Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠIS BEI TAS APIE MUZIKOLOGIJOS ARCHYVĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Žilevičius, L.M.   

Lietuvių Muzikologijos Archyvo užuomazga tenka laikyti 1920 metus, kai grįždamas Lietuvon, su savim atsigabenau kelias dėžes muzi-kologinės medžiagos, surinktos studijavimo laikais Petrapily. Apsigyvenęs Kaune, su jaunuolišku užsidegimu įsijungiau į muzikinio gyvenimo veiklos organizavimo darbą ir mažai tegalėjau muzikologinėje srity veikti, išskyrus keleto didesnių straipsnių išspausdinimą.

1924 m. persikėlęs į Klaipėdoj organizuojamą konservatoriją ir susidūręs su šimtais entuziastingo jaunimo, pradėjau plačiai muzikologinę medžiagą rinkti, tuo labiau, kad netrūko iš įvairių Lietuvos kampų bendradarbių. Vasarą per atostogas konservatorijos mokiniai kaimuose rinkdavo melodijas, muzikos instrumentus, tautosakinę su muzika susijusią medžiagą ir t.t. Neišvengiamas su rinkiniais padarytas išlaidas padengęs, susilaukiau per 5 metus apie 300 liaudies muzikos instrumentų, keleto tūkstančių melodijų ir kt. Instrumentų tarpe buvo Labanoro ragelių ir trimitų (triūbų) komplektų, boselis su pūsle, "manikarka" ir daugybė kitų. Labai daug kaimo muzikantų, liaudies instrumentų, žymiųjų griežikų, dainininkų ir kitų nuotraukų.

Gaidų srity buvo č. Sasnausko daug rankraščių, Drijos - Visockio liaudies dainų rinkinys rankrašty, VI. Paulausko daug rankraščių ir kt. Spausdintų gaidų tarpe: P. Stankevičiaus ir dr. V. Kudirkos (abi laidos) pilni komplektai fortepijonui, J. Kalvaičio mišios, daugybė senųjų leidinių, ar nuorašų, išleistų užsieniuose įvairiomis kalbomis ir t.t.
Apie liaudies muzikos instrumentus teko skaityti visą eilę paskaitų, kuriose muzikologijos būrelio nariai (J. Novakauskas, J. Narsutis, Al. Mikulskis, K. Baltramiejūnas, J. Bertulis, J. Pakalnis J. švedas ir kt.) su tais instrumentais demonstruodavo. Nuo dainų šventės Klaipėdoje savo bute buvau atidaręs muzikologijos rinkinio parodą lankymui. Kolekcijai būrelis parinko tokį vardą: "Juozo Žilevičiaus lietuvių muzikos instrumentų rinkinys". Tas rinkinys buvo išstatytas dar parodose Tauragėje ir Kaune, gavo parodų rengėjų komisijų pagyrimo ir padėkos lapus.
1929 m. pradžioje išvažiuodamas trejiems metams į JAV parinkti muzikologinės medžiagos iš JAV lietuvių muzikinės veiklos, visą rinkinį, sudėjęs į dėžes, palikau su visais savo baldais Gargžduose pas savo artimą bičiulį kanauninką J. Giniatą. žmonos patariamas, pasiėmiau su savim didoką unikatų ir retenybių dėžę.
Prieš karą nespėjau grįžti Lietuvon, nors jau buvau pasirengęs kelionėn, ir turėjau aš likti JAV. Atsidarius frontui, Gargždai su bažnyčia ir klebonija buvo sudeginti. Maniau, kad žuvo visas rinkinys.

Muzikologijos Archyvo kuratorija. Iš kairės sėdi: J. Žilevičius, T. Br. Markaitis, S.J. (provincijolas), gen. kons. dr. P. Daužvardis. Iš kairės stovi: A. Skridulis, J. Kreivėnas, V. Šimkus, V. Jakubėnas, J. Bertulis (Trūksta J. Narukyno).

Muzikologijos Archyvo kuratorijos narių dalis pasitarime. Iš kairės: gen. kons. dr. P. Daužvardis, T. Br. Markaitis, S.J., V. Šimkus, J. Žilevičius, J. Bertulis.

Prieš porą metų netikėtai iš Lietuvos gaunu vieno artimo žmogaus laišką, kad rinkinys nesunaikintas: kanauninko ir jo motinos rūpesčiu buvo sudėtas į keliolika dėžių ir išvežtas į miškingą nuokampią vietą. Atsiuntė ir nuorašų iš ūkininko, pasižadėjusio rinkinį saugoti ir perduoti tam, kas atsišauks mano vardu. Bet, girdi, jis turįs ten nuvykti ir vietoje patikrinti. Po kurio laiko gaunu iš to pat asmens laišką, kuriame rašo: "Gaila, viskas žuvę. Kai frontas keitėsi, gyventojai buvo priversti iš gyvenamųjų vietų į tam tikrą nuotolį, kol mūšiai praeis, partraukti paliekant viską vietoje. Kai frontui pasistūmėjus, gyventojai grįžo, rado ūkį išdraskytą, duris išlaužtas, muzikos instrumentus išmėtytus, gaidas, knygas sudraskytas ir t.t. Taip tat viskas amžinai yra žuvę .. ." Tokią žinią gavus, jau man tikrai ašaros nubyrėjo, kad esama barbarų visai nekaltus daiktus naikinti . .. Taip tat rinkinys, krautas Dd 1929 m. buvo karo šmėklos prarytas.

PRADEDU MUZIKOLOGINĘ MEDŽIAGĄ RINKTI JAV
Atvykęs į JAV, plačiai variau muzikologinės medžiagos rinkimą. Po trejų metų jau turėjau kolonijose per 100 bendradarbių-korespondentų, kurie savo kolonijose rinko visa tai, kas man buvo reikalinga. Kai 1935 m. Kaune buvo pasaulinis lietuvių kongresas, DULR organizuotas, per tos draugijos pirmininką tuomet čia atvykusį R. Skipitį galėjau pasiųsti per 3,000 eksponatų rengiamai kongreso metu parodai. Nors R. Skipitis siūlė tą rinkinį palikti Lietuvoje, kur grįžęs jį rasčiau, bet nesutikau. Visa grąžino tvarkoje. Amerikoje man muzikologinės medžiagos pasisekė surinkti nepaprastai daug, ir vis ateina naujos.

ARCHYVAS ĮKURDINAMAS ČIKAGOJE
Negalėjau grįžti tuo tarpu į savo kraštą, o sveikata nebeleido savarankiai gyventi. Tad archyvą padovanojau Lietuvai. Jį perėmė Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis, o patalpas suteikė tėvai jėzuitai. Archyvo didelio rėmėjo-entu-ziasto J. Kreivėno rūpesčiu, jo pastangų dėka archyvui buvo duotas šis vardas: "Juozo Žilevičiaus lietuvių muzikologijos archyvas". Archyvo perdavimas ir atidarymas įvyko 1980 m. lapkričio 5 d. Archyvo adresas: 2345 W. 56th St., Chicago 36, 111. Iš Elizabeto Čikagon nuvežta apie 3,000 svarų.
Archyvo palaikymui, priežiūrai, plėtimui sudarytas komitetas, į kurį, be viršum minėtų asmenų (savininko ir globėjo), dar įeina: prof. VI. Jakubėnas — kuratorius, komp. J. Bertulis — vice-kuratorius, muz. A. Skridulis — sekretorius, visuomenininkas Vai. Šimkus — iždininkas, lituanistas J. Kreivėnas — patarėjas, ir visuomenininkas J. Narukynas — archyvaras. J. Žilevičius — organizatorius muzikologinės medžiagos rinkėjas, informatorius. Tokia yra šio archyvo palaikymui, tvarkymui, ugdymui, priežiūrai sudaryta kuratorija.
Archyvo palaikymui gaunama aukų. Antros JAV ir Kanados dainų šventės komitetas, skirstydamas likusį pelną, archyvo reikalams paskyrė $500.

MUZIKOLOGIJOS ARCHYVO TURYNYS
Archyvinę medžiagą sudaro visa tai, kas su muzikiniu garsu yra vienaip ar kitaip susiję. Tuo tarpu yra penki pagrindiniai skyriai: I. Amerikos lietuviai muzikos garsuose; II. Įvairiuose kraštuose lietuvių muzikų veikla; III. Spausdintos gaidos, rankraščiai; IV. Lietuva po 1940 metų ir V. Mišri muzikologinę medžiaga.
I. Amerikos lietuviai muzikos garsuose skyrius turi šiuos poskyrius:
1) Bažnytiniai chorai. Poskyris apima visų buvusių nuo pat pradžios bažnytinių chorų veiklą: istorija, nuotraukos, iškarpos, vaidinimai, koncertai ir t.t.
2) Pasauliniai chorai. Panašiai kaip ir bažnytiniai.
3) solistai muzikos veikėjai: biografijos, nuotraukos, jų koncertų programos ar veiklos apžvalgos, recenzijos ir t.t.
4) Solistai instrumentalistai. Tas pat, kaip ir solistai veikėjai.
5) Vargonininkų veikla: biografijos, nuotraukos, veiklos aprašymai, recenzijos, plakatai ir t.t.
6) Vargonininkų sąjunga: veikla nuo pat įsikūrimo, su daugybe nuotraukų, susirinkimų protokolai, Čikagos vargon. provincijos protokolai ir apskritai visa Varg. s-gos veikla.
7) Parapijinių chorų sąjunga; jos visa veikla (centro, apygardų), ir į-vairūs koncertai iki užsidarant.
8) Vienuolijų veikla: šv. Kazimiero, Šv. Pranciškaus, TT. Marijonų įvairi muzikinė veikla su daugybe nuotraukų, aprašymų.
9) Dvasiškijos įnašas muzikoje: Seirijų Juozas (kun. židanavičius), kun. J. Simonaitis, kan. F. Kemėšis, kun. Serafinas, kun. J. Miliauskas, kun. J. Kasakaitis, prel. Pr. Juras ir kitų veikla — muzikos leidiniai, raštai apie muziką, aukos ir t.t.
10) Gaidų leidėjai: JAV lietuviai yra išleidę daug gaidų ir paaukoję šiam reikalui nemaža lėšų. čia yra V. Niekaus, A. Bačiulio, A. Aleksio, A. Pociaus, Ks. Strumskio, P. Bukš-naičio ir kitų biografijos, nuotraukos, išleistų veikalų sąrašas ir kt.
11) Muzikos instrumentų dirbėjai: vargonų, kanklių, smuikų, akordeonų ir kt. instrumentų dirbėjų veiklos ir instrumentų apžvalga: A. Radzevičius, Kalminas, Švitra, P. Me-donis ir kt.
12) Radijas: surinkta visų buvusių ir esančių lietuviškų radijo valandų apžvalga su nuotraukomis, programomis, plakatais ir t.t.
13) Simfoniniai orkestrai: Beet-hoveno konservatorijos, vad. A. Pociaus, K. Steponavičiaus, Sarpaliaus, Pasaulinėje parodoje Čikagoje 1934 metais, A. Olio vad. ir kt.
14) Dūdų orkestrai: nuo pat pirmutinio 1886 m. organizuoto Shenan-doah, Pa., iki jų išnykimo — jų organizavimo istorija nuotraukos, veikla, repertuaras ir t.t. Čia įeina ir šokių mažos griežikų grupės.
15) Muzikos mokyklos: M. Petrausko Čikagoje ir Bostone ir Beet-hoveno konservatorijos, visa eilė privačių didesnių bei mažesnių visokiais vardais pavadintų studijų —jų aprašymai, nuotraukos ir kt.
16) Lietuviai pas svetimtaučius: prieš 50 metų buvo nepaprastas įvykis, kai pasisekdavo kur lietuviams pas svetimtaučius ar jų tarpe dalyvauti; tų dalyvavimų aprašymai, programos, nuotraukos ir kt.
17) Operetės: šalia M. Petrausko yra daugybė verstinių ir originalių operečių, kurios buvo statomos kolonijose: sąrašas pastatymų, nuotraukos, jų tekstai, partitūros, programos, plakatai, recenzijos ir kt.
18) Dainų šventės: nuo pat pradžios, kai prasidėjo šiame krašte; jų nuotraukos, aprašymai, programos ir kt.
19) D.L.K. Vytauto metais vykusios dainų šventės: visas susirašinėjimas su JAV beveik visomis kolonijomis, su centru, kuris buvo Eli-zabethe, N.J. — nuotraukos, aprašymai, protokolai ir kt.

Gen. konsulo žmona, J. Daužvardienė, lankosi archyve. Iš kairės: J. Naru-kynas, J. Kreivėnas, J. Daužvardienė, J. Žilevičius.

20) Lietuvos Dienos 1939 m. New Yorko pasaulinės parodoj visas archyvas. Daugybė laiškų, chorų aprašymų, nuotraukų, programų ir kt.
21) Pietų Amerikos, Australijos, Kanados visa muzikinė veikla.
22) Plokštelės, JAV lietuvių išleistos.
23) Pianolių ritinėliai su lietuvių kompozitorių kūriniais.
24) Lietuvių Meno Sąjunga (pro-gresistų); chorų veikla, solistai, pastatymai, nuotraukos, aprašymai, informaciniai leidiniai, programos ir kt.
šiame skyriuje surinkta medžiaga apie plačiai veikusius solistus: A. Kaskas, P. Stoska, Al. Brazis, M. Petrauskas, N. Gugis, Alice Stephens, K. Steponavičius, A.O. Pociai ir kt. Pasaulietiškieji didieji chorai: Birutės, Operetės, Gabijos, Aušrelės, Rūtos, Dainos, Pirmyn, Vyčių, Mildos, Scenos Mylėtojų, Vyturėlio, Al.
Stephens Moterų ansamblis ir eilė kt. Jų veikla, nuotraukos, dažnai pilni jų archyvai. Dar laukiama pažadėtų didelių privatinių muzikų archyvų: Al. Aleksio, J. Šaučiūno, Kanklių choro. Taip pat iš develando J. Stempužio, Philadelphijos St. Petraičio radijo valandų lobynų.

II. Įvairiuose kraštuose lietuvių muzikų veikla 1
Alfabeto tvarka nuo A-Z surinkta 90% veiklos mūsų solistų, kompozitorių, dirigentų, kritikų, muz. profesorių, mokytojų, visų tų, kurie veikė Nepriklausomoje Lietuvoje ir atsidūrę tremty, nežiūrint kuriame krašte. Taip pat naujųjų ateivių prieauglis. Operų pastatymai Kaune, Vilniuje, Vokietijoje, Čikagoje, taip pat simfoniniai koncertai ir jų dirigentai: V. Marijošius, J. Kačinskas. Al. Kučiūnas, VI. Jakubėnas. Didieji ansambliai: Čiurlionio, Dainavos, Varpo, J. Gaidelio vyrų choras, ir jau nebeveikiančių, bet tremty daug dirbusių: Aušrinės, Tautinio Ansamblio, Sietyno ir kitų beveik visi archyvai su nuotraukomis ir kt.
Visa eilė veikusių Vokietijoje ir dalimi čia atsikūrusių ar naujai susiorganizavusių mažesnių ansamb-blių: Ąžuolų oktetų (J. Kazėnas), Br. Budriūno kvarteto, Jarošeko, Aitvarų (Al. Mrozinskas, Al. Kačanaus-kas), vyrų okteto (M. Liuberskis, Babickas, Al. Mrozinskas), V. Veri-kaitis, St. Gailevičius, J. Gaidelis, P. Armonas, Al. Aleksis ir kt. —visa medžiaga liečianti jų veiklą. JAV ir Kanados dainų šventės ir kt.

Archyvas paruoštas išvežti iš Elizabetho Čikagon 1960 m. liepos mėnesį. Visos nuotraukos, išskyrus ketvirtąją, Alg. Kezio, S.J.

Archyvo medžiaga, atrinkta siųsti Lietuvon į DULR seimo parodą, įvykusią 1935 m. Kaune. Nuotraukoje J. Žilevičius, Elizabeth, N. J.

III. Spausdintos gaidos, rankraščiai.
Surinkti visi leidiniai, kurie šiam krašte lietuvių išleisti (ž. 10 posky-rp arba leisti seniau Vokietijoje: P. Mikolainio (Neveskio), dr. V. Kudirkos muzikiniai darbai (I, II. laidos), L. Eremino "Dainos" (I, II laidos) ir kt. Visi leidiniai Lietuvoje Iki okupacijos su visomis pakartotomis laidomis. M. K. Čiurlionio veikalai, St. Šimkaus redaguoti ir švietimo ministerijos išleisti, P. Stankevičiaus beveik visi fortepijoniniai kūriniai, č. Sasnausio I, II ir III laidos, žodžiu, šis skyrius turi 200 Jvairių kompozitorių vardų su beveik visais jų leidiniais. Įvairūs giesmynai, giesmynėliai.

Rankraščiai apima giesmes ir dainas nuo pat ateivijos į šį kraštą pradžios. Daug primityvo, kai atvyko kiek prasimokę pradėjo vargonuoti (1879 metais D. Bačkauskas); Ii ariantis liet. parapijoms, jie neturėjo lietuviškų reikalingų gaidų, raže kaip išmanydami patys arba vertė. Tik vėliau pradėjo atvykti jau prasilavinę, atsirado spausdintos gaidos ir t.t. Visa ta raida atsispindi rankraštyne. Yra įdomių rankraščių: L. Eremino, kai ruošė rinkinį "Dainos", A.B. Strimaičio dainos chorui, vrstuvių visi šokiai, kurie buvo griežiami vestuvėse prieš 80 m. Suvalkijoje, jo surašyti smuikui, kai jis, dar vaiku būdamas, grieždavo; A. Jankausko keletas originalių kūrinių, parašytų chorui prieš 60 metų; A. Dičkausko ir kt.

Kita rūšis labai vertingų rankraščių yra mūsųjų kompozitorių: St.Šimkaus, prof. VI. Jakubėno, Br. Budriūno, J. Bertulio, Al. Mrozins-ko, J. Zdaniaus, J. Kačinsko, J. Stro-lios, architekto kompozitoriaus VI. Adomavičiaus, dr. A. Grigaliūno-Glovaco, J. Bertulio, kun. Juozo ir Jono Čižauskų, P. Sarpaliaus, kapelmeisterio Fl. Valeikos ir eilė kitų.

IV. Lietuva po 1940 metų.
Daugybe lietuviškos muzikologi-nės spausdintos medžiagos, ypatingai J. Švedo, K. Kavecko, B. Dvariono, vadovėliai—liaudies šokių, akordeonui (tarp jų ir kūrinių), kanklėms, ^ekudučiams; dainų chorams, mokykloms, M.K. Čiurlionio visi leidiniai, keletas monografijų, B. Dvariono, A. Račiūno, S. Vainiūno ir kt. instrumentalinių kūrinių, tautosakos Juškos, Stanevičiaus, Rėzos, J. Čiurlionytės ir kt., kun. Slovačinskio giesmės. Buvusių dainų švenčių repertuarai.

V. Mišri muzikologinė medžiaga.
Nuotraukos, aprašymai apie liaudies muzikos instrumentus: metrika — pirmas tomas, apimantis žuvusius Lietuvoje rinkinio liaudies muzikos instrumentus; beveik visos fotografuotos dainos ir choralai iš "Mitteilungen der Litauischen Literari-shen Gesellschaft;" Kauno radiofono apdegusių gaidų didokas skaičius. Tame tarpe St. Šimkaus simfoninė poema "Nemunas", J. Karnavičiaus iš operų kai kurios dalys ir kt.; muzikinės enciklopedijos keliomis kalbomis; tautosakos rinkiniai — dr. J. Balio, kan. Ad. Sabaliausko, prof. T. Brazio, kun. Pr. Bieliausko, Rimkaus, Kr. Bartsch I-II t. ir kt.; visi muzikiniai žurnalai, leisti Lietuvoje (išskyrus mėnesinį leidinį "Vargonininkas"), Brazilijoje, JAV; visa eilė kitokios spausdintos ir rankraštinės medžiagos įvairiais muzikiniais klausimais (įvairių vienuolijų giedojimai, orkestrai, minėjimai, Lietuvos parapijose įvairiais laikais lietuviškų giedojimų apžvalga ir t.t.); senovės Lietuvos laikais įvairūs muzikiniai vartojimai; Čikagos konservatorijos baigimo diplomai: A. Pociaus, V. Niekaus, K. Vincius, J. Brazaičio ir kt., taip pat baigusiųjų M. Petrausko Bostone konservatoriją diplomai: O Liutkiūtei, Kr. Žemaičiui ir kt.; turbūt vienintelis išeivijoje užsilikęs egzempliorius liudijimo Pr. Bujanauskui rusų ir lietuvių kalbomis, kad jis baigė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Yra vertimai svetimų veikalų lietuvių kalbon: programos plakatai, lapeliai, skelbimai ir kt.

Taigi, archyvas specializuojasi vien tik lietuvių muzikos gyvenimo reiškiniams sutelkti. Labai svarbu būtų visur išsimėčiusią medžiagą surinkti vienoje vietoje, kad atėję suinteresuoti asmenys galėtų rasti savo reikalams norimų dalykų. Jauni solistai ateina pasirinkti ir susipažinti su esama jų balsui literatūra; norintieji rašyti iš lietuvių muzikos kokia tema disertaciją (sėkmingai yra panaudoję savo disertacijoms kun. K. Senkus, dr. L. šimutis) pilnai visa rastų vietoje. Todėl šia proga prašoma tokią medžiagą paaukoti Lietuvių Muzikologijos Archyvui, pasiun-čiant šiuo antrašu: 2345 W. 56 St., Chicago 36, 111. Angliškai archyvas vadinamas "Library of Lithuanian Musicology". Archyvas tam tikromis dienomis yra atdaras, ir jį galima lankyti.

Be Čikagos, praeitą rudenį aplankiau, rinkdamas medžiagą: Cleve-landą, Scrantoną, Wilkes-Barre, Lu-zerną, Kingstoną, Pittstoną (kalbėtasi plačiai su muz. Br. Voveriu, atvykusiu iš Wilkes-Barre), Philadel-phiją, Waterburį. Visur surasta vertingos medžiagos, kuri dabar tvarkoma vietose, o ateinančią vasarą bus pasiųsta į centrą.
J. Žilevičius, L.M.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai