Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BRONIAUS BUDRIŪNO LIETUVIŠKOS MIŠIOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Algis Šimkus   
1. Mišios Šv. Kazimiero Garbei, vieno, dviejų ar mišrių balsų chorui su vargonais. "Laiškai Lietuviams" leidi nys, Chicaga, 1967, 16 psl.
2. Garbė Tau Viešpatie, mišios dviem balsam su vargonais. B. Budriūno Kūriniams Leisti Fondo leidinys Nr. 16, Los Angeles, 1972, 16 psl.
3. Mišios už Mirusius, vienam balsui. B. Budriūno K.L.F. leidinys
No. 19, Los Angeles, 1974, 16 psl.
4. Mišių Giesmės, kun. Stasio Ylos žodžiai, vienam ar dviem balsam su vargonais, B. Budriūno K.L.F. leidinys No. 7, Los Angeles, 1972, 7 psl.
5. Mišių Giesmės Nr. 11, kun. Stasio Ylos žodžiai, vienam balsui su vargonais, B. Budriūno K.L.F. leidinys No. 22, Los Angeles, 1976, 7 psl.

Bronius Budriūnas, mūsų produktingasis patriotinių kantatų, muzikinių veikalų ir plačiai žinomų dainų kompozitorius, jau ilgoką eilę metųeina judrios Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos vargonininko ir choro vadovo pareigas. Čia jis matomai skaudžiai pajuto, kokią gilią spragą paliko kasdieninėje parapijos veikloje išjungimas iš bažnytinių apeigų per ilgus šimtmečius sukrauto neaprėpiamai gausaus ir spalvingo muzikinio lobyno, pagrįsto lotyniškais tekstais. Iš aukščiau išvardintų Budriūno leidinių matome, kad jis šią blankią tuštumą taip pat bando kiek galėdamas užpildyti. Atspausdintas jau penktasis Broniaus Budriūno lietuviškom mišiom skirtų giesmių leidinys.

Pirmajame savo bandyme šioje srityje, 1967 m. "Laiškų Lietuviams" premijos laimėjusiose "Mišiose Šv. Kazimiero Garbei", Budriūnas naudoja oficialius tradicinių liturginių tekstų vertimus. Šios mišios turi penkias įprastines dalis, lietuviškai pavadintas Viešpatie, pasigailėk, Garbė Dievui, Tikėjimo išpažinimas, Šventas ir Dievo Avinėli. Prieš paskutiniąją mišių dalį dar įterpta chorinis Tėve Mūsų. "Garbė Tau Viešpatie" mišiose kompozitorius pasitenkina jau vien penkiom tradicinėm dalim. Normaliu liturginiu tekstu Budriūnas taip pat seka ir savo "Mišiose už mirusius", kurių dalys šios: Įžanginė giesmė, Viešpatie, pasigailėk, Aukojimas, Šventas, Tėvų mūsų, Dievo Avinėli, Komunijos giesmė ir Gelbėk mane.

Šiose ekumeninės dvasios lietuviškose mišiose Budriūnas aiškiai nesiekia konkuruoti nei muzikine apimtimi, nei meniniu užsimojimu su klasikinio ar romantinio periodų didžiųjų muzikos kūrėjų didingais ir kartais nepaprastai išplėstais bažnytiniais veikalais. Budriūno lietuviškosios mišios greičiau primena šiems laikams charakteringą, kiek skubotą kuklios bendruomenės maldą, besirūpinant per daug negaišinti jas laikančio kunigo, o taip pat ir savo pačių skrupulingai apskaičiuoto laiko bei pastangų. Tai daugiau nuasmeninta, privaloma malda "sudemokra-tintam", "nedaug tereikalaujančiam" Dievui, kaip pagarbinimas begalinės Visagalio didybės ar baiminimasis jo teisingu ir neišvengiamu teismu. Tokių mišių muzikai gal geriausiai tiktų vokiečių kompozitoriaus Paul
Hindemith nukaltas terminas "Ge-brauchsmusik", taikytas funkciona-linei muzikai, skirtai utilitariniams tikslams ir mėgėjams atlikėjams.

Bronių Budriūną žinome kaip talentingą, ugningo užsimojimo ir neeilinio veržlumo kompozitorių. Šių ypatybių tačiau veltui giesmininkas ar maldininkas ieškotų jo lietuviškosiose mišiose. Čia vyrauja vidutiniai tempai, lengvai išgiedamos melodijos ir monotoniški, psalmių slinktims artimi rečitatyvai, kurių pagrindinė paskirtis, atrodo, yra kuo sparčiau "susidoroti" su ilgesniais oficialaus teksto gabalais.

Budriūnas turi sklandžią ir išlavintą kompozicinę techniką ir jau nusistovėjusį stilių. Savo individualumą jis išlaiko ir mišiose, gieda-mom melodijom pritardamas nesudėtingu, keturbalsę choro faktūrą primenančiu, vargonų akompanimentu. Tačiau ir čia, perdėtai stengdamasis padaryti mišias prieinamas mažesniems bei nepatyrusiems chorams ar net ir visai kongregacijai, jis dirbtinai susivaržė ir neleido sau pasireikšti gaivalingesniu, dvasią pakeliančiu kūrybingumu. Deja, šių pastangų vaisiai liko abejotini. Mišios atrodo per ilgos išmokti ir giedoti visai bažnyčiai. O pažangesniam, nors ir mėgėjų, chorui, jų suprastintoje muzikoje nebus lengva atrasti pakankamai įkvėpimo jas bent kiek tobuliau išmokti.

Pastarieji du leidiniai pavadinti "Mišių giesmėmis". Tai paskirų keturių giesmių rinkinėliai, skirti giedoti skaitomų mišių metu, parašyti religiniai - patriotiniams kun. Stasio Ylos žodžiams. Pirmosios jų, kompozitoriaus skirtos giedoti tautos švenčių ir tautinių iškilmių progomis; antrosios — už kenčiančią tautą. Šiose kiek laisvesnės formos giesmėse, daugiausia taikytose bendram giedojimui, Budriūnas pasireiškia žymiai savaimingiau ir įdomiau. Nors daugeliui šių giesmių gal nebus lemta tapti antrosiomis "Pulkim ant kelių" ar "Prieš Tavo altorių", reikia tikėtis, kad bent kai kurios iš jų su laiku prigys standartiniame mūsų lietuviškųjų parapijų repertuare. Daugiausia pagaunančia melodija bei paprastu nuoširdumu išsiskiria giesmės "Dieve, Tėve dangaus" ir "Broliai alksta Tavęs".

Visi leidiniai gaunami B. Budriūno Kūriniams Leisti Fonde, 2620 Griffith Park Blvd., Los Angeles, CA 90039.
Algis Šimkus


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai