Turinys Spausdinti
Bronius Nemickas — Helsinkio susitarimų teisinė prigimtis ...................................... 1
Marija Saulaitytė — Nida (Eil.) .................................................................................... 9
1975 metai ..................................................................................................................... 10
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai ................................................................................. 24
Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1975 metais ............................................................ 25

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dviejų šimtų metų jubiliejus (vysk. J. Rausch kalba) .................................................. 34
Z. Ramonas — Geriausieji mus palieka (kun. dr. A. Baltinį atsisveikinant ............... 36
Vacius Prižgintas — Kun. dr. Andriaus Baltinio raštų sąrašas ................................... 38
Pranas Puronas — Gilės pilis prie Mituvos ................................................................. 40
A. Radžius — Rankos paspaudimas erdvėj ................................................................. 41
Mūsų buityje .................................................................................................................. 41

KNYGOS
L. Žitkevičius — Poezija Sruojos upely ir žvaigždynuose (A. Radžiaus
"Baltas mėnulio miestas") ........................................................................................... 44

Dalia Kučėnienė — Veikalas apie Baroją (Birutė Ciplijauskaitė: Pio Baroja) ......... 44
Pr. Visvydas — Vienuoliktas iš eilės (1975 m. "Poezijos pavasaris") ...................... 45
Atsiųsta paminėti .......................................................................................................... 48

ILIUSTRACIJOS
Viršelio 1 psl.: Marija Ambrozaitienė — Geltonas takas (emalis ant vario), viršelio 4 psl.: Magdalena Stankūnienė — Iš gėlių ciklo.
Šis numeris iliustruotas Marijos Ambrozaitienės, Reginos Jautokaitės, Magdalenos Stankūnienės ir S. B. Kvietienės paveikslų nuotraukomis. Taip pat kun. dr. A. Baltinio ir VI. Jakubėno koncerto nuotraukomis.
Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette S t, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Univertitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland), J. Navickas (Boston College), A. Norvilą (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).

JANUARY, 1976
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.