Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1969 m. 1 sausis
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Naujus metus pradedant ............................................................................................... 1
Kajetonas J. Čeginskas — Taika ir žmogaus teisės ..................................................  2
Danguole Sadūnaite (12 eilėraščių) .............................................................................  5
Antanas Maceina — Tikėjimo krizė ir pasauliečiai ...................................................  7
Zefirina Balvočienė (eil.) ............................................................................................. 11
Adomas Varnas ........................................................................................................... 12
Stasys Yla — Pasauliečių taryba religiniams lietuvių reikalams .............................. 14
Žvilgsnis į 1968 metus ................................................................................................. 17

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
S. Ž. — Teatro festivalio įspūdžiai  ............................................................................  33
J. Gimbutas — Pirmoji Baltijos studijų konferencija  ................................................ 36
J. Dainauskas — Arch. J. Muloko lietuviškasis kelias ...........................................  38
V. Vizgirda — Lietuvių dailė enciklopedijos XV tome .............................................. 39
Mūsų buityje ................................................................................................................ 41

KNYGOS
Mirga Girniuviene — L. Andriekaus poezija angliškai  ...........................................  45
A. Mažiulis — Lietuvių šeimos papročių sovietizacija (A. Vyšniauskaitės knyga) .. 47
Skaityti daugiau...
 
Žengiant į naujus metus PDF Spausdinti El. paštas

Įprasta naujus metus sutikti su didelėmis Utimis, bet reikia susitikti su tais pačiais rūpes-nais. Taip yra ir asmeniniuose, ir visuomeniniuose reikaluose.
Mūsų žurnalas šiemet pradeda šiame krašte dvidešimtuosius metus. Lietuviškaisiais matais tai jau ilgas amžius. Galime džiaugtis, kad tiek metų ištesėta. Bet daug svarbiau žvilgsnį kreipti ateitin.

Visi mūsų užmojai (enciklopedija, kultūros žurnalai ir aplamai spauda) pašaliniams turi atrodyti arba kvailu bizniu, arba neįmanomu dalyku. Argi įmanoma leidėjams verstis tokiais tiražais? Argi įmanoma darbą atlikti tokiems redakciniams "štabams"? Visuomeninis idealizmas padaro įmanoma, kas pašaliniams neįsivaizduojama.
Skaityti daugiau...
 
TAIKA IR ŽMOGAUS TEISES PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAJETONAS J. ČEGINSKAS   
Praėjusių Žmogaus teisių metų paraštėje

1.
Nobelio taikos premija 1968 m. paskirta prancūzų teisininkui profesoriui Renė Cassin už jo didelius nuopelnus žmogaus teisių srityje. Dar vykstant antrajam pasauliniam karui, 1941 metais Saint James konferencijoje, jis Prancūzijos vardu reikalavo sąjungininkų pergalę prieš ašies valstybes būtinai susieti su pagrindinių žmogaus teisių laimėjimu. Nuo tada šiam kilniam reikalui R. Cassin atidavė visas savo žinias ir sugebėjimus. Jis veikliai prisidėjo, redaguojant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ir jau eilė metų vadovauja Europiniam žmogaus teisių teismui — pirmajai ir ligšiol dar vienintelei tokios paskirties tarptautinei įstaigai.

Žmogaus teisių labui pašvęsto gyvenimo ir veiklos atžymėjimas nobeline taikos premija yra ne vien tik asmeninių nuopelnų įvertinimas, bet turi ir gilesnę prasmę.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Danguolė Sadūnaite   
KRYŽIUS NUGALĖJO TAMSĄ

I.
Kryžius nugalėjo
tamsą.

Lelijos keliasi
aptarnauti Jį
savo baltumu.

2.
Ir saulei tekant,
danguje nė krislo.

Aš noriu
matyti
Dievą.   
Skaityti daugiau...
 
TIKĖJIMO KRIZĖ IR PASAULIEČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MACEINA   
"O kuo jūs mane laikote?" (Mat. 16, 15)

Maždaug prieš 20 metų dėsčiau mintį, esą "santykis su Kristumi atskleidžia tiek atskiro asmens, tiek ištiso istorijos tarpsnio dvasią" (Niekšybės paslaptis, 1964, p. 71; šios knygos rankraštis buvo paruoštas jau 1948). Mūsasis tarpsnis esąs būdingas kaip tik tuo, kad jis, tiesa, "gręžiasi į Kristų", tačiau "į Kristų - žmogų", o ne į Kristų - Žmogų ir Dievą. Kristaus Dievybė arba nutylima arba net aiškiai neigiama (t. p.).1 Ši ano meto mintis rėmėsi į bendrų pokarinę nuotaiką, kurioje Krikščionybė kaip etika buvo aukštai vertinama, bet Krikščionybė kaip Dievo ir žmogaus sąjunga Kristuje buvo apeinama. Trumpai tariant, Krikščionybė kaip mokslas — taip; Krikščionybė kaip įvykis — ne.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZEFIRINA BALVOČIENĖ   
JAU NIEKAD

Sukarpė, visas dienas į skutelius
sudraskė, išmėčiojo,
ir — nebesurankioti.
Ieškai kur patogiam šešėly
pailsėti - -
   
Skaityti daugiau...
 
Dailininkas Adomas Varnas PDF Spausdinti El. paštas
Dailininkas Adomas Varnas šiuos metus pradėjo, peržengdamas 90 metų ir įkopdamas į šimtinės paskutinįjį dešimtmetį. Jo gyvenimo tėkmėj atsispindi visa mūsų atbudusios tautos dailės istorija.

Pradėjęs dailės studijas Petrapilyje, jas tęsė Krokuvoje ir 1908 baigė Ženevoje. Kaip tik tuo metu Vilniuje buvo pradėtos pirmosios lietuvių dailės parodos. Ad. Varnas buvo tarp pagrindinių dalyvių.

Atstačius nepriklausomą Lietuvą, Ad. Varnas pirmininkavo Meno kūrėjų draugijai, kuri organizavo visų meno sričių gyvenimą. Vėliau dėstė Kauno meno mokykloj. Visi nepriklausomybės meto dailininkai — jo mokiniai.

Ad. Varno produktyvumą liudija jo kūrinių skaičius: apie 1300 tapybos ir apie 500 grafikos darbų (tarp šių pastarųjų apie pusė priklauso šaržui).

Daugiausia Ad. Varnas dirbo peizažo srityje. Paties žodžiais, jam rūpėjo "ne tiktai matyti išorines gamtos formas, bet ir įsigyventi į jos dvasią". Todėl jo peizažai ir pasižymi lyrizmu — ramūs, svajingi, su melancholijos atspindžiu. Tai atitinka ir rausvai pilkų spalvų vyravimas.
Žymią vietą Ad. Varno kūryboj užima ir portretai. Priešingai peizažams, jo portretai greičiau būdingi dramatizmu. Ad. Varnas žmoguje pirmiausia ieško žmogiškosios didybės — jo žmonės kupini polėkio, ryžties, besiveržią per "bangas".

Ad. Varno šaržai liudija ne tik dailininko psichologinį pastabumą, bet ir neužsidarymą nuo gyvenimo. Ligi šiai dienai Ad. Varnas visur sutinkamas, kur kas Čikagoje reikšmingesnio vyksta. Garbingajam Jubiliatui nuoširdūs sveikinimai ir visi labi linkėjimai.
Skaityti daugiau...
 
Pasauliečiy taryba religiniams lietuvių reikalams PDF Spausdinti El. paštas
Parašė STASYS YLA   
Ieškant sprendimų gyvybinei problemai

Prieš metus iškilo pasauliečių tarybos religiniams lietuvių reikalams klausimas, radęs platesnio atgarsio spaudoj( organizacijų centruose ir suvažiavimuose. Motyvai, kodėl lietuviams reikia tokios tarybos, keliami šie:
1.    Religiniai mūsų reikalai nėra pakankamai tvarkomi.
2.    Trūksta gyvesnio ir veiksmingesnio dėmesio II Vatikano direktyvoms ir nėra patenkinamo jų pritaikymo religiniam atnaujinimui.
3.    II Vatikano dekretas apie pasauliečių apaštalavimą (par. 26) rekomenduoja steigti "pasauliečių tarybas padėti Bažnyčiai apaštalauti".
4.    Tokios tarybos sudaromos įvairiuose kraštuose, o iš lietuvių ją turi sudarę jau Vokietijos lietuviai katalikai ir laikinę — Kanados lietuviai. Pasauliečių tarybos jau veikia prie dviejų Toronto lietuvių parapijų savo vietiniams reikalams, ir tai pasirodė labai naudinga.
Skaityti daugiau...
 
ŽVILGSNIS Į 1968 METUS PDF Spausdinti El. paštas
I
Baigiant Lietuvos laisvės kovos metus

Laisvajame pasaulyje pereitieji metai buvo paskelbti  Žmogaus  teisių  metais,  bet  sovietai
juos pavertė savo imperializmo metais, tankais "sudrausmindami" pradėjusią laisvintis Čekoslovakiją. Gi mums, seniai ištiktiems dar nuožmesnio likimo negu čekoslovakų, pereitieji metai buvo Lietuvos laisvės kovos metai, nes minėjome nepriklausomos Lietuvos atkūrimo penkiasdešimtmetį, savo nepriklausomybės vėl jau daug metų netekę.

Tais pačiais metais  žmogaus teisių  deklaravimas ir brutalios jėgos demonstravimas yra nuolatinė įtampa tarp žmoniškesnio pasaulio ilgėjimosi ir   niūraus   egoizmo,   pasitikinčio   tik kumščio jėga (asmenų ar valstybių, klasių ar rasių santykiuose). Šioj įtampoj slypi ir mūsų likimas. Pamaži, bet nesulaikomai gilėja žmonijoj laisvės ir teisės idėjos. Todėl reali ir mūsų viltis,  kad  bendroji  pasaulio  humanizacija įgalins ir mūsų tautą iškovoti teisę į savo laisvę.    Tačiau būtų naivu viltis, kad kas nors iš šalies laisvę padovanos. Kelias į Lietuvos laisvę yra nenumatomai ilgas, nors dėl to jis nėra beviltiškas.
Skaityti daugiau...
 
TEATRO FESTIVALIO [SPŪDŽIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė S.Ž.   

Vienas pačių šviesiausių įspūdžių Išsineštų iš Teatro festivalio, įvykusio Čikagoj lapkričio 27 - gruodžio  1  dienomis, buvo pats pirmasis Čikagos Jaunimo teatro spektaklis. Tai keturių scenai pritaikytų  literatūros  gabalų  rinkinys, pavadintas Viva Poesia ir režisuotas Leono Barausko (Putino poema "Prometėjas") ir Dariaus Lapinsko   (Meko   eilėraščiai  "Pavieniai žodžiai", Škėmos novelė "Nakties tyla" ir Kairio vienaveiksmis "Diplomuotas siuvėjas"). Sumanus pasirinkimas   inscenizuoti   keletą atskirų trumpų dalykų neapsunkino  vaidintojų  didesniu  uždaviniu - komplikuotesnių charakterių išvystymu,  kuris būtų pareikalavęs didesnės vaidybinės patirties. Tai leido jų pajėgų ribose efektingiau pasirodyti, be to, sudarė progą didesniam  ir įvairesniam  vaidintojų skaičiui pasireikšti. Pasitenkinus mažąja scena ir atsisakius dekoracijų (tai palengvino spręsti scenos techniškuosius uždavinius), dėmesys buvo sukauptas į scenoje judanti veikėją, jam padedant vienu kitu prasmingu butaforijos objektu.
Skaityti daugiau...
 
PIRMOJI BALTIJOS STUDIJŲ KONFERENCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Gimbutas   
Kaip konferencijos programoje parašyta, ryšium su 50 metų Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktimi iškilo reikalas išsamiai ir moksliškai peržvelgti dabartines okupuotųjų kraštų sąlygas ir problemas. Tikimasi, kad artimesnis kontaktas tarp tų tautų mokslininkų Amerikoje ir Kanadoje padės geriau in-formuotis kultūriniais, ekonominiais, socialiniais ir demografiniais klausimais. Manoma, kad tas kontaktas turėtų išaugti, dažniau kvie čiant mokslines konferencijas ir įkuriant visų trijų Baltijos tautų mokslo sąjungą. Iniciatyvos pirmajai konferencijai sukviesti ėmėsi Latvių korporacijų sąjungos (Association of Latvian Fraternities) mokslinis komitetas. Užmezgus kontaktus su estais ir lietuviais, buvo sudarytas 17 asmenų komitetas. Jame dirbo lietuviai prof. dr. V. S. Vardys iš Oklahomos universiteto (vienas iš trijų pirmininkų), dr. J. Puzinas, dr. J. Balys, Z. Vaitužis. Vykdomajam komitetui pirmininkavo latvis Janis Gaigulis iš New Yorko.
Skaityti daugiau...
 
ARCHITEKTO MULOKO LIETUVIŠKASIS KELIAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Dainauskas   
Sparčiai augant urbanistinei standartizacijai, miestai panašėja, tampa monotoniški, o tai veikia neigiamai net į žmogaus darbingumą. Prancūzijoje konstatuota, jog fabrikuose su monotoniškomis, pilkomis sienomis darbingumas yra net iki 15 proc. mažesnis. Tai patyrus, buvo įsakyta, kad Prancūzijos naujų įmonių statybose 5 proc. išlaidų būtų skiriama pastato estetiškumui. Nėra nė kalbos, kad absoliučiai suvienodintas statybos "stilius" prieštarauja meno esmei. Vis daugiau pasigirsta balsų, kad statyti reikia ne tik sparčiai ir ekonomiškai, bet ir meniškai, kad drauge architektūra turi byloti apie žmogų, kuriam ji skiriama, apie jo aplinką. Labiausiai tai liečia viešuosius, monumenta-linius pastatus. Užtat kiekvienam tokiam pastatui rasti savitą vaizdinį akcentą, atspindintį aplinkos veidą, ir yra mūsų laikų architektūros uždavinys.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ DAILĖ ENCIKLOPEDIJOS XV TOME PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. Vizgirda   
Lietuvių Enciklopedija, kaip "vargo mokykla", yra sukurta leidėjo, redaktorių ir niekieno niekad nesuskaičiuotų bendradarbių, kurie jai aukojo laiką ir pasišventimą. Yra ir spragų, ir to, ko nereikia. Vis tiek šiandien tai vienas didžiausių paminklų lietuvių kultūrai, kur su tiek vargo ir pastangų nedėkingiausiose sąlygose surinkta tokia gausa medžiagos iš įvairių įvairiausių sričių, jų tarpe ir apie lietuvių dailininkus ir dailę. Sudėti enciklopedijoj visi dideli ir maži kūrėjai, reikšmingi ir mažiau reikšmės turėjusieji įvykiai. Visa tai išbarstyta per 34 tomus. Ilgai lauktame ir paskiausiai išėjusiame tome, paženklintame XV ir Lietuva, buvo tikėtasi viso meninio gyvenimo istorinės apžvalgos, išryškinančios pačius reikšmingiausius įvykius, skirtingas dailės apraiškas, atliekančios dailininkų atranką, jų kūrybos aptarimą. Deja, teko nusivilti.
Skaityti daugiau...
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Vykdydama PLB III seimo nutarimą, PLB Valdyba 1969 paskelbė Lietuvių  švietimo  ir šeimos metais.
Visų kraštų LB, organizacijos, spauda ir visi lietuviai prašomi tais metais 1. kreipti išskirtinį dėmesį į lietuviškos šeimos ir lietuviško švietimo reikalus, 2. kelti bei ryškinti jų tikslus ir uždavinius, 3. sudaryti sąlygas jų darbui, susipratusį, valingą ir veiklų lietuvį jaunuolį ugdant.
PLB Švietimo taryba šių metų programai numatė suorganizuoti a. tarpmokyklinį konkursą (pravedamą keturiais tarpsniais: vietos mokyklos, rajono, krašto ir žemynų ribose), b. atitinkamą mokytojų atžymė-jimą ir c. įtraukimą šeimų į lietuviškosios mokyklos bendruomenę.
Skaityti daugiau...
 
L. ANDRIEKAUS POEZIJA ANGLIŠKAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mirga Girniuvienė   

Leonardas Andriekus pirmasis susilaukė savo poezijos vertimų rinkinio anglų kalba. Amens in Amber — tai Demie Jonaitis išverstų L. Andriekaus eilėraščių knyga, kurią išleido Manyland Books leidykla (1968, 85 psl., kaina 4 dol.).

Versdamas eilėraštį į anglų kalbą, vertėjas turi išspręsti tris pagrindinius uždavinius:  1. suprasti eilėraštį ir jo prasmę perteikti vertime, 2. rašyti kuo sklandesne anglų kalba ir 3. išlaikyti originalo stilių bei formą. Kiek sekėsi šiuos uždavinius išspręsti Demie Jonaitis, išverčiant L. Andriekaus poeziia Į anglų kalbą? Gal būt, Jausdama pasiimto . uždavinio jai sunkuma, savo vertimus ji pavadino "versions".

Peržiūrint vertimus bei originalus, atrandama vietų, kur vertėja nesupranta ne tik pavienių žodžių, bet ir paties eilėraščio. Pvz., eilėraštis "Vienuma" išreiškia žmogaus
atitolimą nuo gamtos:
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ ŠEIMOS PAPROČIŲ SOVIETIZACIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Mažiulis   
Pereitais metais Lietuvos Mokslų  akademijos Istorijos institutas išleido A. Vyšniauskaitės parengtą knygą  Lietuvių  šeimos  tradicijos (184 psl. teksto, 32 psl. iliustracijų Ir spalvota kupiškėnų pamergių įklija). Knygą  sudaro  dvi  dalys: pirmoji dalis (11-86 psl.) skirta lietuvių šeimos švenčių papročių aprašymui ir piršimui naujų sovietinių, antroj dalyj (91-181 psl.) duodama atitinkama tautosakinė medžiaga: oracijos, dainos, šokiai, žaldlmai. Knygos pobūdis dvejopas: iš vienos pusės tai tautosakinė knyga, iš antros — agitacinė propaganda. Kaip pirmuoju pratarmės sakiniu pasakoma: "šis darbas skirtas svarbiai ir aktualiai problemai, — kokiu pagrindu ir kaip sukurti naujus tarybinius šeimos papročius, kad greičiau išsivystytų tikrai liaudiškos tarybinės vestuvių, vardo naujagimiui suteikimo, gimimo dienos paminėjimo, laidotuvių ir kitos buitinės tradicijos" (p. 5). Pagal tai ir knygos vertė yra dvejopa — kiek ji yra tautosakinė studija ir kiek ji tėra propagandinė agitacija už lietuvių krikščioniškųjų šeimos papročių pakeitimą sovietiniais, atitinkančiais ateistinio komuninizmo veikalavimus.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVIŲ LITERATŪRA SVETUR 1945-1967. Redagavo K. Bradūnas. Išleido Į Laisvę fondas Čikagoj 1968. Dailininkas — V. O. Virkau. Kieti viršeliai, 697 psl., kaina 10 dol. Kolektyvinis veikalas, kuriame poeziją apžvelgia A. Vaičiulaitis (7-83), romaną — K. Keblys (84-212), novelę — R. Šilbajoris (213-299), dramą — St. Santvaras (300-394), kritiką VI. Kulbokas (395-511), be to, J. Girnius meta bendrą visumos žvilgsnį (512-605), Č. Grincevičius duoda bibliografiją (606-669).

Dr. Pr. Skardžius: LIETUVIŲ KALBOS KIRČIAVIMAS. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas (mecenatas — Lietuvių fondas) Čikagoj 1968. Kieti viršeliai. 117 psl., kaina 5 dol.
Stefanija Rūkienė: VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. Sibiro tremties užrašai. I dalis. Mecenatas — dr. J. Dauparas. Išleido Vilties draugija Clevelande 1968. 443 psl. kaina 5 dol. (kietais viršeliais — 6 dol.).
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
25 dol. — Simas Rutkauskas, Chicago, 111.; kun. dr. P. Ragažinskas, Pecos, Texas. 20 dol. — Jurgis Gedaugas, Playa Del Rey, Calif.; St. Juozapavičius, Chicago, 111; 18 dol. — kun. J. Patašius, Great Falls, Mt. 17 dol. P. Mikalauskas, Omaha, Nebr.; Marytė šalinskienė, Woodhaven, N. Y.; dr. Kris Gudaitis, Warren, 111. 12 dol. — D. Bielskus, Chicago, 111.; Vyt. Kamantas, Westmont, 111. 20 dol. už 1968-69 m. — A. Al-kaitis, Cleveland, Ohio.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai