Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DANUTĖS STANKAITYTĖS REČITALIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Jakubėnas   
Danutė Stankaitytė šiuo metu yra viena iš žymiausių asmenybių mūsų dainininkų tarpe. Apdovanota iš prigimimo puikiu dramatiniu sopranu, ji jau čia Amerikoje padarė didžiausią pažangą. Nors čio krašto sąlygomis ji negalėjo susidaryti sau pragyvenimo vien iš dainavimo, bet per eilę metų ji savo geriausias laisvalaikio jėgas atidavė įgimtos dovanos vystymui ir tobulinimui. D. S'rankaitytės pirmas balso mokytojas, davęs jai gerą pagrindą, buvo prieš keletą metų miręs Jonas Butėnas. Ilgą laiką vėliau ji mokėsi pas Kauno operos buv. solistę Alodiją Dičiūtę, turėjusią Čikagos miesto centre dainavimo studiją. Keletą metų D. Stankaitytė tobulinosi pas žymią dainininkę ir pedagogę Bianca Saroya. Repertuarui paruošti pagalbininkai pianistai buvo A. Kučiūnas, VI. Ja-kubėnas, Alv. Vasaitis ir D. Lapinskas. Lietuvių operoje Čikagoje D. Stankaitytė yra dainavusi visą eilę vadovaujamų rolių, kaip Leonorą "Trubadūre", Aidą, Toską, lietuviškose operose — Gražiną J. Kar-navičiaus "Gražinoje" ir Daną J. Gaidelio "Danoje" ir kt. D. Stan-kaitytės bene stipriausias pasirodymas buvo pernykščiame sezone — V. Marijošiui vadovaujant pastatytoje G. Verdi operoje "Likimo galia", kur ji turėjo Leonoros vaidmenį. D. Stankaitytė dažnai pasirodydavo ir koncertuose su rimta programa; 1963 Bostone baltų koncertų rėmuose įvyko jos rečitalis.

Natūralus ir senai laukiamas žygis šiai mūsų žymiai dainininkei buvo suruošti savo rečitalį platesnei visuomenei, šiais metais rengėjų grupės skatinama D. Stankaitytė pasiryžo išeiti į viešumą Čikagos didžioje Orchestra Hali salėje, kur šalia simfoninių koncertų koncertuoja ir pasauliniai dainininkai. Iš mūsiškių ten yra davę rečitalius: A. Brazis, pernai L. šukytė ir Vilniaus operos solistas V. Daunoras.

Danos Stankaitytės rečitalis įvyko birželio 12. Programa — plati ir įdomi, apimanti tiek baroko laikotarpį, tiek romantikus — Fr. Schubertą, Rich. Straussą ir R. Wagnerį. Iš šių pirmoje koncerto dalyje atliktų kompozitorių stipriausio Įspūdžio paliko stambesnis Fr. Schuberto veikalas "Der Hirt auf dem Felsen" aukštam balsui, klarnetui ir fortepijonui. Kūrinys buvo atliktas giliu įsijautimu ir stiliaus supratimu; D. Stankaitytės puikus frazavimas, klarnetisto J. Frantiko aukšto lygio grojimas ir Alvydo Vasaičio spalvingai atlikta fortepijono partija sudarė darnų ansamblį. Po to sekusios dvi R. Strausso dainos "Cacilie" ir "Aller-seelen", nepaisant gražaus atlikimo, buvo kiek nustelbtos iš Fr. Schuberto poemos pasilikusio įspūdžio. Pirmoji dalis užsibaigė efektinga arija "Dich teure" iš R. Vagnerio operos "Tannhauser".

Lietuvių kompozitorių grupė, kuria pradėta antroji programos dalis, buvo atlikta su ypatingu įsijautimu. Dviem dainom buvo atstovaujamas VI. Jakubėnas. Jo -Spindulėlis vakarų" (M. Sims žodžiai*, parašytas netrukus po atvykimo į JAV, iki šiol mažai tebuvo atliekamas; autoriui pirmą kartą jį teko girdėti kaip klausytojui, o ne kaip akompanuotojui. Daina žėrėjo svajingomis impresionistiš-komis spalvomis tiek pianistiškai parašytame, sklandžiai atliktame akompanimente, tiek ir kontrastuojančių nuotaikų švelniai vestoje vokalinėje linijoje. 1935 Kaune pagal F. Kiršos eilėraštį sukurta daina "Ežerėlis" jau daug kartų pildyta įvairių solistų; autoriaus nuomone, jam dar neteko jos girdėti taip nuotaikingai ir spalvingai praskambant. J. Kačinsko •Triptikas" yra trijų dalių poema pagal eilėraščius trijų lietuvių poetų: K. Grigaitytės, L. Andriekaus ir K. Bradūno. Pagal stilių galėtume šį kūrinį apibūdinti kaip romantišką, kartais svajingą, kartais dramatiškai įtemptą muziką, išreikštą gan pažangiai naujoviškomis, chromatiškai atonalinėmis priemonėmis. Melodija plaukia natūraliai ir ekspresyviai, 'bet atona-linė vokalinė linija yra itin sunki išmokti vokaliniam solistui. Tų sunkumų nesijautė. D. Stankaitytės atlikime trys "Triptiko" dainos praskambėjo kaip natūrali įvairi elegiškų nuotaikų išraiška. J. Kačinsko "Triptikas" jau buvo D. Stankaitytės atliktas Pasaulio lietuvių lietuvių seimo koncerte Lincoln Cen-ter New Yorke, Vyt. Marijošiui diriguojant. Originale orkestrui skirtas akompanimentas sudarė nelengvą, bet gražiai atliktą uždavinį ir pianistui A. Vasaičiui.

Koncerto užbaigą sudarė operos arijos: iš G. Verdi "Kaukių baliaus" kaip paskutinis programos numeris, iš "Likimo galios" ir J. Karnavičiaus "Gražinos" kaip "bi-sai". šie numeriai ypač sužavėjo; vienas — giliu dramatišku įtempimu tiek balse, tiek veido išraiškoje; kitas — "Gražinos" "Oi naktele" — puikia, nuotaikos pilna vokaline linija.

Palyginus su pernykšte Leonora "Likimo galioje", D. Stankaitytės jau tada parodyta visokeriopa pažanga buvo dar toliau išplėtota šiame rečitalyje.
Solistę palydėjęs Alvydas Vasaitis pasirodė aukšto meniško ir techniško lygio akompanuotojas. šalia chemijos mokslo, jis jau eilę metų studijuoja dirigavimą ir fortepijoną Chicago Conservatory muzikos mokykloje.

Rečitalio klausė gausus būrys rinktinės lietuviškos muzikinės publikos; milžiniška Orchestra Hali salė vis dėlto nebuvo pripildyta, čia bus turėjusi įtakos nepalanki koncerto data — birželio mėn. viduryje, kada įvyksta daug minėjimų bei mokyklų mokslo metų baigimo aktų. Danutės Stankaitytės iškilus rečitalis pasiliks ypatingo stambumo įvykis lietuvių muzikiniame gyvenime.
Vladas Jakubėnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai