AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ Spausdinti
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiami TT. Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1953 ir 1954 metais.
2.    Premija, $500 sumoje, skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijs, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.).
3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
4.    Autoriai arba leidėjai veikalus komisijai atsiunčia ligi 1955 metų vasario 1 dienos "Aidų" redakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 85-64 144 St., Jamaica 35, N. Y. Pažymėti, kad tai siunčiam premijos komisijai. Neatsiųsti veikalai nebus svarstomi.
5.    Premijos komisija bus paskelbta vėliau.
6.    Premijai galima siųsti ir suminėtų mokslų srities rankraščius.