Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1975 m. 1 sausis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
L. Andriekus — "Aidams" įžengiant į keturiasdešimtuosius metus............................................... 1
V.J. Bieliauskas — "Aidų" pradžia ................................................................................................. 8
J. Brazaitis — Faustas Kirša .......................................................................................................... 12
J. Janavičius — Eilėraščiai ............................................................................................................. 18
V. Vaitiekūnas — Lietuva 1974 metais .......................................................................................... 19
1974 metai ........................................................................................................................................ 26
Al. Baronas — Geri darbai (beletristika) ....................................................................................... 32

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Lišva — Watergate klampynė: jos padariniai ir atgarsiai ........................................................ 35
J. Rimkevičius — PLIAS — ALIAS XII suvažiavimas ................................................................ 39
J. Kj. — Jaunimo ansamblis prie Pacifiko ..................................................................................... 41
A. S. — Liberaliųjų katalikų problemos.......................................................................................... 42

KNYGOS:
K. Keblys — Naujokaičio "Lietuvių literatūros istorija" .............................................................. 44
T. Guopis — Prozos antologija emigrantinėmis temomis ............................................................... 46

Viršelio 1 psl.: Aloyzas Stasiulevičius — Vilniaus universiteto ansamblis (1973); 4 psl.: Sandra Čipkuvienė — Kalnai ir paukščiai, II
Skaityti daugiau...
 
"AIDAMS" ĮŽENGIANT Į KETURIASDEŠIMTUOSIUS METUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANDRIEKUS LEONARDAS   

TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.

Miela pranešti "Aidų" skaitytojams ir bičiuliams, kad šiais metais mūsų žurnalas susilaukia 30 metų amžiaus. Tai rekordinis amžius, kurio iki šiol nėra pasiekęs joks lietuvių kultūros žurnalas. Tokia žymi sukaktis teikia progą pažvelgti i nueitą ilgą kelią ir prisiminti vargus bei džiaugsmus.

Žvelgiant atgal. . .

Žvelgiant atgal į trisdešimt metų plotą, apima savotiška baimė, nes jau taip toli nužygiuota. Vos beužmatomi liko tie laikai, kai "Aidai" gimė ir pradėjo pirmuosius žingsnius Europoje ir Amerikoje. Tai beveik du gimimai. Europa yra mūsų žurnalo pirmoji tėvynė, kurioje jis gyvavo penkerius metus, o Amerika — antroji, kur jis išvargo jau dvidešimt penkerius. Žinoma, tai tik žodžiai — iš tikrųjų "Aidų" žurnalą reikia vadinti tremtiniu, kaip mus pačius, nes jame labiausiai atsišviečia mūsų vargai bei polėkiai už gimtosios žemės sienų. Per tuos trisdešimt metų svetur mes labai toli nužygiavome, iš jaunuolių tapdami žiliai. Kai kurie gyvieji "Aidų" ramsčiai jau griuvo. Su jais mes čia nebegalime pakalbėti apie žurnalo kelius svetimose žemėse.

Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" PRADŽIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BIELIAUSKAS VYTAUTAS T.   

Šiandien, bevartant jau gana pageltusius pirmųjų "Aidų" šapirografuotus lapus, net ir man kyla klausimas, nuo kada reikėtų jų pradžią skaičiuot. Pats pirmutinis "Aidų" numeris buvo paruoštas 1944 m. ir išdalytas Mūncheno ir apylinkių lietuviams "vietoj laiško" Kalėdų proga. Tuo metu Mūnchene ir apylinkėse buvo gana didelė grupė lietuvių, daugiausia suvežtų prievarta arba darbams fabrikuose, arba pagalbininkais "Luftwaffėje". Dauguma jų gyveno stovyklose ir buvo labai liūdnoj nuotaikoj. Daugelis jų nemokėjo vokiečių kalbos ir dėl to nežinojo, kas dedasi pasaulyje ir kokios ateities jiems reikėjo laukti. Lietuvių kalba spaudos nebuvo: net vokiškų okupantų leidžiamieji laikraščiai Lietuvoje mus Mūnchene retai tepasiekdavo.

Dr. V. J. Bieliauskas, "Aidų" steigėjas, pirmasis redaktorius ir leidėjas, šiuo metu yra psichologijos profesorius Xavier universitete Cincinnati, Ohio.

Skaityti daugiau...
 
FAUSTAS KIRŠA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BRAZAITIS JUOZAS   

I
Graikiškasis šventyklos įsakymas — pažink pats save — yra privalomas tiek tautoms, tiek individams. Tai pačios žmogaus dvasinės prigimties įsakymas. Pažinti save, savo siekimus, kelius įjuos, savo galias kiekvienam žmogui ir tautai yra pradžia sąmoningai gyventi.
Savasis vidaus pasaulis aiškus tam žmogui, kuris yra jau atsirėmęs į tvirtus visuotinės ideologijos pagrindus. Jo pripažįstama ideologija padeda jam daug ką suprasti. Tokie lietuvių tautoje buvo ankstesnės kartos Jakštas, Maironis, Šatrijos Ragana.

Aiškus gyvenimo kelias ir tam, kuris jokios tauresnės ideologijos neturi ir turėti nenori. Tai jau žmogus beasmenis. Jam viską nulemia dienos momentas. Kokia dienos aplinka, tokis jis, ir jam gyvenimo kelias savotiškai aiškus.

Tačiau skausmą pergyvena tas žmogus, kuris nori susikurti asmenybę su sava ideologija, įprasminančia jo darbus, bet kuris, antra vertus, nenori pasikliauti jokiais aprioriniais autoritetais.
Fausto Kiršos laikotarpis, tas lietuvių gyvenimo laikotarpis su šio amžiaus antrojo dešimtmečio pradžia, kaip tik ir yra charakteringiausias tokiais žmonėmis.

Skaityti daugiau...
 
JURGIS JANAVIČIUS eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JANAVIČIUS JURGIS   


MANO MERGAITĖ
1.
Mano mergaitė

kaip karalaitė

esi graži,

širdis nerimsta,

baime patvinsta,

kai išeini.

Skaityti daugiau...
 
LIETUVA 1974 METAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VAITIEKŪNAS VYTAUTAS   
Pranešimas, skaitytas VLIKo seime Bostone 1974 gruodžio 7.


Okupuotos Lietuvos šio meto politinį klimatą, atrodo, teisinga būtų apibūdinti kaip pritvinkusį okupanto nervingo nepasitikėjimo ne tik okupuotos Lietuvos gyventojais apskritai, bet ir Lietuvos kompartija. Tik Kremliaus nervingu nepasitikėjimu galima paaiškinti jo aukšto rango emisarų palyginti dažnus vizitus Vilniuje. Pvz., 1974 m. vasario 18 susirinkus Lietuvos kompartijos centro komiteto plenumui Kremliaus paskirtajam Sniečkaus įpėdiniui apiforminti, rodos, nebuvo jokio pagrindo įtarti, kad toji ceremonija galėtų kokią staigmeną padaryti. O vis dėlto į tą Lietuvos kompartijos centro komiteto apeiginį posėdį buvo atsiųstas Kremliaus emisaras, Sovietų Sąjungos kompartijos CK skyriaus viršininko pavaduotojas Perun, prižiūrėti, kad Griškevičiaus inauguracija I-ju sekretoriumi sklandžiai praeitų.
Skaityti daugiau...
 
1974 METAI PDF Spausdinti El. paštas

Egzodo trisdešimtmetis Traukdamiesi nuo jau anksčiau patirtos sovietinės vergijos, dauguma palikome tėvynę 1944 metais. Tai buvo tikras egzodas mūsų mažos tautos mastu, ypač turint galvoj rašytojų, lituanistų mokslininkų ir kitų intelektualų nuošimtį. Praeitais metais nuo šio egzodo sukako jau 30 metų. Tai vos ne pusė žmogaus amžiaus. To meto jaunoji karta jau tapo vyresniąja karta, o to meto vyresniųjų daugumos jau nebėra tarp gyvųjų.
Kai anuomet traukėmės į Vakarus, daugiau ar mažiau turėjome vilties po karo vėl sugrįžti tėvynėn. Tikėjome Atlanto charta. Deja, tikrovė išsklaidė turėtas viltis kaip iliuzijas. Nacių Vokietijos, sąmokslininkaujant Sovietų Sąjungai, sukeltas II pasaulinis karas baigėsi ne garbinga taika, pagrįsta teise, o anksčiau nepriklausomų Vidurio ir Rytų Europos tautų tiesiogiu ar ne-tiesiogiu sovietiniu pavergimu. Mums tai reiškė, kad kelias po karo grįžti tėvynėn liko užkirstas. Tapome "išėjusiais negrįžti".

Skaityti daugiau...
 
GERI DARBAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BARONAS ALOYZAS   
Kai iš Vokietijos atvykau į šį kraštą, buvau niekas, taip sakant, buvau paprasta darbo žaliava: kai pildžiau darbui aplikacijas, negalėjau įrašyti jokios profesijos. Į klausimą, kokio darbo nori, atsakymas, kad nesvarbu, reiškė, kad esu niekas. Bet aš buvau geras niekas, nes mokėjau gana neblogai anglų kalbą, buvau studijavęs ekonomiją ir, svarbiausia, buvau jaunas. Nėra nuopelnas jaunystė ir nusikaltimas senatvė, bet jaunas darbo arklys buvo vertesnis už seną, nors iš tikro nieko nemokantis jaunuolis daug mažiau vertas už, pavyzdžiui, chemiko specialybę turintį senį. Tai dabar, po ketvirčio šimtmečio, gal ir nieko nebereiškia, nes jau kaip vandens srovelės įsisprau-dėm į savo griovius ir jais tekam į amžinuosius vandenis, būdami švarūs ar nešvarūs, ar suspin-dėdami kartais šokančiais saulėje purslais.
Skaityti daugiau...
 
WATERGATE KLAMPYNĖ: JOS PADARINIAI IR ATGARSIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Lišva Juozas   

Watergate vardas iki 1972 birželio 17 dienos buvo žinomas palyginti mažam skaičiui asmenų, dauginusia gyvenantiems Washingtone. Tuo vardu buvo ir tebėra žinomas sostinėje prieš keliolika metų pastatytas ištaigingų butų ir įstaigų kompleksas, prie pat Potomac upės rito, J.F. Kennedy meno (operos, dramos ir koncertų salių) centro kaimynystėje. Nuo anos septynoliktosios dienos (tikriau — nakties Watergate vardas įsismeigė milijonų žmonių ausyse, akyse, lūpose ir mintyse. Ir vien tik dėlto, kad penki elektroninės žvalgybos „specialistai" dėl savo naivaus neatsargumo buvo Watergate rūmų raktinio sargo užtikti Amerikos demokratų partijos būstinėje ir ten pat jo iškviestos policijos suimti.

Skaityti daugiau...
 
PLIAS - ALIAS XII SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas

Vincas Ramonas šių metų sausio 14 sulaukė 70 metų amžiaus. Šešiasdešimtmečio proga jo kūrybą buvo aptaręs mūsų žurnale 1965, Nr. 10) prof. J. Brazaitis. Skaitytojams primename tą straipsnį, o jubiliatui reiškiame geriausius linkėjimus.

Išbalansuotoje kultūroje visos kūrybinio gyvenimo apraiškos turi savo vietą, paskirtį ir prasmę. Vienos iš jų stoka daro skriaudą ir pačiai kultūrai ir asmenims, kurie ja naudojasi. Mūsų gyvenamasis metas yra technologijos "aukso amžius", kuris įtaigoja ne vien fizinę aplinką, bet ir mūsų mąstymą. Jis skverbiasi iš pasąmonės ir persunkia mūsų galvoseną ir laikyseną. Mes turime jo iššūkį priimti, kitaip atsiliksime nuo gyvenimo tėkmės ir pažangos. O kas nespėja su gyvenimu, tą gyvenimas negailestingai velka paskui save. Tokiomis mintimis pasitikome ir palydėjome XII inžinierių ir architektų suvažiavimą, įvykusį Chicagoje lapkričio 26 - gruodžio 1 dienomis.

Suvažiavimui buvo pateikta aktuali ir akademiškai stipri darbotvarkė, aiškiai orientuota į lietuviškus visuomeninius bei kultūrinius reikalus ir susirūpinimą savo egzistencijos pilnesniu įprasminimu.

Suvažiavimo darbus būtų galima paskirstyti į tris dalis: organizacinę, profesinę ir visuomeniškai lietuviškąją. Organizacinė dalis buvc svarstoma rytinėmis valandomis, o profesinėmis temomis buvo dvi paskaitos. Mus domina visuomeniniai -lietuviškieji reikalai, kuriems buvo skirti du simpoziumai ir 5 paskaitos.

Skaityti daugiau...
 
JAUNIMO ANSAMBLIS PRIE PACIFIKO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kj.J.   
Prieš II-jį Pasaulinį karą lietuviai Kalifornijoje buvo negausūs ir Vidurio bei Rytų Amerikos lietuviams veik nežinomi. Organizuotą lietuvių bendruomenę čia sukūrė dauigiausia pietinėje Kalifornijos dalyje, Los Angeles mieste ir apylinkėse, apsigyvenę iš Europos atvykę tremtiniai, kurie čia jau rado organizuotai tautinei veiklai tam tikrus atramos taškus: 1939 įkurtą Lietuvos konsulatą su garbės konsulu dabar generaliniu konsulu) dr. Juliumi Bielskiu ir prel. Juliaus Maciejausko suorganizuotos Šv. Kazimiero parapijos užuomazgą, kurios klebonu nuo 1947 buvo kun. (dabar prelatas) Jonas Kučingis.

Parapijos suorganizavimas buvo lemtingas Los Angeles ir apylinkių lietuvių bendruomenės išsivystymui. Be parapijos, ir Los Angeles lietuvių gyvenimas būtų sustingęs tame pačiame lygyje, kaip San Francisco, San Diego, Long Beach kituose Kalifornijos miestuose.

Jei aplamai Šv. Kazimiero parapija tapo pagrindine lietuvių religinio, kultūrinio ir visuomeninio reiškimosi baze, tai jaunimo veikla sukosi apie savaitgalio lituanistinę mokyklą, kurią 1949 suorganizavo parapijos klebonas.
Skaityti daugiau...
 
LIBERALIŲJŲ KATALIKŲ PROBLEMOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė S.A.   
The Critic žurnale, 1974 liepos-rugsėjo mėn. laidoje, James Hitch-cock, knygų ir straipsnių religinėmis temomis autorius, bažnytine reforma domėjęsis nuo pat mokyklos suolo ir entuziastingai ją rėmęs, bando kritiškai paanalizuoti Bažnyčios reformą, nes, jo nuomone, beveik dešimtmečio perspektyvoje daugelis dalykų jau pakankamai paaiškėjo.

Reforminio bažnytinio sąjūdžio nugarkaulį sudaro ambicingi, šviesūs, liberalūs ir lankstūs žmonės. Jie savo kely jau yra pasiekę tam tikrą tašką, iš kurio gali su pasitenkinimu apžvelgti jų nueitą nuotolį. Bet jų entuziazmas tam sąjūdžiui tegali išsilaikyti tik tuo atveju, jei nebus keliama nenuolai-džių klausimų apie tai, kas jų laukia tolimesniame kelyje. Šv. Dvasios teologijos atgimimas sudarė intelektualinį pagrindą — kad ir negilų ir netvirtą — idėjai, kad netrukus bažnyčioje įvyks nepaprasti, puikūs dalykai, jei tik energingi žmonės su naujom idėjom, naudodamiesi kūrybingais ir demokratiniais procesais, galėtų galutinai paimti vadovavimą į savo rankas.
Skaityti daugiau...
 
NAUJOKAIČIO LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Keblys Kęstutis   
Išeivijos sąlygomis mokslo veikalų pasirodo nedaug, tad kiekviena naujai išleista mokslinio pobūdžio knyga atkreipia dėmesį. Tokio dėmesio vertas ir Prano Naujokaičio Lietuvių literatūros istorijos pirmasis tomas, išleistas JAV LB Kultūros fondo 1973 m. data.

Pirmasis šios istorijos tomas apžvelgia mūsų raštiją ir literatūrą nuo Mažvydo iki Maironio. Veikalas suskirstytas į tris dalis: senoji lietuvių literatūra, devynioliktasis amžius iki "Aušros" ir lietuvių tautinis atgimimas. Įvade autorius žada iš viso septynias dalis. Likusios keturios dalys sekančiuose tomuose lies nepriklausomybės laikmečio, išeivijos ir pokario Lietuvos literatūrą.
Skaityti daugiau...
 
PROZOS ANTOLOGIJA EMIGRANTINĖMIS TEMOMIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Guopis Titas   
Prieš keletą metų Vytauto Kazakevičiaus pastangomis Vilniuje buvo išleista poezijos antologija Graži tu, mano brangi tėvyne (1967), išsiskirianti tuo, kad jon pateko ir didelis būrys išeivijos poetų, šalia jų kūrybos pavyzdžių duodant netgi trumpas, bet gana tikslias ir ideologiškai nenuspalvintas jų biografijas. Ta prasme, kad čionykščių poetų kūryba po Antrojo pasaulinio karo pirmą kartą tokiu plačiu mastu buvo pateikta ir gimtojo krašto skaitytojui, tos antologijos pasirodymas iš tikrųjų buvo itin reikšmingas įvykis, nors čia, išeivijoje, atgarsio mažai susilaukė. Iki šiol labai mažai kur išeivijos spaudoje tebuvo minimas ir 1973 metais vilniškės Vagos leidyklos išleistas "lietuvių beletristikos rinkinys Emigranto dalia, panašiais pretekstais sudaryta kelių šimtų puslapių antologija, kurios bent pusė yra paskirta išeivijos prozininkų kūrybai, šalia "pažangiųjų" nepamirštant ir vadinamosios "reakcingosios" emigracijos.

Knyga iš esmės skirta tenykščiam skaitytojui, tad natūraliai čionykščio akis, gal būt, pirmiausia nukryps ne į turinį, ne į patį (jau didžiumoje matytą) paveikslą, o į jį inančius įžanginius bei biografinius priedus, nejučiomis parodančius tenykštį (tegu ir daugiau "oficialų") požiūrį, visada mus čia dominantį savo pasikeitimais.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos SUVAŽIAVIMO DARBAI VIII (paskai­tos, skaitytos LKMA VIII suvažiavime Toronte 1970 m. Redagavo A. Liuima, SJ. Roma, 1974. XVI 595 psl. Tomo me­cenatas — Elena Mickeliūnienė.

Juozas Eretas: IŠEIVIJOS KLAUSI­MAIS. Išleido Liet. Kat. Mokslo Aka­demija. Roma, 1974. 55 psl.

Antanas Smetona: PASAKYTA PA­RAŠYTA. Kalbos ir pareiškimai II: 1935 - 1940. Sudarė Leonas Sabaliūnas, spausdinti parengė Vincas Rastenis. Iš­leido Lietuvių Enciklopedijos leidykla su korp. Leo-Nithuania filisterių kolektyvu. Boston - New York, 1974. 350 psl.
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: po 100 dol.: Prof. dr. B. Kasias, Wilkes-Barre, Pa.; kun. dr. P. Ragažinskas, Central, NM; po 50 dol.: Marytė Šalinskienė, Woodhaven. N.Y.; dr. Elena Armanienė, Baltimore, Md.; Vincas Ramonas, Chicago,
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai