Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1979 m. 3 Kovas
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kęstutis Skrupskelis — Etienne Gilson ......................................................................................... 97
Jonas Zdanys — Nakties svajonės (eilėraščiai) ........................................................................... 101
R. Krasauskas — Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų vienuolijos pradžia .... 103
Marius Katiliškis — Jaunasis ūkininkas ir stogadengys ............................................................. 113
Bronius Povilaitis — Genetinė inžinerija ...................................................................................... 115
Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma .................................................................................... 128

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Vaišnora, MIC — Bažnyčia Lenkijoje ..................................................................................... 131
Mūsų buityje .................................................................................................................................. 136

KNYGOS

Ilona Gražytė-Maziliauskienė — Danguolės Sadūnaitės "Baltas ievos medis" ...................... 137
V. — Tankūs debesys, mažos properšos (Petro Melniko "Debesys ir properšos") ................ 138
Šis Aidų numeris iliustruotas Romualdo Lankausko, Halinos Žmuidzinienės ir Vlado Vaičaičio dailės darbų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Romualdo Lankausko "Mėlynasis džiazas" (1963). Viršelių 4 psl. — to paties dailininko "Juodas vertikalas" (1963). Abu paveikslai aliejiniai. Taip pat E. Gilsono, J. Zdanio, N. Pr. Mergelės Marijos seserų vienuolijos, arkivysk. J. Matulaičio, B. Povilaičio ir pop. Jono Pauliaus II nuotraukomis. J. Leškienės (Totilaitės) "Baladė" (aliejus) — 130 psl.
Skaityti daugiau...
 
E T I E N N E GILSON PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KĘSTUTIS SKRUPSKELIS   
Į paskaitų salę įėjo stiprus, plačiapetis vyras, atsisėdo už stalo ir pradėjo kalbėti, savo žodžius pabrėždamas prancūzišku pečių truktelėjimu. Paskaitų ciklas lietė vėlesniosios scholastikos raidą, tą katalikiškosios filosodijos būklę, kuri pažadino Leono XIII tomistinę reformą. Man, neseniai ištrūkus iš Fordhamo kolegijos jėzuitų rankų, tai rodėsi keista ir neįtikinanti tezė, kad Tomo Akviniečio iškėlimas nebuvo scholastinio suakmenėjimo pavertimas dogma, bet, visai priešingai, drąsus ir katalikiškąją filosofiją atnaujinantis žingsnis. Paties Tomo beveik neskaitęs, aiškaus skirtumo tarp jo ir man žinomų scholastikų nemačiau, tiek dvasioje, tiek turinyje. Maniau, kad katalikiška filosofija istorijos neturėjo, kad ji išsilaikė tiek pat sausa nuo Tomo ligi Noonan, Bittle ir kitų mano laikų vadovėlių autorių. Pagal paskaitininką, aštuonioliktasis amžius scholastikai buvo pats sunkiausias: visi gėdijosi ir kratėsi to vardo, vyskupai ją draudė seminarijose dėstyti. Katalikiškoji filosofija tada atrodė kaip "tirpdymo katilas", nes buvo semiamasi iš daugelio įvairių šaltinių. Kartas nuo karto paskaitininkas auditoriją prajuokindavo citatomis, kuriose buvo lengva atpažinti Descartes, Locke, Malebranche, Augustino ir Tomo frazes. Tokio mišinio filosofija vadinti negalima, nes filosofuoti tai bent mąstyti nuosekliai.
Skaityti daugiau...
 
Nakties svajonės (eilėraščiai) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Zdanys   
Kranklio sparnas prilipo
prie Dievo aklos akies.
Akis pradėjo ašarot.
Pasaulis pradėjo kraujuot.
*
Šautuvai sapnavo kareivio pirštus
ir netikėtai nusišovė.
Lavoninėj lavonai mirė kaip angelai.
*
Saulė užgeso, ir viskas sušalo
. Žmonijos akys ir lūpos pajuodavo.
Mėnulis nusijuokė.
*
Senmergė, nevaisinga,
norėdama vaikus maitint,
užsimušė.
Mes radom jos kūną
prie ežero kranto,
krūtys apdengtos dėlėm.
*

Skaityti daugiau...
 
NEKALTAI PRADĖTOSIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SESERŲ VIENUOLIJOS PRADŽIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė RAPOLAS KRASAUSKAS   
1. Vienuoliškoji šaknis Lietuvos žemėje
Kai lietuvių tauta, išėjusi iš gamtos prieglobsčio į istorijos sceną, susidūrė su krikščioniškuoju Vakarų pasauliu, tada ji pažino ir pirmuosius atvykusius evangeliškų patarimų vykdytojus — vienuolius. Daugiausia vienuoliai buvo jos krikšto teikėjai.

Pirmieji pastoviau įsikūrę Lietuvoje vienuoliai buvo šv. Pranciškaus Mažieji Broliai. Jie matė besiformuojančią Lietuvos valstybę, pažino pirmąjį jos karalių Mindaugą ir, naudodamiesi jo palankumu, skiepijo pirmuosius krikščionybės daigus į pagoniškos Lietuvos kūną1. Mindaugui paslaugą teikė taip pat ir šv. Domininko regulos vyrai — vienuoliai domininkonai2. Popiežius Inocentas IV 1251 m. buvo paskyręs globoti apsikrikštijusį Lietuvos valdovą Mindaugą taip pat du vienuolius, būtent: Kuršo vyskupą pranciškoną Henriką ir Eželio vyskupą domininkoną, irgi Henriką3.

Apie 1312 metus pranciškonai buvo įsikūrę Naugarduke, kur jiems Lietuvos valdovas Vytenis buvo pastatęs vienuolyną ir bažnyčią. Kryžiuočiams ją sudeginus, Gediminas atstatė pranciškonams bažnyčią Naugarduke ir dar kitą Vilniuje4.
Skaityti daugiau...
 
Jaunasis ūkininkas ir stogadengys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MARIUS KATILIŠKIS   
Jaunųjų ūkininkų rateliui priklausė Rutkaus sūnus Juzis. Jis pasirinko auginti pomidorus, pri-sidiegė iš sėklų dėžutėse daigų, išsikaulijo iš motinos geriausią rasodininko lysvę, ir kai daigai pasigavo porą sprindžių, susodino gražiai eilėmis. Griežtai prisilaikė agronomo nurodymų, prisitašė kuolelių, priraišiojo minkštų skudurų skiautėmis ir laistė kasryt ir vakare. Daigai augo iš pasiutimo, kad negalėjai atsidžiaugti žiūrėdamas.

Ankstyvą rudenį, bene rugsėjo pradžioje, nuvalius laukus, apsisėjus žiemkenčius, kol dar neprasidėjo javų kūlimo talkos, tėvas nutarė apžiūrėti stogus, kas rimtam ūkininkui privalu prieš ateinančią žiemą. Visi stogai dengti cinkuota skarda ar tai lentelėmis ir gontais, išskyrus viralinę ir vištidę kartu, senobiniu būdu drėbtą iš riebaus molio. Pailga ir gili, pavasariais lygmalai prisipildanti polaidžio vandens, užgožta verkiančių gluosnių, tuojau už laidarių žlagsojo molkastė. Senasis tikino, jog nėra patvaresnio ir geresnio stogo, kaip muštinis iš krėstinių kūlių. Šimtą metų tvertų, spaliais nupiltu čiukuru, aptrauktas žaliom samanom, jei pelės nesugrąžytų skylių lizdams. Mes neturim bėdos, kai peludė klojime mušte primušta rinktinių kūlių, bene dar nuo senelio laikų, kai visas kaimas susitaręs kildavo į Rygą parduoti.
Skaityti daugiau...
 
Genetinė inžinerija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Bronius Povilaitis   
Kaip antraštė norodo, žvelgsime į vėliausius įdomius pasiekimus genetinės manipuliacijos, arba genetinės inžinerijos (angl. genetic engineering), celės biologijos srityje. Šių mokslo sričių pastangomis bandoma išaiškinti galimumus padaryti pakeitimų geninėje organizmų ir pačių genų struktūroje, žmogui sąmoningai įsikišant. Šios pastangos siekia toliau, negu kryžiavimo ar atrankos būdu padaromi pakeitimai, kurie paprastai apima operacijas tik tos pačios organizmų rūšies ribose.

Esminė inžinerijos žymė yra planavimas, arba projektavimas, ir todėl genetinė inžinerija būtų skirtinga nuo taikomosios genetikos: genetinėje inžinerijoje būtų įvedamas žmogaus planas, sudarant naujus genus ir naujas genų kombinacijas. Pagal biofiziką R. Sinsheimer, California Institute of Technology profesorių, iš to seka, kad genetinės inžinerijos metodai papildo senuosius genetikos metodus, kurie rėmėsi tik atranka ir propagavimu atsitiktinai susidariusių genetinių kombinacijų, dažniausiai natūralinės selekcijos proceso metu.14

Terminas "genetinė inžinerija" įvairiems žmonėms reiškia ne tą patį. Kai kuriems ji reiškia komplikuotą manipuliaciją, kurią gal kasdien atlieka genetikai su bakterija Escherichia coli. Tačiau dauguma žinovų žiūri į genetinę inžineriją daug platesniame kontekste. Pagal S. B. Prim-rose (Warwick University, Anglijoje), ši biologinio tyrinėjimo sritis gali pažadinti nepaprastą pažangą biologinėje ar net socialinėje srityje.12

Dabartiniai genetinės inžinerijos pasiekimai buvo galimi tik dėl greitos pažangos DNR (deoksi-branduolinės rūgšties, arba deoksinukleinės rūgšties, angl. deoxy nucleic acid, sutrumpintai DNA) technologijoje, apimančioje jos sintezę, analizę, transportaciją celėje ir apskritai jos manipuliaciją. Šiuos pasiekimus įgalino tik daugelio tyrinėtojų kruopštus darbas, kurio dėka surasti būdai suskaldyti DNR tam tikrose specialiai norimose pozicijose, nekomplikuotai ir lengvai sujungti suskaldytas DNR dalis ir nesudėtingu būdu įvesti DNR į kitus organizmus.15
Skaityti daugiau...
 
Romualdo Lankausko tapyba PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Lankauskas Romualdas   

Skaityti daugiau...
 
Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Paul Goma   
Paul Goma, rumunų rašytojas ir disidentas, 1977 m. pabaigoje buvo ištremtas iš tėvynės ir apsigyveno Paryžiuje. Praėjusią vasarų su juo kalbėjosi Marija Matulevičiūtė. Spausdiname ištraukas iš šio pasikalbėjimo.
M. Ponas Goma, Jūsų kūryboje ryškios dvi kryptys — dokumentinė ir grožinė. Papasakokit mums apie jas.
G. Taip, aš rašau dviejų rūšių knygas — romanus, kaip Ostinato, ir dokumentinius liudijimus. Man kartais skaudu apleisti grožinės literatūros sritį, bet aš manau, kad mano liudijimų knygos yra naudingiausios — kitiems žmonėms. Esu įsipareigojęs tokiai akcijai, kuri yra daugiau moralinė, negu politinė. Be to, jaučiuosi šiek tiek kaltas. Aš dabar gyvenu Paryžiuje, o kiti žmonės liko ten, Rumunijoje, jiems nuolat gresia pavojus, ir būtinai reikia ką nors daryti jiems padėti. Kiti žmonės kentėjo ir žuvo pokariniame dešimtmetyje, didžiosios aukos laikais; jie jau nebegali kalbėti apie save, ir mano pareiga stengtis aprašyti jų patirtį. Jiems parašiau knygą-liudijimą, pavadintą Geria.
M. Ką reiškia šis žodis?
G. Tai vietovės ir garsaus kalėjimo pavadinimas Rumunijoje. Šią knygą Prancūzijoje išleido Gallimard leidykla, o šiuo metu ji išeina Stockholme.
M. Kokie jūsų ateities literatūriniai planai?
G. Ta pati istorija. Aš norėčiau rašyti romanus, bet pareigos jausmas verčia mane padėti savo tautiečiams plunksna. Šiuo metu baigiu dokumentinę knygą dienoraščio forma apie praėjusių metų įvykius. Ją pradedu, išreikšdamas savo solidarumą su čekais ir su 1977 metų Charta.
Skaityti daugiau...
 
BAŽNYČIA LENKIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Vaišnora   
Krokuvos kardinolas Karolis Vojtyla — popiežius Jonas Paulius II pasirašo savo pirmųjų enciklikų "Redemptor hominis" (Žmogaus Atpirkėjas.
Enciklikos pagrindinės mintys yra šios: žmogaus kaip Dievo kūrinio ir Kristaus malonių dalyvio kilnumas; Bažnyčios uždavinys tarnauti žmonijai; žmogaus vergystė ne tik marksistinėje, bet ir kapitalistinėje sistemoje, kai jis paverčiamas produkcijos įrankiu, pasmerkimas totali-tarinių valstybių, tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų, kurios kankinimais bei dvasiniu teroru atima piliečiui laisvę; Bažnyčios valdyme iškeliamas bendruomeninis elementas; žmogaus kilnumo pagrindas — jos jungtis su Kristumi — Dievu.
Enciklikos originalas rašytas lenkų kalba. Joje yra 18,000 žodžių. Einama aiškiai ir realistiškai prie pasaulio ir religijos problemų.Pasakojama, kad kardinolas Wojtvla. išrinktas popiežium, ne iš karto pareiškė sutikimą: norėjo apsigalvotii. To priežastis, kaip vėliau pats papasakojo, buvo rūpestis Lenkijos Bažnyčia — kaip jo išrinkimas atsilieps į Bažnyčios ir valstybės santykius Lenkijoje. Kad tie santykiai nėra normalūs, parodė kad ir tokie maži faktai. Lenkijos komunistinė valdžia atsiuntė pasveikinimą naujaam popiežiui tik praėjus 24 valandoms po jo išrinkimo. Sveikinimo telegramoje, kurią kai kas pavadino provokatoriška", pasakyta "Išrinktas i popiežiaus sostą lenkų tautos sūnus, kuris, bendradarbiaudamas su visais piliečiais (kaip tikimasi), prisidės prie socialistinės tėvynės didybės ir gerovės statybos".
Skaityti daugiau...
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
— Stasiui Santvarui kovo 4 Los Angeles, Cal., balsų dauguma paskirta LRD 1,000 dol. premija už poezijos knygą "Rubaja-tai". Vertinimo komisiją sudarė' Pranas Visvydas, pirm., Alė Rūta, sekr., Bernardas Brazdžionis, Bronys Raila, dr. Elena Tumienė. Premijos mecenatas — Lietuvių Fondas.
— Vasario 16-oji JAV Atstovų rūmuose paminėta vasario 15, senate — vasario 21. Atstovų rūmuose minėjimui vadovavo kongreso atstovas iš Illinois Frank Annunzio, savo kalboje apibūdindamas Lietuvos praeitį ir okupacinę tragediją. Po jo mums palankų žodį tarė 48 kongreso atstovai. Minėjimu domėjosi spaudos bei radijo korespondentai. Senate Lietuvos nepriklausomybės minėjimą nuoširdžia kalba pradėjo sen. Charles Percy. maldą atkalbėjo kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P.
Skaityti daugiau...
 
DANGUOLĖS SADŪNAITĖS "BALTAS IEVOS MEDIS" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ilona Gražytė-Maziliauskienė   
Rašytojų draugijos premijuota 1977 metų knyga

Atsitinka kartais, kad, prieš pradedant rašyti apie poezijos rinkinį, reikia pagalvoti apie dvi dideles tiesas: pirmoji liečia visą kūrybą, antroji — ypač poeziją. Pirmoji — tai tiesa, kad visa kūryba yra vienos ar kitos rūšies komunikacijos ilgesys. .Ar tai būtų žodžiai, dažai paveikslui, akmuo skulptūrai, gaidos muzikai, niekas nekuria tuštumoje. Kažkur, minties, jausmo, vaizduotės dimensijose, turi susitikti kūrėjas ir skaitytojo, klausytojo, žiūrovo vidinis pasaulis. Poezija gali būti tūkstančio žodžių epas ar septyniolikos skiemenų haiku, bet ji ieško aido skaitytojo pasąmonėje.

Antroji tiesa — tai, kad poezija yra pagrinde įvaizdis. Apie tai kalbėjo lyrikas Horacijus prieš du tūkstančius metų — "Ut pictura, poe-sis", taip sakė jis, ir tai liko esminė tiesa. Poeto instrumentas yra žodis, jo žavingumas yra tai, kad žodžiai gyvena daugiau negu viename pasaulyje. Jie yra minties ir jausmo ženklai, bet daugiau negu kiti ženklai pasaulyje jie nukreipia žmogų į įvairias puses ir funkcionuoja daugiau negu vienoje dimensijoje. Šiandieną poezijoje nėra vienos formos, kuri predominuotų, būtų pripažinta klasiška, visų kritikų palaiminta. Poetas turi laisvę pasirinkti formą, kuri arčiausia jo temperamentui. Tačiau įvaizdis turi išlikti. Kitaip lieka tik bejausmis žaidimas žodžiais. Joks poetas negali įtikinti skaitytojo, kad jis jaučia taip giliai ir taip daug, jog negali to žodžiais išreikšti. Skaitytojas bendrauja su poetu, jis negali jo vietoje sukurti eilėraščio.
Skaityti daugiau...
 
TANKŪS DEBESYS, MAŽOS PROPERŠOS (Petro Melniko "Debesys ir properšos") PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Viktoras Mariūnas   
PETRAS MELNIKAS: Debesys ir properšos. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1977 m. 292 psl. Kaina 6 dol.
"Debesys ir properšos" yra dviejų dalių vienos tematikos proza. Bet tituliniame puslapyje nepažymėta, kad tai romanas. Tik greičiausiai čia bus praslydusi klaida, nes prie kokio kito žanro šią knygą priskir-tum, jei ne prie romano?

Apie šį pirmąjį Petro Melniko romaną iki šiol atsiliepimų vos vienas kitas. Išsamiausią recenziją davė t. alga ("Nepasiteisinusios viltys, Petro Melniko beletristinis debiutas", Akiračiai, 1977 m. rugsėjo mėn., Nr. 8). t. algos (Antanaičio) vertinimas skaudžiai nepalankus, bet dalykiškas. Tik nemanyčiau, kad jam reikėjo ieškoti paralelės tarp romano pirmojo personažo ir paties autoriaus. Juo labiau, kad radinys neigiamas ir autorių įžeidžiantis. Gali būti, kad Petro Melniko romane "Debesys ir properšos" yra autobiografinių detalių, bet nėra reikalo spėlioti, ar jos atskleistos pagrindinio personažo Leono Rėvos charek-teriu ir veiksmais.

Romano aplanke apie autorių yra tokia įdomi informacija: "Rašymu Melnikas vėl susidomėjo 1966 metais, prieš tai išstudijavęs šio krašto rašytojišką metodiką". Jeigu "Debesys ir properšos" turėtų liudyti, kaip rašoma, prieš tai išstudijavus "šio krašto rašytojišką metodiką", tai tuo pačiu būtų liudijama, kad šio krašto rašytojišką metodika labai jau standartinė, kad ji niekuo nesiskiria nuo kitų kraštų tradicinės prozinės kūrybos taisyklių, reikalavimų ir patarimų.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Lidija Šimkutė: ANTRASIS ILGESYS (eilėraščiai). Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga 1979. 80 psl.
MATYSIU DIEVĄ. Šermenų malda. Išleido JAV Kunigų vienybė ir Amerikos katalikų tarnyba. Brooklynas 1979. 8 psl
MŪSŲ ŽINGSNIAI. Ohio lietuvių žinios Nr. 5-11. Leidžia Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija sykį savaitėje. Redaguoja Balys Gaidžiūnas, kun. G Kijauskas ir N. Kersnauskaitė. 4 psl.
ŠALTINIS. Tikybinės ir tautinės mirties mėnesinis žurnalas. Red. kun. S Matulis, MIC. 1979 nr. 1. Įvade spausdinamos vysk. P. Brazio, MIC, religinės mintys Vasario 16-osios proga.
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i : Po 30 dol.: Dr. J. Starkus, Chicago, IL.

G a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i : Po 25 dol.: Monika P. Lember-tienė, Santa Monica, CA; Emilija Meškauskienė, Chicago, IL; kun. Vytas Memenąs, Joliet, IL; Petras Mikšys, VVorcester, MA; Alf. Vėlavičius, VVarren, MI; Jonas Duncia, Southfield, MI; Juozas Sabaliauskas, Blairstovvn, NJ; dr. J. Vydas, Kennebunkport, ME.
R ė m ė j a i : Petras Aleškaitis, San Diego, CA; Alg. Gustaitis, Los Angeles, CA; J. Kuprionis, Van Nuys, CA; Stepas Blynas, Bridgeport, CT; Vac. Kuzmickis, Waterbury, CT; Stasė Leikuvienė, W. Haven, CT; Myk. Židonis, New Haven, CT; kun. Juozas Tautkus, Putnam; CT; Kazys Gimžauskas, Kazys Palčiauskas, Vacys Urbonas, St. Petersburg Beach, FL;
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai