AIDŲ RĖMĖJAI Spausdinti
Mecenatai: Po 150 dol.: kun. prof. dr. P. Ragažinskas, Central, NM; po 100 dol.: kun. A. Gleveckas, Albany, NY; dr. Br. Povilaitis, Tillsonburg, Ont, Canada; po 50 dol.: dr. J. Starkus, Chicago, IL; J. Stašaitis, Brockton, MA; B. Sakalas, Toronto, Ont, Canada; 30 dol.: dr. Aldona Rugienė.

Garbės prenumeratoriai: Po 25 dol.: Pranas V. Ur-butis, Pompano Beach, FL; Linas Kojelis, Washington, DC; Sofija Žumbakienė, Chicago, IL; B. Neverauskas, Sterling Hts., MI; Kazimiera Miškinienė, Rochester, NY; Vytautas Montvilas, Toronto, Ont., Canada.

Rėmėjai: Marija Žymantienė, Los Angeles, CA; Vanda Bagdonienė, Miami Beach, FL; Fr. Baluta, Gulfport, FL; kun. Ant. Kardas, Sunny Hills, FL; Ig. Kazlauskas, Chicago, IL; dr. J. Rek-laitienė, Crown Point, IN; Andrius Ignaitis, Woodhaven, N.Y.
AIDŲ administracija visiems nuoširdžiai dėkoja