Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1980 m. 1 sausis - vasaris
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Po trisdešimt metų ............................................................................................................ 1
Antanas Taškus — Amerika dievų rinkoje
..................................................................... 2
Vitalija Bogutaitė — Meditacijos ir metamorfozė (eil.) ................................................ 11
Birutė Ciplijauskaitė — Pastabos apie istorinį romaną
................................................ 13
Mykolas Šilaitis — Eilėraščiai
....................................................................................... 22
Vincas Natkevičius — Vinco Ramono beletristika
....................................................... 23
Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1979 metais
.............................................................. 33

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kęstutis Trimakas — Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1960-1980
............................. 46
K. T. — Religija ir sveikata, 1979
................................................................................... 50
Juozas B. Laučka — Lietuviai Boriso Pasternako gyvenime
........................................ 52
K. Žoromskis — Paprastumas, sujungtas su estetine vizija (E. Kepalaitės kūryba)
.... 54
Mūsų buityje
..................................................................................................................... 55

KNYGOS
Tomas Venclova — Išsami ir objektyvi Vardžio knyga
.................................................. 56

Šis Aidų numeris iliustruotas Elenos Kepalaitės skulptūrų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Skritulys (bronza), 1978. Viršelių 4 psl. — Bokštas (bronza) 4V2 x 9l/2 in., 1979, nuotr. G. Peniko. Taip pat Laimio Ločerio dekoratyvinio meno kūrinių, V. Ramono, K. Trimako, V. Volerto, V. Vardžio ir LB veiklos nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
PO TRISDEŠIMT METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Šiemet sausio mėnesį suėjo 30 metų, kai jungtinėse Amerikos Valstybėse leidžiame AIDUS. Tokia jubiliejine proga tenka tarti kelis žodžius, paliečiant žurnalo reikalus.

Lietuviai pranciškonai Vokietijoje ėjusius AIDUS perėmė leisti 1949 m. rudenį ir iki šiol rūpinasi žurnalo egzistencija. Mes buvome itin laimingi, turėdami žymius bei ištvermingus redaktorius: Antaną Vaičiulaitį, redagavusį žurnalą 1950- 1964, ir dr. Juozą Girnių, redaguojantįjį nuo 1965. Toks redaktorių pastovumas žymiai lengvino leidėjų naštą ir visą dėmesį leido sutelkti į AIDŲ materialinę pusę, kuri visuomet buvo sunkoka. Jubiliejinėje sukaktyje mes, nuoširdžiausiai dėkodami savo redaktoriams, bendradarbiams, prenumeratoriams bei rėmėjams, sykiu ir labai džiaugiamės galėję per 30 metų kultūros žurnalu skleisti šviesą tarp savo tautiečių emigracijoje. Beje, anuomet, emigruojant tremtiniams iš Vokietijos, AIDAMS grėsė mirtis.
Skaityti daugiau...
 
AMERIKA DIEVŲ RINKOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS PAŠKUS   
"Taip, ateina dienos, sako Viešpats, kada aš atsiųsiu badą šiam kraštui, ne duonos alkį, ne vandens troškulį, bet Dievo žodžio alkį. Tuomet jie klajos nuo jūros iki jūros ir bastysis tarp šiaurės ir pietų, ieškodami Viešpaties žodžio, bet jie Jo neras".
Amos, 8, 9-12

Įprasta žmogų vadinti protinguoju gyvūnu. Mažiau įprasta jį vadinti nepasotinama būtybe. Jei žmogaus nepasotinamumas ir nebuvo toks regimas praeityje, tai jis pasidarė gana ryškus dabartyje. Ypač tose šalyse, kur gausu duonos ir žaidimų, nepasotinamos būtybės nerimas išsiveržia į gyvenimo paviršių įvairiais pavidalais. Antai ne taip jau seniai turtingųjų amerikiečių dukros ir sūnūs, lyg kažkokios jėgos varinėjami, bastėsi po "rytietiškus" žemynus, tarytum kažko laukdami, murksojo Viduržemio jūros salų uolynuose. Greičiausiai, to paties migloto jausmo traukiami, jaunieji šiandienos piligrimai plaukia į "rolling stone" koncertus, kaip praeitų šimtmečių maldininkai, sielos išganymo ieškodami, keliaudavo į religines šventoves. Tarsi kažkokio netikrumo įgąsdinta, "išsilaisvinusi" Amerikos karta glaudžiasi prie egzotiškų religinių kultų. Atrodo, kad pranašo Amos žodžiai prakalbėti beveik prieš 3000 metų tinka ir dabartinėms Jungtinėms Amerikos Valstybėm, jei ne visai vakarų Europai. Iš tiesų, dvasios alkis apniko turtingiausią pasaulio šalį. Užtat argi nederėtų žvilgterėti į šio alkio apraiškas ir jo šaltinius šiaurinėj Amerikos žemyno dalyje?
Skaityti daugiau...
 
MEDITACIJOS IR METAMORFOZĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vitalija Bogutaitė   

Jeigu būčiau paženklinta
INRI,
ši kančia
būtų prasminga.
Tačiau esu
be jokio ženklo.
Nukelkite,
kad nejuokinčiau
žmonių.
Skaityti daugiau...
 
PASTABOS APIE ISTORINĮ ROMANĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ   
Istorinis romanas, užsikariavęs pilną prestižą Walter Scotto laikais, pasklido po visą Europą, tebeviešpataujant romantizmui. Jo staigus populiarumas aiškintinas daugeliu faktorių: romantikų domėjimasis Volksgeist ir noras surasti tautines šaknis; jų polinkis į pirmuosius valstybės kūrimosi amžius, kur istorija nevisuomet aiškiai atsiriboja nuo legendos ir dėl to leidžia pilniau pasireikšti vaizduotei; užakcentavimas dramatinių — ar melodramatinių — momentų, itin tinkančių sukurti foną "herojui". Per glaudus Scotto romanų imitavimas dar tame pačiame amžiuje pamažu privedė prie trafaretiškų, schematiškų struktūrų. Realizmui pradėjus skelbti reikalą vaizduoti savo laikų visuomenę ir jos problemas, istorinis romanas kiek pritilo, bet su nauju veržlumu vėl iškilo XX šimtmečio pradžioje. Toks jo atgimimas aiškintinas istorinių aplinkybių susiklostymu. Pasak istorinį romaną nuosekliausiai ir giliausiai išstudijavusio kritiko Georg Lukacs, šis žanras pasireiškia visu savo pajėgumu pasauliuose, kurių pamatai išjudinami didelių konfliktų; jo suklestėjimui reikalingi "pereinamieji laikotarpiai,\1 W. Scottui berašant, iš pagrindų keitėsi Anglijos visuomeninė ir politinė struktūra. Tolstojaus Karas ir taika gimsta tuo laiku, kai Rusijoje panaikinama baudžiava, bando prasiveržti vidurinis luomas. Ispanijoje tikrai skaityti vertas istorinis romanas pasirodo tik jų didžiosios krizės — 1898 m. paskutinių kolonijų praradimo — metu. Gausiai istorinis romanas pasipila tarp nuo nacių režimo pabėgusių vokiečių 1920 - 1940 m., o po antrojo pasaulinio karo ir pabaltiečiai rašytojai pakartotinai grįžta prie istorinių temų.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mykolas Šilaitis   
TĖVUI

Oi atlekia sarčiai ir bėriai,
oi lekia žirgai,
virš vakaro pievų žėri
lyg liepsnos karčių šilkai.

Įšilusio prakaito kvapas
alsus ir sūrus lyg dirva
nematomu debesiu kabo
ties bąlančia tėvo galva.

jis iš tiesia drebančią saują
su duonos pluta,
ir sunkias į mano kraują
svajonė tėvo slapta.

Skaityti daugiau...
 
VINCO RAMONO BELETRISTIKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS NATKEVIČIUS   
I. Kūrėjas —impresionistas
Vincas Ramonas yra lietuvių literatūroj užėmęs pirmaujančią vietą. Gimęs 1905 sausio 14 Trakiškių kaime prie Marijampolės. (Iš to paties Trakiškių kaimo yra kilęs ir kitas didelis sūduvis, lietuvių literatūros kritikas ir mokslininkas Juozas Brazaitis-Ambrazevičius). Baigęs Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje, Ramonas studijavo Kauno universiteto Teologijos-filosofijos fakultete lietuvių ir vokiečių literatūras bei pedagogiką. Įsigijęs universiteto diplomą, mokytojavo Marijampolės gimnazijose bei mokytojų seminarijoje (1926-1944). 1944 pasitraukė į Vokietiją, kur dvejus metus dėstė lietuvių kalbą Uchtės lietuvių gimnazijoje. Turbūt stovyklinio gyvenimo nevilties ir emigracijos karštligės pagautas, 1948 iškeliauja Australijon, kur dirba miškuose. 1950 jam pavyksta persikelti į JAV, į Čikagą, ten gyvena iki šiol, platesnei visuomenei beveik nežinomas, nes nedalyvauja jos įvairiopose veiklose.

Tyla supa rašytoją ir todėl, kad jis nėra produktyvus, te išleidęs vos keturias knygas; Atrodo, kad šie ilgi tylėjimo laikotarpiai yra sąmoningai Ramono pasirenkami, tenorint atiduoti į skaitytojų rankas vien brandžius kūrinius. Ir iš tikrųjų tos 4 knygos, ypač paskutinės 3, yra neišimamas indėlis į lietuvių beletristiką. — Debiutavo Ramonas 1934 septynių novelių rinkiniu, pavadintu "Dailininkas Rauba". Jame jaučiama Jurgio Savickio įtaka, einant impresionizmo keliu. Novelių centre — erotinis pergyvenimas, palikęs centriniu įvykiu ir kitose autoriaus knygose. Geriausioji rinkinio novelė "Linų žiedai" yra išversta į latvių, suomių ir švedų kalbas.
Skaityti daugiau...
 
Elena Kepalaitė - bronza PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kepalaitė Elena   
Elena Kepalaitė prie savo aliuminių vamzdžių skulptūros

Nuotr. V.Maželio
Skaityti daugiau...
 
POLITIKA 1979 METAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS VAITIEKŪNAS   
I
Kai kurie politiniai komentatoriai ryšium su I-ojo pasaulinio karo pradžios (1914.VIII.4) 65 metų sukaktimi yra nukreipę dėmesį į tariamą dviejų generacijų istorinį ritmą. (Generacija — subrendusio žmogaus gyvenimo darbingieji metai, paprastai tarpas tarp 30 ir 65 amžiaus metų). Esą pastarųjų šimtmečių politinėje istorijoje justi tam tikras dviejų generacijų ritmas. D. Britanijos kolonijų šiaurinėje Amerikoje revoliucija, JAV nepriklausomybės išsikovojimas ir demokratinės santvarkos sukūrimas buvę degtuku Prancūzijos revoliuciniam parakui (1789). Paskutinė to revoliucinio sprogimo detonacija buvusi 1848 vasario revoliucija. Taigi Prancūzijos Didžiosios revoliucijos tarpsnis trukęs dvi generacijas.
Skaityti daugiau...
 
ŽVILGSNIS Į AMERIKOS PSICHOLOGIJĄ 1960 - 1980 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kęstutis Trimakas   

Kun. Kęstutis Trimakas, teologijos ir Filosofijos licenciatas, humanitarinių mokslų magistras, psi­chologijos daktaras, Loyolos univer­siteto medicinos mokyklos psichiat­rijos departamento klinikinis instruk­torius, Hines veteranų ligoninės psi­chologas, Ateities žurnalo redakto­rius ir Aidų apžvalgų mokslo sky­riaus redaktorius.Svarbūs jauno mokslo posūkiai, kurie turės reikšmingų pasekmių daugely žmogaus gyvenimo sričių

Nors, galima sakyti, žmogus yra senas žemės gyventojas, mokslas apie jį — psichologija palyginti yra dar labai jauna. O jaunas paprastai dar savęs tebeieško, tebesigrumia su pagrindiniais savo egzistencijos klausimais. Taip yra ir su psichologija. Nežiūrint to jos trumpo gyvavimo laikotarpio ir gal kaip tik dėl tų josios jaunystės ieškojimų, psichologijos istorija yra tokia įdomi.
Skaityti daugiau...
 
RELIGIJA IR SVEIKATA, 1979 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. T.   
Nežiūrint šių laikų polinkio atrasti sveikatai "kenkiančius dalykus". "Journal of Religion and Health" žurnalas svarsto visapusiškai sveikatai naudingus religinius bei dvasinius reiškinius

Šiais laikais, kada surandama, jog sveikatai gali kenkti viskas — sviestas, pienas, . . . saulė — nenuostabu, kad pasirodo ir tokių knygų, kaip dr. Eli Cheseno "Religion May Be Hazardous To Your Health" (Religija gali būti lenksminga jūsų sveikatai).

Priešingai, jau keliolika metų spausdinamas žurnalas apie religiją ir sveikatą Journal of Religion and Health vos dar tik ima įsibėgėti savo kelyje, liesdamas religijos bei dvasingumo susilietimo taškus su sveikata, o retkarčiais ir su nesveikata.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIAI BORISO PASTERNAKO GYVENIME PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas B. Laučka   
1978 m. Amerikos knygų rinkoje pasirodė biografinio ir autobiografinio pobūdžio knyga apie Borisą Pasternaką. Tai — "A Captive of Time". Autorė — intymi poeto draugė Olga Ivinskaja. Vertėjas Max Hayward yra žinomas rusų kūrinių vertėjas anglų kalbon.

Naujoji knyga yra įdomi daugeliu atžvilgių, o lietuviui ypač todėl, kad joje paliečiami Pasternako ir jos autorės ryšiai su lietuviais. Tiesa, minimi tik keturi lietuviški vardai, tačiau ir jų gali užtekti paskatinti knygos skaitytojui išsamiau susipažinti su lietuvių tauta.

Knyga pagrįsta autorės prisiminimais, Pasternako laiškais, spaudoje paskelbtais straipsniais. Autorė, didelė Pasternako gerbėja iš jaunystės dienų, susitiko su juo Naujojo Pasaulio žurnalo įstaigoje, kurioje ji dirbo redakcinį darbą. Ji ir pati rašė eilėraščius, vertė, redagavo. Olgai Ivinskajai tada buvo 34 metai, o Pasternakui — 56. Buvo ji nelaiminga našlė — pirmasis vyras nusižudė, o antrasis buvo neseniai miręs. Jos motina kalinta Sibire trejus metus, vienos pažįstamos įskųsta čekistams neva žodžiu įžeidusi Staliną.
Skaityti daugiau...
 
PAPRASTUMAS, SUJUNGTAS SU ESTETINE VIZIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Žoromskis   
Skulptorės Elenos Kepalaitės kūryba

Elenos Kepalaitės skulptūrinės kūrybos lobis apima apie 20 metų. Pokario Europa, Australija, Kanada — tai vietos, kur ji rodėsi su pirmaisiais bandymais, dar neapsisprendusi, ar puoselėti šokio meną, ar skulptūras kurti. Pagaliau prieš 22 metus Elena nutupia New Yorke. Energinga, bet dar nevisai tikra — susiranda garsųjį skulptorių Jacąues Lipchitzą. Su juo bando susidraugauti ne vien kaip žmogus su žmogum — Kepalaitei taip pat svarbu, kad Lipchitz sustiprintų bei išryškintų jos talentą. Jis tai padaro, Elenai atverdamas duris į Pennsyl-vania Academy visos Amerikos skulptorių parodą, kur ji susilaukia pirmojo stambesnio pripažinimo.
Deja, tuo pat laiku Elenos Kepalaitės talentas įpuola į gana pastebimą šio didelio skulptoriaus įtaką. Tai pamini ir Gordon Brown Arts žurnalo apžvalgoje per pirmąją jos parodą Phoenix galerijoje New Yorke. Įvertindamas talentą, ten ją buvo rekomendavęs dail. K. Žoromskis. Šioje galerijoje Elena Kepalaitė rodosi per visą pastarąjį dešimtmetį.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Volertas, inžinierius - matematikas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas, Aidų apžvalgų visuomeninio skyriaus redaktorius.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Washingtone Atstovų rūmuose įvyko vasario 13. Minėjimu rūpinosi Frank Annunzio iš Illinois valstybės. Senate minėjimas įvyko vasario 19 senatoriaus Charles Percy iniciatyva.
— JAV Senatas 1979 m. gruodžio 20 visais balsais priėmė Pabaltijo rezoliucija, kurią pasiūlė senatorius Howard Baker. Rezoliucijoje prašoma, kad prezidentas įpareigotų JAV delegaciją 1980 m. vykstančioje Madrido konferencijoje įgyvendinti Helsinkio sutarties punktus apie tautų laisvą apsisprendimą.
— Lietuvių katalikų susivienijimas, pagerbdamas savo žymius veikėjus kun. A. Burbą, L. Šimutį, M. Zujų ir prel. J. Baltusevičių-Boll, nutarė steigti Kultūros fondą. Jo tikslas — skatinti ir išlaikyti lietuvių kultūrinę veiklą bei kūrybą. LK Susivienijimo taryba pradžiai nutarė fondui skirti 10,000 dol. Fondas bus papildonas aukomis. Jis skirs premijas, stipendijas ir vienkartines sumas asmenims ir organizacijoms. Fondo direktoriais išrinkti prel. J. Balkūnas, S. Kuprys, 1 B. Laučka, T. E. Mack ir dr. L. Šimutis.
— Joanai Kuraitei sausio 20 paskirta Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 1,000 dol.
Skaityti daugiau...
 
IŠSAMI IR OBJEKTYVI VARDŽIO KNYGA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Tomas Venclova   

Prof. dr. V. S. VardysV. STANLEY VARDYS. The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet Lithuania. East European Quarter-ly, Boulder. Distributed by Columbia University Press, New York, 1978. 336 p.

Pradžioje maniau, kad nesu deramai pasirengęs recenzuoti šios knygos. Tiesa, esu gal kiek arčiau susipažinęs sujos medžiaga, negu dauguma išeivių, tačiau niekada nebuvau katalikiškojo pogrindžio dalyvis ar iš viso katalikų aktyvistas. Lietuvoje su tokiais žmonėmis bendravau neilgai ir ne per giliausiai. Net "LKB Kronikos" daugumą numerių perskaičiau tik Vakaruose (Nors vieną kitą esu vartęs ir tėvynėje). Lietuvos krikščionybė niekada nebuvo mano interesų centrinis objektas, juoba kad ir studijuoti tuos dalykus pas mus beveik neįmanoma. Tiktai emigracijoje pradėjau susipažinti ne vien su Baranausko, Valančiaus ar Maironio, bet ir su tokių grynai bažnytinių figūrų, kaip Jurgis Matulaitis ar Mečislovas Reinys, vaidmeniu mūsų tautos istorijoje bei dvasiniame gyvenime. Tačiau, galimas daiktas, žvilgsnis iš šalies turi pranašumų. Pašalietis mato tai, ko kito patyrimo ar pasaulėžiūros žmogus nepamatys; jis laisviau ir netikėčiau vertina faktus. Taigi ir ši recenzija didele dalimi priklauso "pašaliečio pastabų" žanrui.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
    Jurgis Jankus: KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1979. Viršelis Rūtos Če-paitytės-Rygelienės. 375 psl., kaina 8 dol.
    Antanas Salys: RAŠTAI. I t. — Bendrinė kalba. Redagavo Petras Jonikas. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija. Roma 1979. 572 psl. Kaina 30 dol. (Akademijos nariams 15 dol.). Užsisakoma šiuo adresu: LKMA Reikalų vedėjas, Piazza della Pilotą 4, 00187 Roma, Italia.
    Dr. Antanas Kučas: Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius. Įvadas kard. Antonio Samore. Išleido Tėvai Marijonai. Chicago 1979, 592 psl.
    POVILAS KAUPAS. Spaudai paruošė Bronius Murinas, išleido P. Kaupo parodos rengimo komisija, Chicago 1979, 72 psl. Įvade — V. Kasniūno ir J. Mieliulio striapsniai lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis. Kitą dalį sudaro Kaupo kūrinių nuotraukos.
    WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Autumn 1979. Varia Issue. 573-752 psl., kaina 5 dol. Užsisakoma šiuo adresu: University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 73019.

 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: Po 150 dol.: kun. prof. dr. Pr. Ragažinskas, Central \M; po 100 dol.: AJg Raulinaitis, Burbank, CA; Jurgis Jakaitis, Schlieren, Switzerland; po 50 dol.: Lietuvių Fondas. Cr.^z IL; kun. dr. V. Pavalkis, Milpitas, CA; Alfa Tumas, Newbury Park, CA; Lydia I-akareavrclraifcfr Vincas Ramonas, Petras Spėtyla, Petras Stakė, Chicago, IL; Juozas Stašaitis, Brockton. MA. J Vidmantas, Elizabeth, NJ; dr. M. Arstikaitis, dr. J. Sungaila, Toronto, Ont, kun. A u gus t: r. v Blind River, Ont., Canada; po 45 dol.: Ona Norvilienė, Monroe, MI; Snieguolė Jurskytė. F ^ PA; po 40 dol.: dr. Marija Ramūnienė, Ottawa, Ont., Canada; Julius Jodelė. Culvei CA; kun. Pr. Jokūbaitis, Chicago, IL; V. Majauskas, M.D., Northville, MI: J u Richmond Heights, OH; Ona Vaičienė, Hudson, NY; Marytė R. Šalinskienė, Woodha dr. Konstantinas Gulbinas, O.F.M.Cap., Werne, a. d. Lippe, J. Gulbinas, Muenster. VV G : J. A. Jūragis, Bass Hill, NSW, Australia; po 35 dol.: Aleks. Radžius, Baltimore, MD. Staknys, Jamaica, NY; po 30 dol.: Algirdas Čepėnas, Stasys Džiugas, A. Grigaliūną-Meškauskienė, Milda Varekojienė, Stasys Žilevičius, Chicago, IL; Kęstutis P. Sušinskas, Park, IL; mngr. K. Toliušis, Carlinville, IL; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN; Jurgis Gimbutas. Arlington, MA; Petras Skablauskas, Toronto, Ont., Canada; kun. V. Kamaitis, Manchester. England.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai