Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
GASTROLĖS PIETŲ AMERIKOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Romas Kasparas   
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės siųsti, šių metų visą rugpiūčio mėnesį Pietų Amerikoje gastroliavo sol. Nerija Linkevičiūtė, sol. Bernardas Prapuolenis iš Chicagos ir pianistė Raimonda Apeikytė iš Los Angeles. Menininkai lankėsi Vene-eueloje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Argentinoje. Venecueloje koncertai Įvyko Valencijoje ir Caracas. Brazilijoje, Sao Paulo mieste, buvo du pasirodymai ir vienas koncertas. Urugvajuje, Montevideo mieste, buvo pasirodymas Parador klube ir koncertas Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos salėje. Argentinoje koncertai įvyko Buenos Aires ir Pilar miestuose. Buenos Aires koncertas įvyko Argentinos Lietuvių Centro salėje ir buvo vienas iš labiausiai pavykusių organizaciniu atžvilgiu. Nors diena buvo šalta ir lietinga, susirinko netoli 400 žmonių.
Koncertai vyko, vykdant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais programą.

Solistai N. Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis koncertuoja ULKD salėje, š. m. VIII.16 d., Montevideo, Urugvajuje.
Iš visur. — Akademija a. a. prof. J. Brazaičiui pagerbti Chicagoj, Jaunimo Centre, rengiama lapkričio 30. Prof. J. Brazaitis mirė 1974 lapkričio 28. Akademiją rengia komitetas, sudarytas iš Laikinosios 1941 m. vyriausybės, žurnalistų, Ateities žurnalo, ateitininkų ir LFB atstovų.
— Lietuvių Fonde į antrąjį milijoną jau yra įplaukę 62,742 dol. Užbaigus pirmąjį milijoną, Lietuvių Fondas turėjo 3,903 narius.

— Lietuvių Katalikų Bendrija, kurios valdyba buvo išrinkta šią vasarą Romoj, Chicagoj rugsėjo 13 pasiskirstė pareigomis: tituliarinis pirmininkas — vysk. Vincentas Brizgys, vykdomasis pirmininkas — Pranas Tadarauskas, vicepirm. organizaciniam ryšiam — Kazimieras Kleiva, vicepirm. planavimui — dr. Vytautas Vygantas, vicepirm. jaunimo reikalam — Linas Sidrys, sekretorė — Aldona Zails-kaitė, iždininkas — dr. Juozas Jerome. Planavimo komisijos nariai: kun. dr. Vytautas Bagdanavičius, Agnė Kižienė, dr. Juozas Sungaila.

Prelatai Pranciškus Juras ir Jonas Balkūnas priimti į pranciškonų ordiną garbės nariais. Priėmimo apeigos atliktos rugpiūčio 21 Kennebunkpoerte.

Pranciškonų vasarvietėje Kennebunk-porte kasmet svečiams ruošiama plati
Koncertų pajamos, visuose aplankytuose kraštuose, skirtos III PLJ Kongresui remti.
Romas Kasparas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai