Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
PAREIŠKIMAS
"Aidų" 1974 m. Nr. 9, psl. 418, III skilty kalbama apie "liepos 25 d. įsakymą".
Dėl to noriu pareikšti, kad E. Rozaus-ko paruoštoj knygoj "Documents Accuse" (išleista Vilniuj 1970 m.) skelbiamas dokumentas Nr. 47 iš 1941 m. liepos 25 dienos dėl žydų kraustymo į getą Kaune, su parašais Kviecinsko, Kalmanto, Pal-čiausko, Reivyčio, Taunio, Renigerio ir Biknaičio, — niekuomet vykdymui nei laikraščiuose, nei klijuotais viešais skelbimais Kauno mieste, nei per radiją paskelbtas nebuvo, niekam niekuomet nebuvo įsakyta tokį dokumentą vykdyti ir toks dokumentas niekam nebuvo pasiųstas ar duotas vykdyti.
S. Kviecinskas
Toronto, 1975.IX.13

Iš visur. — Akademija a. a. prof. J. Brazaičiui pagerbti Chicagoj, Jaunimo Centre, rengiama lapkričio 30. Prof. J. Brazaitis mirė 1974 lapkričio 28. Akademiją rengia komitetas, sudarytas iš Laikinosios 1941 m. vyriausybės, žurnalistų, Ateities žurnalo, ateitininkų ir LFB atstovų.

Lietuvių Fonde į antrąjį milijoną jau yra įplaukę 62,742 dol. Užbaigus pirmąjį milijoną, Lietuvių Fondas turėjo 3,903 narius.

Lietuvių Katalikų Bendrija, kurios valdyba buvo išrinkta šią vasarą Romoj, Chicagoj rugsėjo 13 pasiskirstė pareigomis: tituliarinis pirmininkas — vysk. Vincentas Brizgys, vykdomasis pirmininkas — Pranas Tadarauskas, vicepirm. organizaciniam ryšiam — Kazimieras Kleiva, vicepirm. planavimui — dr. Vytautas Vygantas, vicepirm. jaunimo reikalam — Linas Sidrys, sekretorė — Aldona Zails-kaitė, iždininkas — dr. Juozas Jerome. Planavimo komisijos nariai: kun. dr. Vytautas Bagdanavičius, Agnė Kižienė, dr. Juozas Sungaila.

Prelatai Pranciškus Juras ir Jonas Balkūnas priimti į pranciškonų ordiną garbės nariais. Priėmimo apeigos atliktos rugpiūčio 21 Kennebunkpoerte.
Pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte kasmet svečiams ruošiama plati kultūrinė programa. Šią vasarą buvo 8 koncertai, 6 literatūros vakarai ir 5 paskaitos.

Dr. Romanas Petkus, akių chirurgijos specialistas, dirbo kartu su žymiu akių specialistu dr. C. D. Binhorst Olandijoj ir surado naujausią būdą akių ka-taraktui gydyti. Pagal naują techniką, gydytojas, pašalinęs kataraktą, operacijos metu įstato į akį dirbtinį lęšiuką. Ligonis gerai gali matyti be akinių ir aky nejaučia dirbtinio lęšiuko, kuris įdedamas visam laikui.

D a i l ė. — Dail. Adomas Varnas Chicagoj yra paruošęs spaudai naują papildytą "Lietuvos kryžių" albumą. Kryžių nuotraukom jis yra panaudojęs savo vasaros atostogas 1921 - 1926. Jų buvo padaręs apie 2,300, kurių tik dalis buvo įtraukta į du nepriklausomybės metais išleistus "Lietuvos kryžių" albumus. Su lietuviškų kryžių bei koplytstulpių nuotraukomis dail. A. Varnas 1925 dalyvavo tarptautinėj parodoj Italijoj. Didelį "Lietuvos kryžių" albumą skatina išleisti jų išnykimas nuo senatvės ir nuo okupanto rankos Lietuvoj.

Dail. A. ir A, Tamošaičiai surengė savo kūrinių parodą Hamiltone, Ont, Kanadoj, kai ten spalio 11-12 vyko pirmoji Kanados lietuvių tautinių šokių ir dainų šventė.
Jolanta Malerytė, kurios eilėraščių duodama šiame numery, yra gimusi Plungėje 1957.1.16. Kartu su tėvais iš Lietuvos išvyko 1974 m. ir apsigyveno Izraelyje.

Dail. Adomo Galdiko kūrinių paroda vyko Worcester, Mass., rugsėjo 14. vykstant Bostono Lietuvių Bendruomenės ketvirtajai Lietuvių Dienai. Pristatyme, be kitų sveikinusių, kalbėjo dail. Eugenija Rastonienė iš Providence, R.I.

Dail. Vytautas Virkau, Chicago, Iii., dalyvavo septintoj tarptautinėj knygženk-lių parodoj, kuri kas dveji metai rengiama Lenkijoj, Malborko (Marienburgo pily. Šiemet buvo susilaukta 77 dalyvių iš 14 kraštų. Parodoj taip pat dalyvav ir 13 lietuvių dailininkų iš okupuotos Lietuvos. Garbės medalius laimėjo kaunietė grafikė Gražina Didelytė ir vilnietis tapytojas Stasys Eidrigevičius.

Minint dail. M. K. Čiurlionio gimimo 100 metų sukaktį, Kaune, Čiurlionio galerijoj, atidaryta dailininko darbų paroda, kurioj išstatyti jo tapybos ir grafikos darbai, iki šiol saugoti fonduose. Kita medžiagos dalis atvežta iš M. K. Čiurlionio namelio (muziejaus filialo Druskininkuose.

M u z i k a. — Chicagos Lietuvių opera šį sezoną minės savo veiklos 20 metų sukaktį. Ta proga bus statomos komp. Juliaus Gaidelio ir komp. Jeronimo Kačinsko vienaveiksmės operos.
Muz. K. Steponavičiaus vadovaujamas Chicagos lietuvių choras "Pirmyn" rugsėjo 7 pradėjo naujo sezono repeticijas. Pagrindinis dėmesys tenka F. Le-har operetei "Grafas Liuksemburge Operetę norima pastatyti ateinančių metų pavasarį.
Muz. Aloyzas Jurgutis, Dainavos ansamblio meno vadovas, pakvietė Emiliją Pakštaitę, muz. Balio Pakšto dukrą, ansamblio chormeisterės pareigom.
Sol. Kazys Jakutis rugsėjo 27 koncertavo Kultūros Židinio salėje, atlikdamas liet. dainų ir operų arijų sudėtingą programą. Akomponavo Jacąuelyn Silver.
Clevelando Oktetas rugs. 20 atliko dainų programą JAV LB Bostono apylinkės valdybos suruoštame Tautos Šventės minėjime Bostone.

Pianisto Andriaus Kuprevičiaus koncertas įvyko spalio 11 Town Hali salėje New Yorke. Pianistas skambino komp. Ravelio kūrinius.
Solistai N. Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis spalio 12 dainavo Bostone "Laisvės Varpo" radijo valandos metiniame koncerte. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai