Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Lietuvos nepriklausomybes klausimą Vasario 16 proga JAV kongrese šiemet kėlė 108 kongreso nariai (pernai — 91). Daugiau buvo straipsnių ir amerikiečių spaudoje. Specialiai iškeltinas U. S. News and World Report kovo 29 numery įdėtas vyr. redaktoriaus David Law-rence straipsnis, kuris ragina organizuoti viešąją pasaulio opiniją už Baltijos tautoms laisvės grąžinimą, įkalant j galvą Kremliaus valdovams baigti savo viešpatavimą Rytų Europoje.
New Yorke 111.27-28 surengtas pirmasis baltų informacinis seminaras, kuriame penkiuose posėdžiuose apsvarstyti bendrai rūpimieji suartinęs veiklos klausimai. Lietuvių dalyvavimą šiame seminare organizavo JAV LB centro valdyba. Ligšiolinį baltų bendradarbiavimą aptarė gen. konsulas A. Simutis ir A. Gu-reckas. jaunimo veiklą — A. Barzdukas ir R. Kondratas, spaudą bei radiją — R. Kezys ir A. Mažeika, galimybes JAV politiniame gyvenime — A. W. Novasaitis ir G. Karosas, jungtinės veiklos metodiką — dr. EI. Vaišnienė ir A. Gečys.

M i r t y s. — New Yorke kovo 17 mirė dail. Povilas Osmolskis, eidamas 52-sius amžiaus metus (gimė 1919. Vm.17 Veiveriuose). Grafikos studijas baigė Kauno meno mokykloje. Spaudos dailininko darbą pradėjo dar Lietuvoj, tęsė jį ir Vokietijoje Iliustravo ištisą eilę knygų vaikams. JAV sėkmingai dirbo pritaikomojo meno srity, kurdamas piešinius tekstilės pramonei.

M u z i k a.
— Juliaus Gaidelio pernai sukurtą antrąją smuiko sonatą atliko pirmą kartą smuikininkas I. Vasyliūnas su pianistu V. M. Vasyliūnu Bostono Jordan Hali III. 21 ir New Yorko Carnegie Recital Hali 111.27. Naujoji sonata yra stambus kūrinys, apie pusę valandos ilgumo, būdingas lietuviško lyrizmo nuotaikomis. Tuose pačiuose koncertuose pirmąją programos dalį sudarė Beethoveno sonata nr. 4 in A-minor ir A. Dvoržako sonatina in G-major.
— Bostono liet. šv. Petro bažnyčioj 111.28 surengtas religinis koncertas. Pirmąją programos dalį atliko vargonų virtuozas Z. Nomeika, pagrojęs J. S. Bacho preliudą ir fugą in A-minor, C. Francko pirmąjį choralą in E-major ir J. Kačinsko "Improvizaciją". Antrojoj dalyj atlikta A. Dvoržako Te Deum, diriguojant J. Kačinskui. Atlikime dalyvavo solistai D. Mongirdaitė ir B. Povilavičius, jungtinis Šv. Petro liet. parapijos ir amerikiečių Arlingtono filharmonijos choras ir simfoninis orkestras, sudarytas iš Berklee muzikos mokyklos kamerinio ansamblio ir Arlingtono filharmonijos orkestro narių.
— Bostono Jordan Hali IV. 1 piano koncertą surengė M. Motekaitis. Programoj buvo Mozarto sonata in A-minor, Beethoveno sonata in F-major, Bacho, Chopino, Brahmso ir kt. mažesni kūriniai. Iš lietuvių kūrybos paskambino J. Gruodžio "Bernužėli, neviliok" variacijas, VI. Ja-kubėno "Pasaką", J. Kačinsko "Atspindžių" ištrauką, G, Gudauskienės sonatinos dalį. šiuo koncertu baigtas jau penkioliktasis Baltų draugijos ruošiamų koncertų (trys per metus) sezonas.
— Atgaivindamas savo veiklą, Čikagos liet. choras "Pirmyn" 111.27-28 pastatė J. Strausso operetę šikšnosparnis. Dirigavo ir režisavo K.
Steponavičius. Pagrindinius vaidmenis dainavo Al. Brazis (bankininkas), Kr. Mileriūtė (jo žmona Rozalinda), P. Ragienė (tarnaitė Adelė), Alb. Snarskis (dr. Falke), A. Giedraitienė (rusų princas), J. Aleksiūnas (operos solistas), J. Laurušonis (kalėjimo viršininkas), R. Sabonis (advokatas), EI. Zapolienė (Adelės sesuo), E. Radvilas (kalėjimo sargas). Baletą šoko V. Karosaitė su J. Puodžiūnu. 22 asmenų simfoninis orkestras buvo sudarytas iš įvairių kolektyvų orkestrantų.
— Įvairiuose parengimuose dainavo solistai: St. Citvaras New Yorke 11.27 J. Vaškevičius Čikagoj III. 13 ir Toronte 111.28, Vc. Verikaitis Hamiltone 111.14, M. VilčiausRaite^To-ronte 111.27, G. čapkauskienė eigoj 111.27 ir Bostone IV.18, O. Zu-bavičienė Elizabethe IV.17.
— Miami Bayfront Parko amfiteatre 11.17 vykusio simfoninio koncerto dalis buvo skirta paminėti Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai. Dalyvaudama šiame koncerte, A. Stempužienė padainavo arijas: "O don fatale" iš Verdžio operos "Don Carlos" ir "Una voce poco fa" iš Rossinio "Sevilijos kirpėjo". Orkestras pagrojo savo dirigento komp. Caesar La Monaca sukurtą maršą 'A salute to the Lithuanian people" ir fantaziją "A Lithuanian festival", Poncielli operos "I lituani" unver-tiūrą, A. L. Scarmolino Lietuviškąją rapsodiją ir Br. Jonušo maršą "Leiskit į tėvynę".
— St. Petersburg lietuvių klubo choras III. 14 surengė savo koncertą. Chorą sudaro 19 moterų ir 14 vyrų, vadovauja P. Lingis.

R a š y t o j u o s e. — Lietuvių Rašytojų draugijos naujais nariais slaptu raštišku balsavimu priimti: A. T. Antanaitis, kun. V. Bagdana-vičius, dr. I. Gražytė, dr. K. Keblys, M. Saulaitytė, dr. R. Šilbajoris ir J. Švabaitė. Iš 7 naujųjų narių 2 yra poetai, o kiti literatūros kritikai bei teoretikai. Dabar draugija turės 91 narį.
— Čikagoj 111.14 "Draugo" dvidešimtoji romano premija įteikta V. Volertui, laimėjusiam šią premiją savo romanu "Pragaro vyresnysis". Iš naujojo romano paskaitė K. Valaitienė. Laureatas savo padėkos žodyje kėlė visų sričių kultūrinio darbo reikšmę ir ryškino kultūros vaidmenį, jungiant mus į vieningą bendruomenę # Koncertinę programą atliko Clevelando vyrų oktetas (vadovas R. Babickas). Neradus mecenato, šiemet 1000 dol. romano premijai skyrė pats "Draugo" dienraštis. Per 20 metų šio dienraščio romano konkursui gauta apie 180 rankraščių. Be 20 premijuotųjų, išleista ir eile kitų romanų. Jury komisijose dalyvavo 72 asmens Mecenatų rasta 16.
— Rochesterio LB apylinkė III. 6 surengė B. Pūkelevičiūtes kūrybos vakarą, kuriame rašytoja paskaitė iš savo poezijos, pasakų ir romanų. Detroito LB apylinkė 111.28 panašią literatūros popietę skyrė susipažinti su L. Sutema ir jos poezija.
— Adelaidėj IV.4 surengtas P. Andriušio minėjimas, kuriame paskaitą skaitė A. Zubras (jo str. apie P Andriušį davėme kovo numeryje). Tą pačią dieną, IV.4, P. Andriušio minėjimas buvo surengtas ir East Chicago, kur kaimyno atsiminimų apie P. Andriušį papasakojo M. Valiukėnas. Australijoj sudarytas komitetas P. Andriušio paminklui - antkapiui pastatyti. Aukoms siųsti adresas: Pulgis Andriušis Fund, c/o J. Riauba, 9 Harrow St., Dover Gdns., S. A. 5048.
— J. Gliaudos knygos Simas pristatymas surengtas Los Angeles III. 14 (kalbėjo pats autorius, č. Gedgaudas ir kt.) ir New Yorke III. 21 (kalbėjo Pr. Naujokaitis ir E. čekienė). Išpirkus pirmąją laidą, spausdinama "Simo" antroji laida.

T e a t r a s. — LB Jaunimo teatras Čikagoj IV.3-4 kartojo anksčiau vaidintą K. Binkio pjesę Atžalyną.
— Hamiltoniečiai savo anksčiau pastatytą B. Sruogos Dobilėlį penkialapį vaidino Windsore 111.14 ir Toronte 111.21.
— Floridoj St. Petersburgo lietuvių klubo dramos mėgėjai III.28 suvaidino A. Rūko triveiksmę komediją Vieno kiemo gyventojai. Režisavo V. Semaška.
— Čikagos šauliai dramos mėgėjai 111.28 vaidino dramą čia mano žeme iš gyvenimo dabartinėj Lietuvoj. Dramos autorius — J. Petrauskas, režisierius — A. Brinką.

D a i l ė. — Clevelande kovo mėn. Freedson galerijoj vyko A. Vaikš-noro tapybos kūrinių paroda.
— New Yorke Allan Stone galerija Manhattene III.27-IV.15 surengė Dalios Ramanauskaitės piešinių i super-real dravvings") parodą. — Čikagos meno instituto 73-čioj metinėj parodoj tarp 80 eksponuotų kūrinių priimta ir K. Varnelio drožė " Pseudolabirintas''.
— Viendienėse ar dvidienėse parodose savo kūrinius rodė Baltimorej n.21 A. K. Grintalis ir D. Sakalauskaitė - Gintautienė, Detroite 11.21 ir 27-28 M. Saudargienė, Hartforde m.7 A. Petrikonis, VVaterbury III. 21 E. Bernotienė, E. Rastonienė, E. Jasaitienė, J. Kovienė, M. Taruškie-nė ir kt. La G ra n g e, 111., ligoninės patalpose kovo mėn. buvo rodomi dr. A. Lipskio 35 paveikslai.
— Toronte ni.6-26 savo galerijoj (Picture Loan Gallery) J. Račkus buvo išstatęs savo aliuchrominių kūrinių ir piešinių (taip pat jo paroda surengta London, Ont. universitete). Prisikėlimo parapijos parodų salėj 111.13-14 rodė savo akvareles arch. Alg. Šalkauskis. Ten pat III. 27-28 ir IV.3-4 vyko S. Kvietienės tapybos bei kolažų paroda.
— Prancūzijoj Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) mieste A. Mončys rodė savo skulptūros darbus ir piešinius III.13-IV.10. Jo darbų paroda Sarcelles mieste atidaryta 1970.XII. 14, buvo pratęsta iki 1971.III.1.
— L. Urbonas, grįždamas į Australiją, dar surengė savo parodas Kalifornijoj — Los Angeles ir San Francisco. Pakankamai esame prie reklamos pripratę šiame krašte. Tačiau L. Urbono visomis progomis, per paskaitas ir spaudą, varyta au-toreklama atrodė jau pernelyg agresyvi. Parduodama ir kūryba, bet visgi laikantis tam tikro orumo. Tiesiog buvo nejauku skaityti L. Urbono reportažus, kur jam sekėsi ir kur buvo tik 'ašaros". Kiek pati L. Urbono kūryba teikia pagrindo savigyrai, atsako šiame numery dedama jo parodos Toronte recenzija.
— Australijoj, Melbourne Povvell Street Gallery III.9-26 savo 28 tapybos kūrinių parodą surengė H. šaikauskas.
— V. Jomantas sukūrė dvi aliuminio skulptūras, taiką ir gerovę vaizduojančias moterų figūras, papuošti Viktorijos valstijos valdžios rūmams Australijoje.
— Foto darbų parodą Čikagos Čiurlionio galerijoj III.13-21 surengė kun. A. K ežys, S J. New Yorko lietuviams jis savo darbus rodė III. 28; drauge buvo rodomas ir filmas ''Dvylika".

M o k s l a s. — Northwestern universiteto profesorius Gordon B. Ford Jr. parengė Mažvydo katekizmo naują leidimą ir jo vertimą į anglų kalbą — The Old Lithuanian Catechism of Martynas Mažvydas (išleido olandų leidykla, Van Gorcum 1971, p. 104).
— Prof. R. šilbajorio knyga "Per-fection of Exile: Fourteen Contem-porary Lithuanian Writers" yra į-traukta į sąrašą knygų, kurias The Modern Language Association of America rekomenduoja savo narių bibliotekoms.
— Pedagoginio lituanistikos instituto mecenatų pobūvy Čikagoj 111.28 D. Velička supažindino su įsigytomis mokomosiomis priemonėmis. Bibliotekoj turima apie 1300 knygų,
Pats PLI yra išleidęs jau 30 leidi nių. Didžiausias mecenatas — Lietuvių tautinis akademinis sambūris įvairiems PLI reikalams paaukojęs per 5000 dolerių.
— Čikagos Immigrants Servi« League šiemet atžymėjo keturis Amerikai nusipelnusius imigrantus tarp jų ALTos vicepirmininką ir Illinois universiteto profesorių dr. J. Valaitį.
— Paskaitos: dr. B. V. Močiuika Bostone 111.20 svarstė okupuotassta Lietuvos socialines problemas, m.27 dr. Ed. Kaminskas iliustravo moderniosios biologijos raidą raudonos kraujo ląstelės tyrimų pavyzdžiu. Clevelande 111.27 skaitė paskaitą buvusi Sibiro tremtinė S. Rūkienė. o 111.28 apie Lietuvos gyventojų kitėjimą kalbėjo A. Idzelis.

J a u n i m e. — LSS taryba HL4 posėdy teigiamai išsprendė Lietuvių jūrų skautijos į LSS įsijungimo klausimą — taigi, pagaliau nugalimi praeities nesusipratimai, nuvedę į skilimą, ir atstatoma mūsų skautų vienybe.
— Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso data nutarta derinti su tautinių šokių švente, kuri vyks Kanadoje. Kongresui rengti komiteto prezidiumą sudaro pirm. R. Sakadols-kis, V. Krapauskas, A. Kubiliūtė. J. Kuraitė ir V. Ruibytė, komiteto nariai: G. Breichmanas, J. čeponkute. J. Kuraitė, J. Sičiūnas (visi Kanados LB), A. Kubiliūtė, L. Nainytė, R. Sakadolskis, N. šlapelytė (JAV LB), A. Idzelis, M. Lenkauskienė (PLB), A. Norvilas, A. Razgaitis (ateitininkai), V. Krapauskas (neo lituanai), J. Jakštytė (santariečiaiI. V. Kučas, V. Ruibytė, A. Tamošiūnaitė (skautai), A. Kalvaitis (bendrine studentų s-ga), A. Pakalniškis (vyčiai), J. Šoliūnas (sportininkai!, evangelikų - liuteronų jaunimo atstovas dar bus paskirtas. Taip pat sudaromos atskiros komisijos. Informacinė komisija: pirm. A. Kubiliūtė, biuletenio red. E. Juodvalk- :č R. Giedraitytė, K. Girnius, D. Jasai-tytė, R. Kviklytė ir A. Pakalniškis. Finansinė komisija sudaryta New Yorke su dr. J Kazicku priešakyje.
— Bostone sudarytas Lietuvių jaunimo informacijos centras: pirm. G. Karosas, vicepirm. A. Makaitis, sekr. N. Baškytė, ižd. Br. Veitas, užsienio reikalams R. Kalėdaitė, nariai R. Manomaitis, E. Pauliukonytė ir R. Petrikonytė. Pradėtas leisti ir Sk LJIC biuletenis, kurio išėjo 2 nr.
— Pavasarinis kovo mėnuo buvo atžymėtas ištisa eile jaunimo koncertų - parengimų. Čikagoj III. 13 vyko tautinių šokių vakaras, dalyvaujant Hamiltono Gyvataro grupei ir vietiniam Jaunimo centro studentų ansambliui. Detroite 111.14 koncertavo Toronto jaunimo ansamblis Birbynė — ir choristai ir šokėjai. Toronte III.28 minėjo savo 15 veiklos metų sukaktį vietinė tautinių šokių grupė Gintaras, šiuo metu grupė turi 90 šokėjų. Vadovauja R. ir J Karasiejai.
— Hamiltone 111.14 mergaičių choras surengė savo pirmą koncertą — krikštynas, per kurias gavo Aido vardą. Chorui vadovauja Vc. Veri-kaitis, suorganizavo ir administruoja J. Pleinys. Koncerte dalyvavo ir Toronto Gintaro šokėjai.
— Vaikų teatro prošvaistės. Detroito ateitininkai III21 suvaidino J.
Damušienės surežisuota S. Nėries pasaką "Eglė žalčių karalienė"; dekoracijas ir kostiumus sukūrė St. Sma-linskienė. Los Angeles ateitininkai 11.27 suvaidino D. Bindokienės naują dviveiksmę pasaką "Lituanica X-1". Režisavo A. Žemaitaitis, dekoracijas piešė R. Arbaitė.

I š v i s u r
. — Toronte 11.28 atšvęsta žurnalo Moteris 50 metų nuo įsisteigimo Lietuvoje ir 15 metų nuo atkūrimo Kanadoje sukaktis, šiuo metu "Moterį" redaguoja Nora Kul-pavičienė, talkinama skyrių redaktorių ir kalbos taisytojos Z. Daugvai-nienės (dirbančios redakcijoj 15 metų) ; administruoja Br. Pabedinskienė.
— Kanados lituanistinių mokyklų mokytojai buvo suvažiavę Hamiltone 111.27. Lituanistines mokyklas kritiškai įvertino simpoziumas, kuriame dalyvavo buvę jų auklėtiniai i moderavo A. Rinkūnas). A. Šukys informavo apie svetimų kalbų dėstymą kanadiečių gimnazijoj, prof. J. Pikūnas psichologiniu žvilgiu svarstė mokinių elgesio klausimą.
— Prel. M. Krupavičiaus minėjimai III.21 surengti Toronte, kur kalbėjo J. Matulionis (be paskaitos, programoj buvo atgijusio Varpo choro koncertas), ir Čikagoj, kur kalbėjo B. Žukauskas.
— Laiškai Lietuviams savo tradicinį dainos ir poezijos vakarą Čikagoj surengė 111.27. Dainai atstovavo G. Čapkauskienė, poezijai — jaunieji poetai: ž. Bilaišytė, E. Juodvalkytė, A. Pečiūraitė, J. Bradūnas
ir V. Dirda. Įteiktos premijos straipsnio konkurso laimėtojams: N. Gailiūnienei, V. Kupriui, G. Šlikui (iš Vokietijos) ir EI. Jačiunskienei (iš
Australijos)


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai