Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Jungtinių Tautų Trečiojo komiteto posėdžiuose XI.15-16 JAV atstovas kongresmanas E. J. Derwinski sovietų imperializmą įvertino nauja kolonializmo forma ir nurodė jo pavyzdžiu Pabaltijo valstybių okupavimą. JAV atstovui atsakyti sovietų pavestas V. Zenkevičius iš piršto laužė "duomenis" nepriklausomai Lietuvai pavaizduoti atsilikusiu kraštu.

— Mirusio generalinio konsulo dr. P. Daužvardžio našlę Juzę Daužvardienę JAV valstybės departamentas pripažino Lietuvos generaliniu garbės konsulu Jungtinėms Amerikos Valstybėms su rezidencija Čikagoje.

— Pop. Povilas VI spalio 13 prel. Joną Balkūną pakėlė apaštaliniu pro-tonotaru. Įvilktuvių apeigoms Romoj Sv. Kazimiero kolegijos koplyčioje XI. 14 vadovavo kard. A. Samore.

M i r t y s. — Kaune X.18 mirė dr. Leonas Bistras. Atskirai ji paminime kitame numery.
— Cambridge, Mass., X.30 mirė kun. Mykolas Vembrė, sulaukęs 67 metų. Įšventintas 1927, vikaravo Krinčine, 1933-44 Webonavo Sidabrave. JAV nuo 1952 buvo vikaru Stoughtono, Mass., amerikiečių parapijoj; 1963 paskirtas metimo Brocktono lietuvių parapijon, šj pavasarį perkeltas į Lavvrence. Atsidūręs į emigracines sąlygas, nepalūžo ir reiškėsi krupavičiškos dvasios kunigu. Teisininkui broliui Juozui pareikalavus, pasisekė jo laidotuves Bostone pravesti lietuvių kalba.
— Vilniuje XI. 19 mirė Julija Tverskaitė - Maceinienė. Buvo gimusi 1907. Studijavo Vytauto D. un-to teologijos-filosofijos fakultete ir meno mokykloj lankė tapybos klasę. Priklausė ateitininkų meno draugijai Šatrijai ir buvo "Naujosios vaidilutės" redaktorė. Ištekėjusi už A. Maceinos, drauge su juo studijas gilino užsienyje. "Židinyje" ir kt. katalikiškoj spaudoj buvo paskelbusi straipsnių daugiausia meno klausimais. Likusi Lietuvoje su trimis vaikais, juos išleido į mokslą, versdamasi vertėjos darbu. Iš prancūzų kalbos jos vertimų išleista ištisa eilė.

T e a t r a s. — Čikagoj XI.25-28 vyko II teatro festivalis, kuriame suvaidinti trys dramos veikalai. Festivalio aptarimas bus kitame numery.

R a š y t o j u o s e. Dirvos novelės konkursą laimėjo Aurelija Balaišaitienė (g. 1923) kūriniu "Raudonas automobilis".

— Čikagoj X1.20 Šatrijos meno draugija surengė H. Radausko kūrybos vakarą. Radausko poeziją komentavo K. Bradūnas, o ją skaitė L. Rastenytė -Lapinskienė ir J. Kelečius. V. Čižaus-kaitė - Balčiūnienė atliko dainų ir arijų koncertinę programą.

— Čikagoj XI. 14 skautės surengė J. Augustaitytės - Vaičiūnienės poezijos rinkinio "Rūpestis" pristatymą, kur šią knygą aptarė N. Užubalienė.

— Los Angeles XII.4 LFB sambūris surengė A. Barono, J. Gliaudo s ir A. Kairio rezistencinių romanų pristatymą. Iš savo romanų paskaitė ištraukas visi trys dalyvavę autoriai.

M u z i k a. — Komp. J. Kačinsko naujas kūrinys "Te Deum" pirmą kartą atliktas Bostone XII.4 Berklee muzikos kolegijos orkestro ir Belmonto choro.

— New Yorko tradiciniame Lietuvoje persekiojamos Bažnyčios minėjime-koncerte šiemet XII.5 giesmių ir dainų programą atliko Filadelfijos liet. choras Viltis (vadovas L. Kaulinis).

— New Yorko vyrų choras XI.6 surengtame koncerte pavadintas Perkūno vardu. Choro dirigentas V. Strolia specialiai šiam koncertui sukūrė dainą "Mūsų choras kai išeina".

— Clevelando vyrų oktetas koncertavo XI.27 Detroite, tą pačią dieną Nevv Jersey Žibuoklių moterų sekstetas koncertavo Baltimorėj.

D a i l ė . — Čikagos Čiurlionio galerijoj XI. 13-21 vyko V. Kasiulio kūrybos paroda. Buvo išstatyti 43 darbai (29 aliejaus darbai, 13 pastelių ir 1 tempera). Apie 20 darbų skirti religinei tematikai, šio meto dailėje gana retai. Iš Paryžiaus i parodą buvo atvykęs ir pats dailininkas.

— Taip pat Čiurlionio galerijoj XII. 4-12 surengė savo darbų parodą ak-varelistas Br. Murinas. Paroda surengta dailininko 65 metų sukakties proga.

— Krokuvoj šį rudenį buvo surengta R. Viesulo grafikos paroda, kurion ir jis pats buvo atvykęs.

— Prancūzijoj Albi (Tarn departamentas) Toulouse-Lautrec muziejuje X.15-X1.7 L'Association culturelle tarnaise surengė A. Mončio skulptūros darbų parodą. Pereitą vasarą jo 20 skulptūros kūrinių paroda vyko Italijoje Urbino galerijoj Aąuilone VII.22-VIII.8. Tuo pačiu laiku ten savo grafikos darbus buvo išstatęs ir Ž. Mikšys.

— Anglijoj Londono Annely Juda Fine galerijoj X.27-XII.4 vyko A. Braždžio 18 naujų skulptūros darbų paroda.

— Toronte Prisikėlimo parapijoj XI.20-21 tapybos darbų parodą surengė R. Žiūraitienė, Hamiltono Jaunimo centre XI.20 buvo išstatyti S. Kvietienės tapybos darbai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai