Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis senatoriaus Ch. Percy ir kongresmano D. Flood pastangomis paminėta vasario 21. Maldą atstovų rūmuose sukalbėjo kun. dr. Algirdas Jurėnas. Lietuvos reikalu žodį tarė 41 kongresmanas ir 6 senatoriai. Vasario 16-tosios proga JAV valstybės sekretorius V. C. Vance Lietuvos atstovui \Vashingtone atsiuntė sveikinimo laišką.

Arthur Goldberg, JAV delegacijos pirmininkas Belgrado konferencijoje sausio 10 Valstybės departamente, Washing-tone, sukvietė JAV tautinių grupių ir amerikiečių organizacijų atstovus. Jis nušvietė Belgrado konferencijos eigą ir atsakinėjo klausimus. Problemos buvusios trys: nepakankama informacija amerikiečių spaudoje, nes šio krašto spaudos agentūros savo atstovu Belgrade pasirinkusios Jugoslavijos gyventoją; sunkumai tarp JAV ir Vakarų kraštų delegacijų, nustatant vieningą programą; kliūtys tarp JAV delegacijos narių ir Rusijos atstovo, aiškinant žmogaus teisių klausimą. Keliant Pabaltijo valstybių okupaciją, daug padėjęs JAV dele gacijos narys dr. K. Bobelis. Gold-bergas tikino, jog nežiūrint į sunkumus, visa teisybė buvusi rusams pasakyta, net rizikuojant jų išėjimu iš konferencijos. Po viso to kovo 8 Belgrado konferencijos baigminiame komunikate žmonių teisių pažeidimai net nepaminėti. Pasitenkinta banaliu pasisakymu bendrybėmis. Belgrado konferencijoje JAV kovojo už aiškų komunikatą, bet nulėmė sovietų grasinimai palikti konferenciją ir juos palaikiusių valstybių baimė užsitraukti jų kerštą. Belgrado konferencija buvo naudinga tuo, kad atvirai pasisakyta prieš žiaurų Rusijos elgesį, pažeidžiant elementarines individo teises. JAV iškėlė ir neteisėtą Pabaltijo valstybių okupaciją. Kitą konferenciją nutarta sušaukti Madride.

Pasaulio lietuvių dienoms, kurios ruošiamos birželio 26 - liepos 3 Kanadoje, lėšoms telkti ir garsinti JAV LB krašto valdyba pavedė Aleksandrui Vak-seliui New Yorke suorganizuoti komitetą. Pirmasis komiteto posėdis įvyko sausio 28 Kultūros židinyje, New Yorke, dalyvaujant JAV LB krašto valdybos pirmininkui A. Gečiui ir Kultūros tarybos pirm. A. Gailai. Komitete dirba 19 asmenų.

Lituanistika Kento valstybiniame universitete nuolat plečiama. Lietuvių kalba dėstoma jau penkeri metai. Iš Ro-ckefellerio Fondo gauta 35,000 dol. Lietuvių archyvui. Kiek sunkiau su stipendijų fondu. Iš lietuvių ir kitataučių pasiryžta surinkti 50,000 dol. Procentai sudarytų stipendiją lietuviui studentui, rašančiam mokslinį darbą iš lituanistinės srities (magistro laipsniui, doktoratui). Šiuo metu stipendijų fonde yra tik 5,981 dol. Šios sumos metiniai procentai — 360 dol. Padedant universitetui, ir dabar metinė stipendija bus 1200 dol. Stipendijų reikalu reikia kreiptis į dr. John Cadzovv, Kent State University, 119 Bowman Hali, Kent, Ohio 44242. Aukos gi stipendijų fondui siunčiamos šiuo adresu: Lithu-anian Fellowship Fund, Kent State University Fund, Kent State University, Kent, Ohio 44242.

Baltų studijoms JAV valdžios įstaiga National Endowment for the Humanities (NEH) paskyrė 18,000 dol. Studijos yra Wisconsino universiteto globoje, kuris iš savo pusės davė 12,000 dol. Susidarė 30,000 dol. suma. Studijų direktorius — prof. Vaiters Nollendorfs, vicedirekto-riai — prof. V. Vardys ir nrof. Ilse Le-histe. Bus sudaryta ekspertų komisija, kuri registruos svarbią baltus liečiančią medžiagą, kad taptų lengvai mokslininkams prieinama. Visi, kurie galėtų suteikti žinių apie bet kokius baltų studijoms naudingus šaltinius, prašomi rašyti šiuo adresu: Research Tools in Baltic Studies, 812 Van Hise, 1220 Linden Dr., University of Wisconsin, Madison, Wisc.' 53706.

Lietuvių Fondo turtas pasiekė 1,505,536.dol. Narių suaukotų įnašų suma 1978 sausio pradžioj 1,412,960 dol. Turimas kapitalas 1977 davė 99,699 dol. pajamų. Pajamos sudaro 7,52 proc. turimo kapitalo.

Viktorui Nakui paskirta Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo 1,000 dol. premija. Jis praėjusiais metais organizavo pabal-tiečių demonstracijas Washingtone.

Prof. Baliui Vitkui kovo 1 suėjo 80 metų amžiaus. Ta proga jis buvo pagerbtas Lietuvių agronomų sąjungos suruoštu paminėjimu. Jubiliatas Lietuvoje daug metų profesoriavo Dotnuvos Žemės ūkio akademijoje; buvo laikinosios vyriausybės ministras, veikė daugelyje organizacijų. Iš europinės tremties emigravo į Chi-cagą.

Matas Milukas, senosios kartos Amerikos lietuvių veikėjas, sulaukęs 92 m., sausio 13 mirė Richmond Hill, N.Y. Jis buvo uoliausias savo vyresniojo brolio — Amerikos lietuvių kultūrininko kun. Antano Miluko — talkininkas. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Po nesėkmingos pirmosios kelionės į JAV (1902 buvo deportuotas) antrą kartą atvažiavo 1906. Tuojau ėmėsi talkinti broliui Žvaigždės redakcijoje ir spaustuvėje, vėliau leidžiant Garsą. Į Lietuvą grįžo 1920. 1946 vėl buvo JAV ir dirbo Amerikos administracijoje. Taip pat trumpą laiką administravo ir Darbininką. Rašė korespondencijas, feljetonus, apsakymus, vedamuosius. Taip pat uoliai reiškėsi organizaciniame lietuvių gyvenime.

Dr. V. Vardys, Oklahomos universiteto politinių mokslų profesorius, vasario 4-12 savo universitetui atstovavo šios srities mokslų konferencijoje Japonijoje.

Dr. Henrikas Brazaitis sausio 22 išrinktas Ohio lietuvių gydytojų draugijos pirmininku 1978 - 1979 m. Draugija turi 60 narių ir yra įteikusi dvidešimt vieną 1000 dol. premiją kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje pasižymėjusiems veikėjams.

Amerikos lietuvių tarybos (Altos) 3 premijos už Lietuvos garsinimą kitataučių spaudoje sausio 23 paskirtos: prel. Vincui Mincevičiui — 500 dol. (I prem.), Viliui Bražėnui — 300 dol. (II prem.) ir Pranui Alšėnui
— 200 dol. (III prem.). Premijų mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Jos buvo įteiktos vasario 12 Lietuvos nepriklausomybės minėjime Chicagoje.

Lietuvių kambarys vasario 16 oficialiai atidarytas Wayne State universitete Michigane. Idėja išėjo iš tautinėms grupėms palankaus Detroito miesto mero S. Gribbs. Projektą paruošė architektai Jonas ir Rimas Mulokai. Technikinius darbus adiko V. Augustinas. Aukom rūpinosi specialus komitetas. Surinkta 23,000 dol. Kambarį pašventino vysk. V. Brizgys. Kitas Lietuvių kambarys prieš 30 metų buvo įrengtas Pittsburgho universitete.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga paskelbė jaunimui (16 - 35 m. amžiaus) konkursą iš beletristikos, poezijos ir žurnalistikos. Premijoms žurnalistų sąjunga paaukojo 300 dol., PLJA — 250. Laukiama daugiau mecenatų. Konkurso rankraščiams (iki š.m. gruodžio 1 d.) ir aukoms siųsti adresas: PLJS konkursas, 1573 Bloor W., Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada

Prof. Antano Maceinos 70 m. amžiaus sukaktį sausio 22 Muenchene paminėjo ateitininkai sendraugiai. Minėjimui vadovavo dr. Jonas Grinius. Paskaitininkai — kun. A. Rubikas ir prel. dr. P. Celiešius. Eglė Juodvalkytė skaitė jubiliato poeziją.

Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdyba sausio 11 Chicagoje paskirstė dr. Petro Daužvardžio fonto premijas jauniems fotografams, spaudos ir radijo valandėlių bendradarbiams. Premijos (po 100, 75, 50 dol.) išdalyta 1,900 doleriai. Jas gavo 26 jaunuoliai.

Lietuvių Žurnalistų sąjungos centro valdyba išrinkta iš Los Angeles žurnalistų — J. Gliaudos, dr. G. Valančiaus, prof. J. Kuprionio, St. Pautienienės, J. Kaributo ir kandidatų — K. Karužos, dr. P. Pamataičio, VI. Šimoliūno. Rinkimuose balsavo 162 nariai.

Simo Kudirkos dieną — sausio 23 — paskelbė Los Angeles miesto meras, kai JAV televizijos stotys rodė filmą The Defection of Simas Kudirka". Ta proga paskleista 700,000 filmo turinio lapelių. Simui Kudirkai, kuris tuo metu lankė Los Angeles, lietuviai suruošė pagerbimo pobūvį.

Povilas Gaučys rūpinasi Pasaulio lietuvių archyvo bibliografiniu skyriumi. Seni leidiniai, rankraštinė medžiaga ir nauji leidiniai siunčiama šiuo adresu: Pasaulio lietuvių archyvas, 5620 So. Claremont, Chicago, IL 60626.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Chicagos židinio iniciatyva sausio 29 susirinkime buvo 3 paskaitos apie Seinus — dr. J. Puzino, P. Razmino ir J. Palukaičio.

Lietuvių fronto bičiulių kultūrinių bei politinių svarstymų dienomis (sausio 28 - 29) Los Angeles mieste pagrindiniai kalbėtojai buvo Tomas Venclova, dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Bronius Nemickas

Literatūra. — Bernardas Brazdžionis sausio 15 išvyko j Australiją, kur įvairiose vietose ruošiami jo poezijos vakarai.

Czeslaw Milosz, lenkiškai rašąs Lietuvoje gimęs poetas, gavo Oklahomos universiteto globojamą Neustadto 10,000 dol. literatūrinę premija.

Lietuvių rašytojų draugijos premijos komisija kovo 3 sudaryta iš Chicagoje ir Detroite gyvenančių rašytojų. Į komisiją įeina Živilė Bilaišytė, Povilas Gaučys, "rslovas Grincevičius, Kęstutis Keblys ir Julija Švabaitė-Gylienė. Komisija vertins metų literatūrines knygas. LRD premijos mecenatas — Lietuvių Fondas.

Algirdas Landsbergis kartu su Vida Krištolaityte, Elena Bradūnaite ir Jurgiu Bradūnu dalyvavo literatūros, meno ir dainos popietėje vasario 26 d. Washingtone.

Kazimierui Barėnui praėjusių, metų gruodžio 30 suėjo 70 metų amžiaus. Ju-iliatas yra gana produktyvus rašytojas, nors daug laiko skyrė žurnalistikai ir literatūriniam metraščiui Pradalgei redaguoti. Šio leidinio šiemet išeina dešimtas tomas.

Stasio Santvaro 75 metų amžiaus paminėjimą vasario 25 Kultūros židinyje, New Yorke, surengė LB New Yorko apygarda. Poeto kūrybą, kurią skaitė pats autorius, apibūdino Pranas Naujokaitis. Pianu skambino Dalia Sakaitė.

Jono Aisčio raštams leisti sausio 8 d. Washingtone sušauktas posėdis, kuriame dalyvavo Aldona Aistienė, Leonardas Andriekus (Liet. rašytojų draugijos atstovas), Alfonsas Nyka-Niliūnas, dr. Vincas Maciūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Nutarta Jono Aisčio raštus išleisti trijuose tomuose. Poezijos tomą redaguoja Alfonsas Nyka - Niliūnas, beletristikos ir publicistikos du tomus — dr. Vincas Maciūnas, talkina Antanas Vaičiulaitis. Išleidimui lėšos — dr. Konstancijos Rudairytė s palikimas.

Dr. Jonas Zdanys anglų kalba paruošė Leonardo Andriekaus eilėraščių rinktinę Eternal Dream, kurią leidžia Manyland knygų leidykla New Yorke. Pirmąją rinktinę Amens in Amber buvo paruošusi Domicėlė Jonaitienė — Demie Jonaitis ir išleidusi Manyland leidykla 1969 m.

T e a t r a s. — Henrikui Kačinskui, iškiliajam Lietuvos dramos teatro aktoriui, sausio 23 suėjo 75 metai amžiaus. Jubiliatas tebėra kūrybiškai aktyvus emigracinėje scenoje.

M o k s l a s. — Dr. Juozas Navickas, Bostono kolegijos filosofijos profesorius, pakeltas ordinariniu profesorium. Bostono kolegijoje jis profesoriauja nuo 1961 m. Dr. Juozas Navickas yra vienas iš tų mūsų mokslininkų, kurie savo moksliniais straipsniais bendradarbiauja ir lietuvių leidiniuose.

D a i l ė. — Anastazija Tamošaitienė sausio 1-7 Venecueloje atliko audimo kursus. Juos ruošė to krašto Jaunimo sąjunga, vadovaujant Dariui Mažeikai. Kursus lankė 30 jaunų tautodailės mylėtojų ir būriai stebėtojų.
Mirusio dail. Povilo Puzino paveikslas "Laivai" priimtas į žymią VVashingtono galeriją — National Collection of Fine Arts (Smithsonian Institution).

— Devintoji dailės paroda, Vasario 16-tosios proga rengiama LB New Yorko apygardos Kultūros židinyje, New Yorke, vyko vasario 25 - 26. Po atidarymo paskelbtos šios premijos: JAV LB Kultūros tarybos 300 dol. premija

— Vytautui Kašubai už 5 didžiųjų Lietuvos kunigaikščių reljefus; M. K. Čiurlionio vardo 300 dol. premija — Albinui Elskui už vitražų eskizus; pačios parodos 200 dol. premija — V. Dobužinskiui; tautinės tematikos 100 dol. premija — Pauliui Jurkui; tradicinio meno 100 dol. premija
— Annai S. Mažeikai; 100 dol. premija
— V. Sakalauskui; populiarumo premija
— Č. Janusui. Parodoje buvo pagerbtas miręs dailininkas A. Stanciką. Parodą atidarė gen. konsulas A. Simutis. Dalyvavo 27 asmenys su 124 darbais.

Elenos Kepalaitės skulptūrų ir piešinių paroda vyko vasario 15 - kovo 16 Phoe-


Prof. dr. Alfredas Sennas, vasario 9 miręs Ashford, Conn. Velionis buvo gimęs 1899 kovo 19 Blotzhaime, Prancūzijoje. Augo ir mokėsi Šveicarijoje. Germanistikos studijas daktaro laipsniu baigė Friburgo universitete. Ten susidraugavo su lietuviais, K. Pakštu, I. Tamošaičiu ir kt., ir pasiryžo talkinti atgimstančiai Lietuvai. Į Lietuvą atvyko 1921. Pradžioje dirbo Eltoje ir mokytojavo gimnazijose. Nuo 1922 iki ĮMJU, kol išvyko į JAV, profesoriavo Lietuvos universitete. JAV dėstė Yale, Pennsylva-nijos ir VVisconsino universitetuose germanistiką, baltistiką, lietuvių ir slavų kalbas. Į pensiją išėjo 1969. Prof. Alfredas Sennas buvo nuoširdžiausias lietuvių tautos bičiulis. Atvažiavęs į Lietuvą, išmoko lietuviškai ir, vedęs lietuvaitę Mariją Vedlugaitę, visą amžių mūsų kalbą vartojo namuose. Daug parašė mokslinių straipsnių lietuvių kalbotyros klausimais. Su prof. A. Saliu suredagavo ir išleido penkių tomų vokiečių - lietuvių kalbų žodyną. Gyvendamas JAV, palaikė ryšius su lietuviais, ypač kai profesoriavo Phi-ladelphijoje. Paliko sūnų Alfredą Erichą — kalbų profesorių Wisconsino universitete.

nix galerijoje, New Yorke. Toje pačioje galerijoje kovo 18 atidaryta ir Elenos Urbaitytės tapybos paroda, kuri tęsėsi iki balandžio 6.

E. Kubbos ir H. Šalkauskas dalyvavo Sydnčjaus N.S.VV. galerijoje metinėje konkursinėje Archibaldo VVynne ir Sulmano parodoje. E. Kubbos kasmet (nuo 1970) laimi Pringo premiją, skiriamą moterims už geriausią akvarelinį gamtovaizdį. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai