Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1962 m. 10 gruodis
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Feliksas Jucevičius — Jėzus — Dievo žodis .................................................................. 429
Juozas Tininis — Naujasis prancūzų romanas ............................................................. 432
Danguolė Sadūnaitė — Nuotoliai (eil.) .......................................................................... 436
Vincas Maciūnas — "Giesmės mužikėlio" autoriaus ir vertėjo klausimu ............... 437
Leonardas Andriekus — Lašelis, Vabzdys gintare,
šviesos, Upės ir dainos, Gimimas ir mirtis (eil.) ............................................................ 442

Nelė Mazalaitė — Jieškojimas .......................................................................................... 444
Kun. dr. Juozas Zeliauskas, O S B — Pijaus XII kons-
titucija "Exsul Familia" kanonų teisėje ir gyvenimo praktikoje ................................ 448

Uršulė Žemaitienė - Dr. Jonas Balys — Lino istorija ................................................... 455


KŪRYBOS PASAULY
LITERATŪRA
Al f. šešplaukis — Hermann Hesse ir jo literatūrinis palikimas ............................... 464
Liet. Rašytojų Draugijos raštas ........................................................................................ 465

KNYGOS IR ŽURNALAI
A. Tyruolis — Irenos Joerg "Laimės jieškotojai" .......................................................... 466
Antanas Musteikis — Konkrečių duomenų apžvalga
(Vytautas Vaitiekūnas: A Survey of Developments in cap-
tive Lithuania in 1961) ....................................................................................................... 466


MOKSLAS
Jonas Rugis — Niels Bohr ................................................................................................ 468
Įsteigta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija ................................... 469

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Uždarytas visuotinis susirinkimas ................................................................... 470
Tėv. L. Andriekus — Kun. N. Pakalnis — Jubiliatas .................................................. 470

VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Bendruomenės dvasia ........................................................................ 472
Skaityti daugiau...
 
JĖZUS - DIEVO ŽODIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė FELIKSAS JUCEVIČIUS   

"Kuomet rami tyluma buvo visa apėmusi, ir naktis savo bėgyje buvo padariusi pusę kelio, iš dangaus, nuo karališkojo sosto nužengė į sunaikinimui paskirtos šalies vidurį visagalis tavo žodis."1 Bažnyčia panaudojo šitą raštų ištrauką Kalėdų liturgijai, nes Jėzus yra jai Dievo Žodis. Evangelistai pasakoja šitą įvykį realistiškiau. Štai vienas tekstas: "Anomis dienomis atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augusto paliepimas surašyti visą pasaulį. Pirmas surašymas buvo padarytas Sirijos valdovo Kirino. Visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į savo miestą. Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo iš Dovydo namų ir giminės, ėjo iš Galilėjos, iš Nazareto miesto, į Judėją, į Dovydo miestą, kurs vadinamas Betliejus, kad įsirašydintų drauge su pažadėta sau moterimi Marija, kuri buvo nėščia. Juodviem tenai esant, atėjo jai metas gimdyti; ji pagimdė pirm-gimį savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ji prakartėje, nes jiems nebuvo vietos užeigoje."2
Skaityti daugiau...
 
NAUJASIS PRANCŪZŲ ROMANAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS TININIS   
Prancūzų rašytojai jau nuo senesnių laikų pasižymi naujų formų j ieškojimu dailiosios literatūros kūryboje. Ypač tai žymu romane, kuris "yra vienas iš esminių realybės suvokimo elementų"1 Kai kurie prancūzų rašytojai visiškai atsisako nuo tradicinių romano formų ir suka iki šiol dar beveik neišbandyta linkme, kurią Andre Maurois jau prieš keletą metų buvo numatęs. Toji linkmė ypač pabrėžia daiktinį realybės aspektą. "Rytojaus dienos romanuose judesiai ir daiktai, kaip ir kine, bus ten, prieš būdami kam nors"2. Naujieji romano kūrymo bandymai smelkiasi į daiktų materiališkumą, kuris supa žmogų iš visų pusių kaip neprasiskverbiama ir nuoga tikrovė. Norima emancipuoti daiktus iš priklausomybės žmogui, kuris tarp jų išgyvena baisią vienatvę. Tai egzistencialistinis žmogaus pasijutimas nedraugiškoje, priešiškoje tikrovėje.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DANGUOLĖ SADŪNAITĖ   
NUOTOLIAI
1.

Po mano akimis
Šalta versmė
Amalės
Teka.

(O švilpia plaukuose
Vytelės karklo.)
Skaityti daugiau...
 
GIESMES MUŽIKĖLIO" AUTORIAUS" IR VERTĖJO KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS MACIŪNAS   
1823 metais Vilniuje išleistoje knygelėje "Jonas iš Svisločės" (tai lenkiškos J. Chodzkos apysakaitės vertimas) buvo išspausdinta anoniminė "Giesmė mužikėlio". Ji paprastai priskiriama D. Poškai dėl turinio panašumo su jo "Mužiku Žemaičių ir Lietuvos". Antai ir Liet. Mokslų Akademijos išleistoje Lietuvių literatūros istorijoje (I 1957, p. 388) nurodoma, kad "šio eilėraščio autorium iš tradicijos laikomas Poška".

Tai nėra originalinis eilėraštis. Rašydamas apie D. Pošką Lietuvių Enciklopedijoje (XXIII, 1961), pažymėjau: "...ligi šiol nebuvo dar atkreiptas dėmesys į tai, kad Giesmė mužikėlio nėra originalinis kūrinys, o Fr. Sokolo Szahino eilėraščio Chlopek (iš jo rinkinio Muza polska, 1804) laisvas vertimas". Žemiau pateikiame abu tekstus.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONARDAS ANDRIEKUS   
LAŠELIS

Jeigu seka šią planetą kokios akys,
Iš tolybių tik vandens lašelį mato.

Nuostabu,
Kaip galima tiek skausmo,
Džiaugsmo ir malonės
Viename lašely sutalpinti!

Kartais net baugu pažvelgti į visatą,
Pilną begalinių dydžių ir mažybių.

Viešpatie,
Koks buvo didelis tas skausmas,
Džiaugsmas ir malonė,
O kokia maža ta ašara!
Skaityti daugiau...
 
JIEŠKOJIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė NELĖ MAZALAITĖ   

V. K. Jonynas — Betliejus (spalvotas piešinys)

Smėlio dykumose krito trys šešėliai: vienas vilkosi iš paskos kaip tas, kuris vejasi, ir kitas gulė į šoną, lyg nukritęs iš balno, ir dar kitas bėgo priekyje, tarytum rodydamas kelią — trys raiteliai, trys vyrai ant kuprių, jojo iš trijų skirtingų pusių.

Ir jie susitiko. Toje vietoje oazės vanduo spindėjo, stačiai švietė, tarytum ten buvo supilta saulė, ir raiteliai turėjo prisidengti akis delnais — štai kodėl jie ne tuojau pat išvydo vienas kitą, kai jų kupriai buvo priėję šaltinį, kiekvienas iš skirtingų šonų, kaip ir buvo atjoję.

Valandėlę vyrai sėdėjo savo balnuose sustingę, taip jie buvo nustebinti, ir jų gyvuliai kantriai ir ilgestingai žiūrėjo į vandenį. Tada raiteliai iš tolo pasveikino vienas kitą, ir kiekvienas regėjo, jog du kiti yra kilnūs ir garbingi vyrai.
Skaityti daugiau...
 
PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB   
(Pirmąjj jos pasirodymo dešimtmetį minint)
(Pabaiga)

III — Naujasis personalinės jurisdikcijos institutas "emigrantų misija" pagal Pijaus XII konstituciją "Exsul Familia".
Iš plačiau išryškintų personalinės-tautinės parapijos reikalavimų jau lengva numatyti naujojo personalinės jurisdikcijos instituto — "misijos emigrantams" — paskirtį ir net esmę. Iš kitos pusės išsamiai jį čia aiškinti nėra nei reikalo, kadangi tam yra specialių ir gan plačių studijų31. Užtat pasitenkinsime tiktai pagrindiniais juridinės jo struktūros bruožais.

Kad pati Bažnyčia jau nuo seniau jautė reikalą ir ruošėsi tokį institutą įsteigti, Pijus XII tai neabejotinai įrodo savo konstitucijos pirmame titule. Užtat jis neatsirado visiškai nelauktas ir bent moraliai neparuoštas. Iš čia net didesnė jo vertė.
Skaityti daugiau...
 
LINO ISTORIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė URŠULĖ ŽEMAITIENĖ   
Aprašė: URŠULĖ ŽEMAITIENĖ
Spaudai paruošė: DR. JONAS BALYS

Įžangos vietoje
Kaip Velykų margutį, gavau iš Čikagos dovaną. Tai buvo 30 psl. rankraštis, kurio pabaigoje parašyta: "Tai tiek aš parašiau apie mielus Lietuvos linelius, kuriuos aš labai mylėjau ir netingėjau linelių darbus dirbti". Rašė Uršulė Žemaitienė, kilimu suvalkietė, 72 metų amžiaus, gimus Lietuvoje.

Tai jau nebe pirmas kartas, kai aš tokias dovanas gaunu. Susipažinau su Žemaitiene, rinkdamas dainas 1949 metais Čikagoje. Ji man padainavo per 300 dainų ir giesmių. Ji dainavo ne tik man, bet visiems, kas tik jos prašė: Juozui Būgai, Gudauskienei, Variakojytei ir gal dar kitiems tautosakos rinkėjams. Nelankiusi jokios mokyklos, per save išmokusi skaityti ir rašyti, ji pati ėmėsi plunksnos surašyti savo žinomą tautosaką: dainas, pasakas ir padavimus, mįsles ir patarles, švenčių papročius ir kt. Jos surašytos tautosakos pas mane tiek susirinko, kad atspausdinus susidarytų geras tomas. Tačiau atspausdinti iki šiol nedaug tepasisekė. Buvo išleista knygelė "Suvalkiečių vestuvės" (1953 m., 80 psl.). Ilgokas straipsnis "Suvalkiečių gyvenimo vaizdai" buvo spausdintas per eilę numerių "Draugo" dienrašty (1952, nr. 266-272, 274, 277-278). Kitas rašinys — "Suvalkiečių laidotuvių apeigos ir raudos" buvo spausdintas "Ateityje" (1951, nr. 3-4). Per 50 jos dainų buvo įdėtos mano rinkiny "Lietuvių dainos Amerikoje" (1958). Na, ir štai dabar naujausias jos darbas apie liną.
Skaityti daugiau...
 
HERMANN HESSE IR JO LITERATŪRINIS PALIKIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alf. šešplaukis   

Šių metų rugpjūčio mėnesio 9 dieną Šveicarijos Montagnoloj, netoli Lugano, mirė žymusis šių dienų vokiečių rašytojas Hermann Hesse, sulaukęs 85 metų amžiaus. Hesse laikomas vienu iš paskutiniųjų didžiųjų Europos literatūros vyrų, priklausiusių vyresniajai kartai, kuri brendo pereitojo šimtmečio pabaigoj, bet savo kūryba veikė daugiau kaip pusę šio dvidešimtojo šimtmečio.

Gimęs 1877 liepos 2 dieną Wuert-tembergo Calwe protestantų misionierių šeimoj, Hesse paveldėjo baltų-švabų kraują: tėvas buvo estų kilmės, motina nuo Stuttgarto. Pradžioj buvo numatytas studijuoti teologiją, bet ją greit metė ir ėmėsi mechanikos, kurią vėl tuoj pakeitė knygininko darbu Tuebingene, Bazelyje. Nuo 1904 atsidėjo laisvo rašytojo darbui, apsigyvendamas švabų Garenhofene prie Bodeno ežero.
Skaityti daugiau...
 
LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS RAŠTAS PDF Spausdinti El. paštas
Vaižganto raštų išleidimo reikalu
Tremtyje lietuviško rašto gyvybė reiškia ir, aplamai, tautinę gyvybę. Užtat reikia džiaugtis kiekviena naujai pasirodžiusia knyga. Bet naujų, originalių literatūros raštų nepasirodo dabar taip gausiai, kad skaitytojų troškulys būtų pasotintas. Reikalinga kartais pakartoti geresniųjų mūsų klasikų raštų laidas.

Vienu iš įdomiausiu tokių klasikų yra Juozas Tumas Vaižgantas. Al. Merkelio parašytą jo monografiją neseniai išleido lietuviškos kultūros puoselėtojas J. Karvelis. Tas pats J. Karvelis ruošiasi išleistą pilną Vaižganto raštų laidą, kurią sudarytų apie 10 knygų. Labai sveikintinas ir remtinas šio mūsų kultūrininko užsimojimas.
Skaityti daugiau...
 
IRENOS JOERG "LAIMĖS JIEŠKOTOJAI" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Tyruolis   

Irena Joerg-Naudžiūnaitė, nuo 1947 įsikūrusi Austrijos Tirolyje, pasirodo jau su antruoju grožines literatūros kūriniu: novelėmis "Laimės jieškoto-jai". 1957 Nida buvo išleidusi jos nedidelio formato romaną "Taika ateina į slėnį", kur debiutuojanti rašytoja pasireiškė nuosaikiu pasakojimu, gera kompozicija, brandžiu stiliumi, nors visu veikalu į didesnes menines augštumas nekilo.

Dabar išleistame rinkinyje telpa 7 novelės, kurių siužetas taip pat daugiausia imtas iš pereitojo karo meto ar jo pabaigos, tik "Vengriškoji Madona" iš paskutiniojo vengrų sukilimo. Kai kurios tų novelių jau buvo ir anksčiau spausdintos, pvz. "Auksinės sagos" — "Žibinte", "Pergalė" — "Lietuvių Dienose" ir kt.

Tačiau nevisus šiuos kūrinėlius galima pavadinti novelėmis. Pvz. "Laimes jieškotojai" ir "Vengriškoji Madona" veikiau įeina į apysakos kaip novelės kategoriją: veiksmas jose išplėstas ir taip rutuliuojamas, kad nebetenka novelei būdingos žymės — netikėtos atomazgos. Ištęstuose kūrinėliuose skaitytojas, apsipratęs su veiksmo eiga, beveik nė neapsirikdamas, numano, kokia bus pabaiga. Pagaliau ir "Dainė" laiškas "gerajam draugui", savaime nėra novelė, nors medžiagos novelei ir nestinga.
Skaityti daugiau...
 
KONKREČIŲ DUOMENŲ AP2VALGA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Musteikis   
Brangindami kiekvieną instituciją, kuri nors kiek yra susijusi su lietuvių politinėmis, kultūrinėmis, šalpos ir kitokiomis apraiškomis, šia proga sustosime ties Lietuvos Laisvės Komiteto šiais metais išleista apžvalga — A Survey of Developments in Captive Lithuania in 1961. Jos autorius yra teisininkas Vytautas Vaitiekūnas, minėto komiteto narys. Kai šio komiteto politinė bei diplomatinė veikla yra dažnai pilkos kasdienybės neryškumo užgožta, tai V. Vaitiekūno mokslinio pobūdžio darbelis daugelio bus laikomas pastovesniu pragiedruliu, įsirikiuojančiu į eilę neabejotinos vertės atsiekimų, pateisinančių komiteto buvimą.

Kaip ir kitos pavergtos tautos, lietuviai pradėjo ruošti apžvalgas nuo 1954 m. Pradžioje apžvalgas sudarė V. Rastenis, vėliau — J. Audėnas, dr. M. Brakas, paskutines — V. Vaitiekūnas.
Skaityti daugiau...
 
NIELS BOHR PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Rugis   

pranešė, kad lapkričio 18 d. 1962 m. Kopenhagoje nuo širdies smūgio mirė Niels Bohr. Kiekvienam, bent kiek susipažinusiam su moderniuoju mokslu, žinoma, kas buvo šis genialus žmogus. Kasdieninė spauda jį stato greta A. Einšteino ir vadina atominės energijos tėvu. Jo nekrologai pasirodė pirmuose laikraščių puslapiuose. Amerikos mokslininkai iškėlė milžinišką reikšmę tikrai didingų jo darbų. Nobelio premijos lauraetas, chemikas dr. Ha-rold C. Urey 1923-1924 m. Bohro studentas Kopenhagoje, pareiškė, kad Bohras buvo: "an enormous inspira-tion to all young people around him". Antras Nobelio laureatas, irgi mokęsis pas Bohrą, dr. Linus Pauling, pažymėjo: "Aš manau, galima pasakyti, kad išskyrus Einšteiną, nė vienas mokslininkus tiek neprisidėjo prie mokslo išvystymo pirmoje XX amžiaus pusėje, kiek Niels Bohr". Nobelio premijos laureatas dr. Willard Libby pasakė: "Jis vienas iš didžiausių pasaulio žmonių. Jis surado daugumą to, ką mes žinome apie atomą. Jis buvo didis mokytojas, didelis mokslininkas ir didelis humanistas". Panašiai apie Bohrą išsireiškė ir dr. Norman Millbery, buvęs Argono National laboratorijų direktorius, dr. S. Allison, vadovavęs Atomo Branduolio Tyrimo Institutui, prie Čikagos universiteto.
Skaityti daugiau...
 
ĮSTEIGTA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINĖ PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
P.L.B. Kultūrines Premijos
1. Laisvojo pasaulio lietuvių kultūriniam darbui skatinti ir remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, kartu su P.L.B. Kultūros Taryba, skiria metinę dviejų tūkstančių dolerių premiją už literatūros, dailės ir muzikos kūrinius bei lituanistikos mokslo darbus. Pirmoji premija bus skiriama už 1963-sius metus.
2. Premijos gali būti skiriamos už spausdintus ir rankraštinius darbus. Nespausdintų darbų rankraščiai turi būti atsiųsti P.L.B. Kultūros Tarybos pirmininkui ligi gruodžio 31 d. Premijuotinas dailės kūrinys parenkamas tų metų apžvalginėje lietuvių dailininkų parodoje.
3. P.L.B. Kultūros Taryba sudaro specialistų komisijas premijuotiniems darbams atrinkti ir jury komisiją dailės kūriniams apžvalginėje parodoje įvertinti. Komisijų nariais gali būti ir P.L.B. Kultūros Tarybos nariai. Komisijos pačios išsirenka pirmininkus.
Skaityti daugiau...
 
UŽDARYTAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   

Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, iškilmingai pradėtas spalio 11 d., per Nekalto Prasidėjimo šventę buvo laikinai uždarytas iki ateinančių metų rugsėjo. Uždarymas nereiškia darbų sustabdymo. Tai tik bendrųjų posėdžių nutraukimas, kuriuose dalyvavo kardinolai, pasaulio vyskupai, žymiųjų vienuolijų atstovai, rinktiniai teologai, kitų religijų stebėtojai. Darbui toliau tęsti veiks įvairios komisijos, koordinuojamos naujai įsteigto centrinio komiteto. Vyskupams leista grįžti į savo vietas, kur jie įpareigojami studijuoti komisijų teikiamą medžiagą.

Per tuos du mėnesius nuo susirinkimo atidarymo studijos bei diskusijos buvo sutelktos daugiausiai į liturgiją. Tai sritis, kuri liečia išorinius žmogaus ryšius su Dievu. Į ją įeina visi kulto ir sakramentų teikimo veiksmai. Jau seniai Bažnyčiai rūpestį kėlė žmonių vartojamos kalbos įjungimas į kai kurias liturgijos dalis. Yra kraštų, kur specialiom privilegijom gimtoji kalba įvesta į mišias ir kitas apeigas. Apskritai liturginis judėjimas, siekiąs aktyviau įjungti žmogų į šventus veiksmus, šio amžiaus antroje pusėje buvo ypatingai našus. Susirinkimo dalyviai beveik vienbalsiai pasisakė už gyvųjų kalbų įvedimą į liturgiją. Ruošiamas naujas liturgijos projektas, su kuriuo neišvengiamai siejasi naujų mišiolų ir apeiginių knygų redagavimas bei leidimas.
Skaityti daugiau...
 
KUN. N. PAKALNIS — JUBILIATAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Tėv. L. Andriekus, O.F.M.   
Brooklyno Apreiškimo lietuvių parapijos klebonas kun. Norbertas Pakalnis šį pasavasarį susilaukė 50 metų kunigystės jubiliejaus. Tą įvykį jis buvo linkęs paminėti tyliai, bet parapija, kurioje dirba jau beveik 30 metų, žinoma, su tuo nesutiko. Įspūdingos pagerbtuvės dviem atvejais buvo suruoštos šį rudenį, dalyvaujant vietos vyskupui, apylinkės kunigams bei pasauliečiams. Taip pat ir spauda vienbalsiai pripažino jubiliato žymius nuopelnus Amerikos lietuvių kultūrai. O jisai, tų iškilmių supamas, galvojo apie gilesnį savo kunigystės jubiliejaus įprasminimą. Jubiliato dėmesį traukė "Aidai", kuriuos remia ir skaito nuo pat pasirodymo Amerikoje. Dabar, minėdamas kunigystės sukaktį, kun. Norbertas Pakalnis mūsų žurnalui paaukojo 500 dol., tapdamas šio numerio leidėju. Jubiliejaus proga čia malonu paliesti šio žymaus dvasininko bent pagrindinius veiklos bruožus.
Skaityti daugiau...
 
BENDRUOMENINĖ DVASIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė St. Barzdukas   

Optimistiniai vaizdai

Šiemet Darbo dienos savaitgaliu teko dalyvauti Kanados Lietuvių Bendruomenės devintojoj dienoj Windsore. Yra kuo pasidžiaugti: ši diena čia jau prigydyta ir paversta tradicine, jos turiny daug ryškių kultūrinių momentų — dailės meno paroda, Dainavos ansamblio koncertas, Hamiltono Gyvataro ir Dainavos ansamblio tautiniai šokiai, sporto šventė, ji traukia ne vien lietuvius, bet savo atsilankymu ją taip pat pagerbia ir kanadiškiai svečiai — valstybės, savivaldybės, bažnyčios oficialieji atstovai, žodžiu, tai didelis bendruomeninės dvasios laimėjimas.

Ta pačia proga teko iš arčiau taip pat stebėti ir studentų ateitininkų stovyklą Dainavoj. Ir čia yra kuo pasidžiaugti: klausimai referuojami bei diskutuojami gyva lietuvių kalba, nesvetimi likiminiai tautiniai rūpesčiai, pietų ar kitų susibūrimų progomis ištisai skambėjo lietuviškos dainos. Ir kas nuostabu — tai kad dainuoja beveik visi. Pridėkim dar tokią lietuvišką pamažu kylančios ir nuolat gražėjančios Dainavos stovyklos aplinkumą — ir džiaugsmas dar didesnis. Pasijunti stovįs lyg pačios Lietuvos žemėj.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Kultūros kongreso paskaitos neišeis atskiru leidiniu. Jos atiduotos atspausdinti "Aidams". Sausio numeris skiriamas kultūros kongresui. Taip pat ir pirmojo kultūros kongreso medžiagą paskelbė "Aidai".

* "Aidų" žurnalo jury komisija savo posėdyje 1962 m. gruodžio 8 d. New Yorke nutarė "Aidų" grožinės literatūros premijos už 1960-1961 metus neskirti.

* Prel. Ignui Albavičiui šį rudenį suėjo 50 m. kunigystės. Įvykis buvo paminėtas lapkričio 22, 25 d.d. pamaldomis ir vaišėmis. Jubiliatas yra vienas iš didžiųjų Amerikos lietuvių kunigų veikėjų, savo triūsu daug prisidėjęs prie lietuvybės išlaikymo Amerikoje. Apie jo asmenį bei veiklą plačiau kituose numeriuose.

* Alto valdyba šitaip pasiskirstė pareigomis: L. šimutis — pirm.; dr. P. Grigaitis — pirmasis vicepirm.; T. Blinstrubas, P. Dargis, K. Drungelis, A. Rudis — vicepirmininkai; E. Bartkus, dr. V. Šimaitis — sekretoriai; M. Vaidila — ižd., J. Tálalas — finansų raštininkas. Veiklai pagyvinti numatomos specialios komisijos. Be to, Alto reikalams tvarkyti, įsteigtas centrinis biuras Čikagoje.
Skaityti daugiau...
 
1962 METŲ AIDŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINE LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Žaizda, Kankiniai, Kaino
vaikai, Našlaitė, Briedis, Angelas, Lašelis, Vabz-
dys gintare, šviesos, Upės ir dainos, Gimimas
ir mirtis (eil.) 56, 442
Audronė O.B. — Po langu, Varpo dūžiai, Laukų lelijos (eil.) 27. 110, 207
Augustaitytė-Vaiciūnienė J. — Gandrų parleklmas, Rankos, Daina, Atgaila dili .... 386
Baronas Aloyzas — Dėkingumas, Injekcija .... 117, 199
Skaityti daugiau...
 
AIDAI SKIRIA PREMIJA UZ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1960 ir 1961 metais.
2. Premija, $500.00 sumoje skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.), parašytą lietuvių kalba.
3. Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
Skaityti daugiau...
 
LEIDĖJŲ ŽODIS PDF Spausdinti El. paštas
ŠVENČIŲ PROGA VISIEMS NUOŠIRDŪS LINKĖJIMAI

LEIDĖJŲ ŽODIS

Kalėdų šventė ir Nauji Metai teikia malonią progą prabilti į "Aidų" bičiulius. Mes linkime žurnalo redaktoriams, bendradarbiams, skaitytojams ir platintojams džiaugsmingų Kalėdų ir sėkmingų ateinančių metų.
Skaityti daugiau...
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka - Niliūnas
Meninė priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos adresas — Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis,
4757 East Ave., S. E., Washington 28, D.C.
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai