Trumpai Spausdinti
•    Rugpjūčio mėnesį išėjo iš spaudos "Literatūros Lankų" 4 numeris. Jame su originalia ir verstine kūryba randami šie autoriai: Leonas Miš-kinas, Vytautas Mačernis, Georg Heym, Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas, Henri Michaux, Salvatore Quasimodo, Vasco Pratolini, René Marill - Alberes, Marius Katiliškis, Kostas Ostrauskas, Algirdas Greimas, Pranas Budrys, Alina Pajaujy-të-Staknienë, John Steinbeck. Kritikos skyriuje recenzuojama Lietuvių Enciklopedija ir Bern. Brazdžionio, Alfonso Nykos Niliūno, č. Grincevičiaus bei J. Gliaudos naujausios knygos. Numeris įdomiai iliustruotas.
•    Lietuvių rašytojų Draugijos suvažiavimas įvyksta rugsėjo 26 d. Čikagoje Lietuvių auditorijoje. Suvažiavimo proga rengiamas ir literatūros vakaras.

•    Dienraštis "Draugas" skelb'a eilėraščių konkursą. Už tris geriausius eilėraščius skiriamos premijos: I — 50 dol., II — 30 dol., III — 20 dol. Premijos komisijos narius skirs: po vieną Rašytojų Draugija, Kultūros Taryba Čikagoje, Meno darugija "Šatrija" ir du "Draugas". Tema paliekama rašytojo nuožiūrai. Pageidaujama, kad eilėraštis neprasoktų trijų puslapių. Autoriui leidžiama siųsti du ar tris eilėraščius, pasirašytus tuo pačiu slapyvardžiu. Premija tegalės būti skiriama tik viena tam pačiam autoriui. Po eilėraščiais pasirašoma slapyvardžiu, o tikroji pavarde bei adresas pridedama atskirame voke. Dalyvaują konkurse autoriai sutinka, kad jų eilėraščiai būtų spausdinami "Drauge". Paskutine įteikimo data — 1954 m. lapkričio 15 d. Kiek anksčiau "Draugas" paskelbė ir naują romano premiją.
•    Venancijus Ališas atstovavo Lietuvių Rašytojų Draugijai tarptautiniame rašytojų kongrese Buenos Airėse. Kongresas įvyko rugpjūčio mėnesį.
•    Prel. Pr. Juras savo lėšomis išleido prof. St. Šalkausko parašytą ateitininkų ideologiją. Spausdina Nekalto Pr. Seserų kongregacijos spaustuve Putname.