Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1971 m. 1 Sausis
TURINYS
Žvilgsnis į 1970 metus ........................................................................................ 1
Marija Saulaitytė — Eilėraščiai ........................................................................15
Birutė Ciplijauskaitė — Perpetuum mobile (A. Tamošaitienės kūryba) .........16
Friedrich Hoelderlin — Eilėraščiai (vertė A. Sietynas) ................................... 20
Antanas Poškus — Lytinė revoliucija ............................................................... 27

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Juozas Kojelis — Laisvinimo politika ir ALTa ................................................ 33
Paulius Jurkus — Liet. koplyčia Šv. Petro bazilikoje ...................................... 34
Petras Celiešius — Tarptautinis teologų kongresas ........................................ 35
Leonardas Dargis — Nobelio ekonomikos premiją paskyrus Samuel-onui .. 36
Mūsų buityje ....................................................................................................... 37

KNYGOS

Kęstutis Keblys — Ignaco ir Gasiūno metai (K. Barėno knyga) ..................... 39
Antanas Musteikis — Meno sociologija (V. Kavolio knyga)............................ 41
Domas Jasaitis, M.D. — Medicinos istorijos Lietuvoje sovietinė apybraiža . 44
Skaityti daugiau...
 
ŽVILGSNIS l 1971 METUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Girnius   
Simas Kudirka išbudino
1970-tieji metai slinko gana rutiniškai, o tautinio vieningumo atžvilgiu — ir gana nelemtai. Juo toliau, juo visur akivaizdžiau ryškėja laiko tekmėje neišvengiamas mūsų išeivinių pajėgų išsekimas. Kasmet mūsų eiles retina mirtis, vis labiau daugelį ima slėgti amžius, o iš jaunosios kartos tik maža dalis pereina į aktyvią lietuviškojo gyvenimo viduriniąja kartą. Rodos tai viską tai matant, turėtų būti akivaizdu, jog tokiomis sąlygomis visų esamų pajėgų sutelkimas yra gyvybiškai imperatyvus: prieš didesnius uždavinius stovime, negu turime pajėgų jiems vykdyti.
Skaityti daugiau...
 
Marija Saulaitytė — Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MARIJA SAULAITYTĖ   

PRAĖJAI

Bronziniai lapai, sidabrinės šaknys.

Apokalipsės medžiai nušvinta

skaidriai įprasmintu

įaugimu

į geležinę žemę.

Skaityti daugiau...
 
Perpetuum mobile PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ   
A. Tamošaitienės kūryba

Pereitą rudenį Windsoro universitete su­rengta Anastazijos Tamošaitienės darbų paroda atžymėjo trisdešimt penktąją tokios veiklos su­kaktį: pirmą kartą savo kūrinius ji išstatė Kau­ne 1935. Nuo to laiko vargiai surastumėm me­tus, praėjusius be panašaus atžymėjimo. Vien tai rodo nepaprastą dailininkės darbštumą: juk kiekvienai iš tų parodų teko surinkti naujus eks­ponatus, žengti vis naują "žingsnį priekin".

Skaityti daugiau...
 
Friedrich Hoelderlin PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Friedrich Hoelderlin   

 

1970 kovo 20 suėjo 200 metų nuo didžiojo vokiečių poeto Friedricho Hdlderlino gimimo. Kilęs iš Lauffeno a. Neckar, Švabijoje, Holderli-nas augo Nūrtingene, kur jo motina, tėvui mirus, buvo ištekėjusi už vietos burmistro. Mokėsi Den-kendorfo ir Maulbronno seminarijose, po to stu­dijavo teologiją bei filosofiją Tūbingene ir vėliau Jenoje, kur tuo metu profesoriavo Fichte. As­menybės formavimosi metais daugiausia įtakos jam turėjo Platonas, Spinoza, Rousseau, Hems-terhuis, Kantas ir Fichte.
Skaityti daugiau...
 
LYTINE REVOLIUCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS PAŠKUS   
Pražūtis ar išsigelbėjimas

Daugiau nei prieš 300 metų Paskalis žmo­gų apibrėžė prieštaraujančia būtybe. Joje pran­cūzų mokslininkas įžiūrėjo pabaisą ir stebuklą, didybę ir menkystę, jėgą ir bejėgiškumą, tiesos skleidėją ir klaidos palaikytoją, visatos garbę ir jos gėdą.1 Tačiau šiandien, kai naujasis amžius pasibeldė į mūsų duris, paradoksiški žmogaus prigimties polėkiai dar labiau išryškė­jo Žmogaus proto ir sąžinės, smegenų ir širdies keliai pavojingai išsiskyrė. Pagarbiai lenkiasi visata prieš žmogaus sukurtą techniką, bet raus­ta iš gėdos prieš to paties protingojo gyvūno dvasinį skurdą. Net ir meilė, viena iš esminių žmogiškos prigimties savybių, pakliuvo biologi­niu verpetų sukūrin.

Skaityti daugiau...
 
LAISVINIMO POLITIKA IR AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Kojelis   
Pavergtųjų Europos Tautų sei­mas, posėdžiavęs New Yorke 1970 rugsėjo 15, priėmė eilę nutarimų, kurie turėtų būti įdomūs lietuviš­kos politikos vairuotojams ir pa­čiai visuomenei. Pagrindiniai ir tie­sioginiai pavergtųjų Europos tau­tų išlaisvinimo reikalą liečia nuta­rimai buvo šie:

a. Reikalauti Sovietų Sąjungą iš pavergtųjų tautų atitraukti karines pajėgas ir agentus;

b. Prašyti laisvųjų valstybių vyriausybes pavergtųjų klausimą įtraukti į Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių suvažiavimų darbotvarkes;

c. Siekti pavergtose tautose laisvų rinkimų tarptautinėje priežiūroje.

Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ KOPLYČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE VATIKANE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Paulius Jurkus   
Vasarą šv. Petro bazilikoje Va­tikane iškilmingai buvo pašven­tinta koplyčia, skirta Lietuvos kankiniams pagerbti. Pašventini­mo iškilmės jau aprašytos šio žur­nalo rugsėjo numery (nr. 7, p. 325). čia mesime žvilgį į pačią koplyčią daugiau meniniu požiūriu.

Lietuviškoje spaudoje buvo kilę triukšmo dėl tos koplyčios vardo. Kai buvo renkamos aukos, ji buvo garsinama kaip Kankinių koplyčia, o pastačius pavadinta Mater Mi-sericordiae. Šio pavadinimo rei­kalo čia neliečiant, kas pakeitė, kodėl pakeitė, — vis tiek ir tokia koplyčia, kokia dabar yra, pasi­tarnaus Lietuvos labui. šv. Petro bazilika yra viena iš labiausiai tu­ristų lankomų vietų. Taigi, tie tūkstančiai susidurs ir su Lietu­vos koplyčia. Reikia tik parūpinti informacinės literatūros, kuri ga­lėtų ir pačią koplyčią išaiškinti, ir išryškinti kankinių prasmę.

Skaityti daugiau...
 
TARPTAUTINIS TEOLOGŲ KONGRESAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Petras Celiešius   
Tarptautinis teologų kongresas 1970 rugsėjo 12 - 17 Briusely, Bel­gijoj, sutelkė apie 850 dalyvių (apie 250 teologų ir apie 600 ste­bėtojų) iš 32 kraštų — Afrikos, Amerikos, Azijos ir Europos. Daly­viai atstovavo įvairioms krikščionių bendrijoms ir įvairioms teologi­nėms kryptims. Jų tarpe buvo ne tik dvasiškių, bet ir pasauliškių, vy­rų ir moterų. Proga šiam kon­gresui sušaukti buvo žurnalo "Con-cilium" įsteigimo penkmečio su­kaktis.
Skaityti daugiau...
 
NOBELIO EKONOMIKOS PREMIJĄ PASKYRUS SAMUELSONUI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonardas Dargis   
1970 m. ekonomikos mokslų Nobelio premija paskirta Massachus-setts Institute of Technology ekonomikos profesoriui P. A. Samuel-ronui (g. 1915) už ekonomikos teorijos mokslinės analizės darbus. Pagrindinis jo veikalas Foundations of Economics Analysis (1947). Taip pat nepaprastai vykęs yra jo universitetinis vadovėlis Economics. J. K. Galbraith šį vadovėlį vadina "the first great Keynesian text-book". Jis parašytas labai aiškia visiems suprantama kalba, plačiai verčiantis humoru. Vadovėlio jau išėjo aštuonios laidos (per 2 milijonai egzempliorių), atnešdamos autoriui per 2,5 mil. dol. honoraro, kurį jis jau spėjo padvigubinti akcijų rinkoje. Pats Samuelso-nas, gavęs premiją, pasijuokė: jie neduoda Nobelio premijų už vadovėlių rašymą. Be knygų, jis parašė ir apie porą šimtų mokslinių straipsnių. Be to, kas trys savaitės pasisakinėja bėgamaisiais ūkiniais klausimais "Newsweek" žurnale.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
M i r t y s. — Australijoj, Adelaidėj, gruodžio 19 mirė rašytojas Pulgis Andriušis. Atskiru straipsniu paminėsime jį vėliau, o tuo tarpu mūsų žurnalo skaitytojų dėmesį kreipiame į Andriaus Sietyno straipsnį 1967 balandžio numery, parašytą P. Andriušio 60 metų amžiaus sukakčiai.
— Čikagoj sausio 5 mirė dr. Vladas Literskis (Litas), eidamas 62 amžiaus metus. Vytauto D. un-te jis studijavo geografiją, o vėliau biologiją (baigė 1938). Tame pačiame universitete 1940-44 dirbo vyr. asistentu ir dėstė techniškąją mikrobio-oogiją. Mūnsterio un-te 1948 gavo gamtos mokslų daktaro laipsnį. 1954-57 Vasario 16 gimnazijos direktorius. 1957 atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoj. Studentų ateitininkų "Vytauto" klubo narys, krikščionių demokratų centro komiteto ilgametis narys, "Tėvynės sargo" red. 1959 -64. Įvairiais klausimais nemažai rašė spaudoje.

Skaityti daugiau...
 
IGNACO IR GASIŪNO METAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kęstutis Keblys   
Apsnūdusiame mūsų literatūros valsčiuje naujai pasirodžiusi knyga, jei ne konkursinė, daug dulkių nesukelia. Blyksteli viena kita recenzija laikraščiuose, po metų žurnaluose — ir viskas. Į literatūros aruodą įmesta dar viena aviža, atžymėta jos rūšis, užkataloguota, o po to vėl ramus popiečio snaududulys.
Bet 1970 m. pradžioj pasirodžiusią Kazimiero Barėno prozos knygą "Tūboto gaidžio metai" nelauktai ištiko kitoks likimas. Reakcija buvo staigi, gausi ir, kaip sakytų mūsų tautiečiai Vilniuj, prieštaringa.

Skaityti daugiau...
 
MENO SOCIOLOGIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Musteikis   
Dr. Vytautas Kavolis, Dickinso-no kolegijos ekstraordinarinis (as-sociate) profesorius, 1968 išleido 272 puslapių studiją Artistic Ex-pression — a Sociological Analy-sis. Jau vien tai, kad knyga išleista Cornellio universiteto leidyklos, teikia autoriui prestižą ir yra reklama, implikuojanti gerą studijos lygį.
Veikalas po trumpo įvado paskirstytas į tris pagrindines dalis:
1. socialinės įtakos meno išraiškoj,
2. kultūrinės įtakos mene išraiškoj ir 3. bendras žvilgis.

Skaityti daugiau...
 
MEDICINOS ISTORIJOS LIETUVOJE SOVIETINĖ APYBRAIŽA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Domas Jasaitis   
Prieš mane guli Leningrade 1967 m. išleista rusų kalba knyga: Očerki po istorii mediciny v Lit-ve. Antrame jos puslapyje randame lietuvių kalba įrašą: "Medicinos istorijos Lietuvoje apybraižos". Knygą parašė Viktoras Micelma-cheris, gimęs 1904 Šiauliuose, 1931 baigęs Vytauto D. universitetą, dabar Vilniaus universiteto profesorius.

Dr. V. Micelmacheris (toliau santrumpa — V. M.) savo veikalą suskirsto į keturius nelygios apimties skyrius, būtent: I. Medicina pirmykštės visuomeninės buities ir ankstyvo feodalizmo laikais (iki XIV a.), II. Medicina ir sveikatos apsauga Lietuvoje feodalinės santvarkos metu (XIV - XVIII a. III. Medicina ir sveikatos apsauga Lietuvoje, feodalinei - baudžiavinei santvarkai baigiantis ir kapitalizmui įsigalint, IV Medicina laikotarpyje lietuvių tautos kovų už įvedimą sovietinės valdžios, už socializmo ir komunizmo pergalę. Tokia savotiška Lietuvos medicinos periodizacija, matyti, nėra ir pačiam autoriui visai prie širdies.

Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kazys Bradūnas: DONELAIČIO KAPAS. Eilėraščiai. Grafika V. O. Virkau. Išleido M. Morkūnas čika-goi 1970. Didelio formato puošnus leidinys. 94 psl

Danguole Sadūnaitė: LAIŠKAI DIEVUI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis Brooklyne 1970 (literatūros serijos leidinys nr. 4). Aplankas N. Vede-gytės - Palubinskienės. 72 psl., kaina 2 dol.

Liudas Dovydėnas: MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai (iš pir­mojo bolševikmečio), 2 tor.iai, 234

r 256 psl., po 4 dol. Išleido Romuva4-20 Jamaica Ave., Woodhaven, 3f. T. 11421). Viršelis Pr. Lapes.

Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
Po 50 dol.: Prel. Jonas Kučingis, Los Angeles, Calif.; Antanas Tulys, So. Pasa-dena, Fla.; Jonas Klimas, Gary, Ind.; P. J. Bagdas, M.D., Douglaston, N.Y.; J. Sun-gaila, Toronto, Ont., Canada.

Po 30 dol.: S. Jankus, M.D., Golconda, UI.; Marytė Šalinskienė, Woodhaven, N.Y.; J. S. Kriaučiūnas, M.D., Toledo, Ohio; A. L. Čepulis, M.D., Willowick, Ohio.

Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai