Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. II tomas. L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, Chicago, 1975. Viršelis ir iliustracijos — seselės Mercedes. 414 psl., kaina 3.50 dol. (kietais viršeliais — 5 dol.). Šiame tome duodami LKB Kronikos Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15.

Kun. Antanas Alekna: ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. II leidimas su Vinco Trumpos įvadu ir dokumentų priedais. Lituanistikos Institutas, Chicago, 1975. XXX+300 psl. Mecenatas — dr. Mykolas Morkūnas.
Henrikas Tomas-Tamašauskas: LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys. Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija. Chicago, 1975. Mecenatas — Jonas Kriščiūnas. 336 psl., 7 dol.

Teresė Pautieniūtė: LYG NEBŪTŲ RYTOJAUS. Eilėraščiai. Išleido Ateities Literatūros Fondas. Viršelį piešė Gediminas Kaulėnas. Atspaude "Draugo" spaustuvė. Chicaga, 1975 m. 76 psl. Kaina 2.50 dol. Gaunama Ateities leidykloje, c/o Mrs. M. Bajoriūnienė, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mi. 48075.

Vladė Butkienė-Čekonytė: IŠMARGINTA DROBĖ. Eilėraščiai. Išleido Vilties Draugijos leidykla. Iliustravo autorė. Spaudė Vilties spaustuvė Clevelande, 1975 m. 96 psl. Kaina 3.50 dol.

Janina Narūne: VAIKYSTĖ. Autobiografiniai atsiminimai. Išleido autorė. Atspaude Pranciškonų spaustuvė Brc-oklyne, 1975 m., 162 psl. Kaina 5 dol.
Marius Katiliškis: APSAKYMAI. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Atspaude M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. Aplankas ir titulinis puslapis — dail. Algirdo Kurausko. 1975 m., 254 psl. Kietais viršeliais.

Anatolijus Kairys: TRYS KOMEDIJOS. Išleido knygų leidykla "Dialogas". 1975 m. Iliustravo dail. Zita Sodeikienė. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Chicagoje, 224 psl., kaina 5 dol.

Petras Urbaitis: KINIJA — AZIJOS MILŽINAS. Lietuvių saleziečių leidinys, Roma, 1974 m., 362 psl., kietais viršeliais. Gausiai iliustruota. Kai kurios iliustracijos spalvotos. Tokio pat pavadinimo priedas — 64 psl. Kristoforų sąjūdžio bičiulių leidinys.

Aleksandra Kašubienė: ADOMO GALDIKO KŪRYBINĖ RAIDA. Atspaudas iš 1975 m. lapkričio mėnesio "Aidų", 16 psl., daug iliustracijų. Atspaude pranciškonų spaustuvė, 1976 m.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai