Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JANINA DEGUTYTE poezija PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JANINA DEGUTYTE   

CUKRINĖS VARPINĖS

Toks baltas gruodžio miestas —

Aukštos cukrinės varpinės,

Langai su sidabro paukščiais

Ir medžiai — sniego diemedžiai

ligi aukštų debesų.

Toks šventiškas miestas — lyg netikras.

Toks baltas —

lyg niekada nebuvo

nei suodžių,

nei kraujo.

Lyg viskas išplauta ir pateisinta.

Lyg nieko neįrašyta.

Lyg viskas dar bus.

Dar bus


UPĖS

Teka upės per baltą gruodį . . .

Tokios juodos ir tokios sunkios . . .

Pro įdrėkstą gruodą sula sunkias . ..

Per baltą gruodą — ižo lūženos . ..

Žuvys užnuodytos, pelekai žali. . .

Paukščių sparnai nukirsti ...

Gruodžio upės — pro mano širdį. . .

DIALOGAI

Mažytėj negyvenamoj saloj —

Pagalvis, užuolaidos, ciklamenai.

Vidur pilko sniego — vidur pelenų,

Po mėnesiena — po tyliu kriokliu

Guliu, lunatiškai akis atvėrus .. .

. . . Tęsiasi dialogai

su tais, kurių nebėra ...Vėjas kalbasi su debesiu,

Medis kalbasi su paukščiu.

Senas galulaukės kryžius — su akmeniu.

Mažas tėviškės langas kalbasi su saulėlydžiu

Slenkstis — su žingsniais nutolusiais.

Aš kalbuosi su peršautu paltu,

kurį mano tėvas paliko.

it

Ilgiausią metų naktį

Ji pasirišo baltą skarelę, ištraukus iš skrynios,

Ir nuėjo į tvartą,

Ir pasikalbėjo su gyvuliais,

Kiekvienam davus po saują šieno.

O paskui sugrįžo į trobą,

Pastatė ant stalo keturias pilnas lėkštes

Ir keturis šaukštus,

Pataisė žiburį, kad degtų šviesiau,

Ir, sunėrusi sausas rankas,

Atsistojo prie juodo lango.

KAI ŠVIEČIA SNIEGAS

Juodos eglės laiko taip lengvai

baltą žiemos dangų--------------

O man dar linksma, kad šviečia sniegas.

O aš dar jaučiu duonos skonį.

Dar moku klausytis bičių, lietaus ir žolės. ..

Ir pakelti — staiga atsivėrusią tuštumą. ..

Dar smogia abejingumas. Dar botagu kerta melas.

Dar negaliu miegot, kai už sienos verkia.Vis dar nustembu,

šarmotam lange

briedžius ir paparčius atpažinus . .. Tik negaliu įprasti,

kai peržengia žmogų kaip slenkstį. . .KOVO SAULEI

Nuplauk mane —

nuo to suodino sniego,

nuo viso kasdieniško margo balasto.

Jau laikas laivus latakais paleisti.

Jau kregždės — sekundžių rodyklėm plasta.

Nušviesk mane —

mano bokštus ir požemius.

Ten kertės šešėlių — šikšnosparniais šlama.

Tesutviska akmenio sienos

(sukruvintą kaktą pamiršiu). Nušviesk šią gaublio pusę — mano šiaurišką

namą.

Sušildyk mane!

Mažytis raudonas pajacas pamestas kažkada — ryškėja iš tirpstančio

ledo korio.

Tarpuvarčių vėjas pulsuoja.

Atlošti galvą. Užmerkti akis. Ir viską matyti, ką nori.

Kur aš nueisiu ledinėm upėm,

ledinėm upėm,

sidabro tiltais?

Už ledo upių geltonos pievos,

geltonos pievos,

kur saulė vaikšto.

Kur aš nueisiu geltonom pievom,

Kur aš nueisiu geltonom pievom,

saulės išvaikščiotom?

Už saulės pievų ant aukšto kalno

tai nusilenksiu žemei ir dangui.RUGPIŪTIS

Karaliau, atleisk savo vergei ir maištininkei,

nuolankiai neklaužadai, tyliai ir nenutylančiai.

Tavo budeliams galvą nulenksiu,

bet ginklo neatiduosiu.

Tavo narvas toks pat nepalaužiamas,

kaip mano laisvė.

Šiltą rugpiūčio vidudienį

dalinu kvapius žolynus, saulės spalvas,

lietaus ir vėjo šnarėjimą,
iš tavo rankų imdama duoną ir akmenį

Aš meldžiuos į žvaigždę ir į žolę,

Į šaltinio gyvą šventą srovę.

Aš meldžiuos šįvakar už visus —

Šventus ir prakeiktus — už tiesius.

Katakombas — inkvizicijas — konclagerius

Jungia

Vienas

Kraujo ir ugnies laukinis tiltas ...

. . . Aukštas kalnas pelenų supiltas . ..

. . . Pilkas vakaras ir paukštis pilkas...

Aš meldžiuos šįvakar už visus . ..POPIETĖ

Ant upės kranto

Aukštoj žolėj

Po dideliu gluosnio šešėliu

Miega baltas arklys.

Nuskambėjo sidabriniai prosenių dalgiai.

Nudardėjo vieškeliais mediniai vežimai

Lyg birželio perkūnija.

Išdžiūvo šuliniai ir diemedžiai.

Užgeso naktigonių ugnys.

Ant upės kranto

Aukštoj žolėj

Po dideliu gluosnio šešėliu

Miega baltas arklys.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai