Leidėjai Spausdinti
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Menine   priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas — Aidai, 680 Bushwick Ave., Drooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
Redakcijos   adresas — Antanas Vaičiulaitis, 85-64 144th St., Jamaica 35, N. Y.