"AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti
Garbės prenumeratoriai: po 25 dol.: Kazys Brazauskas, Hollywood, Ca.; Juozas Masilionis, Chicago, II.; Ada Sutkuvienė, Homevvood, II.; Jonas Vaitkus, Hyattsville, Md.; Algirdas KaČa-nauskas, Brooklyn, N.Y.; prof. Alfred Bammberger, Wolfensweiler, W. Germany; Česl. Vald. Obcarskas, Crawley Suseex, England.

Rėmėjai: Vincentas Tuskenis, Santa Monica, Ca.; Alf. P. Stankaitis, Wethersfield, Ct.; Zigmas Rumšą, Chicago, II.; kun. Vytautas Pikturna, Brooklyn, N.Y.; P. Baltutis, Middle Park, Vic, Australia; Konstantinas Stancikas, Hamburg, W. Germany.
"AIDŲ" administracija nuoširdžiai dėkoja visiems žurnalo rėmėjams.