ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Jonas Grinius: ŽIURKIŲ KAMERA. Trijų veiksmų drama, 120 pusi. "Aidų" leidinys, kaina 2 dol.
Heralsd Biezais: Die Religionsquellen der baltischen Voelker und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen, Uppsala, 1954, 128 pusl.
Sac. Zenone Smilgevičius: La dot-trina staliniana della collettizzazione agraria integrale, (ištrauka iš disertacijos, parašytos Gregorianumo Universitete filosofijos daktaro laipsniui gauti), Roma, 1954 m., 56 pusl.
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.: Legendariškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje, 45 pusl., "Aidų" leidinys, kaina 1 dol.
TECHNIKOS ŽODIS. 1954 m. nr. 2 (31). Leidžia Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Čikagos skyriaus spaudos sekcija, prenumeratos kaina: 2 dol. metams.
Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje Hamiltono skyriaus METRAŠTIS, 82 pusl.