Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ SKAITYTOJAI RAŠO PDF Spausdinti El. paštas
Siųsdamas $6.00 atnaujint Aidų prenumeratą 62 m., kaip senas skaitytojas, noriu pareikšti savo mintis.
P'irmiausia stebiuos dėl J. šoliūno straipsnio "Lietuviškų parapijų problema", š.m. Nr. 1, kad redakcija įdėjo be savo pastabų. Tai yra defetistinės dvasios straipsnis, kuris skatiną be kovos kapituliuot prieš amerikonėjimą . . . Autorius savo straipsny cituoja vieną lietuvį — A. Jušką — ir apie 6 angliškai rašančius autorius, kurie kaip krokodilai tyko sudorot mūsų tautos likučius. Tokios dvasios straipsnių dėjimas be pozityvių minčių ir pasiūlymų daro labai slegiantį įspūdį; atrodo, kad ir redakcija pritaria tokiai pasyviai dvasiai, kad mes šiam laisvės krašte kaip lietuviai turim beviltiškai žūti. Negrai, portorikai, italai ir kt. auga skaičium ir plečiasi šiam krašte, o lietuvius ėda tautinis vėžys.

Pranciškonai be laikraščių leidimo išlaiko gimnaziją ar prog., apie kurią taip mažai rašo ir skelbia savo laikraščiuos. Koks jos tikslas? Ar ruošti misionierius Indijai ir Afrikos negrams, kur juos guja ir žudo kaip priešus. Mums reikia misionierių ne dėl kankinių vainikų. Ar negeriau būti realistams ir žiūrėti atvertom akim ir matyt, kad šio krašto lietuvių kolonijom labai trūksta tvirtos dvasios lietuvių kunigų ir misionierių ir pasauliečių inteligentų. Be jų mūsų tautinės kolonijos išnyks. Pranciškonų gimnazija turėtų ruošti tokius veikėjus ir tautiniam, ne tik tikybiniam darbui.
V. Tercijonas
*
... su dideliu malonumu pareiškiu savo pilną pripažinimą Tamstos "Aidams", kuriuos man laikas nuo laiko tenka paskaityti. Mano širdingi linkėjimai ir sveikinimai, kaip tautietės, lietuvaitės.
Varšuva. E.

---
* Redakcija nepritaria.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai