Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Prel. J. Končiui 80 metų PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonardas Šimutis   
Prel. Juozas B. Končius š. m. gegužės 23 sulaukė 80 metų amžiaus. Be abejonės, tai būtų lyg ir senatvė. Tačiau pats sukaktuvininkas kitiems tiekos metų sulaukusiems yra sakęs, kad tai tik pil-nesnio subrendimo amžius. Palin-kėtina sukaktuvininkui dar tiek ilgai gyventi ir veikti, kad jau ir pats galėtų prisipažinti senatvės pasiekęs.

Ir iš tikro prel. Končius nepaseno — savo darbais Bažnyčiai ir mūsų tautai. Ligi pat šiol jis tebėra veiklus lietuviškųjų darbų baruose. Nelengva būtų pilnai pavaizduoti sukaktuvininko nueitą kelią, nes jis yra platus ir šakotas. Jis kunigas - klebonas, visuomenininkas, pedagogas, kultūrininkas, labdarys, istorikas. Kiekviena jo dirbamo darbo sritis pareikalautų atskiro straipsnio ir platesnio įvertinimo.

Nuo Kaltinėnų pradinės iki Vašingtono universiteto
Sukaktuvininkas gimė 1891 birželio 16 Stulgiuose. Pradžios mokyklą išėjo Kaltinėnuose 1905. Vidurinę mokyklą baigęs 1908 Raseiniuose, mokėsi Petrapilio gimnazijoj ir ją baigė 1912. Užbaigęs Kauno kunigų seminariją 1917, tais pačiais metais įsišventino kunigu. 1917-18 Breslau universitete studijavo ekonominius mokslus ir drauge kapelionavo lietuviams belaisviams. 1924 pradėjo lankyti Amerikos Katalikų universitetą Vašingtone. Jį baigė magistro laipsniu pedagogikoje, o 1930 tame pačiame universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį.

Kaip matome, visiems darbams, kuriuos jis per daug metų dirbo ir tebedirba, turėjo teoretinį, akademinį pasiruošimą. Tai labai daug padėjo jam įvykdyti savo planus ir plataus masto užsimojimus.

Ryžtas ir pareigingumas
Tiesioginį pastoracijos darbą Lietuvoje neilgai teturėjo progos dirbti, nes kaip judrus ir drąsus jaunas kunigas būdavo siuntinėjamas kitokioms pareigoms į užsienį. 1917 ir 1918 darbuojasi Bres-lave. Lietuvos vyriausybės pavedimu 1919 vadovavo pastangoms Lietuvos belaisvius grąžinti iš Vokietijos į Lietuvą. 1921 nepriklausomos Lietuvos vyriausybė jį pasiuntė Rusijon (su diplomatine misija) grąžinti iš Sovietų Rusijos likusius Lietuvos piliečius. 1920-23 Šiauliuose kapelionavo ir mokytojavo gimnazijoj, mokytojų seminarijoj ir suaugusiųjų kursuose.

Nors pakankamai darbo buvo kapeliono ir mokytojo pareigose, tačiau sukaktuvininkas surado laiko ir labdarai. Jis Įsteigė ir vadovavo "Vilties" draugijai, kurios pagrindinis tikslas buvo šelpti neturtingus moksleivius, skiriant įiems stipendijas įsteigiant bendrabutį, valgyklą ir knygyną. Jo dėka nemažas moksleivių skaičius galėjo baigti gimnaziją.

Kelionė Amerikon
Susirūpinimas moksleivių šalpa ir aplamai Lietuvos švietimo reikalais sukaktuvininką -paskatino vykti Amerikon parinkti aukų Vilties draugijai ir telkti lėšas Lietuvos katalikų kultūriniams reikalams, šiai misijai jį įgaliojo vykti | JAV ne tik Viltis, bet ir Katalikų veikimo centras.

Prel. J. Končius Amerikon atvyko 1923 ir tuoj pradėjo lankyti lietuvių kolonijas, kurios tais laikais buvo gerai suorganizuotos ir veiklios. Prakalbų maršrutą svečiui surengė A. L. R. Katalikų federacija, palaikiusi labai artimą kontaktą su Lietuvos Katalikų veikimo centru ir Lietuvos labdaros bei kultūrinėmis organizacijomis, šią misiją atlikęs, pasiryžo ir pats dar labiau pagilinti žinias iš kaikurių mokslo šakų.
Todėl jį matome studijuojant Katalikų universitete Vašingtone ir, gavus magistro ir daktaro laipsnius, dėstant apologetiką ir Rusijos istoriją (1949-51 m.) Fordhamo universitete, New Yor-ke. Beje, bestudijuodamas Katalikų universitete, ėjo jo prefekto pareigas (1926).

Klebonas ir visuomenės veikėjas
1927 Harrisburgho vyskupas sukaktuvininką pakvietė šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonu Mt. Car-mel. Pa. Klebonavo iki 1945. Religiniame, tautiniame ir ekonominiame parapijos gyvenime paliko stambų įnašą. Pats būdamas gerai e miškai pasiruošęs pedagogas, daug dėmesio kreipė į parapijos mokyklą, kurioj mokėsi trejetas šimtų lietuviukų. Rūpinosi ir suaugusio jaunimo tiek organizavimu, tiek jo auklėjimu lietuviška dvasia. Rūpinosi parapiečių šalpos bei labdaros reikalais, nes ši darbo sritis jam "buvo prie širdies" nuo pat seminarijos laikų.

Beklebonaudamas neužsidarė tik parapijos sienose, veikė ir tarpparapinėse organizacijose. Darbavosi Motinėlės draugijoj, kuri davė stipendijas neturtingiems studentams. Buvo ir tebėra veiklus Kunigų vienybėj, Kunigų savišalpos draugijoj, Lietuvos religinės šalpos sąjūdy, Lietuvių R. K. Susivienijime; dėjosi ir prie visų kitų mūsų visuomeninių darbų.

Didysis sukaktuvininko darbas
Kapitalinio didumo darbus sukaktuvininkas atliko pirmininkaudamas 1944-64) Bendrajam Amerikos Lietuvių šalpos fondui (Bal-fui). šio rašinio autorius, buvęs Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas (1940 - 65), yra vienas liudininkų, kaip energingai ir sėkmingai prel. Končius vykdė šios šalpos organizacijos uždavinius ir kiek gražios iniciatyvos jis rodė. Kai 1943 pirmame ALTos kongrese Pitsburge buvo gvildenami nuo karo nukentėjusių lietuvių šalpos reikalai bei tuomet veikusių šalpos fondų, fondelių sujungimas, prel. Končius labai aktyviai dalyvavo to klausimo svarstymuose ir pasirodė kaip platesnio masto ekspertas šalpos reikaluose. O kai 1944 m. pradžioj ALTos vykdomojo komiteto iniciatyva buvo sušauktas bendro šalpos fondo steigiamasis suvažiavimas Čikagoj, jo dalyviams buvo aišku, kad logišku kandidatu tokiam fondui vadovauti kaip tik bus prel. Juozas Končius. Ir neapsirikta.

Sukaktuvininko iniciatyvos, energijos, veržlumo bei "žemaitiško užsispyrimo" dėka Balfas išplaukė į plačius (net tarptautinius) vandenis, sutelkdamas Lietuvos tremtinių šalpai 'bei jų įkurdinimui milijonines pinigų sumas ir surinkdamas "kalnus" gėrybių, kurios buvo siunčiamos lietuviams Vakarų Europon. Jo veiklumu ir kitų direktorių bendradarbiavimu buvo nugalėti dideli sunkumai Balfą legalizuoti JAV vyriausybės atitinkamuose departamentuose ir įjungti jį į antrojo pasaulinio karo metu veikusį Amerikos National War Fund, skyrusį per Balfą lietuviams tremtiniams šelpti stambias pinigų sumas. Prel. Končiaus apsukrumo dėka buvo laimėta ne tik moralinė, bet ir medžiaginė Amerikos katalikų (NCWC šalpos organizacijos parama, kuri nulėmė laimėti Balfui legalinį statusą ir įsijungimą į National War Fund.

Kiek dirbo ir kiek nuveikė prel. Končiaus vadovaujamas Balfas tremtinių šalpai ir jų įkurdinimui JAV ir Kanadoj, visi tai gerai žino ir, reikia manyti, giliai tai įvertina. Tačiau nereikia užmiršti ir to, kad plačiai išvystytoji Balfo šalpos akcija ne tik lietuvių, bet ir nelietuvių tarpe, kaip NWP, NCWC, protestantų centrinėse šalpos organizacijose, CARE ir kituose panašiuose sąjūdžiuose, plačiai išgarsino Lietuvos ir lietuvių vardą. Kiekvienais karo metais Tautinis karo fondas (NWF) visame krašte pravesdavo plataus masto visuotinius pinigų telkimo vajus nuo karo nukentėjusiems šelpti. Tuose vajuose ir Balfas, kaip tos milžiniškos organizacijos narys, dalyvaudavo. Vajaus metu būdavo spausdinama labai daug atitinkamos literatūros ir šimtais milijonų įvairių pamfletų bei šiaip atsišaukimų būdavo išplatinama. J-vairių formų atsišaukimuose 'buvo garsinamas ir mūsų fondas — The United Lithuanian American Re-lief Fund. Tokio plataus mūsų tautos išgarsinimo už jokius pinigus nebūtų galima nupirkti.

Sukaktuvininkas ir spauda
Tenka mesti žvilgsnis ir į prel. Končiaus įnašą į lietuviškąją spaudą. Be straipsnių mūsų periodikoj (Drauge, Darbininke, Garse ir kt.), jis parašė ir išleido visą eilę knygų. Atvykęs Amerikon ir pastebėjęs, kad lietuviams čia trūksta religinių ir kitokių knygų, parašė ir išleido: Maldų rinkinėlį (1923), Katekizmą (1932), Bažnyčios istoriją (1924), suredagavo 1942 metraštį — Amerikos lietuvių katalikų darbai, Pamaldų vadovėlį (,1931), šv. Kazimiero Seserų kongregacijos istoriją (1932).
Pre. Končius papildė ir mūsų neturtingą literatūrą anglų kalba apie Lietuvą ir lietuvius. 1925 parašė ir išleido — Education in Lithuania (1795 - 1915), 1927 Rus-sia's Attitude Tovvards Union with Rome, 1964 — Vytautas the Great — Grand Duke of Lithuania. Savo laiku sukaktuvininkas yra prasitaręs, kad yra sutelkęs daug medžiagos plačiai Lietuvos istorijai anglų kalba.
Dar daug saulėtų, sveikų, darbingų ir kūrybingų metų!
Leonardas Šimutis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai