Skelbimai ir leidėjai Spausdinti
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais "Aidai" neišeina. Žurnalo 7 nr. bus atspausdintas rugsėjo vidury.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekua, O. F. M.. Juozas Girnius. Alfonsas Nyka-Nitiūnas
Menine    priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresąs — AIM, 680 Bush wick Ave-. Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius 84 Pine Crest Rd., Toronto. Ont., Canada
Redakcijos   adresas     Antaną Vaičiulaitis, 35-64 144th St.. Jamaica 35. N. Y.


NESENIAI Iš SPAUDOS IŠĖJO išgarsėjusio mokslininko Antano Maceinos didelis veikalas

SAULĖS GIESMĖ

Šioje knygoje originaliai gvildoma šv. Pranciškaus Asyžiečio pasaulėžvalga, sujungiant ją su visuotinėmis buities problemomis ir su mūsų gyvenamuoju amžiumi. Veikalas atžymėtas 1953 metų kultūros žurnalo "Aidų" mokslo premija ir savo idėjomis bei dėstomų minčių perteikimu lengvai prieinamas plačiajai visuomenei.

SAULĖS  GIESMĘ

išleido žinomas lietuviškos knygos mecenatas
PREL. PR. M. JURAS
SPAUSDINO PRANCIŠKONŲ SPAUSTUVE BROOKLYNE Veikalas turi 458 pusi., įrištas kietais viršeliais,
papuoštas dail. T. Valiaus aplanku.
 
KAINA 5 D O L.
 
GALIMA ĮSIGYTI
 
Darbininko administracijoje 680 Bushwick Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Pas Prel. Pr. M. Jurą 4 Bradford Street Lawrence, Mass.