Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŠKASIS EKSPRESIONIZMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Mieliulis   

š.m. kovo mėn. 4 d. Chicago Sa-vings and Loan Assos. Meno Galerijoj baigėsi Pauliaus Augiaus pomirtinė grafikos darbų paroda.
Žvilgsniu permetus jo darbus, gali susidaryti įspūdis, kad jo kūryba yra panaši į V. Petravičiaus. Iš tikrųjų panašumo yra. Savo kūrybai temas P. Augius taip pat ima iš lietuviškojo (tiksliau Žemaitijos) kaimo gyvenimo. Jo darbuose apstu ir tautodailės motyvų — ypatingai lietuvių liaudies architektūros. Bet atidžiau pastudijavę, tuojau pastebime, kad stovime prieš visai skirtingo temperamento kūrybinę asmenybę.

Viktoro Petravičiaus kūryba yra intuityvi ir spontaniška — formos, tartum atsipalaidavusios nuo gravitacijos jėgų, laisvai (laisvė, kuri tačiau atsiekta per augšto rango, kad ir nesąmoningą, discipliną) plaukia paveikslo erdvėje. Šios rūšies grožis, galbūt, atitiktų Schillerio grožio supratimą — vizualizuotą laisvė (Freiheit in Erscheinung). P. Augiaus kuriamas grožis yra kitoks. Jo formos yra svarios ir konflikte su viena kita. Pats kūrybinis aktas yra daugiau sąmoningas. Kiekviena forma atlieka jai skirtą funkciją. Formos jaučiamos kaip kompozicinės jėgos, kurios pastatomos viena prieš kitą. Kompozicija dažnai atrodo kaip vizualinių jėgų konstrukcija. Formos, apkrautos jo temperamento energija, kartais, atrodo, grasina suplėšyti visą kompoziciją.

Formavimo principas — mecha-nistinis, archaiškas — su labai mažai organinio apipavidalinimo. Stilius ne vienalytis. Jo kūryboje, atrodo, rungiasi dvi tendencijos: natūralistinė ir ekspresionistinė. Didelė dalis jo kūrinių yra arti natūralistinio poliaus, nors ekspresionistinis elementas yra visada stiprus. Bet "Petro Kurmelio" kompozicijose ekspresionistinė tendencija vyrauja. O "Maldoje" jau matome pilnai išsikristalizavusį ekspresionistinį stilių.

Lietuviškasis ekspresionizmas skiriasi nuo vokiškojo. Tuo tarpu kai vokiečių ekspresionizmas yra perdėm kritiškas ir neretai vulgariai sarkastiškas, lietuvio dailininko emocinis santykis su vaizduojamu gyvenimu yra nepalyginamai šiltesnis. Paprastai gyvenimas nėra idealizuojamas. Pvz. P. Augiaus kūryboj — "Petro Kurmelio" kompozicijose, ar "Piemenėj" — kaimietis yra grubus ir netašytas — panašus į Katiliškio vaizduojamą kaimietį. Bet jam kūrėjas nejaučia paniekos ar neapykantos. Už savo netobulumą jis nėra pasmerkiamas — iš jo nesijuokiama. Lietuvių ekspresionizmas yra kur kas artimesnis G. Rouault ekspresionizmui, kuris rodo suniekintą žmogų, bet jo nepasmerkia.
J. Mieliulis 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai