Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* JAV prez. J. F. Kennedy vasario 16 d. Baltuosiuose Rūmuose priėmė lietuvių delegaciją iš 20 žmonių. Delegacijos sąstatas buvo šis: Alto vykdomosios tarybos nariai — L. šimutis, E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, M. Vaidila; J. A. V-bių Lietuvių Bendruomenės atstovai — S. Barzdukas, dr. A. Nasvytis, J. Jasaitis, V. Adam-kavičius, Kėželis, Z. Dailidka; LRK SA centro valdybos sekr. V. Kvetkus, SLA pirm. P. Dargis, Taut. Sąj. pirm. V. Abraitis, Sandaros pirm. S. Gegužis, LSS atstovas S. Briedis; be to, dar A. Rudis, J. Grigalius, J. Son-da, A. Varnas ir M. Kižytė. Delegaciją lydėjo sen. D. Flood ir kongres-manas W. Murphy. Prezidentui įteiktas memorandumas. Priėmimas užtruko apie valandą. Dėl delegacijos išrūpinimo eigos ir narių sąstato liet. spaudoje kilo ginčai. Labiausiai kaltinamas Alto sekretorius. LB centro valdyba Čikagoje lietuvių delegacijos klausimu ruošia išsamų informacinį pranešimą.

* JAV senate Vasario 16-tą maldą kalbėjo prel. M. Kemežis iš Elizabeth o Atstovų Rūmuose kun. J. Vaškas, M.I.C. Mūsų šventės proga išleido atsišaukimus New Yorko, Illinois, Ohio, Michigano, New Jersey, Con-necticuto, Massachusetts ir kitų valstybių gubernatoriai bei miestų galvos, tą dieną kviesdami prisiminti pavergtą Lietuvą.

* Vasario 16-tos proga Valstybės sekretorius Dean Rusk Lietuvos atstovui Vašingtone J. Kajeckui atsiuntė laišką, kuriame rašoma:
"Lietuvos nepriklausomos valstybės keturiasdešimt ketvirtų metinių proga aš pareiškiu Jums, kaip Lietuvos atstovui, Jungtinių Valstybių ir tautos geriausius linkėjimus lietuvių tautai. Nors jų nepriklausomybė buvo nuslopinta prievartiniu įjungimu į Sovietų Sąjungą, tačiau lietuvių tauta nepaliovė rodžiusi savo pasiryžimo išlaikyti savo idealus ir tautinį palikimą. Amerikos tauta žavisi jūsų tautiečiais dėl jų atsidavimo laisvei. Jungt. Valstybės, atsisakydamos pripažinti sovietinę Lietuvos aneksiją, laiko tai savo parama Lietuvos reikalui, o taip pat savo tikėjimu, kad lietuvių tauta ištvers."

* Lietuvos Pasiuntinybėje Vašingtone Vasario 16-tos šventėje suruoštas priėmimas. Dalyvavo daug žymių asmenų. Tarp jų ypatingai minėtina: valstybės sekretoriaus žmona ponia Rusk, valstybės pasekretoriaus žmona ponia Bali, ir kiti augšti šio departamento pareigūnai, kaip Mennen Williams, C. Vedeler, G. L. Warren, R. V. Tims, R. Selby, F. D. Kohler, A. Johson, W. Tonesk ir kiti. Susilaukta reprezentacijos iš senato ir Atstovų Rūmų. Iš diplomatinio korpuso atsilankė šių valstybių ambasadoriai, ministeriai bei jų atstovai: Nicaraguos, Airijos, Jordano, Kolumbijos, Saudi Arabijos, Urugvajaus, Latvijos, Austrijos, Ispanijos, Kanados, Kinijos, Kamerūno, Liberijos, Madagaskaro, Gabono, Malio, Vietnamo ir Švedijos. Apaštališkai Dele-gatūrai Vašingtone atstovavo prel. Prigione.
* Jonas Žmuidzinas patvirtintas Kanados vyriausybės einančiu garbės konsulo pareigas vietoj mirusio konsulo V. Gylio. Naujasis konsulas jau persikėlė iš Montrealio į Torontą. Jo adresas: 153 Evelyn Ave., Toronto 9, Ont, Canadá. J. Žmuidzinas gimė 1898 m. Užsienių reikalų ministerijoje dirbo nuo 1930 kaip vyresnysis valdininkas; vėliau vicekonsulas Londone. Paskutiniu laiku gyveno Montrealyje.
* Iš Londono į Australiją vyksta du marijonai kunigai: kun. Pr. Dauknys ir kun. Leonas Kazlauskas. Jiedu gyvens Adelaidės mieste ir dirbs lietuvių pastoracijoje.
* Adalbertas Staneika, dailininkas ir buvęs diplomatas, mirė vasario 17 d. Wynkote, Pa., sulaukęs 77 metų. 1925 m. jis pradėjo diplomatinę tarnybą Romoje kaip spaudos attache, paskiau sekretorius; nuo 1930 buvo grąžintas į centrą ir ten ėjo įvairias pareigas kaip referentas, paskiau patarėjas. Palaidotas vasario 20 d.
* Kultūros kongresas įvyksta šiemet lapkričio 24 - 26 d. d. Čikagoje. Numatytos šios sekcijos: lietuvybei parapijose išlaikyti, jaunimo, lituanistinio švietimo, meno. literatūros. Pageidaujama dar teatro, architektūros, istorijos ir fizinio lavinimo sekcijos. Kongresui lėšas teikia JAV ir Kanados LB. Finansiniais reikalais rūpintis pakviestas J. Švedas.
* Dail. L. Vilimas paaukojo Čiurlionio Galerijai didelį tapybos paveikslą "Rūpintojėlį".
* Dail. J. Bakis daro vitražus Toronto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai.
* Pianisto Andriaus Kuprevičiaus rečitalį ruošia Columbia Artists Management balandžio 8 d. New Yorke, Town salėje.
* Spausdinant šį "Aidų" numerį, kovo 11 d., Toronte Birutei Pūkele-vičiūtei iškilmingai įteikta LB 1000 dol. premija už dramos veikalą jaunimui "Aukso žąsis".
* JAV ir Kanados tautinių šokių šventė bus 1963 m. vasarą. Prašoma iš anksto registruotis, kad būtų galima pradėti vykdyti šventės organizacinius darbus ir palaikyti ryšį su grupių vadovais. Rašyti Čikagos apygardos valdybos vicepirmininkui St. Šiaučiūnui, 2511 West 69th Street, Chicago 29, 111.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai