ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. II tomas. L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, Chicago, 1975. Viršelis ir iliustracijos — seselės Mercedes. 414 psl., kaina 3.50 dol. (kietais viršeliais — 5 dol.). Šiame tome duodami LKB Kronikos Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15.

Kun. Antanas Alekna: ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. II leidimas su Vinco Trumpos įvadu ir dokumentų priedais. Lituanistikos Institutas, Chicago, 1975. XXX+300 psl. Mecenatas — dr. Mykolas Morkūnas.
Henrikas Tomas-Tamašauskas: LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys. Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija. Chicago, 1975. Mecenatas — Jonas Kriščiūnas. 336 psl., 7 dol.

Teresė Pautieniūtė: LYG NEBŪTŲ RYTOJAUS. Eilėraščiai. Išleido Ateities Literatūros Fondas. Viršelį piešė Gediminas Kaulėnas. Atspaude "Draugo" spaustuvė. Chicaga, 1975 m. 76 psl. Kaina 2.50 dol. Gaunama Ateities leidykloje, c/o Mrs. M. Bajoriūnienė, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mi. 48075.

Vladė Butkienė-Čekonytė: IŠMARGINTA DROBĖ. Eilėraščiai. Išleido Vilties Draugijos leidykla. Iliustravo autorė. Spaudė Vilties spaustuvė Clevelande, 1975 m. 96 psl. Kaina 3.50 dol.

Janina Narūne: VAIKYSTĖ. Autobiografiniai atsiminimai. Išleido autorė. Atspaude Pranciškonų spaustuvė Brc-oklyne, 1975 m., 162 psl. Kaina 5 dol.
Marius Katiliškis: APSAKYMAI. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Atspaude M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. Aplankas ir titulinis puslapis — dail. Algirdo Kurausko. 1975 m., 254 psl. Kietais viršeliais.

Anatolijus Kairys: TRYS KOMEDIJOS. Išleido knygų leidykla "Dialogas". 1975 m. Iliustravo dail. Zita Sodeikienė. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Chicagoje, 224 psl., kaina 5 dol.

Petras Urbaitis: KINIJA — AZIJOS MILŽINAS. Lietuvių saleziečių leidinys, Roma, 1974 m., 362 psl., kietais viršeliais. Gausiai iliustruota. Kai kurios iliustracijos spalvotos. Tokio pat pavadinimo priedas — 64 psl. Kristoforų sąjūdžio bičiulių leidinys.

Aleksandra Kašubienė: ADOMO GALDIKO KŪRYBINĖ RAIDA. Atspaudas iš 1975 m. lapkričio mėnesio "Aidų", 16 psl., daug iliustracijų. Atspaude pranciškonų spaustuvė, 1976 m.