Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Simą Kudirką nuteisus 10 metų kalėti priverčiamojo darbo stovykloje, visa amerikiečių spauda vėl apie jį rašė. Eilė dienraščių atskirais vedamaisiais komentavo sovietų brutalumą.
Bostono arkivyskupas H. S. Madeiros paskelbė lietuviams raštą Mėlynosios armijos V. 13 pravedamai maldos ir atgailos dienai. Tame gerai parengtame rašte atvirai iškeliama, kad, "gyvendama sovietinėj okupacijoj, Lietuva šiandien yra tauta kankinė" (martyr nation).
— Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 100 metų gimimo (1871.R" 13) sukaktis paminėta jo įkurtosios vienuolijos seserų Putnamo vienuolyne V.16. Paskaitą skaitė prof. A. Kučas.

BATU No 5-tasis metinis suvažiavimas įvyko New Yorke V.8. Paminėta penkmečio sukaktis ir sudaryta nauja vadovybė. BATUNo prezidentu išrinktas K. Miklas. Be to. į BATUNo tarybą iš lietuvių įeina E. Kulber ir V. Jurgėla (antrininkai prel. J. Balkūnas, D. Bulgarytė ir Budrevičius). Vykdomuoju pirmininku išrinktas latvis I. Rupners.
— Filadelfijoj V. 29-30 vyko Amerikos Lietuvių tautines sąjungos seimas. Plačiau — kitame numery.
— Dr. J. Genys, Mary lando un-to profesorius, Vašingtone V.21-23 vykusioj respublikonų tautybių atstovų konferencijoj išrinktas šios partijos Tautybių tarybos vykdomuoju sekretoriumi.

M i r t y s. — Lenkijoj balandžio 25 mirė kalbininkas J. S. Otrębski, kuris daug dirbo ir lituanistikos srityje. Jį atskirai paminime šiame numery.
— Vilniuje gegužes 15 mire ekonomistas prof. Dzidas Budrys, sulaukęs 68 metų amžiaus, 1932 pradėjo dirbti asistentu Vytauto D. un-te. Įsigijęs doktoratą, 1939 buvo pakeltas privatdocentu. Užėjus sovietams, 1940 vasarą vadovavo Lietuvos Banko nacionalizavimui, vėliau docentavo Vilniaus un-te, 1944 pakeltas profesoriumi, 1944 - 51 vadovavo politinės ekonomijos katedrai ir 1946 - 53 MA Ekonomikos institutui. Paskelbė eilę marksistinės ekonomikos veikalų. Ligi sovietinės okupacijos buvo socialdemokratų veikėjas.
— Bostone gegužės 20 mirė Stase Merkiene (šachmatininko K. Merkio žmona). Ji buvo gimusi 1910. Nuo mokyklos dienų reiškėsi įvairiose sporto srityse ir buvo ilgametė Lietuvos moterų krepšinio rinktines (1938 Europos varžybose laimėjusios II vietą) dalyvė.
— Čikagoj gegužės 22 mirė evangelikų liuteronų kunigas Jonas Pauperas, sulaukęs 66 metų amžiaus. Kilęs iš klaipėdiškių ūkininkų šeimos, nuo seno garsėjusios kaip "žodžio sakytojai". Vidurinį mokslą išėjo Klaipėdos gimnazijoj, Vytauto D. un-to evangelikų teologijos fakultetą baigė 1931, parašęs diplominį dar bą apie Vydūno etiką. Studijas gilino Bazelio un-te, 1933 įgydamas teologijos licenciato laipsnį. 1933 36 Vytauto D. un-te evangelikų tec-ogijos fakultete docento teisėmis v dovavo sistematinės teologijos kate d rai. šį fakultetą uždarius, dirbo Valstybes taryboj ir švietimo m-joj. 1941 pasitraukė Vokietijon, 1948 atvyko Amerikon, kur nuo 1949 ku nigavo Čikagos liet. ev. liuterom Ziono parapijoj. Be kitų raštų, su kun. Ad. Šernu parengė "Giesmyną evangelikams" (1942).

S u k a k t y s. — 75 metų amžiau V.30 sulaukė smuikininkas Vladas Motiekaitis. Baigęs Odesos muzikoj mokyklą 1921 ir Leipcigo konservatoriją 1924, jis nuo 1925 dėstė Kauno muzikos mokykloj, 1933 pakeltoj konservatorija, smuiko ir kamerinės muzikos klasėse. Jis paruošė Lietuvai visą generaciją smuikininkų — taip LE jo vaidmenį mūsų muzikiniame gyvenime aptaria Iz. Vasyliūnas. Nuo 1928 jis buvo ir Kauno radiofono orkestro dirigentas. Plačiai rengė koncertus Kaune ir provincijoje. Vadovavo styginiam kvartetui. 1944 pasitraukė į Vakarus. Šiuo metu gyvena Kalifornijoj.
— 60 metų amžiaus VI.5 sulaukė žurnalistas Kazimieras Čibira. Kilimo vilnietis, jis mokėsi Švenčionių liet. gimnazijoj ir Vilniaus mokj>to-jų seminarijoj. Persikėlęs nepriklau-somon Lietuvon, 1930 - 34 Marijampolėj redagavo "šaltinį", vėliau Kaune buvo Prisikėlimo bažnyčios statybos reikalų vedėjas. Užėjus sovietams, pasitraukė į Argentiną ir netrukus prie Lietuvos pasiuntinybės įsijungė į spaudos ir informacijos darbą. Nuo 1948 jis yra Lietuvos pasiuntinybės Uragvajuje spaudos at-tachė. Pietų Amerikos spaudoj paskelbė kelis šimtus straipsnių Lietuvos klausimu ir ispanų kalba nuo 1944 išleido septynias knygas. Eilę metų (1960 - 66) redagavo Eltos biuletenį ispanų kalba. Tai visa jį iškelia į pačius uoliuosius Lietuvos reikalo judintojus svetimųjų tarpe.
— VI.18 sulaukė 60 metų amžiaus dr. Vladas Šimaitis. Eksternu baigęs Kražių žiburio gimnaziją 1931, stojo į Vytauto D. un-to teisių fakultetą ir jį baigė 1936. Vokietijoj Tiibingeno un-te 1947 įsigijo teisių daktaro laipsnį. JAV gilino nekilnojamo turto ir šeimos teisės studijas Čikagos Loyolos un-te ir Mar-schallio teisių mokykloj. Studentaudamas dirbo ateitininkų spaudos administracijoj ir buvo veiklus studentiniame gyvenime. JAV lietuvių iš-eivinėj bendruomenėj yra vienas ryškiųjų visuomenininkų, susijęs su ^a.ugeliu katalikų ir bendrinių organizacijų. Ilgametis ALTos valdybos narys, šiuo metu joj yra vicepirmininkas. Taip pat daug nusipelnė, Urbdamas Lietuvių fonde nuo pat jo steigimosi pradžios (šiuo metu LF valdybos vicepirmininkas).

R a š y t o j u o s e. — LRD metinė premija K. Bradūnui įteikta premijos mecenato Lietuvių Fondo rytų pakraščio suvažiavime New Yor-ke V. 15. LRD pirmininkas L. And-viekus premijos įteikimo kalboj aptarė K. Bradūno kūrybą ir įvertino LF kultūrinę reikšmę.
— Bostono LB Kultūros klubas V. 22 surengė Jurgio Jankaus kūrybos vakarą, per kurį iš Rochesterio atvykęs rašytojas paskaitė trejetą savo prozos kūrinių.
— Bostono Kultūriniame subatva-kary V. 15 dr. Kostas Ostrauskas skaitė paskaitą apie literatūros mokslo padėtį Lietuvoje.
— Em. Čekienes publicistinę knygą "Kad ji būtų gyva" New Yorke V. 16 pristatė P. Jurkus. A. Kairio romaną "Ištikimoji žolė" Čikagoj V. 29 pristatė Al. Baronas.

T e a t r a s. — LB Jaunimo teatras Čikagoj V.29-31 pastatė Anatolijaus Kairio trijų veiksmų dramą Palikimas. Režisavo D. Lapinskas, suteikdamas šiai pjesei savo ryškų antspaudą. Vaidino L. Rastenytė, R. Vasiukevičius, L. Alenskas ir kt.

M u z i k a. — Danutės Stan kaitytės dainų ir arijų rečitalis surengtas Čikagos Orchestra Hali VI. 12. VI. Jakubėno šio koncerto recenzija bus kitame numery.
Filadelfijos choras Viltis savo dvidešimtmetį atšventė koncertu V. 15, kuriame atliko Br. Budriūno kantatą "Lietuvos šviesos keliu" ir kitas IV dainų šventės dainas. Ilgametis šio choro vadovas — L. Kaulinis.
Rochesterio LB choras, vadovaujamas ilgamečio dirigento J. Adomaičio, surengė savo koncertą VI. 5, kuriame taip pat programą sudarė būsimosios dainų šventės dainos.
— Hamiltono mergaičių choras Aidas, vadovaujamas Vc. Verikaičio, koncertavo Čikagoj VI.13. Koncertas surengtas 1941 sukilimo trisdešimties metų sukakties minėjime.
— J. Nomeikaitė - Armonienė surengė dainų ir arijų koncertą Čikagoj Jaunimo centre V. 23. Akompanavo pianistas VI. Jakubėnas.
— Čikagos lietuvių televizijos programa savo penkmetį paminėjo V. 8 banketu - koncertu, kuriame programą atliko Detroito tautinių šokių grupė šilainė, solistas J. Vaškevičius ir kt.
— J. Karvelis pastaruoju metu vėl išleido eilę naujų plokštelių. Tarp jų išskirtinas dviejų plokštelių albumas Čiurlionis 30, kur Čiurlionio ansamblis yra įdainavęs 28 dainas mūsų kompozitorių M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, St. Šimkaus, J. Gruodžio, J. Bendoriaus, J. Žilevičiaus, J. Dambrausko, A. Mikulskio, J. švedo ir J. Gaidelio. Tarp solistų yra A. Stempužienė, J. Kriš-tolaitytė, Vc. Verikaitis ir kt. Albumo kaina 10 dol. Lengvajai šokių muzikai skirtos A. Dvariono (rinkinys XXV) ir A. šabaniausko (rinkinys XXVI) įdainuotos plokštelės (po 12 šokių). XXVII-tas rinkinys apima 10 dainų, kurias įdainavo Pupų Dėdė, S. Graužinis ir V. Volteraite. XXVUI-tas rinkinys duoda Karo muziejaus vėliavos nuleidimo muziką, karo mokyklos choro, S. Graužinio ir A. Šabaniausko dainų, J. Petrausko ir V. Dineikos deklamacijų. Visų šių plokštelių kaina po 5 dol.

D a i l e. — Vilniuje V.19 atidaryta V. Igno dailės darbų paroda. Išstatyta 80 grafikos ir tapybos darbų. V. Igno kūrybą parodos atidaryme apibūdino dailininkas prof. A. Gudaitis.
— V. K. Jonyno 40 metų kūrybinio darbo sukaktuvinė paroda vyko New Yorke Kultūros židinyje V. 22-31. Eksponuota apie 150 įvairių darbų: 12 portretų (įvairiomis technikomis), 14 medžio raižinių, per 30 knygų iliustracijų, 7 piešiniai, 4 litografijos, 44 akvarelės, 7 aliejinės tapybos darbai, 13 skulptūrų, be to, pašto ženklų, fotografijų, projektų. Parodos atidaryme pagrindinis kalbėtojas buvo V. Vizgirda. Jo žodį duosime kitame numery atskirai.
—Čikagoj Čiurlionio galerijoj V. 15-23 vyko Dailės grupės paroda, sutelkusi 17 dailininkų su 55 darbais. Parodoj dalyvavo D. Reklytė-Aleknienė (spalvoti ofortai), P. Aleksa (kolažinis globas "Alegorija" ir erdvės skulptūra "Pusiau"), M. Ambrozaitienė (4 darbai), A, Ba-lukas (4 abstraktiniai darbai), N. Banienė, R. Baukytė (audiniai), O. Baužienė, H. Blyskis (1 ofortas), I. Mitkutė, J. Neimanas (dvi "šiuolaikinės" skulptūros "konstrukcijos"), V. Petrikonis, V. Ramonis, Z. So-deikienė (Dailės grupės dabartinė pirmininkė; jos darbų nuotraukų duota šio žurnalo š. m. kovo numery), M. Stankūnienė (2 medžio raižiniai ir 1 akrilinės tapybos darbas), A. Trinkūnas, D. Barmutė -Zikienė (spalvota grafika). Be buvusių "jaunųjų", laiko pervestų į \iduriniuosius", paroda išvedė viešumon ir eilę naujų vardų — dabartinių jaunųjų dailininkų.
— Clevelando meno muziejaus pavasarinėj parodoj May Show iš lietuvių su vienu grafikos darbu dalyvavo N. Palubinskienė. Iš 1214 pa-rodon atsiųstų darbų muziejaus jury
misija parodai atrinko 224.
— Rochestery IV.17-18 savo dailės darbus rodė losangelietė I. Peteriene.
— Čikagoj steigiama lietuvių dailininkių draugija, kuriai pirmininkauja V. Balukienė.
— Kanados grafikų sąjungos kilnojamojoj parodoj (JAV ir Europoj) tarp 37 darbų (37 dailininkų) iš lietuvių yra išstatytas T. Valiaus spalvotas vario rėžinys "Žemaitija V" ir J. Račkaus šilko spalvotas darbas "Divide I".
— Toronte Runnymede viešojoj bibliotekoj V. 1-29 vyko S. b tapybos paroda. — Akademikų draugija Prisikėlimo parapijos patalpose V.l rodė architekto V. Trečioko tapybos darbus. Parodos atidaryme kalbėjęs A. Tamošaitis juos apibūdino "dekoratyvinio charakterio simbolizmu". — Ateitininkų metinės šventės proga IV.24-25 vyko jaunųjų dailės mėgėjų paroda, kurioj išsiskyrė kaliforniečio M. Galiūno darbai.
— Šveicarijoj Zuriche savo kola-žų ir tapybos darbų parodą surengė J. Paberžis (23 m. amžiaus, gimęs ir augęs Šveicarijoj). Anksčiau jis savo darbus buvo rodęs Frauen-felde.

M o k s l a s. — Lituanistikos instituto suvažiavimas vyko Čikagoj V. 29-31. Plačiau — kitam numery.
— Lietuvių istorijos draugijos visuotiniame susirinkime IV.25 išrinkta nauja valdyba 1971-75 kadencijai: kun. V. Bagdanavičius, Alb. Dumbrienė, j. Damauskas, dr. J. Jakštas, J. Litvinas, kun. dr. J. Prunskis, J. Račkauskas ir Al. Rūgytė.
— Dr. V. Klemas pakviestas as-so. prof. į Delavvare universiteto Marine Studies kolegiją. Dalyvauja ir lietuviškajame gyvenime — šiuo metu yra JAV LB centro valdyboj.
— LKMA New Yorko židiny V. 16 paskaitą skaitc dr. A. skėrys, supažindindamas su savo neseniai išleistu veikalu "Lietuvos miškai ir jų ūkis". Kitos lietuviuose skaitytos paskaitos: dr. R. Vaičaitis Filadelfijoj V. 22 lygino Amerikos ir Lietuvos mokyklų sistemas, inž. J. Rimkevičius Čikagoj V.21 kalbėjo apie technologą - kūrėją, L. Dambriū-nas New Yorke VI.13 skaitė paskaitą apie lietuvių tarmes.

J a u n i m e. — Studentų ateitininkų kursuose Dainavoj V.28-31 nagrinėta laisvės problema. Įvairiais atžvilgiais šią problemą svarstė dr. A. Norvilas, K. Girnius, J. Kazlas, A. Idzelis ir dr. V. Vygantas.
— Čikagoj Jaunimo centre V. 14 stud. ateitininkų korp. Šatrija surengė jaunųjų kūrybos vakarą. Savo kūrybos paskaitė B. Braciūtė, ž. Bi-laišytė, E. Juodvalkytė, J. Bradūnas ir V. Dirda. L. ir R. Underiai (sesuo ir brolis) duetu padainavo. Suvaidintas D. Matulionytės parašytas ir M. Smilgaitės režisuotas vien-veiksmis "Joks".
Hamiltone šio miesto 125 metų sukakčiai paminėti vietinis Gyvataras, pasikvietęs čikagiškį Jaunimo centre studentų ansamblį. V. 30 surengė tautinių šokių ir dainų koncertą.
New Yorke V.15 vyko rytinio pakraščio lituanistinių mokyklų šventė. Mokiniai prieš pietus turėjo bendras pamokas, o po pietų — meninę programą. Tėvai su mokytojais diskutavo dr. V. Vyganto paskaitą apie lietuviškąjį auklėjimą. Šią tarpmokyklinę šventę surengė Maironio mokyklos vedėja E. Ošlapie-nė. — Čikagos lituanistinių mokyklų pavasario šventė buvo surengta V.23. Atlikta įvairi dainų ir šokių programa, šventę surengė Čikagos LB apygardos valdyba (pirm. J. Jasaitis). Dalyvavo apie 300 vaikų.

I š   v i s u r. — šį pavasarį išrinkta Kanados LB VHI-oji krašto taryba iš 50 asmenų. Hamiltone balsuotojų buvo 237, Delhi — 71, Londone 191, Montrealy 291, St. Catha-rines 66, Toronte 614, Winnipege 44, viso šiose kolonijose balsavo 1514, bet eilė mažesnių kolonijų savo atstovus išrinko aklamacijos keliu.
Kanados Lietuvių fondas 1970 pelno kultūriniams reikalams paskyrė 4425 dol.; daugiausia paskirta lituanistinėms mokykloms — 1500 dol.. iš likusios sumos gavo paramos sporto klubai, jaunimo stovyklos, chorai ir kt.
— Lietuviškosios parapijos klausimu Toronte V.15 surengta studijų
diena, kurioj šį klausimą svarstė J. Gustainis, kun. dr. J. Gutauskas, kun. dr. F. Jucevičius, dr. Br. Povilaitis ir kun. L. Zaremba.
Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos centro valdyba šiaip pareigomis pasiskirstė: titulinis pirm. — vysk. V. Brizgys, vykdomasis pirm.
— K. Kleiva, sekr. — dr. B. Minia-taitė, ižd. — Pr. Povilaitis, nariai
— kun. V. Bagdanavičius, MIC. T. P. Barius, OFM, J. Baužys, M. Gai-Uušytė, dr. Br. Povilaitis, kun. J. Stankevičius, dr. V. Vygantas.

Kanados Lietuvių fondo tarybos pirm. išrinktas dr. A. Pacevičius. valdybos pirm. inž. V. Balsys.
Šveicarijos LB pirmininku išrinktas dr. P. Radvila, vicepirm. dr. A. Gargužas, sekr. I. Augevičiūtė-KaestU.
Prancūzijos LB pirmininku išrinktas kun. J. Petrošius, nariais A Mončys ir P. Klimas. "Prancūzijos lietuvių žinių" biuletenio pereitais metais išleisti 3 nr.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai