Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1979 m. 8 spalis
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Aleksandras Flateris — Žmogus ir visuomenė ........................................... 329
Domicėlė Demie Jonaitienė — Eilėraščiai .................................................. 335
Viktoras Vizgirda — Lietuvių dailės vingiai dabarties Lietuvoje ............... 336
Kun. dr. Viktoras Pavalkis — Vatikano misija pokarinėje Vokietijoje ...... 345
Aloyzas Baronas — Prie slenksčio ............................................................... 357
Algis Šimkus — Lietuviškoji Lucia di Lammermoor Chicagoje .................. 361

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vt. Vt. — Sovietinė periodika rusinimo tarnyboje ....................................... 362
T. Karaliūnas — 26-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė ....................... 363
M. Ribokienė — 13-oji JAV ir Kanados mokytojų studijų savaitė ............. 365
Grigas Valančius — Juozas Tarvydas - Žagaras ......................................... 366
B. K. P. — JAV LB 9-osios Tarybos rinkimai .............................................. 369
Mūsų buityje ................................................................................................... 371

KNYGOS
Vytautas Dyvas — Gyvenimas, mirtis ir pamišimas lygiomis dalimis
(Jurgis Jankus: Anapus rytojaus) ................................................................. 372
A. Tyruolis — Lietuviškieji rubajatai (St. Santvaras) ................................. 375
Šis numeris iliustruotas Lietuvos dailininkų darbais. Viršelių 1 psl. — A. Gudaitis: Natiurmortas su liaudies skulptūra, 1944 (dr. J. Girniaus nuosavybė). Viršelių 4 psl. — A. Švėgžda: Mechanizatoriai. A. Antanavičius: Kompozicija — 336 psl. Taip pat D. Jonaitienės, kun. dr. V. Pa-valkio, Wiesbadeno lietuvių stovyklos, Chicagos Lietuvių operos, Europos liet. studijų savaitės, Juozo Tarvydo ir Grigo Valančiaus nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
Žmogus ir visuomenė PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALEKSANDRAS PLATERIS   
Visuomenė yra socialinių junginių, arba grupių, visuma. Tie junginiai labai įvairuoja savo dydžiu, forma, paskirtimi, sudaro platų ir komplikuotą raizginį, o kiekvienas žmogus dalyvauja daugely jų; dalyvaudamas įvairiuose socialiniuose junginiuose, žmogus tuo pačiu dalyvauja ir visuomenėje. Kartais užtinkamas visuomenės priešpastatymas individualiam asmeniui, tartum asmuo ir visuom
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Domicėlė Demie Jonaitienė   
DIDYSIS PENKTADIENIS
Per ledus, per sniegą
šis rytas įžiebia
tamsų pasaulį
su krokusais —
melsvomis liepsnelėmis,
žvaigždynų auksais.
(kad šiandien turėčiau
tūkstančius akių!)

Dienos šešėliai,
kaip kryžiai, erdvėja
naktin; užsisklendžia
krokusų gėlės —
Savo žiedlapius spaudžia
arčiau prie širdies.
(Kad savyje turėčiau
tūkstančius širdžių!)

Kaip kapas, naktis
įkalina krokusus
po kriokliais
tamsybės. (Aš trokštu
nupulti šiame pasaulyje,
kaip nupuola naktis
žvaigždynų tvanais.)

Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ DAILĖS VINGIAI DABARTIES LIETUVOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VIKTORAS VIZGIRDA   
Dail. V. Vizgirda kelionių metu Lietuvoje turėjo progos artimiau susipažinti su tenykščių dailininkų kūrybiniu darbu ir jų gyvenimu. Su jo surinkta medžiaga buvo supažindinta ir išeivijos visuomenė New Yorke (Lituanistikos instituto suvažiavime), Bostone, Los Angeles, Toronte ir kt. Spausdiname dail. V. Vizgirdos skaidrių rodymą lydėjusių komentarų santrauką.

Šiandien mokslinė ir dokumentinė lietuvių dailės istorija dar neparašyta. Betgi atsigręždami į labai netolimus laikus, pradedant kad ir pirmąja lietuvių dailės paroda Vilniuje 1907 m., matome spalvingą panoramą, kuri su įvairialyčiais bangavimais tęsiasi iki dabarties.

Reikia prisiminti, kad po antrojo pasaulinio karo okupuotoje Lietuvoje likusiems dailininkams, kaip A. Žmuidzinavičiui, P. Rimšai, Petrui Kalpokui, J. Šileikai ir daugeliui kitų, kūrybinis darbas siejosi su klausimu: būti ar nebūti? Staigiame politiniame posūkyje jų praeities kūryba liko tik muziejinė liekana, be jokios reikšmės sovietinėje santvarkoje.
Skaityti daugiau...
 
VATIKANO MISIJA POKARINĖJE VOKIETIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KUN. DR. VIKTORAS PAVALKIS   
Antrasis pasaulinis karas baigėsi Vokietijos besąlygine kapituliacija 1945.V.8. Šv. Sostui trūko žinių apie to krašto Bažnyčios padėtį. Žinios apie ten esančius karo belaisvius ir tremtinius taip pat buvo negausios.

Tikslesnių žinių surinkimui Pijus XII dar tą patį gegužės mėnesį pasiuntė į Vokietiją mons. Walter Carrol, Pittsburgho vyskupijos kunigą, kuris tuo laiku dirbo Vatikane kaip mokantis anglų kalbą. Amerikiečių karinė valdžia jam davė leidimą važinėti po jų zoną dvi savaites. Vokietijoje jis važinėjo automobiliu kartu su trimis skirtingų tautybių kunigais, kad galėtų lengviau susikalbėti su skirtingų tautybių tremtiniais. Misija pirmiausia nuvyko į Dachau, o iš ten vyko į Frankfurtą, pakeliui sustodami įvairiose vietovėse.

Sugrįžęs į Vatikaną, mons. Carroll padarė Pijui XII pranešimą. Per trumpą laiką jo surinktos žinios negalėjo duoti pilno padėties vaizdo. Bet iš to, kas buvo pranešta, jau buvo aišku, kad kai kuriose vietovėse vokiečių, o taip pat karo belaisvių ir tremtinių padėtis buvo daug sunkesnė, negu buvo galima iš anksto įsivaizduoti.
Skaityti daugiau...
 
Meno reprodukcijos PDF Spausdinti El. paštas

V.Veiverytė Baletas
Skaityti daugiau...
 
PRIE SLENKSČIO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALOYZAS BARONAS   
Populiarus daktaras Petkus buvo nuolat šaukiamas per garsiakalbį, ir kai užsnūsdavau, nugalėdamas kojos skausmus, man rodės, kad tą šaukimą girdėdavau ir tada, kada daktaro iš viso ligoninėj nebūdavo. Kai baigiau sveikti, daktaras valandėlę stovėjo prie lovos ir iš lėto pasakojo:
— Tie svetimi reikalai dažnai labiau rūpi, kaip savo. Turiu pacientą, jau senosios kartos lietuvį, visą sugraužtą vėžio ir tepalaikomą tik specialiu aparatu.
— Ištraukit jungiklį, ir viskas, — pasakiau. — Kam jį bekankinti?
— Jis be sąmonės. Bet to padaryti negalima. Vaikai paduos į teismą ligoninę, reikalaudami milijono dolerių.
— Tai geri vaikai, jei taip savo tėvą myli.
— Ne, čia ne meilėj o pinigai. Už juos leistų tėvui kankintis metų metais. Kai jis buvo senelių prieglaudoj, jį atsimindavo, per Kalėdas atviruką tepasiųsdami.
— Baisu, — pasakiau.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŠKOJI LUCIA DI LAMMERMOOR CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALGIS ŠIMKUS   

Gina Čapkauskienė - Lucia di Lammermoor ir Jonas Vaznelis - Raimondas (nuotr. J. Kuprio]
Skaityti daugiau...
 
SOVIETINĖ PERIODIKA RUSINIMO TARNYBOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vt. Vt.   
Dviem atžvilgiais sovietinė periodika yra pajungta rusinimo tarnybai: turinio ir kalbos. Žemiau teikiami duomenys tik apie sovietinės periodikos rusinimo tarnybą kalbos atžvilgiu.

Stalino laikų sovietinį šūkį — tautinė forma, socialistinis turinys — po II-ojo pasaulinio karo yra pakeitęs sovietinis vieningumo šūkis, tautų sovietinio suartėjimo ir jų susiliejimo šūkis. Sovietų Sąjungoje turi būti socialistinis ne tik gyvenimo turinys, bet ir forma. Kadangi tautinė kalba, kaip tautinės individualybės reiškimosi forma, tokiam sovietiniam tautų susiliejimui kliudo, todėl ją sistemingai ir atkakliai stengiamasi pašalinti.

Kremlius į užsienį išleidžia ne visą sovietinę periodiką. Pvz., provincinės periodikos, kurioje pasitaiko daugiau konkrečios vietinės medžiagos apie įvairius vietinius reikalus, į užsienį neleidžia. Tačiau ir į užsienį išleidžiami sovietinių respublikų ir okupuotų Baltijos valstybių laikraščiai bei žurnalai liudija dideles Kremliaus pastangas sovietinių respublikų ir okupuotų Baltijos valstybių periodikos tautinę formą - jų tautinę kalbą — "susocialistinti", atseit, pakeisti vadinamąja bendraliaudine kalba, t.y. rusų kalba.
Skaityti daugiau...
 
26-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė T. Karaliūnas   
Šiemet liepos 20-27 naujai kuriamame Belgijos universitetiniame miestelyje, Louvain-la-Neuve, vyko 26-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė. Kaip įprasta, paskaitos sudarė pagrindinę programos dalį, nors buvo ir parodų, literatūros vakaras ir pirmą kartą įvykęs Europos šalių LB pirmininkų posėdis su PLB valdybos pirmininku V. Kamantų ir kitais valdybos nariais. Dalyvių skaičius buvo palyginti mažas, nes neatvyko iš Amerikos laukiami turistai, o Europos jaunimas dalyvavo jaunimo kongrese.

Liepos 20 d. susipažinimo vakare Belgijos LB pirmininkė S. Baltus trumpai aptarė tos šalies lietuvių istoriją. Apskritai Belgija nebuvo lietuviams svetingas kraštas. Daugiausia lietuvių atsirado po antrojo pasaulinio karo. Didelė jų dalis buvo karo belaisviai, prievarta grąžinti į Sovietų Sąjungą. Nemažai jaunų išeivių dirbo anglies kasyklose ir pramonėje, bet dėl sunkių darbo sąlygų ir neaiškios teisinės padėties dauguma emigravo į kitus kraštus. Liko tik saujelė.

Studijų savaitę formaliai atidarė PLB pirmininkas V. Kamantas, trumpai aptardamas savaičių reikšmę ir išdėstydamas bendruomenės ateities planus. Savaitė užsibaigė vyskupo dr. Antano Deksnio koncelebracinė-mis mišiomis ir pamokslu.
Skaityti daugiau...
 
13-OJI JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė E. Ribokienė   
Lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitė šiais metais įvyko liepos 8-15 lietuvių pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, Maine. 13-sios JAV ir Kanados Mokytojų studijų savaitės vadovu buvo JAV Rytinio pakraščio mokyklų inspektorius Antanas Masionis. Programą koordinavo Švietimo tarybos pirmininkas Bromus Juodelis. Dvasinio susikaupimo ir lietuvių kalbos seminaro lektorius buvo kun. Juozas Vaišnys, S.J. Studijų prelegentai: A. Masionis, A. Rinkūnas, dr. J. Girnius, T. Gečienė, St. Rudys, V. Gureckienė, A. Gustaitis, K. Mileris, Jul. Širka, E. Ribokienė ir dr. I. Užgirienė. Negalėjusieji atvykti prelegentai — dr. M. Girniuvienė ir komp. Jul. Gaidelis — savo paskaitas atsiuntė.

Paskaitos buvo grupinės, gyvai klausytojų išdiskutuotos. Jų mintys: lituanistinių mokyklų paskirtis, lietuviškojo žodžio puoselėjimas, keliai ir būdai, kaip lituanistines mokyklas išlaikyti išeivijoje, mokyklų mažėjimas, jaunų mokytojų paruoši mas, administracinės problemos, tėvų ir visuomenės lietuviškosios sąmonės ugdymas ir t.t. Jei ne visos, tai būdingesnės paskaitos bus atspausdintos Švietimo Gairėse.
Skaityti daugiau...
 
JUOZAS TARVYDAS — ŽAGARAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Grigas Valančius   
Dr. Grigas Valančius, visuomeni­ninkas ir veikalo apie vysk. M. Va­lančių "Žemaičių didysis" autorius, miręs 1978.V.11.

Šį straipsnį autorius Aidams buvo atsiuntęs prieš mirtį 1978 m.

Su Juozu Tarvydu-Žagaru (1900.1. 6 - 1973.111.29), septyneriais metais vyresniu ir klase aukštesniu, kartu mokiausi Telšių Vysk. Valančiaus gimnazijoje. Jis ją viena laida baigė anksčiau (1924 m.), su visais penketukais brandos atestate. Mus suartino bendras darbas literatūros ir kraštotyros mėgėjų būrelyje, kuriam jis vadovavo. Jau tada jis jaunesniems buvo ne tik vadovas, bet ir autoritetas. Rašinėjo spaudai, kūrė eilėraščius, užsiėmė literatūros studijomis plačiau, kaip to reikalauta mokykloje. Susirašinėjome ir išsiskyrę. Laiškuose diskutavome rimtus klausimus. Su juo mažvaikiauti negalėjai. Smulkiošnekos ir tuščių plepalų nemėgo. Nešoko. Vakaruškos jam — laiko gaišinimas.
Skaityti daugiau...
 
JAV LB 9-SIOS TARYBOS RINKIMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė B. K. P.   
1979 gegužės 5-6 ir 12-13 visame krašte buvo pravesti rinkimai į LB 9-ąją tarybą. Balsuota apylinkių rinkiminėse komisijose. Rinkimai buvo vykdomi apygardomis, tačiau mandatų apygardoms paskirstymas atliktas atsižvelgiant į kiekvienos apygardos balsuotojų skaičių ir suskaičiavus viso krašto balsus. Visose apygardose pasiūlyta 116 kandidatų. LB 8-osios tarybos nutarimu buvo numatyta ir išrinkta 60 atstovų. Pagal JAV LB įstatus LB tarybą sudaro tarybos nariai, išrinkti trejiems metams, krašto valdybos nariai ir apygardų pirmininkai. Tad naujosios tarybos narių skaičius sudarys apie 80 asmenų. Šiuose rinkimuose dalyvavo 8375 lietuviai. Vyriausioji, apygardų ir apylinkių rinkiminės komisijos, prisitaikydamos LB tarybos rinkimų taisyklių ir tarpusavy bendradarbiaudamos, kruopščiai atliko patikėtą joms darbą. Rinkimai visur praėjo tvarkingai, skundų paduota nebuvo.

Naujai išrinktoji taryba yra gerokai pajaunėjusi. Tai džiugus reiškinys, rodąs palaipsninį visuomeninių pareigų perdavimą jaunajai kartai, kuri drauge užtikrina ir ilgalaikį LB eg-zistencicijos tęstinumą. Tarybos veiklos planai, nutarimai bei įvairūs pavedimai per krašto valdybą pasiekia visus LB padalinius ir yra vykdomi. JAV LB tinklas platus. Visa JAV teritorija suskirstyta į 10 LB apygardų, kuriose veikia apie 70 apylinkių. LB darbas šakotas ir itin svarbus. Jį atlieka gausus pasišventėlių tautiečių skaičius. Tuo tenka tik džiaugtis.
Skaityti daugiau...
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— 5-oji Baltistikos studijų konferencija surengta Stockholme birželio 14-17. Rengėjas — Skandinavijos Baltistikos institutas. Konferencija pradėta karališkosios akademijos rūmuose, dalyvaujant 82 delegatams, miesto burmistrui ir karaliaus atstovui. Dalyvavo mokslininkai iš JAV, Kanados, Vokietijos, Japonijos, Airijos, Lenkijos ir kitur. Pažymėtina Yakohamos universiteto profesoriaus Kato paskaita "Orientališkūmas Čiurlionio mene". Lietuviai paskaitininkai: dr. V. Stankus, dr. A. Idzelis, dr. B. Ciplijauskaitė, dr. V. Vardys, dr. V. Černius, dr. J. Slavėnas, V. Ke-lertaitė ir Juozas Kazlas.
Skaityti daugiau...
 
GYVENIMAS, MIRTIS IR PAMIŠIMAS LYGIOMIS DALIMIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vytautas Dyvas   
JURGIS JANKUS: Anapus rytojaus. Romanas. Ateities leidinys. 1978, 296 psl.

Kas tai yra?
Romano pradžioje, bent keliose dešimtyse pyslapių, skaitytojai greitai atpažins J. Jankų, elegantišką pasakotoją ir painios intrigos audėją. Vėliau jie pradės maišytis, turbūt spartindami skaitymą, nes norės greičiau patirti savo sukrikimo priežastį ir knygos pamatus. Taip skubotai ir smalsiai versdami puslapius, paskęs rūke, nes pasakojimo tėkmė aplėtės, intriga suskils. Iš debesio išsikrapštys tik antru skaitymu, ir tai rūpestingai klijuodami trūkinėti pasinešusius įvykius, grįždami atgal tikrinti, kas kur priklauso.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŠKIEJI RUBAJATAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Tyruolis   
STASYS SANTVARAS: Rubajatai. Septintoji lyrikos knyga. Boston, Lietuvių Enciklopedijos leidykla (Juozas Kapočius), 1978, 182 psl. Kaina 7.50 dol
Lietuvių poezijoj buvo bandytos įvairios formos, pradedant odėmis ir himnais ir baigiant sonetais ir trioletais, bet ketureiliai rubajatai, jei ir buvo kada kieno kiek bandyti (Butkų Juzė), tai pirmąkart pas mus kompaktiškiau pasirodo su St. San-tvaro 7-ąja poezijos knyga. Rubaja-tams (pers. rūbai — ketureilis) būdinga pastovi eilėdarinė forma (aaba). Tai atbaigtas vienos strofos miniatiūrinis, sentencinis eilėraštis, paprastai siejamas su XII amžiaus persų mokslininko ir poeto Omaro Chajamo vardu. Jis jų parašęs kelis šimtus, nors nėra tikra, ar tik jų dauguma nėjo jo vardu, o buvo prikuriama kitų poetų. Anglas Ed-ward Fitzgerald, 1859 m. laisvai išvertęs 75 Omaro Chajamo rubajatus, o vėlesnėse laidose jų davęs iki 110, pirmą kartą Vakarų pasaulį supažindino su šios rūšies sentencine poezija, akcentuojančia gyvenimo trapumą ir trumpumą, mirties neišvengiamumą ir poeto nusiteikimą pasidžiaugti šio gyvenimo gėrybėmis — moterų meile ir vynu. Bet Omaro Chajamo rubajatuose yra nemaža ir gilesnės gyvenimo išminties.
Skaityti daugiau...
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alina Skrupskelienė (ed.): LITHUANIAN WRITERS IN THE WEST. Lithuanian Library Press, Inc. and Loyola University Press, Chicago 1979. Didelio formato 388 psl., 30 dol. Šioj antologijoj duodami 64 autorių kūrybos pavyzdžiai su trumpomis biografijomis. Vertėjų 31 (daugiausia vertė Demie Jonaitis ir J. Zdanys). Pratarmę parašė Michael Novak, įvadą — Rimvydas Šilbajoris. Be autorių atvaizdų, prozos skyrių dar puošia G. Žumbakienės grafika, dramos — pastatymų nuotraukos.
Jiri Marvan: MODERN LITHUANIAN DECLENSION. A Study of its Infrastructure. University of Michigan, Ann Arbox 1979. 304 psl.
Antanas Rubšys: RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. II dalis. "Krikščionis gyvenime" serijos Nr. 17, Putnam, 197S 424 psl., 9 dol.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai