TĖVYNĖS SARGAS Spausdinti
Parašė P- B.   
"Tėvynės Sargas", 1954 m. V tomas, I / II / Nr. 264 pusl.
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga, — šimtui metų nuo krikščioniškai demokratinių idėjų Lietuvoje pasireiškimo, šešios dešimtys ketveriems metams nuo "Apžvalgos" išleidimo ir penkiasdešimčiai metų nuo pirmosios lietuvių krikščionių demokratų programos suformulavimo paminėti, — išleido stambų savo organo sukaktuvinį numerį.

Be gausios eilės sukaktims skirtų sveikinimų, toms sukaktims atžymėti yra paskirti šie straipsniai: Krikščioniškoji demokratija Lietuvoje — platus pasikalbėjimas su LKD stambiausiu šulu prel. M. Krupavičiumi: čia iškeliama aikštėn LKD sąjūdį pašaukusios į gyvenimą idėjos, įvykiai bei žmonės ir apžvelgiama krikščionių demokratų vaidmuo Lietuvos nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu. Prel. K. šaulys paryškina reikšmę pirmosios LKD Susivienijimo programos; P. Vainauskas duoda apžvalgą LKD partijos centro komitetų sudėties; Dr. V. Viliamas, savo dar nebaigtame straipsny: Lietuvos seimai ir jų grupinė diferenciacija, aptaria Lietuvos St. Seimą, jį sudarančių partijų laikyseną ir to seimo atliktus darbus. Dr. D. Jasaitis savo straipsniu: Mūsų žygių prasmė, duoda praeities įvykių sintezę ir ateities perspektyvas.

Šalia tų, daugiau su minėtomis sukaktimis susijusių straipsnių, randamas vysk. V. Brizgio konstruktyvus straipsnis — Valstybės ir Bažnyčios santykių klausimai, J. Gravrogko — Mūsų būsimos valstybės santvarkos klausimu, Dr. P. V. Raulinaičio — Okupanto įsakymų teisinė vertė, inž. K. Baranausko — Koks turėtų būti Lietuvos kaimas, Br. Zumerio — Mažosios Lietuvos likimas paskutiniojo dvidešimtmečio įvykiuose.

Skyriuje — ryškieji veidai — apžvelgiama M. Galdikienė, prof. J. Eretas, kun. V. Slavynas, Vokietijos kancleris dr. K. Adenaueris ir Italijos buvęs premjeras bei žymus valstybininkas Alcide De Gasperi.

Žurnale daug vietos skiriama apžvalgai, kurioje gana kruopščiai pateikiama žinių iš Lietuvos laisvinimo veiklos, krikščionių demokratų ir kitų politinių sąjūdžių gyvenimo. Apžvalgoje sutinkame ir moterų skyrių, knygų apžvalgos skyrių ir gana platų skyrių jaunimui, kuris nors tik antru kartu pasirodo "T. S.", bet jame randame jau ištisus straipsnius jaunimo klausimais, kaip kun. A. Sušinsko, A. J. Kasiulaičio, A. Sužiedėlio, J. Puškoriaus. Taigi parašytų pačių jaunųjų.

Sukaktuvinis "Tėvynės Sargo" numeris spausdintas gerame popieriuje ir gausiai iliustruotas. Žurnalą redaguoja A. Gražiūnas ir dr. V. Viliamas, padedami redakcinio kolektyvo.    P- B.