ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Parašė Red.   

Faustas Kirša TOLUMOS. Poezija, iliustruota Viktoro Petravičiaus lino raižiniais. 189 psl. Išleido „Mūsų Kelias“.

Kazys Bradūnas VILNIAUS VARPAI. Sonetai. Iliustruota L. Vilimo, išleido PATRIA, kaina 6 RM.

Bernardas Brazdžionis ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ. Eilėraščiai. Viršelis P. Osmolskio. 70 psl. Išleido Liudas Vismantas, kaina 5 RM.

Vyt. Alantas DRAMOS VEIKALAI. Viršelis P. Osmolskio. Išleido „Mūsų Kelias“, 126 psl., kaina 8 RM.

Dr. V. Viliamas ĮSIKŪRIMO GALIMYBĖS UŽJŪRIO KRAŠTUOSE. Lietuvių emigracijos ir kolonizacijos problemos. Tekste 14 paveikslų ir 4 žemėlapiai. „Sudavijos“ leidinys, 112 psl. Viršelis K. Vaitiekūno, kaina 10 RM,

LITURGINĖS MIŠIOS. Ištrauka iš kan. Dr. F. Bartkaus maldaknygės „Būk mums malonus“. Išleido LUX leidykla, Stuttgart, 1948.

ATEITIS, Moksleivių Ateitininkų žurnalas, 1948 m. Nr. 3—4. 44 psl., spausdintas spaustuvėje, gausiai iliustruotas, leidžia „Žalgiris“ Wurzburge. Redaktorius Vytautas Žvirzdys. Išeina kas du mėnesiai. Redakcijos adresas 14b Tubingen, Karlstr. 11, Lit. Komitee, „Ateitis“.

ŽINGSNIAI. Kultūros žurnalas, Nr. 12, 1948 m. sausio mėn.