Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POZITYVUS LIETUVIO MUZIKO PAGERBIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. R.   
JULIUS SINIUS: Dainos ir giesmės broliams lietuviams. New York, 1976. 100 psl.
Tai Veronikos Maminskaitės - Kulbokienės, gyvenančios St. Peters-burg, Fla. pastangomis patraukliai išleistas dainų ir bažnytinių giesmių rinkinys chorams.

Pratarmėje leidėja gana išsamiai apibūdina J. Siniaus asmenį ir darbus lenkų okupuotame Vilniaus krašte; jo sunkų kelią išlaikant lietuvių kultūrinę veiklą ir tautinę dvasią kietai suvaržytame lietuvių bažnyčios gyvenime. Sprendžiant iš leidėjos patirties ir žodžių, J. Siniaus asmenyje telkėsi lietuvis idealistas, visa širdimi atsidavęs savo tautos reikalui, tačiau, kaip ir galima buvo laukti, anaiptol ne šovinistas ar koks išsišokėlis, bet visada tolerantingas kitataučiams, net ir savo priešams.

J. Siniaus ryžtingas ir nežinąs kelio atgal būdas nuvedė jį Golgotos keliais. Pirmos rusų komunistų okupacijos metu jis buvo areštuotas ir uždarytas kalėjime Vilniuje; tik rusų -vokiečių karui prasidėjus, jam pasisekė išsilaisvinti. Antros okupacijos metu vėl pateko į čekistų nasrus. Šį kartą jo suėmimas buvo daug lem-tingesnis. Praleidęs ilgą laiką Sibire ir visiškai praradęs sveikatą, netrukus mirė Lietuvoje.

Visai suprantama, kad tokio lietuviams brangaus asmens atminimas turėjo būti atžymėtas. Pasirinktas labai pozityvus būdas išleisti jo chorinę kūrybą. Tuo ir pasirūpino veikli vilnietė Veronika M. Kulbokienė.
Leidinys gana gerai sutvarkytas techniškai. Pakankamo dydžio formatas. Kruopštus a. a. muz. Jono Zdaniaus įgraviravimas. Spausdinimas vyko lietuvių pranciškonų spaustuvėje New Yorke.

Rinkinys apima didesnės ir mažesnės apimties dainas "a capella" ir su fortepijono akompanimentu, kai kurioms įvedant solistus. Įdėtos taip pat dvi solo dainos. J. Sinius savo kūryboje vartoja daug savo paties melodijų, tačiau rinkinyje yra ir išvystytų lietuvių liaudies dainų. Jis gerai pažinojo chorinę techniką, todėl visos dainos yra lengvai dainuojamos. Tradicinio balsų vedimo stilius ir harmonija taip pat palengvina mėgėjų chorams be didelio vargo J. Siniaus dainas ir giesmes išmokti. Dainų tekstuose vyrauja Lietuva, jos gamta ir jos gyvenimas. Yra nemaža patriotikos, kurią tinka dainuoti mūsų rengiamose tautinėse šventėse.

Bevargoninkaudamas Vilniuje, J. Sinius labai daug dėmesio skyrė bažnytiniam giedojimui. Per tą laiką jis parašė daugybę giesmių mišriam ir vyrų chorui įvairiems bažnyčios laikotarpiams. Čia randame Kalėdų, Gavėnios, Velykų, Sekminių, Jėzaus Širdies, Kristaus Karaliaus, Šv. Marijos, Švč. Trejybės, Šv. Petro, Šv. Kazimiero, Komunijos ir kitas giesmes; taigi bažnytiniams chorams labai praktiškas rinkinys.

J. Siniaus choro kūryba paprasta; nepretenduojanti į jokią naujesnės krypties harmoniją ar melodiją. Nors retkarčiais nesutampanti su griežtomis harmoninių slinkčių taisyklėmis, nenustoja muzikinio vaizdo, kurį jis užsibrėžia. Jo muzika dvelkia nuoširdumu, kuris kompensuoja vieną kitą pageidavimą platesnio kūrybinio polėkio aspektuose.

Reikia pabrėžti, kad Juliaus Siniaus "Dainos ir giesmės" išėjo pačiu laiku. Kol dar turime, kad ir gerokai susilpnėjusius, chorus, chorvedžiai galės rinkiniu plačiai pasinaudoti. Todėl leidėjos sumanymą ir pasiryžimą reikia nuoširdžiai sveikinti.
K. R.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai