Trumpai Spausdinti
•    Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos (ALRK) kongresas šiemet įvyksta Clevelande spalio 8-10 d.d. Kongreso rengimo komiteto pirmininku yra prof. A. Darnusis. Kongresas šaukiamas šventųjų Marijos metų paminėjimui. Tuo pačiu bus atšvęsta ir spaudos atgavimo sukaktis. Federacijos skyriai raginami rinkti į kongresą atstovus.
•    Liepos 3-4 d.d. Kanados lietuviai katalikai surengė šventųjų Marijos metų proga kongresą. Kongresas vyko Toronte ir Hamiltone. Dalyvavo kard. J. C. McGuigan, vysk. V. Brizgys, prel. M. Krupavičius, prel. Pr. Juras. Iškilmė sutraukė minias žmonių.
•    Ateitininkų Federacijos kongresas įvyksta rugsėjo 4-5 d.d. Čikagoje. Iškilmėje sutiko dalyvauti ir šio miesto kardinolas S. Strich. Kongreso proga rengiamas specialus leidinys — albumas, kuriame nušviečiamas Ateitininkų Federacijos veikimas praeity ir dabarty.
•    Lietuvos pranciškonų eiles Amerikoje papildė šiemet trys naujai įšventinti vienuoliai kunigai: P. Sabas, G. Baltrušaitis, B. Tamoliūnas.
•    Lietuvos Vyčių metinis seimas šiemet bus Pittsburghe Roosevelto viešbutyje rugpjūčio 27-29 d.d.
•    Australijos Lietuvių Kultūros Fondas sąryšy su spaudos atgavimo sukaktim, kurią minėjo liepos vidury Sydnėjuje, organizuoja knygų ir laikraščių platinimo talką.
•    Birželio 28-29 d.d. Čikagoje įvyko LRKSA (Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimo Amerikoje) metinis seimas, kuris pasižymėjo atstovų gausumu. Su seimu buvo sujungta ir dainų šventė.