Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ TELEVIZIJAI PENKERI METAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Bal. Brazdžionis   

1966 kovo 25 Čikagos lietuviai per WCIU-TV stotį, 26 kanale, išvydo pirmąją laisvame pasaulyje lietuvišką televizijos programą. Sunku buvo tada patikėti, kad ši programa kartą savaitėje lankys mūsų namelius penkis metus. Pasiryžusių tautiečių darbais ir lėšomis remiama, ji jau pradėjo šeštus metus.

Per tiek laiko buvo įvairios programos: žiūrovai matė visą eilę mūsų solistų, tautinių šokių grupes, deklamatorių, muzikų, dailininkų, politikų, kultūrininkų, organizacijų vadovų. Buvo ir specialių programų: Lietuvos kariuomenės šventės, Motinos dienos, Dariaus ir Girėno, Vasario 16, Birželio trėmimų, demonstracijų ir t. t. Virš 250 programų surengti televizijai — nelengvas darbas. Su apgailestavimu tenka pripažinti, kad į lietuvių televiziją neįsijungia mūsų rašytojai, teatralai, režisieriai, operos dainininkai. Mūsų chorai irgi mažai pasirodo. Pirmojoj programoj dalyvavęs Dainavos ansamblis nebeatėjo daugiau. Išvydome vyčių chorą su F. Stro-lia priešaky ir V. Baltrušaičio parapijos chorą. Jaunimo organizacijos ir mūsų mokyklų jaunieji talentai daugiausia programose dalyvavo su šokiais, dainomis, vaidinimais, kanklėmis. Sunku čia visus paminėti trumpoj apžvalgoj.

Visur, kur tik dėjosi svarbesnieji lietuviško gyvenimo įvykiai, lietuvių televizijos programos įkūrė
jas ir vedėjas Anatolijus Šiutas skubėjo su aparatais į laukus, sales, gatves, kad užfiksuotų juos ir parodytų per televizijos programą. Penkerių metų laikotarpyje lietuvių televizija sukrovė neįkainuojamo turto filmais.
Lietuvių Televizija yra ne pelno siekianti organizacija, įregistruota Illinois valstybėje. Todėl LTV rėmėjai yra atleidžiami nuo mokesčių. O per tiek metų susidarė didelės aukų sumos. Vien tik stočiai laiką apmokėti išleista per 75,000 dol. Metinė apyvarta — 25.000 dol. Iš pradžių ji buvo didesnė, bet įsigijus garsinį aparatą, auto mašiną ir kitus reikalingiausius įtaisus, nors ir sumažėjus lėšų įplaukoms, dabar programa verčiasi 'be jokių skolų. Penkmetyje liko 43.89 dol. pelno. LTV turi savo organizacijos nuostatus valdybą, revizijos komisiją. Valdybos per šiuos 5 metus keitėsi. LTV programai išsilaikyti jos suruošė įvairių parengimų, banketų. Be rėmėjų, lietuviškos visuomenės palankumo ir aukų niekas nebūtų pajėgęs programos išlaikyti.

Žengiant į šeštuosius metus, visų noras yra LTV programą ir išlaikyti ir pagerinti. Juk televizijos programa mums yra labai svarbi net keliais atžvilgiais: garsina Lietuvos ir lietuvių vardą, sudaro puikios progos pasireikšti įvairiems mūsų meniniams talentams, palaiko gyvą lietuvybę televizos ekrane. Norima įsigyti naujų aparatų, priemonių. Taip pat ypač laukiami nauji ir senieji talentai. Nors už pasirodymą niekam nemokama, vis vien reikėtų jausti ir savo tautinę pareigą prisidėti prie LTV programų.

Kaip lietuviška spauda, radijo programos, organizacijos yra reikalinga lietuviškame judėjime, taip ir lietuvių televizija tegu dar ilgai gyvuoja Čikagos ir apylinkių lietuviams. Lietuvoj yra televizija, bet ji nėra laisva; čia mes galime ją tokią leisti, kokia tik mums patinka.
Bal. Brazdžionis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai