno, Icchoko Mero, III Mokslo ir kūrybos simpoziumo nuotraukos.
Skaityti daugiau...
 
1977 METAI PDF Spausdinti El. paštas

Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas"
Kadangi išeivių Lietuvos didžiuma susitelkusi Šiaurės Amerikoje, kur platesniu mastu koncentruojasi ir visokeriopas reiškimasis, tai ir šioj įprastinėj metų apžvalgoj daugiausia dėmesio tenka šio žemyno lietuvių gyvenimui. Tai galbūt vienašališka, bet sunkiai išvengiama: iš tolo sunku sekti ir įvertinti, kas kitur vyksta. Šitaip teisindamiesi (tad ir savo kaltę — bent iš dalies — išpažindami), nepamirštame, kad išeivinis bendruomeniškumas nuo pat pradžių buvo siejamas su "pasauliškumu": ne tik Pasaulio lietuvių bendruomenę sukūrėme, bet ir daugelis kitų organizacijų yra "pasaulinės". Tačiau faktiškai ryšys tarp atskirų žemynų išeivių dažnai liko tik formalus dėl didelių atstumų. Tiesa, pastaraisiais metais tas ryšys ima darytis glaudesnis — konkretėja. Tad šį kartą ir pabrėžiame šį ryšį kaip išskirtinį pereitų metų bruožą. Kas buvo jau anksčiau pradėta, tas pereitais metais itin įsitvirtino.

Glaudėja ryšys su Europa. Jau ne vienas mūsų jaunimo ansamblis lankėsi Europoje — pernai tolimosios Los Angeles "Spindulys". Lankėsi ir dainininkai (pernai dvi jų), "atsilyginimui" du europiečiai dainininkai buvo pakviesti koncertams į JAV ir Kanadą. Lietuviškųjų studijų savaitėj dalyvavo iš JAV du paskaitininkai. Svarbiausia: Vasario 16 gimnazija susilaukia iš Š. Amerikos nebe tik finansinės paramos, bet ir mokytojų bei mokinių. Pastarieji yra parama gimnazijai, bemažėjant mokinių skaičiui. Bet, antra vertus, tuo būdu Vasario 16 gimnazija pradeda pasitarnauti ir kitų kraštų jaunimui.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADAS ŠLAITAS   
MEILĖS PAVASARĮ

Visi keliai veda į Romą,
o mane visi keliai veda į Lietuvą:
lieptas meilės pavasarį
ir švelnus kuždesys,
kuris dingsta kažkur po liepomis.

Jei tai būtų tiktai eilėraštis,
būtų geriausia
visa tai vieną kartą lengvai ir gražiai užmiršti.
Bet kad tai ne eilėraštis.
Tai daugiau nei gražiausias pasaulyje meilės
eilėraštis.
Ir už tai niekados negaliu Lietuvos užmiršti.
Skaityti daugiau...
 
ALFONSO NYKOS-NILIŪNO VYNO STEBUKLAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ   
Po aštuoniolikos metų pertraukos 1974 metų pabaigoje pasirodė Alfonso Nykos-Niliūno ketvirtasis rinkinys, Vyno stebuklas, apdovanotas Lietuvių rašytojų draugijos premija. Kiek mažesnės apimties (76 psl.), paprastesnis ir skaitytojui priei-namesnis nei Orfėjaus medis ar Balandžio vigilija, šis ilgai lauktas veikalas yra nuostabiai artimas Niliūno ankstyvesniajai lyrikai. Jis pratęsia, atbaigia ar susintetina pirmųjų Niliūno rinkinių motyvus, pakartoja poetui būdingas nuotaikas, paryškina kai kurias jo minties linijas, įveda naujų elementų, kurie tačiau nesudaro įspūdžio, kad poetas būtų esmingai pasikeitęs. Vyno stebuklą tektų suprasti ne kaip naują etapą, bet kaip savotišką retrospektyvinį žvilgsnį, piūvį per Niliūno mąstyseną, parodantį tai jos lėtą, bet nuoseklią evoliuciją, tai jos paskutiniuosius variantus.

Septyni Vyno stebuklo kūriniai yra parašyti dar prieš 1957 metus. Savo koncepcija, tonu bei vaizdine medžiaga jie priskirtini 1937-57 metų laikotarpiui, nors galima manyti, kad jų galutinę versiją autorius ištobulino kiek vėliau. "Vabalėlio prisikėlime", rinkinio ankstyviausiame eilėraštyje, pastebime pirmąsias Niliūno tragizmo užuomazgas ir poetui būdingą, kiek vėliau plačiai išvystytą personifikacijų stilių. Eilėraštis "Ruduo", pažymėtas 1941 metų data, primena Praradimo simfonijas tiek savo dvilype struktūra, paremta namų ir sodo, uždaros ir atviros erdvės opozicija, tiek tuo, kad čia perteikiamas Niliūno debiutiniui rinkiniui charakteringas atsiskleidimo bei atsivėrimo įspūdis. Į eilėraštį įpintas turbūt kiek vėlynesnis išlieto vyno motyvas poeto mintį praturtina, jai suteikia savotiškų paslapties užuominų, tačiau neišardo tų kristalinių, Niliūno ankstyvojoj lyrikoj dažnai sutinkamų intonacijų. "Tūbingen 1945" skaitytoją nukelia į pokario laikotarpį. Čia poetas gausiai pasiremia asmenine patirtimi, atkuria jauno svajotojo nerūpestingą pasidavimą poezijos magijai, o eilėraščio dinamika atskleidžia vaizduotės palinkimą paversti gyvenimą fantazija. Poezijos ir prisiminimų trauka taip pat pulsuoja "Išsivadavimo nakty". Tai ne naujas kūrinys, bet Orfėjaus medyje atspausdintos "Išsivadavimo nakties" variantas, įdomus autoriaus technine pažanga. Pirmąją versiją perrašydamas, Niliūnas nubraukia mažiau reikšmingas detales, mintį sukoncentruoja į vieną kūrybinį impulsą ir tuo būdu suteikia intensyvumo centriniam, išsivadavimo terminu paženklintam, kūrinio įvykiui. Jo žodis įgauna tikslumo, atsiranda daugiau spalvinio bei pojūčių elemento, stipriau jaučiami minties posūkiai, kuriuos pabrėžia taiklus eilučių sukirpimas. Pirmąją ir antrąją versijas palyginę, neabejojame autoriaus technine pažanga. Pastebime ir tai, kad Niliūnas sugebėjo Orfėjaus medžio "Išsivadavimo naktį" pataisyti nepažeidęs jos pirmykščio įspūdžio.
Skaityti daugiau...
 
TARPTAUTINĖ POLITIKA 1977 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS VAITIEKŪNAS   
I
Kiekvienas vyriausybės pasikeitimas sukelia arba naujų vilčių, arba naujų rūpesčių. Demokrato Jimmy Carterio išrinkimas Jungtinių Valstybių prezidentu siejosi su naujomis viltimis. Savo inauguracijos žodyje naujasis prezidentas pažadėjo atnaujinti Jungtinių Valstybių įsipareigojimus pagrindiniams (moralės) principams; nebūti abejingas niekieno laisvės sunaikinimui; jungtis į bendras pastangas teisingam, taikingam ir humaniškam pasauliui kurti. Po aštuonerius metus trukusios "Realpolitik" tvankos tai buvo tarsi gaivaus vėjo gūsis. Juoba, kad prezidento pažadus čia pat sekė atitinkami veiksmai: Baltuosiuose rūmuose jis priėmė sovietų kalintą disidentą Bukovskį, savo laišku atsakė disidento akademiko Sacharovo laišką. Sie prezidento Carterio gestai atrodė ypač reikšmingi palyginus su jo pirmtako prezidento Fordo atsisakymu priimti iš Sovietų Sąjungos ištremtąjį rašytoją Solženicyną.

Tačiau tokie ir tolygūs prezidento Carterio gestai dar nebūtinai reiškia JAV užsienio politikos krypties posūkį. Kaip netrukus paaiškėjo, tie prezidento gestai, jo dėmesys žmogaus teisėms yra ne kas kita, kaip tik naujomis patrauklesnėmis spalvomis nuspalvinimas Kissingerio varytos dė-tente politikos, visai nė negalvojant jos keisti iš esmės.
Skaityti daugiau...
 
PABALTIEČIŲ DAILININKŲ PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   

Ausma Matcate — Audinys Nr. 1 (J. Rumpeters nuotr.)
Skaityti daugiau...
 
ŽVJLGSNIS Į III MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   

Praėjusiais metais nemaža turėjome žymių kultūrinių renginių. Tarp jų ypač minėtini šie: Lietuvių fronto bičiulių Anglijoje suorganizuota studijų savaitė, ateitininkų IX kongresas Clevelande ir Mokslo bei kūrybos simpoziumas Chicagoje. Visi tie renginiai yra mūsų dvasinės gyvybės emigracijoje liudytojai. Kiekvienas iš jų turi savo prasmę bei įtaką. Be jų mūsų kultūrinės veiklos vaizdas praėjusiais metais būtų likęs fragmentiškesnis ir blankesnis. Šie monumentalūs mūsų dvasiniai proveržiai palaiko gyvą vyresniąją kartą ir gaivina jaunesniąją. Čia sustosime tiktai prie III Mokslo bei kūrybos simpoziumo, vykusio lapkričio 24 -27 Chicagoje.

Simpoziumo raida
Tie mūsų simpoziumai yra kultūros kongresų tęsiniai. Jie visi išplaukia iš Lietuvių Bendruomenės, kuri savo pagrindiniu uždaviniu pasirinko kultūrinę veiklą. Jos iniciatyva suruošti trys kultūros kongresai: pirmasis 1956 birželio 30, antrasis 1962 lapkričio 21-25, trečiasis 1967 lapkričio 23 - 26 — visi Chicagoje. Tai buvo sunkūs žingsniai, nes neturėta per daug patirties emigracinėse sąlygose, kai pati Lietuvių Bendruomenė dar tebebuvo organizavimosi kelyje. Tačiau kultūrinėje srityje ir tada jai sekėsi. Apsukrių vadovų rankose anie trys kultūros kongresai paliko ryškias žymes mūsų tremtiniskoje praeityje.
Skaityti daugiau...
 
ICCHOKO MERO KALBA, PRIIMANT LRD LITERATŪROS PREMIJĄ PDF Spausdinti El. paštas

Icchokas Meras (V. Maželio nuotr.)

Gerbiamosios ir gerbiamieji bičiuliai!
Stoviu štai priešais jus, be galo jaudindamasis, Chicagoje, toli nuo Vilniaus ir nuo Jeruzalės, bandydamas žvilgterėti į save iš šalies.

Ir matau greta savęs dvi moteris, jums nematomas. Viena — Miriama Merienė, žydė. Ji pagimdė mane ir nuvedė, didžia motiniška meile apgobusi, per ankstyvąją vaikystę, kol kelio neužstojo žvyrduobė. Kita — Bronė Dainauskienė, beraštė lietuvė moteris, šešių vaikų motina. Ji, apglėbusi mane abiem rankom, paslėpė nuo piktų akių, atplėšusi mane nuo žvyrduobės, pagimdė iš naujo septintuoju savo vaiku ir nuvedė paslapčiom tolyn gyvenimu iki ankstyvosios jaunystės.
Skaityti daugiau...
 
VERTINGŲ LOBIŲ PASAULIO KŪRĖJAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pranas Gaida   
Septyniasdešimt metų kunigui Stasiui Ylai
1978 m. sausio 5 d. sulaukė 70 metų amžiaus kun. Stasys Yla, pradėjęs savo žingsnius Luciūnų k., Ukmergės apskr. Šiuo metu jis gyvena Putname, Conn., kaip N. Pr. Marijos seserų vienuolijos centrinio namo kapelionas, netoli savo rankomis pastatytos akmeninės Mindaugo pilies. Statė jis ją, ieškodamas atvangos nuo intelektualinio darbo bei įtampos, kuri grėsė jo pusiausvyrai. Toji pilis yra tarytum jo gyvenimo simbolis, kuriame atsispindi ištisi septyni dešimtmečiai. Per tuos metus krovė jis ne granito akmenis, bet statė dvasinius rūmus, kurių lobiais galėtų naudotis visa tauta ir net žmonija. Jei sudėtume visus kun. St. Ylos darbus į vieną vietą, išvystume daug didesnį vaizdą nei Mindaugo pilis.

Naujo tipo kunigas
Su kun. St. Ylos atėjimu į nepriklausomos Lietuvos visuomenę yra susijęs naujo kunigo tipo išryškėjimas. Lietuvos kunigija, augusi ir išsimokslinusi caro laikų Lietuvoje, buvo rusų ir lenkų kultūros įtakoje. Toji tradicija vyravo net ir nepriklausomos Lietuvos kunigų seminarijose, ypač pradžioje.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ MENININKIŲ DARBŲ PARODA CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulė Jautokaitė   
Praeitų metų įvykusio Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje lapkričio 18 d. buvo atidaryta Amerikos lietuvių menininkių darbų paroda. Šioj meno parodoj mažiausia su dviem kūriniais dalyvavo šios dailininkės: Vanda Aleknienė, Marija Ambrazaitienė, Dalia Ancevičienė, Rasa Arbaitė, Vanda Balukienė, Nijolė Banienė, Teresė Idzelytė-Beržins-kienė, Vilija Aleksandra Eivaitė, Marytė Meškauskaitė-Gaižutienė, Regina Matuzonytė-Ingelevičienė, Regina Jautokaitė, Ina Skardytė-Kozel, Vida Krištolaitytė, Eleonora Marčiulionienė, Donna Rhae Marder, Janina Marks, Sesuo Mercedes, Ina Nenor-tienė, Nijolė Vedegytė-Palubins-kienė, Jadvyga Paukštienė, Ilona Avi-žienytė-Peterienė, Marija Petrauskaitė, Eugenija Rastonienė, Stasė Smalinskienė, Zita Sodeikienė, Vida Stankienė, Magdalena Stankūnienė, Marytė Strasevičiūtė, Ada Sutkuvienė, Irena Šimkienė, Elena Ur-baitytė, Henrieta Vepštienė, Giedrė Žumbakienė. Savo darbų skaidrėmis dalyvavo dailininkės —Vlada Stančikaitė-Abraitienė, Aleksandra Kašu-bienė, Elena Kepalaitė, Kristina Montvidas Kutkus, ir Giedrė M. Montvila — visos iš tolimesnių Amerikos vietovių. Šių menininkių ir taip pat tų, kurios parodoje su savo kūriniais dalyvavo, darbų skaidrės buvo rodomos ekrane po parodos atidarymo.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
L i t e r a t ū r a . — Lietuvių rašytojų draugijos Lietuvos nepriklausomybės 60-čiui paminėti 1,000 dol. premija už poeziją, kurios mecenatas yra Klemensas Galiūnas, visais vertinimo komisijos balsais paskirta Bernardui Brazdžioniui. Vertinimo komisiją sudarė Leonardas Andrie-kus, pirm., Leonardas Žitkevičius, sekr., ir nariai — Henrikas Kačinskas, Nelė Mazalaitė-Gabienė ir Stepas Zobarskas. Komisijos posėdis įvyko 1978 sausio 14 Kultūros židinyje, New Yorke. Komisija vadovavosi konkurso sąlygomis, kurių pirmasis punktas yra toks: Premiją gali gauti tik gyvas ir laisvajame pasaulyje gyvenąs poetas, kuris savo iškilia poetine kūryba labiausiai gaivino, įkvėpė ir stiprino lietuvių tautą vienu ar kitu metu nuo 1918 iki 1978.

Anatolijui Kairiui sausio 7 paskirta "Draugo" romano konkurso 1,000 dol. premija už romaną rankraštyje "Po Damoklo kardu", pasirašytu Pelėdos slapyvardžiu. Vertinimo komisijoje buvo: Povilas Gaučys, pirm., Dalia Kučėnienė, sekr., nariai — Pranas Razminas, Juozas Toliušis, Česlovas Grincevičius. Premijos mecenatai: Ada ir Andrius Skučai iš Lake Worth, Fla. Anatolijus Kairys yra iškilęs scenos veikalais literatūroje ir krupščiu darbu organizacinėje kultūrinėje veikloje. Premija bus įteikta š. m. balandžio 23 d. Jaunimo centre, Cicagoje.

Marijai Tūbelytei "Dirvos" novelės premija (600 dol.) sausio 29 iškilmingai įteikta Lietuvių tautiniuose namuose, Los Angeles, Cal. Laureatę apibūdino Jurgis Gliaudą. Premiją įteikė mecenatas Simas Kašelionis. Įteikimo iškilmę ruošė ALT sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba.

Kazimierui Barėnui praėjusiais metais gruodžio 30 suėjo 70 m. amžiaus. Rašytojas gyvena Anglijoje ir aktyviai reiškiasi literatūroje.
Skaityti daugiau...
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i: 200 dol.: Viktoras Stankus, D.D.C., Cleveland, OH.; po 100 dol.: P. A. Raulinaitis, Burbank, CA.; prel. Jonas A. Kučingis, Los Angeles, CA.; kun. dr. Pr. Ragažinskas, Central, NM.; Jurgis Jakaitis, Schlieren, Switzerland; po 50 dol.: kun. Kęstutis Balčys, Amsterdam, NY.; Pranas Bagdas, M.D., Douglaston, NY.; Vincas Ramonas, Chicago, IL.; Antanas Razma, M.D., Joliet, IL.; Mindaugas, Austė Vygantai, Winnetka, IL.; po 40 dol.: Romas G. Šatai, Huntsville, ALA.; Albertas Valys, Detroit, ML; po 30 dol.: J. J. Ardys, Bloomington, IL.; K. Brencius, Chicago, IL.; J. Vidmantas, Elizabeth, NJ.; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN.; Ig. Skrupskelis, Columbia, SC; dr. J. Sungaila, Toronto, Ont, Canada.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai