Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1972 m. 3 kovas
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
S. Palubinskienė — Ekologinė krizė ........................................................................................ 73
L. Sutema — Badmetis (eilėraštis) .......................................................................................... 78
A. P. Gureckas — Pekino - Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui ............................. 80
Č. V. Obcarskas — Mano šermukšnis (eilėraštis) .................................................................. 84
P. Rabikauskas — Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose ...................................85
P. Skardžius — Donum Balticum .............................................................................................. 92
Al. Baronas — Piūvis (beletristika) .......................................................................................... 98

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Alaušius — Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui? .................................................... 101
J. B. — Dr. Jonui Griniui 70 metų .......................................................................................... 104
S t. Jankauskas — Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis ................................................... 106
A. Šimkus — "Sidabrinė diena" Čikagos scenoje ................................................................. 107
D. Matulionytė — Stempužienės - Lapinsko koncertas ........................................................ 108
M. Šileikis — Čikagos jungtinė dailės paroda ....................................................................... 109
L. Urv. — H. Šalkausko dailės kelias ..................................................................................... 110
Mūsų buityje ............................................................................................................................. 111

KNYGOS

J. Prutenis — L. Šimučio veikalas apie ALTą ....................................................................... 114
K. Skrupskelis — Istorija ir poezija (J. Jurginio knyga) ....................................................... 117
A. Klimas — A. Kuršaičio žodyno II-sis tomas ..................................................................... 118

Viršelio 1 psl. — H. Šalkauskas: Saulė (1971), 4 psl. — Tapyba (1967)
Skaityti daugiau...
 
Ekologinė krizė PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PALUBINSKIENĖ SAULĖ   


Mes visi esame astronautai erdvėlaivyje, kurį vadiname Žeme. Savo nesibaigiančioje kelionėje apie saulę, šis mūsų erdvėlaivis aprūpintas nuostabiomis gyvybei palaikyti sistemomis. Oras, vanduo ir žemė — tos sistemos atrodė neribotos ir save atnaujinančios. Tik paskutiniu laiku pradėjome jų stoviu domėtis ir tada išsigandome. Sistemos artėja krizėn. Mūsų erdvėlaivis gali pasidaryti nebetinkamas gyvybei palaikyti, jei žmogus nesustos savo aplinkos teršti. Mes atradome ekologinę krizę — pasaulio užteršimą. (Ekologija — organizmo ryšis su aplinka. Teršimą galima aptarti kaip žmogaus veiklos antraeilius, nepageidautinus padarinius).

Skaityti daugiau...
 
LIŪNE SUTEMA Badmetis (eilėraštis) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SUTEMA LIŪNE   

BADMETIS

Juodos dėmės ant vaisių —

Amaras

ropoja sodais — bus tuščios pintinės

ir išdžiūvus burna —

Iškirsim vaismedžius, įdiegsim vaismedžius

Išrausim save.

Kokia puri žemė . . .

Skaityti daugiau...
 
Pekino - Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui PDF Spausdinti El. paštas
Parašė GURECKAS ALGIMANTAS P.   
Šis pranešimas, jį kiek sutrumpinus, buvo skaitytas JAV Lietuvių Bendruomenės studijų dienose, 1971 gruodžio 11 Filadelfijoj.


Jei žvelgsime atvirai ir be iliuzijų į Lietuvos laisvės klausimo padėtį tarptautinėje plotmėje, turėsime pripažinti, kad ji pastaraisiais pora metų žymiai pablogėjo. Lemtingas posūkis buvo Vakarų Vokietijos sutartys su Sovietų Sąjunga ir Lenkija, kuriomis tie didžiausi II pasaulinio karo priešai išlygino savo santykius. Vokietijos ir Rusijos gerų santykių laikotarpiai Lietuvai beveik visada būdavo pražūtingi. Jos du kartus sunaikino Lietuvos valstybę — XVIII a. gale Lenkijos - Lietuvos respublikos padalijimais ir mūsų laikais Molotovo-Ribbentropo susitarimais. Nuo Tauragės konvencijos 1812 m. iki I pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos santykiai buvo daugiausia gana geri ir draugiški. Todėl XIX a. sukilimai prieš rusus negalėdavo pasisekti. Prūsija, vertindama savo gerus santykius su Rusija, užblokuodavo kovojančias lietuvių ir lenkų tautas ir užkirsdavo kelią ginklams bei paramai iš Vakarų.

Skaityti daugiau...
 
Mano šermukšnis (eilėraštis) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė OBCARSKAS ČESLOVAS VALDEMARAS   
Tai buvo prieš daug metų, tolimoje praeity.
Buvau dar vaikas ir klaidžiojau po pavasario girias,
ir atradau šermukšnį pelkių pakrašty,
žaliais lapeliais pasipuošusį, tokį mažytį.
Iškasęs jį, aš parnešiau namo.
Pasodinau jį kieme, ties langinėm,
kad augtų ir žydėtų vaismedžių draugystėj,
šalia pražydusiųjų vyšnių, obelų,
tarp jazminų, alyvų,
prie baltosios ievos,
kurią kadaise mano motina
prie gimto namo pasodino, —
tik ją vėliau metalo bėgiai ten sulankstė...
Taip metai ėjo. O šermukšnis augo.
Jis išsklaidė plačias šakas. Įaugo žemėn.
Atėjus rudenim, jo žalios šakos linko
sunkiomis kekėm, raudonom it kraujas.
Praėjo daug dienų. Ir aš iškeliavau
į tolimas šalis, palikęs
žalias girias, tėvynę ir šermukšnį, „
beaugantį prie mano namo mėlynų langinių,

Skaityti daugiau...
 
Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose PDF Spausdinti El. paštas
Parašė RABIKAUSKAS PAULIUS   

1970 metais, kaip žinome, suėjo 400 m. nuo Vilniaus jėzuitų kolegijos įsteigimo. Sukaktis buvo svarbi ypačiai tuo, kad iš Vilniaus jėzuitų kolegijos tiesiogiai išsivystė Vilniaus universitetas. Dar daugiau: kolegijos įsteigimas buvo sąmoningas pamatų dėjimas būsimajam universitetui. Jau kai 1564 - 65 metais ėjo kalba apie jėzuitų į Vilnių pakvietimą, didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas prašė, kad iš karto būtų įsteigta "pilna kolegija", kitaip sakant, universitetas; tai visai aiškiai pažymi jėzuitų ordino sekretorius J. Polanco savo užrašuose. lr ten pat J. Polanco pastebi, kad popiežius Pijus V nusprendęs, jog reikią patenkinti karaliaus prašymą, ir jėzuitai ėmęsi tai vykdyti. Buvę nutarta tą rudenį (1565) siųsti į Vilnių tokios kolegijos veiklai reikalingą Tėvų ir Brolių štabą, jei prieš tai būsiančios tam sudarytos materialinės sąlygos.

Skaityti daugiau...
 
Donum Balticum PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SKARDŽIUS PRANAS   


Norvegas Christian S. Stangas, Oslo universiteto slavų kalbų profesorius, 1970 kovo 15 sulaukė 70 metų amžiaus, ir ta proga Stockholme buvo išleistas jam skirtas stambus (598 psl.) jubiliejinis leidinys Donum Balticum to Professor Christian S. Stang on the occasion of his hirthday 15 March 1970. Redagavo Velta Rūke-Dravina, latvė kalbininkė baltiste ir šiuo metu Stockholmo universiteto profesorė.

Skaityti daugiau...
 
Al. Baronas Piūvis (beletristika) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BARONAS ALOYZAS   

Sėdėjom su kaimynu daktaru kieme po laukine obelim ir kalbėjomės apie laiką ir žmones. Ant medžių jau krito rasa, mažas tarpunamio skersvėjis kartais stipriai pūstelėdavo, kad galėtu* me atsigauti toje tvankumoje, lyg plaukdami stabtelėti ir giliau įtraukti oeo.
— Greit bėga laikas, — pasakė daktaras, žiūrėdamas į mano vienuolikmetį sūnų.
— Greit, — patvirtinau, — bet taip kalba tik seni žmonės. Mano sūnui laikas dar neturi reikšmės.

Skaityti daugiau...
 
Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alaušius   

Spalio numery (1971 nr. 8) jaunimo kongreso reikalu mūsų žurnale platėliau buvo pasisakęs Kęstutis Girnius. Kadangi tai buvo dar mokslus tebeinančio žmogaus žodis, jis sulaukė atgarsio ir kitoj spaudoj. Vienur buvo pateikta tik to straipsnio ištraukų, kitur jis buvo ir dalykiškai komentuotas. Tik "Pasaulio lietuvis" supažindinimą su šiuo straipsniu baigė keista redakcijos pastaba: "Gaila, kad neturėjome progos 'Aidų' autoriaus išgirsti tuose pasitarimuose, kurie buvo ir tebėra kviečiami jaunimo kongreso reikalais. Naudingiau būti aktyviu kongreso dalyviu, ne vien tik autoritetingu patarėju" (1971 nr. 19, p. 318). Keista ši pastaba dėl to, kad ji skamba kažkokia straipsnio autoriaus inkriminacija. Nėra ko apgailestauti neturėjus "progos" jį išgirsti kongreso pasitarimuose, nes tam reikalui jis nebuvo nė kviestas. O platesniu straipsniu dėl kongreso pasisakymas taip pat yra šioks toks "aktyvumas". Parašyti ilgesniam straipsniui reikia nemažiau laiko, kaip keliems posėdžiams ar susirinkimams. Kas kokiu darbu ir kiek kur gali dalyvauti, priklauso ir nuo to, kas ką labiau gali įstengti, ir nuo to, kiek kam laiko palieka studijos.

Skaityti daugiau...
 
Dr. Jonui Griniui 70 metų PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J.B.   

Dr Jonas Grinius su žmona Alina Miliutyte

Dr. Jonui Griniui š. m. vasario 21 suėjo 70 metų. Galima džiaugtis ne jo metų skaičium, bet kad jis tebėra pajėgus'ir kūrybingas.
Tokis metų skaičius betgi jau įgalina žvelgti iš perspektyvos — kokiais švystelėjimais žmogus yra nužymėjęs savo gyvenimo taką; kuriose srityse yra palikęs savo pėdas savam praeinamam laikui ar patvaresnes pėdas, ilgiau nenykstančias.
1. Dr. J. Grinius yra nepriklausomos Lietuvos antrosios generacijos žmogus — kaip Dielininkaitis, Skrupskelis, Mantvydas, Keliuotis, paskiau Ivinskis, Maceina, Yla, Darnusis, Vaičiulaitis ir eilė kitų. Visai šiai generacijai būdinga žymė — savų jėgų padalinimas: dalis profesijai bei asmens kūrybai pagal individualinius polinkius; dalis (ir nemaža dalis!) — visuomeninei tarnybai.

Skaityti daugiau...
 
Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jankauskas Stasys   

Laikas tarytum greičiau bėga, kai daug čia mokslus išėjusiųjų įsigyja mokslo laipsnius ir eina pro-fesūron, o senesniosios kartos mokslininkai vis žengia amžiaus viršūnėm minimos 60, 70 ir 75 metų sukaktys.
Prof. dr. Pranas Jucaitis 1971 gruodžio 5 atšventė 75 metų amžiaus sukaktį. Jubiliatas gimė Kiaul-upiuose, Sintautų valsčiuj, Šakių apskrity. Tėvo brolis Antanas išėjo į skulptorius (po karinės tarnybos išvyko mokytis Prancūzijon ir ten pasiliko). Kiaulupiuose vasaras praleisdavo motinos brolis Juozas Kasperavičius, pedagogas ir senesniosios kartos veikėjas. Pradžios mokslą Pranas išėjo Sintautų mokykloje, kur vienais metais, rusų revoliucijos metu, mokslas buvo einamas lietuvių kalba; vadovėliais buvo vartojami Amerikoje paruošti "rankvedėliai".

Skaityti daugiau...
 
"Sidabrinė diena" Čikagos scenoje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Šimkus A.   
Dainavos ansamblis lietuvių išeivijos kultūriniame gyvenime yra įrėžęs atmintiną vagą. Savo ilgametėje veikloje (žr. sausio numery VI. Jakubėno straipsnį) šis chorinis vienetas yra išvedęs į koncertinę estradą visą eilę didesnės apimties lietuviškų chorinių kūrinių. Be Dainavos nevienas jų dar ir šiandien gal gulėtų kompozitorių stalčiuose.
Skaityti daugiau...
 
Stempužienės - Lapinsko koncertas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Matulionytė Daiva   
Atėjau į Čikagos Jaunimo centrą sausio 15 apie penkias minutes prieš paskelbtą Aldonos Stempu-žienės - Dariaus Lapinsko koncerto laiką. Užlipau balkonan ir atsisėdau kuo toliausiai nuo žmonių, kad man netrukdytų klausytis. Pagal spausdintą programą dvi dalys: Joaąuin Rodrigo, Bronius Kutavičius, Juozas Gruodis ir Giuseppe Verdi — pirmoje dalyje, Gustav Mahler ir Darius Lapinskas — antroje. Iš anksto nutariau nemėgti koncerto ar bent išlaikyti susiraukusios bei susimąsčiusios kritikės išvaizdą. Dedybos ja, nuo pirmos dainos pajutau, kad čia vis dėlto yra mano tipo koncertas, būtent: solistė ir akompanuotojas kruopščiai bei profesionaliai pasiruošę, tarp jų jau supinti muzikos siūlai. Be to, programa įvairi, nauja.
Skaityti daugiau...
 
Čikagos jungtinė dailės paroda PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Šileikis M.   
Čiurlionio galerijoje Vasario 16 proga, buvo surengta jungtinė, jau tapusi kasmetine, lietuvių dailės paroda vasario 12 - 20. Dalyvavo 26 dailininkai: 17 moterų ir 9 vyrai su 70 tapybos, grafikos, audimo ir vieno skulptoriaus darbais.
Parodos tikslas — tautinio solidarumo pareiškimas bei įsipareigojimas savo įnašu prisidėti minint Vasario 16-tąją.
Skaityti daugiau...
 
H. Šalkausko dailės kelias PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Urv.   
Australijos lietuviai dailininkai įsijungė į vietinį dailės gyvenimą daug intymiau negu kituose kraštuose. Galima sakyti, kad jie yra to krašto "pilnateisiai piliečiai" ir kaip dailininkai. Henrikas Šalkauskas tarp jų pirmauja.

Šiandien jau viduriniosios kartos atstovas (gimęs 1925 Kaune), H. Šalkauskas yra Freiburgo Ecole des Arts et Metiers mokyklos auklėtinis (1946 - 49). Išvykęs Australijon 1949, netrukus įsijungė į kūrybinį ir organizacinį australų dailės pasaulį. Sydney grafikų draugijos vienas narių steigėjų, šiuo metu jis yra ir Australijos dabartinio meno draugijos (Contemporary Art So-ciety) vicepirmininkas, be to, priklauso Australų akvarelės institutui (Australian Watercolour Institute).
Skaityti daugiau...
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas

Vasario 16 minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai kalbėtojai: New Yorke — dr. E. Arma-tenė, Los Angeles — V. Adamkus, Detroite — K. Kleiva, Clevelande —
Jurkūnas, Miami — prel. J. Balkū-nas, Toronte — St. Barzdukas, Montre-aly — dr. I. Gražytė, Bostone — A. Budreckis, Worcestery — vysk. A. Deksnys, Hartforde — El. Sužiedėlis,
iterbury — V. Volertas, New Havene
— Br. Bieliukas, Newarke ir Baltimorėj

Skaityti daugiau...
 
L. Šimučio veikalas apie ALTą PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Prutenis J.   
Leonardas Šimutis. Amerikos Lietuvių Taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje, 1940 - 1970. Išleido Amerikos Lietuvių Taryba Čikagoj 1971. 499 psL, kaina 10 dol.
Amerikos Lietuvių Taryba (ALTa) yra laiminga organizacija, turėjusi savo pagrindinio steigėjo ir ilgamečio pirmininko asmenyje ne tik ištvermingą ir didelio takto vadovą, bet ir kruopštų kronikininką, jei ne istoriką. Nors Leonardas Šimutis savo veikalo pratarmėje atsisako nuo pretenzijų į istorikus, pasitenkindamas istorijos mėgėjo titulu, tačiau jo parašyta ALTos istorija bus nepavaduojamas šaltinis istorikams, nagrinėsiantiems Amerikos Lietuvių politinę veiklą nuo 1940 metų, kai lietuvių tautą ištiko didžioji tragedija
Skaityti daugiau...
 
Istorija ir poezija (J. Jurginio knyga) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Skrupskelis K.   
Juozo Jurginio veikale Istorija ir poezija (Vilnius 1969, 346 psl.) surinkta dvidešimt vienas straipsnis įvairiomis Lietuvos kultūros istorijos temomis. Pats autorius juos priskiria "mokslinės publicistikos žanrui".

Įvado vietoje stovintis rašinys skiriasi nuo kitų straipsnių. Tai ne istorinis rašinys, bet daugiau bendri svarstymai apie istoriją ir poeziją, kuriais, atrodo, autorius stengiasi sujungti šiaip gana įvairią veikalo medžiagą. Bet į panašius svarstymus autorius leidžiasi ir kitais atvejais, ir iŠ to galima spėti, kad visa tai jam yra svarbu. Todėl, palikdamas nuošaliai Jurginį kaip istorijos tyrinėtoją, sustosiu prie veikalo idėjinės pusės. Tai silpnesnioji pusė. Bendri svarstymai autoriui labai sunkiai einasi.
Skaityti daugiau...
 
A. Kuršaičio žodyno II-sis tomas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Klimas Antanas   

Aleksandras Kuršaitis/Alexan-der Kurschat, LIETUVIŠKAI-VO-KIŠKAS ŽODYNAS/LITAUISCH-DEUTSCHES WOE RTE RB U C H Thesauruss Linguae Lituanicae. Tomas II — Band II. Redakcinė kolegija: Wilhelm Wissmann (miręs), Erich Hofmann, bendradarbiaujant Arminui Kuršaičiui ir Hertai Krick. Goettingen, Vandenhoeck & Rup-recht, 1970. 733 - 1632 p. (ingis — nužiūrėti).

Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Petras Jonikas: LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1972. Mecenatas — Lietuvių fondas. 334 psl., kaina 5 dol.
Kipras Bielinis: GANA TO JUNGO. Atsiminimai. Išleista K. Bielinio ir Amerikos liet. socialdemokratų s-gos literatūros fondo lėšomis New Yorke 1971. Viršelis K. Čerkeliūno. 492 psl., kaina 5 dol.
Jurgis Gliaudą: BRĖKŠMĖS NAŠTA. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 1972. Viršelis G. Vaitienės. 384 psl., kaina 6 dol.
V. Mykolaitis - Putinas, RŪSČIOS DIENOS. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1972. Mecenatas — VI. Viję iki s. 40 psl., kaina 2 dol. 1944 išleisto rinkinio antrasis leidimas, perspausdintas "iš mus pasiekusio mašinraštinio nuorašo".
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
J. Prakapas, Bakersfield, Calif.; J. A. Raulinaitis, Los Angeles, Calif.; S. Blynas, J. Butkus, Bridgeport, Conn.; dr. A. Stankaitis, Watherfield, Conn.; A. Kindurys, Gulfport, Fla.; P. Mikalauskas, A. Orvidas, K. Račiūnas, Cicero, 111.; Valda Baublytė, Z. Dailidka, A. P. Jasas, Ant. Kareiva, kun. M. Kirkilas, K. Rimkus, M. D., Anelė Prunskytė, J. Spurgis, St. Stravinskis, Nemira Šumskienė, S. Tiškevičius, J. Tričys, Chicago, 111.; S. Daržinskis, Downers Grove, 111.; D. Giedraitis, Boston, Mass.; P. Mikšys, Worcester, Mass.; N. N. N. N., Mass.; dr. R. Zalubas, Silver Spring, Md.; Pr. Balandienė, K. Daugvydas, K. Sragauskas, V. Urbonas, N. N., Detroit, Mich.; J. Paovys, Grand Rapids, Mich.; kun. J. Patašius, Great Falls, Mt.; Petronėlė Djakonovą, Haddon Hts., N. J.; kun. J. Tautkus, Omaha, Neb.; Renata Alinskienė, kun. V. Pikturna, Brooklyn, N. Y.; kun. J. Grabys, Watervliet, N. Y.; J. Gruodis, Monticello, N. Y.; dr. A. Skėrys, Woodhaven, N. Y.; dr. A. Bridžius, A. Gailiušis, A. Martus, M. D., J. Naujokaitis, Cleveland, Ohio; J. S. Kriaučiūnas, M. D., Toledo, Ohio; J. Čipkus, Willo-wick, Ohio; V. Ročiūnas, Independence, Ohio; G. Dragūnas, Snieguolė Jurskytė, N. N. Phila., Pa.; D. R. Jakas, Norristown, Pa.; J. Stelmokas, Lansdowne, Pa.; J. Adomaitis, K. Barteška, D. Jurkus, R. Jurkus, Montreal, Que.; J. Bakšys, A. Puteįis, Toronto, Ont.; J. Laimikis, Pont-Viau, Que.; dr. B. Znotinas, Guelph, Ont., Canada. — Dr. V. Didžys, Altona, Vic; Iz. Gestartas, Bruns-wick, Vic; J. Grigaitienė, Mitcham, Vic; Jonas Juška, Altona, Vic; V. Kazokas, Bankstown, NSW., L. Makūnienė, Ainslie-Camberra, ACTC, J. Mulokas, Kensing:on, Vic; M. Slavėnienė, Aiburn, NSW, P. Vaičaitis, Maribyrnong, Vic, J. Vebrys, Hilton, Australia. Julius Vaisiūnas, Caracas, Venezuela.
"AIDŲ" administracija nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam.

 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai