Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1971 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITEBATŪRA

Almenas K. — Žvaigždės (iš Vieverių kronikos") 119
Andriušis, P. — Du feljetonai 106
Auginąs, B. — Eilėraščiai 198
Balvočienė, Z. — Eilėraščiai 265, 354
Baranauskas, A. — Iš draudžiamų eilėraščių 49
Baronas, Al. — Eilėraščiai (narodiios) 160
Bavarskas, M. — Eilėraščiai 343
Bradūnas, K. — Eilėraščiai 110
Degutytė, J. — Eilėraščiai 63

Dostojevskis, F. M. — Berniukas pas Kristų prie eglaitės (vertė J. Kėkštas) .. 452
Girdžius, D. Pr. — Šiaudiniai protagonistai 70
Girniuvienė, M. — Eilėraščiai 437
Grušas, J. — Karalaitė nebuvo protinga ..' 394
Hebrajų poezija — L. Goldberg ir J. Amihai (vertė J. Kėkštas 161
Hoelderlin, F. — Eilėraščiai (vertė A. Sietynas) 20
Janavičius, J. — Eilėraščiai ir "Lentyna" 262
Kėkštas, J. — Dostojevskio ir mano Betanija (eil.) 351
Martinaitis, M. — Eilėraščiai 454
Mazalaitė, N. — Klausimai 266
Melnikas, P. — Barzdos ir rožės 219
Pietų Amerikos poezija (P. Gaučio vertimai) 406, 413
Sadūnaitė, D. — Eilėraščiai 295
Saulaitytė, M. — Eilėraščiai 15
Vaičiulaitis, A. — Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" 261
Vaičiūnaitė, J. — Eilėraščiai 113
Vilimaitė B. — Tamsoje (proza) 342

STRAIPSNIAI
Ambrazevičius, J. — Kalba laidojant 1941 birželio sukilėlius ir pranešimas Laikinosios vyriausybės
paskutiniame posėdy 151
Anderson, S. — Vytautas Kasiulis (vertė dr. E. Varnauskas) 162
Bagdanavičius, V. — M. Buberio žvilgis į krikščionišką ir žydišką religiją 409
Baltinis, A. — Komunizmas ir krikščionybė 145
Baltinis, A. — Parapija — tautinio individualumo puoselėtoja 289
Brazaitis, J. — Stasys Šalkauskis 447
Budreckis, A. — Baltasis Erelis — Lietuvos nepriklausomybės gynėjas per II pasaulinį karą 297
Budrys, Pr. — Dostojevskinė pravoslavuos imperija 350
Ciplijauskaitė, B. — Perpetuum mobile (A. Tamošaitienės kūryba) 16
Ciplijauskaitė, B. — Kazys Binkis ir 1920 m. poetinės tradicijos 156
Gailiušis, A. — JAV Lietuvių Bendruomenės darbo kliūtys ir jų priežastys 193
Girnius, K. K. — Jaunimo kongresui besirengiant 357
Grinius, J. — Meilė, džiazas ir velnias (Grušo dramos) 396
Ivinskis, Z. — Dr. Jonė Deveikė ir jos veikla Lietuvos istorijos srityje 355
Ivinskis, Z. — Lietuva ir žydai istorijos šviesoje 438
Ivinskis, Z. (nekrologinis intarpas jo straipsny) 439
Jakštas, J. — Prie Lietuvos karalių bylos 59
Jakštas, J. — Lietuvos aušrinė istoriografija pagal Maironį ir Pietarį 305
Jakubėnas, VI. — "Traviata" (Čikagos liet. operoj 263
Jakubėnas, VI. — IV dainų šventė 308
Jucevičius, F. — Amžinoji Evangelija, Bažnyčia ir laisvė 433
Kasias, J. B. — Lietuva tarptautinių santykių sūkuriuose 97
Klimas, A. — Kalbotyra šiandien ... -344
Kolakowski, L. — Kas yra "sovietinis socializmas"? (vertė P. Čičinis) 25
Mackiewicz, St. — Aniuta (apie Dostojevskį), vertė J. Kėkštas 68
Narutis, P. — 1941 birželio sukilimas Kaune 255
Pakalniškis, Al. — Jaunimo pramogos Žemaičiuose 173
Palubinskas, F. — Sovietinė reklama 114
Paškus, A. — Lytinė revoliucija - 27
Paškus, A. — Aukštumų psichologija 298
Povilaitis, Br. — Tabakas ir alkaloidai 214
Rubikas, A, — Rinkimai Bažnyčioje 455
Rugis, J. — Istorinės tiesos klausimu 164
Skardžius, Pr. — Vidurkinė dr. P. Joniko sukaktis 108
Sruogienė, V. — Pamirštoji pionierė O. Bagnickaitė 200
Škirpa, K. — 1941 metų vyriausybės kelias 242
Šliažas, R. — Politika ir menas dabartinėj vokiečių literatūroj 313
Trimakas, K. — Vyresnioji ir jaunesnioji karta 385
Tulaba, L. — Pragiedruliai ir šešėliai tarptautiniame gyvenime : 168
Vaičiulaitis, A. — Juozo Grušo novelė 391
Vaitiekūnas, V. — 1970 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj 52
Visvydas, Pr. — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba 65, 111
Zubras, A. — Pulgis Andriušis 102
Žlt. — "Kad tu, gude, nesulauktum" 50
Žvilgsnis į 1970 metus 1
1941 birželio 23 241

KNYGOS
Alantas, V.: Nemunas teka per Atlantą — V. A. Jonynas 190
Almenas, K.: Šienapiūtė — V. A. Jonynas 474
Baltic Linguisties (red. Th. F. Magner ir W. R. Schmalstieg) — P, Jonikas 235
Barėnas, K.: Tūboto gaidžio metai — K. Keblys 39
Baronas, A.: Išdžiūvusi lanka — T.Alga 237
Baronas, A.: Vėjas lekia lyguma — T. Alga 426
Bradūnas, K.: Donelaičio kapas — V. A. Jonynas 138
Brazytė - Bindokienė, D.: Viena pasaulyje — V. A. Jonynas 383
Čižiūnas, V.: Šeima tautinėje bendruomenėje — Ignas Malėnas 432
Dovydėnas, L.: Mes valdysim pasaulį — Žlt 142
Encyclopedia Lituanica I t., (redagavo S. Sužiedėlis) J. Girnius 429, 471
Gintneris, A.: Nuo krivūlės iki raketos; Lietuva caro ir kaizerio naguose — Al 287
Gliaudą, J.: Aitvarai ir giria — T. Alga 425 .
Grincevičius, Č.: Geroji vasara — J. Grinius 380
Jucevičius, F.: Tauta tikrovės ir mito žaisme — A. Paškus 376
Jurgėla, K.: Lietuvos sukilimas 1862-1864 — S. Kondratienė 187
Kairys, A.: Ištikimoji žolė — T. Alga 428
Karys, J. K.: Numizmatika — J. Puzinas 93
Kavolis, V.: Artistic Expression — A. Musteikis 41
Korsakas, K.: Piūtis (eilėraščiai) — L. Karklius 189
Krivickienė, Gr.: Vilnius lietuvių liaudies dainose — A. Mažiulis 143
Lietuvių kalbos tarmės (kolektyvinis veikalas) — Pr. Skardžius 235
Lietuvių švietimas Vokietijoje (red. V. Liulevičius) — J. G ; 286
Martinaitis, M.: Saulės grąža — Pr. Visvydas 476
Micelmacheris, V.: Medicinos istorijos Lietuvoje apybraižos (rusų k.) — D. Jasaitis 44
Norimas, A.: Be namų — VI. Kulbokas 192
Penktasis LKMA metraštis — J. G 282
Pūkelevičiūtė, B.: Rugsėjo šeštadienis — A. Liulevičienė 334
Rauch, G.: Geschichte der baltischen Staaten — Z. Ivinskis 232
Rūkienė, S.: Grįžimas į laisvę — Žlt 142
Sadūnaitė, D.: Laiškai Dievui — B. Ciplijauskaitė 333
Skardžius, Pr.: Ankstyvesnė ir dabartinė lietuvių bendrinės kalbos vartosena — P. Jonikas 283
Spalis, R.: Rezistencija — J. Grinius 89
Sruoga, B.: Radvila Perkūnas - Al ... 91
Skėrys, A.: Lietuvos miškai u ių ūkis — Z. Prūsas 473
Tyla, A.: 1905 m. revoliucija Lietuvos kaime — K. Misiūnas 236
Vanagas A.: Lietuvos TSR hidronimų daryba — Pr. Skardžius 188
Volertas, V.: Pragaro vyresnysis — K. Keblys 284
Žemaitis, K.: Lietuviai kunigai 1966 Jaunimo metais — L. Grinius 240
Žilys, St.: Gyvoji liturgija — V. Pikturna 239
Iš veikalų svetimomis kalbomis — T. Žiūraitis 477

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Sausis
J. Kojelis — Laisvinimo politika ir ALTa — 33. P. Jurkus
— Liet. koplyčia Šv. Petro bazilikoje — 34. P. Celiešius
— Tarptautinis teologų kongresas — 35. L. Dargis —
Nobelio ekonomikos premiją paskyrus Samuelsonui — 36. Mūsų buityje — 37.

Vasaris
St. Barzdukas — Bendruomenės ir organizacijų klausimu
— 75. A. Zubras — Austmlijos Lietuvių dienos — 77. Baltas — Baltijos studijų II konferencija — 81. J. Gim¬butas — Lietuviškos architektūros klausimu — 85. Mūsų buityje — 87.

Kovas
J. Girnius — Patriotinio ekstremizmo reikalu — 127. Alė Rūta ir Alaušius — Marija Gimbutienė — 129. S. M. — Mardvoje kalinami lietuviai partizanai — 130. M. Ivanaus¬kas — Zitos Sodeikienės kūryba — 131. R. Šliažas — Vilkai ir avelės (F. Durrenmatt) — 132. Dr. V. V. Gai¬galas — Prancūzų literatūros premijos — 134. Mūsų buityje — 135.

Balandis
Alaušius — Tautinis nejautrumas ir srovinis irzlumas — 177. L. Andriekus — Dailės paroda New Yorke — 178. P. Alba — Leono Urbono dailė — 178. D. Matulionytė — Dariaus Lapinsko naujas pastatymas — 179. Pr. Visvydas
— A. Solženycino byla tęsiasi — 180. V. Sirvydas — Anglų diplomatija — 182. Mūsų buityje — 184.

Gegužė
J. Girnius — Kovoti prieš blogį — ne prieš žmones — 222. L. Andriekus — Veiklus ir palaimus gyvenimas (apie prel. Pr. Jurą) — 223. Igoriui Stravinskiui mirus — 225. Ad. Darnusis — Pranas Padalis — 226. K. Petrauskas — ALVUDas — 227. Al. Gimantas — Vinys ar gėlės S. Nė¬ries atminimui — 228. Mūsų buityje — 229.

Birželis
Vt. Vt. — Partijos suvažiavimai — 270. L. Šimutis — Prel. J. Končiui 80 metų — 273. VI. Jakubėnas — Nete¬kus violončelisto M. Sauliaus — 275. L. D. — Mirė kalbi¬ninkas Otrembskis — 276. KA — J. Bakio "Lituanica" — 276. B. Brazdžionis — Lietuvių televizijai penkeri metai
— 277. Alaušius — Giuseppe Ungaretti — 278. Mūsų bui¬tyje — 279.

Rugsėjis
J. Kojelis — Facta clara sint — 319. J. Kačinskas — Prof. V. Marijošius — 320. V. Vizgirda — Dail. V. K. Jonyno 40 metų kūrybinio darbo sukaktis — 322. A. Norvilas — Montrealio lietuviai dvikalbiškumo studijoje — 324. Suva¬žiavimai, stovyklos, studijų savaitės — 326. Mūsu buityje
— 328.

Spalis
A. Budreckis — Netekome informacijos tronto kovotojo (kun. J. Jutkevičiaus nekrologas) — 367. VI. Jakubėnas
— Danutės Stankaitytės rečitalis — 371. Al. Baronas — Dviejų recenzijų paraštėje — 372. Mūsų buityje — 374.

Lapkritis
R. Ramelis — Dėl ko reikėtų susimąstyti kulto ministrui Rugieniui — 413. J. Girnius — Prof. J. Eretas 75 metų viršūnėj — 415. J. P. — Dailininkas E. M. Budrys — 416^ D. Matulionytė — "Aidučių" ir Šalčių lengvosios muzikos koncertai — 416. A. Gailiušis — Apie LB, išeivių partijas ir kitus dalykus — 417. Pr. Skardžius — Bedarbėj belaisvė ir betvarkė — 418. P. Gaučys — Ispaniškos Amerikos poezija — 419. Mūsų buityje — 422.

Gruodis
J. Girnius — "Pusinis" jaunimo lietuviškumas — 462. A. Kuolas — LSS — snaudžiantis milžinas — 463. A. Nakas — Bandymas pagerbti rašytojus — 464. V. Vizgir¬da — Tamošaičių kūrybos paroda Bostone — 465. S. Z. — Ukrainiečių sinodas — 466. J. Lišva — Lietuva Cor-dell Hull memuaruose — 467. Mūsų buityje — 470.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai