Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PENKTOJI DAINŲ ŠVENTĖ TORONTE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. Verikaitis   
Kaip buvo ruošiamasi
Kai 1975 m. įvyko pirmoji Kanados lietuvių dainų ir šokių šventė, PLB pirmininkas Br. Nainys kreipėsi į Kanados LB pirmininką Joną Simanavičių, prašydamas, kad ir penktoji dainų šventė būtų ruošiama Kanadoje. Jo nuomone, Chicaga jau esanti pavargusi nuo dainų švenčių, ypač kai dar prisidėjo ir tautinių šokių šventės. Amerikos ir Kanados dainų šventės ten jau buvo 1956, 1961, 1966 ir 1971 m. J. Simanavičius pažadėjo visą reikalą ištirti ir vėliau pranešti.

V-osios Dainų šventės organizavimas turėjo įvairių sunkumų. Abejota Toronto pajėgumu tokio masto renginiui. Kilo abejonių dėl didžiųjų chorų įsijungimo. Gąsdino ir laiko stoka chorams suregistruoti, gaidoms paruošti bei išsiuntinėti, programai sudaryti, patalpoms gauti ir t.t.

Iš tikrųjų V-oji Dainų šventė turėjo būti 1976 m. Pirmasis pasitarimas jos reikalais įvyko 1975 m. Nutarta, jog laikas per trumpas tokiam užmojui įgyvendinti. Susisiekus gi su Chicagoje ir Clevelande gyvenančiais muzikais, nuspręsta oficialų dainų šventės muzikinės komisijos posėdį šaukti Clevelande. Posėdis įvyko 1976 m. pavasarį. Jame dalyvavo O. Mikulskienė, A. Mikulskis, A. Jurgutis, J. Govedas, V. Ve-rikaitis, V. Plečkaitis, J. Simanavičius ir keletas svečių. Ten sudaryta dainų šventės programa ir nustatyta data — 1978 m. liepos 2 d.
Dainos įtrauktos į programą, atsižvelgiant į dabartinę chorų padėtį. Jos turi būti nesudėtingos. Įtraukta daug mūsų veteranų kompozitorių kūrinių. Žinoma, dėl laiko stokos ir chorų pajėgumo parinktos dainos negalėjo pilnai reprezentuoti numatytų kompozitorių. Masiniams chorams sunku preciziškai dainas atlikti.

Programą ruošiant, atsižvelgta ir į gaidų reikalą. Rankraščiuose gauti kūriniai turi būti atspausdinti. Nuo to gi atsisakyta, nes tai užima labai daug laiko. Pasilikta prie kūrinių, kurie jau išspausdinti, nes juos galima panaudoti ofsetiniu būdu naujam dainų šventės leidiniui. Taigi į Vosios Dainų šventės repertuarą nauji dalykai neįėjo.

Programą paskelbus, susilaukta daug kritikos, todėl ji buvo keičiama. Nuo to nukentėjo gaidų išleidimas. Buvo gerokai suvėluota. Bet 1978 m. sausio mėn. jau galutinai nustatyta programa ir pakviesti dirigentai, būtent: St. Gailevičius (garbės dir.), A. Mikulskis, A. Jurgutis, B. Budriūnas, V. Verikaitis, J. Govedas, F. Strolia (jaunimo chorui). Akompaniatoriai: J. Govedas, E. Kriščiūnas, A. Jurgutis. St. Gailevi-čiui atsisakius diriguoti J. Gaidelio kūrinius, jo vieton pakviesta Alice Stephens-Steponavičienė. Kadangi ši dainų šventė vyko Kanadoje, stengtasi įjungti dirigentų iš Kanados, nors dauguma chorų buvo iš JAV. Taip pat norėta įtraukti ir jaunosios kartos dirigentus — J. Govedą, A. Jurgutį. Dėl parinkimo dirigentų didelės maišaties nebuvo. Chorai suprato bendrą reikalą ir dainų šventėje dalyvavo.

Muzikinei komisijai gi netrūko vargo su chorų registracija. Amerikoje yra Vargonininkų ir muzikų sąjunga. Kreiptasi į ją dėl chorų adresų, bet jų ten neturėta. Kreiptasi į praėjusių dainų švenčių organizatorius, bet ir ten adresų nebuvo. Reikėjo atsišaukti į chorus per spaudą. Taip pat ir į LB apylinkes. Išsiuntinėta registracijų anketos. Kai kurie chorai atsiliepė labai greitai, kiti priekaištavo, kad ignoruojami. Pasitaikė ir tokių chorų, kurie patys pasidaugino gaidas ir į dainų šventę atvyko neužsiregistravę. Į dainų šventę įsiregistravo 54 chorai. Įskaitant jaunimą ir liaudies instrumentalistus, susidarė 1561 žmogus. Be chorų, V-oje Dainų šventėje dar dalyvavo 31 dūdų orkestro narys, 37 simfoninio orkestro nariai ir lietuviškų liaudies instrumentų orkestras.

V-osios Dainų šventės programa
Atvykus Ontario provincijos gubernatorei P. McGibbon ir įnešus vėliavas, V-osios Dainų šventės programa Maple Leaf Gardens pradėta eisena. Tai buvo viena iš įspūdingiausių programos dalių. Įžygiavus sportininkams, ėjo dainų šventės dalyviai: jaunos kanklininkės su vadove O. Mikulskiene, birbyninkai bei skudutininkai su vadovu B. Pakštu, po jų gausi jaunųjų dainininkų minia. Jų buvo iš visur, bet daugiausia iš Chicagos — iš viso 356. Po jų pasirodė vyresnieji dainos veteranai: gražiai pasipuošęs Melbourno Dainos vienetas iš Australijos, gausus Operos choras, Dainavos ansamblis, Tėviškės parapijos choras — visi jie iš Chicagos; Varpas iš Toronto ir t.t. Choristų amžiaus vidurkis — nuo 7 iki 77 metų. Iš viso suvažiavo 1087 choristai ir 356 mūsų jauniausios dainos atžalos.
Po choristų eisenos sugiedota Kanados bei Lietuvos himnai, kuriuos dirigavo mūsų muzikos veteranė Alice Stephens - Steponavičienė. J. Gaidelio "Maldą už tėvynę" perėmė diriguoti šios dainų šventės muzikinės komisijos pirmininkas V. Verikaitis. Akompanavo estų dūdų orkestras Estonia, vadovaujamas U. Kook, kuris taip pat parašė šiems kūriniams orkestracijas. Tas orkestras grojo ir Br. Jonušo lietuviškos muzikos maršus.

Po himnų ir maldos V-osios Dainų šventės komiteto pirmininkas Jonas Simanavičius lietuvių ir anglų kalbomis perskaitė patriotinę deklaraciją, išreiškiančią lietuvių tautos teisę būti laisvai ir smerkiančią sovietinę okupaciją.
Perskaičius deklaraciją, Alice Stephens-Steponavičienė, viena iš ankstesnių dainų švenčių garbės dirigentų, dirigavimo lazdelę perdavė St. Gailevičiui, kuris atliko savo kūrinį "Iš visų kraštų". Jo turinys išreiškė šios šventės lūkesčius: "Duokit laisvės, duokit saulės, leiskit grįžti j namus" (P. Lembertas).

Po sveikinimų ir garbės svečių pristatymo pirmosios dainų šventės organizatoriui Lietuvoje Juozui Žilevičiui įteiktas atžymėjimas. Deja, šis lietuvių muzikos veteranas asmeniškai negalėjo dalyvauti. Dainų šventės pranešėja buvo Irena Šernai-tė - Meiklejohn. Jai vadovaujant, pradėta pagrindinė programa.
Jungtinis mišrus choras, diriguojant A. Jurgučiui ir akompanuojant E. Kriščiūnui, padainavo J. Naujalio "Dainų daineles", K. V. Banaičio "Po aukštus kalnus", J. Zdaniaus

Bendras chorų vaizdas su muzikinės komisijos pirmininku V. Verikaičiu po moterų choro dainų

"Siubau lingau paukštelis" ir V. Ja-kubėno "Nurimk, sesut". Miela pažymėti, jog šios dainos skambėjo didingai ir darniai.

Jungtinis vyrų choras, diriguojamas A. Mikulskio, pianu gi palydint J. Govedui, padainavo J. Naujalio "Lietuva brangi", J. Dambrausko "Jau žirgelis pabalnotas", A. Mikulskio "Už aukštų kalnų" ir J. Karoso "Augo kieme klevelis". Iš tų dainų dvi buvo gana sudėtingos, bet skambėjo darniai.

Tolimesnei programai buvo parinktos šios dainos: L. Abariaus "Augau aš pas tėvelį" ir St. Sodeikos "Šiaurės pašvaistė". Jas dirigavo jaunas torontietis J. Govedas, akompanavo A. Jurgutis. Dainos aidėjo didingai ir šventiškai. Klausytojus pagavo jauno dirigento entuziazmas ir chorų pastangos.

V-osios Dainų šventės muzikinis komitetas įnešė naujovę — liaudies instrumentų orkestrą. Antroji programos dalis ir pradėta su tuo orkestru. Jis pagrojo A. Mikulskio "Ant Nemuno kranto". Šis kūrinys, paties autoriaus orkestruotas bei diriguojamas, gausiam būriui kanklininkų skambinant ir B. Pakšto lumzdeliu paįvairintas, pasigėrėtinai išryškino mūsų liaudies melodijas.
Jungtinis jaunimo choras padainavo Br. Budriūno "Grąžink laisvę", F. Strolios "Oi, toli, toli", J. Bertulio "Vasara", J. Gaidelio "Dainuojanti jaunystė" ir St. Šimkaus "Vakarinė daina".

Antroji naujovė buvo simfoninis orkestras. Šioje programos dalyje jis palydėjo jaunimo chorą, o taip pat ir suaugusiųjų. Jį sudarė Toronto simfoninio orkestro nariai, vadinosi gi — Festivalio orkestru. Jis labai derinosi prie chorų. Geras orkestraci-jas paruošė F. Strolia — jaunimui, A. Jurgutis — suaugusiems.
Jungtinis moterų choras, diriguojant V. Verikaičiui, padainavo: M. K. Čiurlionio "Taip pat žadėta", M. Petrausko "Vaidilutės", A. Mikulskio "Kur lygios lankos" ir Br. Budriūno "Išeik, tėveli". Chorui akompanavo kanklių orkestras, akompanamentą parašė A. Mikulskis.

Pabaigai jungtinis mišrus choras padainavo J. Žilevičiaus "Pabuskim iš miego", Br. Jonušo "Namo, broliukai", Br. Budriūno "Mano protėvių žemė" ir St. Šimkaus "Lietuviais esame mes gimę". Akompanavo simfoninis orkestras. Itin įspūdingai skambėjo Br. Budriūno "Mano protėvių žemė" su soliste Gina Čap-kauskiene. Ji šią dainą, pritariant visam chorui, atliko drąsiai ir galingai. Daina buvo pakartota. Tai vėl naujovė tokiose šventėse, kur dainos paprastai nekartojamos.

* *
V-oji Dainų šventė praėjo karšto entuziazmo nuotaikose. Žymių nesėkmių bei trūkumų joje nebuvo. Užsitęsimas (apie 4 vai.) nelaikytinas repertuaro kalte. Programa pradėta truputį pavėluotai. Taip pat užsitęsė eisenos ir pertraukos.
Didžiausią naštą, žinoma, pakėlė chorai. Jiems mes, kanadiečiai, jaučiame didelę padėką. Be chorų ryžto ši dainų šventė nebūtų įvykusi. Dabar gi ji praėjo tikroje tėvynės meilės dvasioje. Mes tuo labai galime didžiuotis. Reikia dar nuoširdžiai padėkoti JAV ir Australijos lietuviams už medžiaginę paramą.
V. Verikaitis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai