Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos visuomenininko premija balandžio 23 paskirta Argentinos lietuviui Ignui Padvals-kiui. Jis yra vienas iš Argentinos LB organizatorių ir ilgametis jos pirmininkas.

— Prof. Alfredas Sennas,
miręs vasario 9 d., Kultūros Židinyje, New Yorke, buvo pagerbtas gegužės 7 d. Paminėjimą suruošė LKM Akademijos New Yorko židinys. Apie Lietuvai daug nusipelniusį velionį kalbėjo kun. prof. V. Jaskevi-čius, S.J., ir prof. dr. Antanas Klimas

Lietuvių kilmės kunigai, įšventinti šiais metais: Jonas Prūsaitis — sausio 7 Brocktone, Mykolas T. Yakaitis — gegužės 10 Chicagoje, Keneth Kazimieras Ste-wart — gegužės 20 Philadelphijoje. Kun. Stevvarto motina lietuvė, tėvas škotas sūnų išauklėjo anglikonų religijoje. Būdamas anglikonų kunigų seminarijoje, jis 1970 perėjo į Katalikų Bažnyčią ir atvedė į ją tėvus. Studijuodamas katalikų kunigų seminarijoje Philadelphijoje, jis apsisprendė būti lietuviu: ėmė mokytis lietuvių kalbos, dalyvauti mūsų jaunimo veikloj, reikštis jų spaudoj.

— Amžiaus jubiliatai: VI. Kulbokas — 70 m. (IV.6), dr. E. Draugelis — 90 m. (IV.ll), dr. J. Kazickas — 60 m. (V.31), prof. J. L. Navickas — 50 m. (V. 31), kun. K. Pugevičius — 50 m. (IV. 29).

—  L i t e r a t ū r a. — Lietuvių rašytojų 1,000 dol. premija, kurios mecenatas yra Lietuvių Fondas, gegužės 27 Chicagoje paskirta Danguolei Sadūnaitei už poezijos knygą "Baltas ievos medis". Į ver-' tinimo komisiją, sudarytą LRD valdybos, įėjo Povilas Gaučys — pirmininkas, dr. Živilė Bilaišytė — sekretorė, nariai — Julija Švabaitė-Gylienė, dr. Kęstutis Keblys ir Česlovas Grincevičius. Premija paskirta balsų dauguma.

Vladas Kulbokas baigė redaguoti Antano Tūlio novelių tomą, parašydamas jam ir išsamią įžangą. Į šį tomą sudėtos geriausios novelės, rastos po autoriaus mirties rankraščiuose. Antano Tūlio pomirtinių raštų suredagavimu ir išleidimu rūpinasi žmona, Faustina Tulienė, ir Lietuvių rašytojų draugija.

Poezijos dienos Chicagoje buvo gegužės 26-27. Ruošė Jaunimo centras. Pirmąjį vakarą skaityta lietuvių poetų kūryba, išversta į svetimas kalbas, ir kitataučių poetų kūryba, išversta į lietuvių kalbą. Skaitė bei interpretavo kun. V. Rimšelis, MIC, Marija Eivaitė, Jonas Dai-nauskas, Liunė Sutema, Česlovas Grincevičius, Daiva Markelytė, Linas Rimkus. Antrąjį vakarą su savo poetine kūryba pasirodė Antanas Gustaitis, Danguolė Sa-dūnaitė, Vitalija Bogutaitė, Ona Mikailai-tė ir Viktoras Dirba. Poezijos šventė vyko Jaunimo centro patalpose.

Petras Babickas balandžio 29 d. sulaukė 75 m. amžiaus. Rašytojas gyvena
Rio de Janeiro mieste, Brazilijoje.

— Akademinio skautų sąjūdžio Adelaidės skyriaus paskelbtą 500 dol. premiją už prozos veikalą laimėjo Bronė Mockū-nienė. Konkursas buvo skiriamas tik Australijoje gyvenantiems rašytojams.

Balys Sruoga balandžio 15 prisimintas New Havene. Minėjimą suruošė Moterų klubų federacijos New Haven klubas. Apie rašytoją kalbėjo Aušra Jurašienė. Ištraukas iš Sruogos kūrybos skaitė Irena Veblaitienė, Vaiva Vėbraitė -Gustaitienė ir Vytautas Valiukas.

Dirvos novelės konkurso vertinimo komisiją sudaro dr. Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Elena Songinienė ir Antanas Juodvalkis.

D a i l ė. — Mikas Šileikis mirusios žmonos atminimui paskyrė 5,000 dol. Iš tos sumos kasmet bus skiriama 500 dol. premija už tapybą, skulptūrą ir grafiką.

— Pabaltiečių piešinių paroda suruošta balandžio 1-9 Ukrainiečių institute, New Yorke. Dalyvavo 24 dailininkai, tarp kurių 8 lietuviai — Albinas Elskus, Regina Ingelevičienė, Elena Kepalaitė, Vida Krištolaitytė, Vytautas Sakalauskas, Elena Urbaitytė, Vladas Žilius, Jadvyga Paukštienė. Parodą ruošė pabaltiečių meno draugija Baltia, kuriai vadovauja Alina Staknienė.

— Bostono LB Kultūros klubo pastangomis balandžio 29 - 30 suruošta dailės paroda, kurioje iškabinti Vytauto Igno, Prano Lapės, Viktoro Vizgirdos, Vlado Žiliaus ir Kazimiero Žoromskio paveikslai. LB kultūros klubui vadovauja Beatričė Vasaris.

Alfonsas Dargis dalyvavo Nazareth kolegijos Arts Center Foyer galerijoje, Rochesteryje, bendroje amerikiečių parodoje, kuri buvo vasario 28 — kovo 27 d. Jo apžvalginė paroda "Gallery 696", Rochesteryje, tęsis visą birželio mėnesį.

— Andriaus Plioplio dailės paroda Washington Project for Arts galerijoje, Wa-shingtone, vyko balandžio 1 iki gegužės 6 d.

Aleksandra Kašubienė dalyvauja parodoje, pavadintoje "Menas moksle", kuri vyksta Philadelphijos Meno centre nuo gegužės 15 iki birželio 20. Dailininkė išstatė 21 varžos ir įtampos trijų dimensijų kūrinį. Parodą ruošia Mokslų centras Philadelphijoje, kuris apima 33 universitetus ir Philadelphijos Tekstilės kolegiją.

Stasės Smalinskienės meno kūrinių parodą vasario 11 - 16 d. d. Detroite suruošė ateitininkai.

— Romo Viesulo grafikos paroda atidaryta gegužės 6 - 7 d. d. Kultūros centre, Detroite. Ruošė LB Detroito apylinkė.

Dr. Adolfas Darnusis,
pasižymėjęs moksle ir visuomeninėje veikloje, Ateitininkų federacijos vadas (1946-1952) ir dabartinis šios federacijos tarybos pirmininkas, kuriam š. m. birželio 16 suėjo 70 m. amžiaus. Apie jį 1968 m. Aiduose (Nr. 6) buvo Juozo Girniaus straipsnis.

Aleksandra Merker dalyvavo Modern Artists Guild kolektyvinėje parodoje Mau-rice M. Pine bibliotekoje, Fair Lawn, N.J., kovo 19 - balandžio 28 d. d. Jos vienos darbų paroda balandžio mėnesį buvo Wakeling galerijoje, Woodridge, N.J.

Albino Elskaus vitražas "Rožių langas" buvo išstatytas Amerikos vitražistų parodoje, kovo mėnesį vykusioje Contem-porary Crafts muziejuje, New Yorke.

Čiurlionio galerijos suruoštoje dailės parodoje tautine tematika 500 dol. premiją už savo kūrinį "Lietuviškos vestuvės" gavo E. Marčiulionienė, 300 dol. — V. Švabienė, 200 dol. — M. Stankūnienė.

Prano Baltuonio šakninių skulptūrų paroda buvo Kultūros centre, Detroite, balandžio 15 ir 16 d.d.

Vytautas Ignas šį pavasarį turėjo dvi savo dailės parodas: balandžio 22 - 23 — Prisikėlimo parapijos parodų salėje Toronte ir gegužės 20 - 28 — Čiurlionio galerijoj Jaunimo centre, Chicagoje.

Muzika. — Operos solistės Lilijos Šukytės koncertas vasario 23 suruoštas Town Hali (St. Lawrence centre), Toronte. Akompanavo Derėk Bampton. Koncertą ruošė Toronto Arts Production.
Jis įėjo j žymiųjų solistų koncertų seriją, vadinamą Vi va Voce.

Raminta Lapsatytė, Berlyne įsigijusi muzikologijos daktaro laipsnį, šiuo metu dėsto Hamburgo konservatorijoje.

Vytautas Smetona sėkmingai atliko sunkią piano muzikos programą Allan D. Forbes fondo jam suruoštame koncerte Clevelande.

Jadvygos Vencevičaitės - Kutkuvienės 80 m. amžiaus sukaktis sausio 29 paminėta Chicagoje pagerbtuvių renginiu. Jubiliatė Lietuvos operoje dažnai mezzo-soprano vaidmenis atliko nuo 1920 iki 1944.

— Muz. Broniaus Jonušo atminimui jo žmonos Emilijos Jonušienės pastangomis įsteigta jo vardo metinė 1,000 dol. stipendija, kuri bus duodama jaunuoliui, norinčiam šalia pagrindinių studijų studijuoti ir lituanistiką. Kandidatą kas metą iki gegužės 15 gali siūlyti jaunimo organizacijos bei sambūriai. Adresas: Broniaus Jonušo stipendijų fondas, 4006 So. 26th St., Omaha, Nebraska 68107.

— Izidorius Vasyliūnas išleido antrą kamerinės muzikos plokštelę. Šioje plokštelėje yra įgrotos 4 sonatos: Juliaus Gaidelio sonata smuikui su fortepijonu (1970 m.); Jono Švedo sonata smuikui su fortepijonu (1958 m.); Jeronimo Kačinsko sonata smuikui su fortepijonu (1974 m.) ir John Bavicchi, amerikiečio kompozitoriaus, sonata — Fantazija, parašyta 1971 m. lietuvių liaudies dainų motyvais. Visas sonatas groja Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai, įrekordavo Vogt Quality Recording kompanija, išleido Iz. Vasyliūnas savo lėšom. Užsisakyti galima: Lithuanian Recording Company, 27 Dimick St., Somerville, MA 02143.

— Gina Čapkauskienė atliko koncertinę programą Jaunimo centre, Chicagoje — kovo 19, Toronte, Lietuvių namuose su Rimu Strimaičiu, Hartforde — gegužės 6 d. taip pat su Rimu Strimaičiu ir St. Petersburge, Fla.

— Brigita Pumpolytė, smuikininkė, balandžio 9, akompanuojant Sauliui Cibui, grojo pabaltiečių koncerte Bostone.

— Angelė Kiaušaitė, lietuvių ir kitataučių kompozitorių kūrinius, akompanuojant Jeronimui Kačinskui, dainavo balandžio 16 d. radijo Laisvės varpo metiniame koncerte Bostone.

Arnoldas Voketaitis kovo 4 su Raimonda Apeikyte koncertavo Šv. Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles, Cal. Koncertą ruošė parapija. Gegužės 30 d. solistas su Chicagos simfoniniu orkerstru giedojo Adomo ariją Haydeno oratorijoje "Sutvėrimas".

— Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis vasario 25 dainavo Clevelande Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapijos auditorijoje.

— Algirdas Brazis ir Nerija. Linkevičiūtė atliko koncertinę programą balandžio 16 d. Jaunimo centre, Chicagoje, įteikiant Eug. Kriaučeliūno premiją Viktorui Nakui. Akomponavo Alvydas Vasaitis.

— Jeronimas Kačinskas, profesoriaująs Berklee muzikos kolegijoje, Bostone, ten labai aktyviai reiškiasi koncertuose fortepijonu. Taip pat ir Iz. Vasyliūnas — smuiku.

— Antanas Pavasaris gegužės 6 dainavo Lietuvių namuose, Toronte, Vyrų choro koncerte; gegužės 14 d. — Santa Mo-nica, Cal. — Amerikos lietuvių klubo koncerte, akomponuojant Raimondai Apeikytei.

— Muzikų sąjungos koncerte balandžio 15 d. meninę programą Kultūros židinyje, New Yorke, atliko solistai Genė Ugianskienė, Benediktas Povilavičius, pianistė Aldona Kepalaitė ir Viktoras Priž-gintas (klarnetu).

— Sutartinės ansamblis, sudarytas iš jaunimo ir vadovaujamas Jūratės Veblai-tytės - Litchfield, balandžio 30 Kultūros židinyje, New Yorke, turėjo savo koncertą. Atliko Pergolesio kūrinį Stabat Ma-ter. Dalia Sakaitė skambino Beethoveno sonatą op. 53, C dur (VValdstein).

Hamiltono mergaičių choras "Aidas" su sol. Rimu Strimaičiu gegužės 21 koncertavo jaunimo centre, Chicagoje.

T e a t r a s. — Los Angeles dramos sambūris balandžio 29 d. Los Angeles, Cal., suvaidino Vytauto Alanto trijų veiksmų komediją "Saulėgrąžų sala". Režisavo Dalila Mackialienė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai