REDAKCIJOS ZODIS Spausdinti
Šiuo Aidų numeriu pagerbiamas Lietuvos tautinio atgimimo poetas ir mūsų naujosios poezijos tėvas Maironis, nuo kurio gimimo šiemet suėjo 120 metų. o nuo mirties 50 metų.
Šį garbingą poetą Aidai pagerbia nebe pirmą kartą. 1962 m., minint jo gimimo sukaktį, Maironiui buvo skirtas Aidų Nr. 7 ir dalis 1963 metų Nr. 4-to bei Nr. 5-to.
Tada apie Maironį rašė: Antanas Vaičiulaitis įžanginį straipsnį (poeto aktualumas); A. Nyka-Niliūnas — Maironio likimo paraštėje; Stasys Yla — Maironis rektorius ir mokytojas; Pr. Pauliukonis — Maironis istorikas; Antanas Klimas — Lietuva Maironio "Naujojoje Lietuvoje" ir "Raseinių Magdėje"; J. Žilevičius — Maironis garsuose; Faustas Kirša — Maironis mano kartos akimis; Julija Lipčiūtė —   Maironio vasaros Bernotuose 1906-1914 tarpe; Juozas Mikuckis — iš mano atsiminimų apie poetą Maironį; Vladas Kulbokas — Kritika apie Maironį iki pirmojo pasaulinio karo; A. Baltaragis — Numaironintas Maironis; Aleksandras Ružaniec-Ružancovas — Maironis tremtyje (1945 - 1949). Tie straipsniai buvo išleisti knyga, kuri dar gaunama Aidų administracijoje. Knygos mecenatas buvo Maironio mokinys kun. Juozas Pragulbickas.

Į šį Aidų numerį pasisekė sutelkti dar 7 autorius, kurie pasisako maironinėm temom. Maironio numeriui išleisti LB Kultūros taryba aukojo 500 dol. Už tai Aidai labai dėkoja.
Šiuo numeriu taip pat prisimenama ir iškilioji Lietuvos operos solistė Vincė Jonuškaitė, sulaukusi 80 m. amžiaus. Ją pagerbdama, LB Santa Monica apylinkė Aidams aukojo 100 dol. Taip pat esame didžiai dėkingi.
AIDŲ REDAKCIJA

AIDŲ LEIDIMO REIKALU
Šiame Aidų numeryje skaitytojai ras laišką, kviečiantį pratęsti žurnalo prenumeratą ateinantiems metams. Visi prašomi tai padaryti galimai skubiau, nes šių metų pabaigoje mūsų prenumeratinės pajamos yra beveik išsibaigusios. Reikalingas finansinis pagrindas ateinantiems metams, kad galėtume leisti Aidus. Viltys yra šviesios — tikimės, jog skaitytojai ir dabar supras mūsų padėtį, kaip suprato per 33-jus metus. Pasitikėdami savo skaitytojų nuoširdumu, nekėlėme nė prenumeratos mokesčio. Labai malonu, kad žymi dalis skaitytojų spontaniškai tapo Aidų garbės prenumeratoriais ir net didesnėmis aukomis padeda žurnalui.

Be to, norime dar priminti, jog Aidai yra išleidę dvi aktualias knygas, kurios gaunamos administracijoje, būtent dr. Juozo Vaišnoros, M.I.C., apie Jurgio Matulaičio kelią į Vilniaus vyskupus bei popiežiaus Pijaus XI (tada Achille Ratti) vizitą Lietuvoje, ir straipsnių rinkinį apie Maironį. Kiekvienos knygos kaina 3 dol. Jas nupirkdami, paremsite Aidų leidimą.    AIDŲ ADMINISTRACIJA